nafo
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
Tospråklig materiell

Tema morsmål for videregående opplæring

To gutter p skolenVelkommen til Tema morsmål for videregående opplæring! Du kan imidlertid finne mye nyttig dersom du leter på sidene til ungdomstrinnet. På høyre side finner du de språkene som er drevet av norske språkredaksjoner. Når du har trykket på et av språkene, vil du finne en meny for grunnskole som er delt inn i barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Under disse kategoriene finnes igjen to alternativer: Morsmål og tospråklig fagopplæring. Tospråklig fagopplæring er videre delt inn i matematikk, samfunnsfag, naturfag og RLE. Trykk på det området du ønsker å hente informasjon og læringsressurser fra.

Vi ønsker at nettstedet skal være en møteplass hvor man kan utveksle informasjon og tips om morsmålsundervisning og tospråklig fagopplæring, og har du tips på hva som kan legges ut på språksidene, kan du sende mail til de som står som kontaktperson for det enkelte språk.

For undervisningspersonalet i skolen kan det være lurt å bruke Tema morsmål som en ressurs i undervisningen av flerspråklige elever. Da er det viktig at man har lært nettstedet å kjenne. Synes du det er vanskelig å vite hvilken informasjon som ligger hvor, kan du se her. Man kan også tipse elevene selv og foreldre til å utforske hva som finnes på siden.

Lykke til med arbeidet, og håper Tema morsmål kan hjelpe til å gjøre undervisningen enda bedre i opplæringen av flerspråklige elever!

Forfatter: Dag Fjæstad
Har du spørsmål knyttet til videregående på Tema morsmål kan du sende mail til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

eleverElever som går på et studieforberedende utdanningsprogram, må velge et fremmedspråk i tillegg til engelsk. Opplæringen skal følge læreplanen i fellesfaget fremmedspråk. Læreplanen i fremmedspråk gjelder for alle fremmedspråk bortsett fra engelsk, svensk og dansk. De fleste videregående skoler gir opplæring i noen få fremmedspråk, f eks fransk, spansk og tysk.

Mulig å ta eksamen i morsmål som privatist

Dersom en elev ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål i stedet for et av de språkene skolen gir undervisning i, kan eleven søke fritak for fremmedspråk og melde seg opp som privatist i morsmålet.

Det mulig å gå opp til eksamen i en rekke språk. På Utdanningsdirektoratets oversikt over eksamensdatoer finner du hvilke språk det gjelder.

Det er regler for hvor mange timer en elev må ha for å få vitnemål fra den videregående skolen. Det kan oppstå problemer dersom en elev som ikke har hatt opplæring i andre fremmedspråk enn engelsk i grunnskolen, ønsker å gå opp til eksamen i sitt morsmål. I slike tilfeller er det viktig at saken diskuteres med skolen før eleven eventuelt søker fritak.

Fremmedspråksplanen har to nivåer

Fellesfaget fremmedspråk har to nivåer, nivå I og nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket, skal ha opplæring etter læreplanens nivå II. Elever som har hatt nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen, men velger et nytt fremmedspråk i videregående opplæring, skal ha opplæring etter læreplanens nivå I i det nye fremmedspråket. De som går opp som privatister i et språk de ikke har hatt opplæring i i grunnskolen, kan velge om de vil gå opp til eksamen på nivå I eller II.

Fremmedspråk som programfag

Fremmedspråk kan også tas som programfag på nivå I, II eller III. Fremmedspråk nivå I har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå I. Fremmedspråk nivå II bygger på Fremmedspråk nivå I og har samme kompetansemål som fellesfaget Fremmedspråk nivå II. Fremmedspråk nivå III bygger på Fremmedspråk nivå II i videregående opplæring.

Fremmedspråk nivå II og Fremmedspråk nivå III programfag kan bygge både på fellesfag og på programfag.

Du kan lese om valg av morsmål som fremmedspråk her.

