nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Flerspråklig bibliotek
NAFOs filmer

Tospraklige assistenter Språklig mangfold i barnehagen virker positivt både på holdninger, identitetsutvikling og metaspråklig bevissthet, sier språkforsker og førstelektor Elena Tkachenko ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hennes forskning viser at pedagogiske ledere i barnehagene i liten grad tar i bruk de språklige ressursene som finnes blant minoritetsspråklige ansatte i barnehagen.

Les mer

Intervju med Tove Skutnabb-Kangas

Tove Skutnabb-Kangas, dosent ved Åbo Akademi i Finland, er en internasjonalt kjent tospråklighetsforsker. Mye av grunnlaget for debatten om morsmålets rolle i opplæringen av minoritetsspråklige elever på 70- og 80- tallet i Norge og andre land var påvirket av hennes forskning om finske innvandrerbarns språkutvikling i Sverige på 70-tallet. I de senere år har hun engasjert seg sterkt i arbeidet for å redde truede minoritetsspråk verden over.

Les mer

MultiLingCentre for Multilingualism in Society Across the Lifespan (MultiLing) ved Universitetet i Oslo får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Senteret skal fremskaffe ny kunnskap om de språklige konsekvensene av globalisering.

MultiLing skal undersøke hvordan flerspråklige barn, unge og voksne bruker de språkene de kan, både i familien, på skolen, på jobb, blant venner og i andre situasjoner, med et fokus på hvordan flerspråklig kompetanse og bruk endrer seg gjennom livet. Det er derfor nødvendig å forene ulike forskningsfelt, som lingvistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk, antropologi og hjerneforskning.

– MultiLings visjon er å bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer av ulik sosial og kulturell bakgrunn kan få utvidet sitt kommunikative handlingsrom, forklarer leder for prosjektet, professor i lingvistikk Elizabeth Lanza.
Klikk her for å lese mer om MultiLing.

Dansk flaggSveriges flagg

I undersøkelsen "Tosprogede elevers undervisning i Danmark og Sverige" (2011) har forskere fra Anvendt Kommunalforskning (AKF) i Danmark sett på forskjeller og likheter mellom undervisningen i Sverige og Danmark og hvordan forskjellene og likhetene virker inn på elevenes skoleprestasjoner.

Undersøkelsen ble bestilt av Skolerådets formannskap i Danmark for å finne mulige årsaker til at tospråklige elever fra Sverige klarer seg bedre på Pisa-prøvene enn de danske tospråklige elever.

Les mer

Māorienes kamp for tospråklig opplæring på New Zealand

Ted Glynn2Den 10. september 2012 holdt Ted Glynn, professor i pedagogikk ved Waikati-universitetet i Hamilton, New Zealand, en gjesteforelesning om "Māori educational initiatives: Bilingual literacy education" på Høgskolen I Oslo og Akershus.

Māoriene er et urfolk som lever på New Zealand og snakker māori. De hvite settlernes kolonialisering av New Zealand førte til en marginalisering av māoriene. Innen 1850 hadde maktbalansen skiftet drastisk i de hvites favør. Etter dette ble det ført en politikk preget av undertrykking av māoriene. Deres landområder ble konfiskert og de ble henvist til egne soner I landet. Māoribarna ble tvunget til å lære seg engelsk på skolen og de ble fysisk avstraffet om de snakket māori.

Les mer

nafo logo Innholdsansvarlig: Sunil Loona , Tel: 67 23 53 44   - www.morsmal.no