nafo
Thai - ไทย
Bildetema
Lexin-Ordbøker på nett
Flerspråkige Verb
Flerspråklige fortellinger
Matematikk begreper
Veiledning till foreldre
Skolekassa
Tospråklige undervisningsopplegg
Lumbrikus
NAFOs filmer

LEXIN คืออะไร

lexin 1LEXIN คือพจนานุกรมทางเว็บไซด์ภาษานอร์เวย์ และภาษาอื่นๆอีกหลายภาษา ซึ่งจัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ภาษาคนกลุ่มน้อย เว็บไซด์ได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา และมีคำศัพท์ ณ ปัจจุบันนี้ ตั้งแต่ 7500 ถึง 10000 คำ ซึ่งมีคำนามเป็นหลัก LEXIN เป็นประโยชน์แก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไปที่สามารถนำไปใช้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับคำศัพท์ใน LEXIN

 • การผันคำ
 • การออกเสียงและการเขียนคำ
 • ความหมายของคำ
 • ตัวอย่างรูปธรรม และการแปลความหมายของคำ
 • เว็บไซด์หน้ารูปภาพในภาษาต่างๆ
 • คำอธิบายรูปไวยากรณ์ และโครงสร้าง

 

 กดที่รูปภาพเพื่อเข้าสู่พจนานุกรมเว็บไซด์ LEXIN

การใช้เว็บไซด์LEXIN

Her kommer en liste med 10 tips, denne listen skal utarbeides på Samarbeidskonferansen i september.

Eksempler på undervisningsopplegg der LEXIN er integrert.

Undervisningsopplegg om idiomer/ faste utrykk

Undervisningsopplegg om å bruke ordbøker

Undervisningsopplegg om substantiv på norsk

Undervisningsopplegg på litauisk om fordøyelsen

LEXIN – ordbok

Trykk her for å komme til den flerspråklige nettressursen LEXIN.

BILDESIDER

Trykk her for å komme til Bildesidene på LEXIN.

Eksterne lenker.

Trykk her for å se andre eksterne nettressurser som handler om ordforrådsutvikling for minoritetsspråklige elever.

                                                                                                                                                

ทำไมต้องใช้ LEXIN?

คำศัพท์คือหัวใจของการเรียนรู้ภาษา การนำศัพท์มาใช้อย่างถูกต้อง ช่วยให้เด็กนักเรียนมีโอกาศที่จะเข้าใจเนื้อหาวิชาการ และเนื้อหาอื่นๆ มากยิ่งขึ้น LEXIN สามารถนำไปปรับปรุงใช้ได้หลายลักษณะตามความเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียนการสอนวิชาภาษานอร์เวย์ และการเรียนการสอนสองภาษาในภาควิชาต่างๆ

Ordbker Lexin

การใช้ LEXIN ช่วยให้นักเรียนสามารถ:

 • ง่ายต่อการเรียนรู้คำใหม่ๆโดยการเชื่อมคำไปสู่รูปภาพ หรือในทางตรงกันข้าม ทั้งในภาษานอร์เวย์และภาษาแม่

 • เรียนรู้การใช้คำตามความแตกต่างตามสภาพแวดล้อมของคำ

 • เพิ่มการเรียนรู้และความเข้าใจคำศัพท์ และนำคำศัพท์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งในภาษานอร์เวย์และภาษาแม่

 • เตรียมความพร้อมในการเขียนและการพูด

 • พัฒนาความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ จาการเรียนรู้ การค้นหา การใช้ และการประเมิณข้อมูลทางเว็บไซด์
Bilder Lexin การใช้ LEXIN ช่วยให้ครูสามารถ:
 • อธิบาย ให้นักเรียนเข้าใจทั้งคำศัพท์วิชาการ และคำที่เรียกว่า"คำแอบแฝง" หรือคำที่มีความหมายไม่ชัดเจน การออกเสียง และการใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายในประโยค

 • นำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน เมื่อนักเรียนเจอคำใหม่ๆ

 • แนะนำนักเรียนเรื่องการเลือกใช้ คำอุปมา-อุปไมย และสำนวน

LEXIN สามารถค้นคว้าได้ตามแหล่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

nafo logo Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no