عبارتي پوښتنې

 

02.14.numbers

Tema:  Tekstoppgaver (regnefortellinger)

Kompetansemål: Elevene skal lese og løse tekstoppgaver i matematikk.  
Beskrivelse: I opplegget ligger tips til hvordan du kan gå fram, begrepsliste,

tekstoppgaver du kan løse og oppgaver du kan lage regnefortellinger til. 

د لوست موضوع:عبارتي پوښتنې

موخه: زده کوونکي وکولای شي د منفي او جمعې عبارتي پوښتنې ولولي او حل یې کړي.

د زده کړې مرستندوی توکې:عبارتي پوښتنې، د عملیو له پاره برابرشوې چارتونه او نور.

tekstoppgaver_tillæreren.

tekstoppgaver_tips

tekstoppgaver_lag_egne_regnefortellinger.

tekstoppgaver_løs_oppgaver.

tekstoppgaver_ordoguttrykk.

عبارتي پوښتنې ـ لارښوونه.Tekstoppgaver-tips- pashto

تاسود پوښتنې لپاره يوه عبارتي کیسه جوړه کړئ - هڅه وکړئ.Tekstoppgaver-lag egne renefortelinger-pashto

عبارتی بوښتنې .Tekstoppgaver-løs-oppgaver-pashto

 

Print