 

Både skriftlig og muntlig eksamen

Privatister som skal opp til eksamen i fremmedspråk må både opp til en sentralt gitt skriftlig eksamen og en lokalt gitt muntlig eksamen. Utdanningsdirektoratet har foreslått at eksamen for fremmedspråk på nivå I i videregående opplæring skal endres fra en fem timers skriftlig eksamen pluss en muntlig eksamen til en kombinert skriftlig-muntlig eksamen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om privatistordningen samt læreplanene i fremmedspråk finner du her

Har du spørsmål om morsmål som fremmedspråk, kan du også ta kontakt med Fremmedspråksenteret på epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Elever i den videregående skolen, med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt språkopplæring. Dette organiseres på ulike måter i den videregående skolen. Uansett organiseringsform er det viktig for læreren og skolen å ha grunnleggende informasjon om enkeltelevens og dens behov. Det er utarbeidet veiledninger og kartleggingsmateriell til læreplan i grunnleggende norsk og læreplan i morsmål. I tillegg er det også utarbeidet kartleggingsverktøy for skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer. Dette er dokumenter som er til hjelp for den enkelte lærer og skole, når de skal tilpasse undervisningen til de elevene som har krav på denne form for undervisning etter §3-12 i Opplæringslova.

 

Veiledninger

Veiledning. Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Veiledning til læreplan i grunnleggende norsk (undervisningseksempler)

Veiledning til læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Veiledning til læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

 

Kartleggingsmateriell

Kartleggingsmateriell Språkkompetanse i grunnleggende norsk - (bokmål)

Kartleggingsmateriell - Språkompetanse i grunnleggjande norsk (nynorsk)

Kartlegging av skolefaglige ferdigheter hos nyankomne minoritetsspråklige ungdommer

Læreplaner

 

Det finnes tre egne læreplaner for språklige minoriteter i videregående opplæring. Disse kan bare brukes dersom det er fattet vedtak om særskilt språkopplæring etter §3-12 i opplæringsloven. To av planene er overgangsplaner. Med overgangsplaner menes at planen kan brukes til eleven har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den ordinære opplæringen i skolen.

Det finnes veiledning og kartleggingsverktøy i tilknytning til planene.

De to overgangsplanene er

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

I tillegg finnes det en egen læreplan i norsk for elever i videregående opplæring som har bodd i Norge i mindre enn 6 år i skolepliktig alder. Elevene som bruker den, har rett til å bruke den ut Vg3, men det er et krav at de har mindre enn seks års botid i Norge på det tidspunktet de går opp til eksamen.

Læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Les mer om særskilt språkopplæringi videregående skole  på NAFOs hjemmesider

 

 


 

Flexid 2Opplæringslovens § 3-12 slår fast at ”Elevar i vidaregåande opplæring med anna morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.”

I rundskrivet UDIR 7-2009 presiseres det at ”Det går fram av opplæringsloven § 3-12 at særskilt språkopplæring er en rettighet for disse elevene. Rettigheten utløser en tilsvarende plikt for fylkeskommunen til å gi slik opplæring.”

Særskilt språkopplæring blir organisert på ulike måter rundt om i landet, men på skoler med et visst antall minoritetsspråklige er det vanlig at det blir organisert egne grupper. Hvordan de særskilte norsktimene plasseres på timeplanen varierer også sterkt, men det er i hovedsak en av de følgende fem organisasjonsmodeller som velges.

LES MER PÅ NAFO OM ULIKE ORGANISERINGSFORMER

•Ekstratimer utenom ordinær skoletid

•Omdisponering innenfor 25 % av timetallet

•Bruk av timer fra valgfrie programfag (studieforberedende utdanningsprogram)

•Bruk av timer til 2. fremmedspråk (studieforberedende utdanningsprogram)

•Bruk av timer fra faget prosjekt til fordypning (yrkesfaglige utdanningsprogram)

Utdanningsdirektoratet har på sine nettsider samlet en del informasjon om minoritetsspråklige elever og retten til særskilt språkopplæring.

Minoritetsspråklige ungdom og voksne mellom 16-24 år i videregående opplæring 

Regelverket for minoritetsspråklige fra 25 år

Utdanningsdirektoratets samlesider om minoritetsspråklige

Flere artikler …

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no