تجزیه و ترکیب

Tema: Setning og ord 

Mål: Eleven kan lære om setning og ord og hun kan vite forskjellige typer av setninger.

 Trinn: Ungdomstrinnet

Kelileh va Demneh

 موضوع: تجزیه و ترکیب

 هدف آموزش: شاگرد کلمه و جمله را بیاموزد و همچنین جملات متفاوت را تشخیص دهد.

 صنف: دوره متوسطه

مطالب به دری:

 

pdfبرای معلم

pdfمتن

pdfتمرینات

لینکها