nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Hvordan kan vi støtte elevenes flerspråklighet?

Hei på mange språk"Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet" 
leser vi i Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, vedtatt av Stortinget i høst. I norsk skole går det elever som representerer et stort stort antall språk. Dette språklige mangfoldet bør vi benytte til det beste for den enkelte og for samfunnet. En undervisning som gir rom for at elevene får anvende hele sitt språklige repertoar, gir større mulighet for læring, identitetsbekreftelse og inkludering. 

Les mer om eksempler på hvordan man kan støttte elevenes flerspråklighet:

 

Tospråklig prosjektarbeid i tillegg til å synliggjøre språklig mangfold

Jim Cummins, canadisk professor, har i en årrekke forsket på undervisning av flerspråklige elever. Han er opptatt av at vi må undervise hele barnet. Det gjør vi ved blant annet å bekrefte verdien og legitimiteten av elevens morsmål. I antologien Språklig mangfold i klassrummet fra 2017 viser han flere eksempler på hvordan lærere gjennom enkle grep kan gjøre elevenes ulike språk synlige og hørbare i skolen. Han beskriver en rekke ideer til hvordan lærere kan la elevene benytte sine morsmål i ulike læringsaktiviteter. Cummins viser også til tospråklig prosjektarbeid der elever skriver og produserer tospråklige bøker. Elevene kan også uttrykke sine ideer og tanker gjennom poesi på førstespråket og på andrespråket. Eksempler på tospråklige tekster skrevet av minoritetsspråklige elever i Canada kan vi se her: The Dual language showcase

 

Ulike måter å anvende hele elevens språklige repertoar

Cummins er en av fem bidragsytere i antolgogien "Språklig mangfold i klassrummet" der Åsa Wedin er redaktør.  Flere ideer til hvordan lærere kan legge til rette for at elevene får anvende alle sine språklige ressurser i klasserommet, finner vi i artikkelen Transspåkande som rød tråd Her skriver Wedin om en skole der de har en uttalt "policy" for hvordan elevene kan benytte hele sitt språklige repertoar. Hun beskriver hvordan elevene blir oppmuntret til å skrive på det språket de føler seg sterkest i.  I forbindelse med et skriveprosjekt på fjerde trinn fikk for eksempel elevene anledning til å skrive eventyr på ulike språk. Og på femte trinn hadde skolen prosjekt der elevene skulle skrive sin egen livshistorie. Elevene produserte tekster både på svensk og på morsmålet. I dette arbeidet var de tospråklige lærerne til stor hjelp. De nyankomne elevene fikk anledning til å vise sin kompetanse i morsmålet samtidig som de fikk arbeide med svensk på et aldersadekvat nivå.

 

Skolen må ha en strategi for å støtte elevenes flerspråklighet

Åsa Wedin hevder at spesielt nyankomne elever som får sjansen til å anvende sine tidligere språkkunnskaper, har større sjanse for å føle seg inkludert. Når skolen signaliserer at det elevene bringer med seg, har verdi både for dem selv og for skolen for øvrig, leder det til et økt engasjement og tilhørighet hos elevene. Dette er så viktig at det kan ikke være opp til den enkelte lærer. Det er derfor nødvendig at skolen har en uttalt strategi for hvordan de kan støtte elevenes flerspråklighet, sier Wedin.

 

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no