nafo
Arabisk - العربية
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

flersp fortellinger 1Flerspråklige fortellinger er en ressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Hver fortelling fortelles på to språk samtidig. Fortellingenen er tilgjengelig på følgende språk: Persisk - norsk, somali – norsk, tamil – norsk og urdu – norsk. Fortellingene finnes både som animasjonsfilmer, digitale billedbøker og lydfiler.

Klikk her for å komme til bildebøker og filmer av de flerspråklige fortellingene.

Klikk her for å komme til lydfiler av de flerspråklige fortellingene.

Hatteselgeren frste bildeForskning viser at når tospråklige barn hører fortellinger som veksler mellom to språk, kan de huske og gjengi innholdet på begge språkene. Dette klarer de, selv om de i ettertid ikke husker hva som blir sagt på hvilket språk (Kolers 1968). På samme måte kan barns innholdsforståelse av fortellingene styrkes når de får høre fortellingene vekselsvis på to språk.

Les mer

Dhegdheer 10I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det om at barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk.

Språkveilederen Språk i barnehagen - mye mer enn bare prat formidler at: "Alle barn vil ha utbytte av å være i et flerspråklig miljø fordi de i møte med språk som er annerledes enn deres eget, kan bli nysgjerrige på andres språk og mer oppmerksomme på sitt eget." Flerspråklige fortellinger åpner for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen! Personalet kan på ulike måter bruke fortellingene til skape et flerspråklig miljø. De kan:

 • Bruke frasene som starter og avslutter fortellingene på ulike språk.

 • Bruke sanger, rim og regler som er innvevd i fortellingene.

 • Plukke ut sentrale ord og begreper som finnes i fortellingene og synliggjøre ulike skriftspråk i barnehagen.

 • Lage memory-kort sammen med foreldrene, der ord skrives på norsk på et kort og på et annet språk på et annet kort. La barna illustrere ordet på kortene.

 • Formidle fortellingene på ulike digitale plattformer; PC, nettbrett  eller smarttelefon.

 • La barna se eller lytte til fortellingen i større og mindre grupper.

 • La barna se eller lytte til fortellingen i grupper bestående av barna med ulike morsmål eller i språkhomogene grupper.

 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. Klikk her for å få ideer til hvordan dere kan stille spørsmål og samtale med barna.

 • La fortellingene bli utgangspunkt for prosjektarbeid som strekker seg over flere uker og berører flere fagområder i Rammeplan for barnehagen.

 • La fortellingene bli utgangpunkt for å arbeide med fagområdene i Rammeplan for barnehagen. Les artikkelen om hvordan Hatteselgeren kan anvendes i arbeidet med fagområdet Antall, rom og form.

 • Variere formidlingsformene av fortellingene: De kan fortelles med ulike lengde og grad av detaljer. Bruke ulike former for konkretiseringsmateriell eller kun lydfilene som finnes av fortellingene på Tema Morsmål.

 • La barna få ta i bruk ulike sanser og uttrykksformer i møte med fortellingene. De kan gjenfortelle, snakke om, dramatisere og leke fortellingen, tegne, male og lage fortellingen med både to- og tredimensjonale formingsmaterialer, og lage utstillinger med tegninger og malerier fra fortellingen.

 • Ta opp lyden når barna forteller på ulike språk.

 • La barna lage egne bøker av fortellingen, både papirbøker og digitale bøker.

 • La arbeidet med fortellingene foregå på ulike språk.

 • La fortellingene være utgangspunkt for samtale og diskusjon om språkutvikling og flerspråklighet på foreldremøter.

  Idehefte Flerspraklige fortellinger Johannes LæringssenterSe filmen:
  Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

  Les idèheftet: Idehefte Flerspraklig fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud.

  Les fagartikkelen:
  Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.

De ubudne gjesteneDe flerspråklige fortellingene kan relateres til alle de ulike læreplanene som finnes i Kunnskapsløftet, både Læreplan i norsk, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Arbeid med fortellingene kan berike læringsmiljøet, der alle får mulighet til å bli kjent med ulike språk. Elever med ulike morsmål kan få benytte både sitt morsmål og sin norskspråklige kompetanse i skolearbeidet.


Arbeidet med Flerspråklige fortellinger kan bidra til å:

 


Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lytte og tale, ved å la dem:

 • Høre de digitale fortellingene på Tema Morsmål.
 • Lese fortellingene høyt for elevgruppen på morsmål og norsk.
 • Snakke om fortellingens struktur og innhold.
 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. Klikk her for å få ideer til hvordan dere kan stille spørsmål og samtale med barna.
 • Snakke om fortellingene på det språket de behersker best.
 • Utarbeide egne muntlige fortellinger som de fremfører for klassen, enten på morsmål eller på norsk.
 • Sammenligne fortellingenes innhold og struktur med fortellinger elevene har hørt fra sine ulike hjemland og kulturer.
 • Snakke om det språklige mangfoldet som er representert i klassen.
 • Lese teksten høyt på to språk samtidig i samarbeid med tospråklige lærere, foresatte eller elever som behersker aktuelle morsmål.

Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lese og skrive, ved å la dem:

 • Lese tekstene til fortellingene på norsk, morsmål og på to språk.
 • Lese tekstene felles, alene, eller sammen to og to.
 • Lese på et nivå de mestrer.
 • Lese på et språk de mestrer.
 • Skrive om fortellingen på et språk de mestrer.
 • Skrive fortellinger på et språk de mestrer.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk.
 • Identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på de språk som er representert i klassen.
 • Få mulighet til å snakke om språk og om egen språklæring sammen med både faglærer, tospråklig lærer og norsklærer.
 • Skape  forståelse for hvordan ulike tekster, for eksempel eventyr og fortellinger er bygget opp.


Styrke elevenes ferdigheter knyttet til grunnleggende digitale ferdigheter,
ved å la dem:

 • Jobbe systematisk og tverrfaglig med grunnleggende digitale ferdigheter på tvers av kompetansemål i læreplanverket.
 • Lage egne digitale fortellinger med tekst og illustrasjoner.
 • Setter ord på hvordan de vil formidle sin fortelling.
 • Utvikle digital kompetanse i samarbeid med hverandre.
 • Benytte klassens helhetlige språkkompetanse i produksjonen av egne digitale fortellinger.

Idehefte Flerspraklige fortellinger Johannes Læringssenter

 

Se filmen: Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

Les idèheftet: Idehefte Flerspraklig fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud.

Les fagartikkelen:
Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.

Refleksjonsoppgave til hvordan de flerspråklige fortellingene kan brukes i skolen.

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.   - www.morsmal.no