nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Nafos filmer

Undervisningsopplegg om samefolkets dag

Tirsdag den 6. februar feires samefolkets dag i både Norge, Sverige, Russland og Finland. Det var på denne dagen i 1917 at det første landsmøtet som samlet samer fra Norge og Sverige ble avholdt i Trondheim.

Vi har laget tospråklige undervisningsopplegg om samefolkets dag  på 11 forskjellige språk. 
Oppleggene passer best for 4.-7. trinn. Her finner du tekster, oppgaver, filmer, digital oppgave og nyttige nettsider. Klikk på bildet for å lese og laste ned oppleggene.

Ny veileder om flerspråklig arbeid i barnehagen

PåfulgRammeplanen sier at personalet skal bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte at flerspråklige barn bruker sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/ samiskspråklige kompetanse.

På bakgrunn av dette har NAFO på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet utarbeidet en veileder som fokuserer på flerspråklighet i barnehagen. Veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen.

Les mer

Flerspråklige fortellinger og matematikk

Art HS RammeplanUnder fagområdet Antall, rom og form i Rammeplanen står det blant annet at personalet skal bruke bøker, spill, musikk, digitale verktøy, naturmaterialer, leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tenkning. 


I denne artikkelen finner du et pedagogisk opplegg som viser hvordan fortellingen om Hatteselgeren kan være utgangspunkt for å arbeide med bl.a. dette fagområdet.


Gjennom formidling av litteratur kan personalet blant annet bidra til at barn oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger, at de får ulike erfaringer

Les mer

Benjaminprisen 2017 til Høyland ungdomsskole i Sandnes

Høyland skoleBenjaminprisen 2017 tildeles Høyland ungdomsskole i Sandnes for skolens langsiktige og systematiske arbeid mot rasisme og diskriminering. Skolen kombinerer integrering av minoritetselever med holdningsskapende arbeid rettet mot majoritetselever. Skolen har også etablert gode rutiner for håndtering av mobbing og trakassering. Retningslinjene er forankret og synlige i skolens planer. Den systematiske satsingen viser seg også i at skolen er en fokusskole for NAFO. Vi på NAFO gratulerer Høyland ungdomsskole med prisen!

Tospråklige undervisningsopplegg - Olav den hellige

Olav den hellige skrinleggesTema Morsmåls polsk-redaksjon har laget årets tiende tospråklig undervisningsopplegg. Temaet for opplegget er "Olav den hellige".

Målet for læring er at eleven  kan fortelle om Olav den hellige.

Opplegget er tospråklig og består av lesetekster med illustrasjoner, interaktive oppgaver og nyttige lenker.

Opplegget passer for 5.-7. trinn. 


Klikk på bildet for å se opplegget på ulike språk.

Hvordan kan vi støtte elevenes flerspråklighet?

Hei på mange språk"Alle elever skal få erfare at det å kunne flere språk er en ressurs i skolen og i samfunnet" 
leser vi i Overordnet del - verdier og prinsipper for grunnopplæringen, vedtatt av Stortinget i høst. I norsk skole går det elever som representerer et stort stort antall språk. Dette språklige mangfoldet bør vi benytte til det beste for den enkelte og for samfunnet. En undervisning som gir rom for at elevene får anvende hele sitt språklige repertoar, gir større mulighet for læring, identitetsbekreftelse og inkludering. 

Les mer om eksempler på hvordan man kan støttte elevenes flerspråklighet:

Les mer

Samarbeid med flerspråklige foreldre i barnehagen

Pappa i samlingI Rammeplan for barnehagen står det: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (…) Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene."

Samarbeidet kan ta ulike former. Her er en liten film om foreldresamarbeid, som gir oss et glimt inn i tre barnehager:

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no