பாடத்திட்டங்கள்

 

Her finner du en felles oversikt over linker til læreplaner som kan være nyttige i opplæringen av flerspråklige elever:

Generell del for Læreplanverket for Kunnskapsløftet 

Prinsipper for opplæringen etter Læreplanverket for kunnskapsløftet

Fag og læreplaner for Kunnskapsløftet

Læreplanen i norsk

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter