Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Memoryspill med juleord // ลิงค์เกมส์บัตรความจำคำศัพท์คริสต์มาส

Bilde av en spilleplate i et memoryspill om julIll: NAFOHer er lenke til et memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa og fungere som en naturlig arena for å høre flere språk i barnehagen og skolen. 

นี่คือลิงค์เพื่อเข้าสู่บัตรความจำคำศัพท์เกี่ยวกับคริสต์มาสในภาษาต่างๆ หลายภาษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมภาษาต่างๆ ในกลุ่มเด็กที่จะได้สัมผัสกับภาษาอื่นๆ ทั้งในระดับปฐมวัยและระดับโรงเรียน กดเพื่อเข้าสู่หน้าบัตรความจำคำศัพท์คริสต์มาสในภาษาต่างๆ

Islam // ศาสนาอิสลาม

Dette er et bilde av hovedmoskeen i Moskva, Russland. Vinduene og dørene av moskeen er grønne og resten er gull.Bilde: PixabayIslam er den yngste av verdensreligionene og den nest største av verdensreligionene etter kristendommen. Her er en tekst om Islam som består av islamsk helligbok, muslims tro og hvordan det er å leve som muslim. Teksten, oppgaver og ordliste som passer for ungdomstrinnet ligger under undervisningsressurser.

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อายุน้อยที่สุดของศาสนาโลก และเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ต่อจากศาสนาคริสต์ นี่เป็นเนื้อหาเรื่องศานาอิสลาม ซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม ความเชื่อของชาวมุสลิม และการดำเนินชีวิตตามแบบอย่่างมุสลิม ใต้หัวข้อเอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษา พร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

อ่านต่อ

Hinduismen // ศาสนาฮินดู

Tre hovedguder i hinduismen Brahma Shiva Vishnu Adobe Stock Богдан СкрипникIllustrasjon: Adobe StockHinduismen er en av de eldste religionene i verden som har mange tilhørere i hele verden. Her finner du viktig informasjon om hinduismen som for eksempel, hva hinduene tror på, hvordan det er å leve som hinduer og hinduistiske hellige tekster. Under undervisningsressursene finner du tospråklige lesetekster og oppgaver som passer for mellomtrinnet.

ศาสนาฮินดู เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้นับถือมากมายทั่วโลก คุณสามารศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศาสนาฮินดูได้ที่ เช่น ความเชื่อของชาวฮินดู การดำเนินชีวิตอย่างชาวฮินดู และคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างของศาสนาฮินดู ใต้หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษาพร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 5-7

 

อ่านต่อ

Olav den hellige // กษัตริย์อูลาฟ์วผู้ศักดิ์สิทธิ์

Maleri i farger. En person ligger i midten av bildet. Rundt personen står flere personen og sikter på personen med våpen.Maleri: Lisens: Public domain.Her er et tospråklig opplegget som består av lesetekster, lydfiler, oppgaver, tankekart og ordliste-Quizlet som passer for mellomtrinnet.

 นี่คือเนื้อหาการสอนสองภาษา ประกอบด้วยเนื้อหาสำหรับอ่าน ไฟล์เสียงอ่าน  แบบฝึกหัดเรื่อง แผนที่ความคิด และคำศัพท์-Quizlet เหมาะสำหรับระดับ 5-7

อ่านต่อ

Å leve som buddhist // การดำเนินชีวิตอย่างชาวพุทธ

Bilder viser flere damer med munnbind på som står i rekke og gir mat til en munk som har på seg orange klær. Munken holder en bolle som damene legger mat i.Bilde: Eve KrastevaHer er en tekst om å leve som buddhist. Teksten handler om hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom leveregler, bønner og meditasjon. Teksten passer for 1.-4. trinn.

นี่คือเนื้อหาเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างชาวพุทธ เนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติตามพุทธศาสนาผ่านข้อปฏิบัติทางศีล การสักการะ และการนั่งสมาธิ ซึ่งเหมาะสมกับระดับ 1.-4.

 

อ่านต่อ

Livssynshumanisme // ลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต

Illustrasjonen viser en versjon av logoen til Humanists International. Logoen kalles Happy Man. Den illustrerer en person som står og strekker hendene i været. Logoen er gullfarget med svart bakgrunn.Illustrasjon: Adobe StockHva vil det si å være livssynshumanist og hva er bakgrunnen og særpreg for Human-Etisk Forbund i Norge og livssynshumanismen i verden? Forklaringen finnes i leseteksten om Livssynshumanismen. Under undervisningsressurser finnes også oppgaver, lydfil til lesetekster og lenke til temaordliste. Teksten passer for ungdomstrinnet.

ผู้นับถือลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ความเป็นมาและความสำคัญของสมาคมมนุษยนิยมของนอร์เวย์ รวมถึงลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิตทั่วโลก คืออะไร คำอธิบายอยู่ในเนื้อหาสำหรับอ่านในเรื่องลัทธิมนุษยนิยมปรัชญาชีวิต ใต้หัวข้อเนื้อหาประกอบการสอนยังมีแบบฝึกหัดเรื่อง เสียงอ่าน และลิงก์คำศัพท์ เนื้อหาเหมาะสมกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 

อ่านต่อ

Platon og Aristoteles // เพลโตและอริสโตเติล

Foto: PixabayHer er tekster med oppgaver om Platon og Aristoteles som består av fortelling og diskusjon om deres ideer. I tillegg finner du SAM-skjema, lydfiler, Quizlet-ordliste og nyttige lenker. Materiralet passer for mellomtrinnet.

เนื้อหาเรื่องพลาตอน(เพลโต)และอริสโตเติลพร้อมแบบฝึกหัด ประกอบด้วยเรื่องเล่าและการสนทนาเกี่ยวกับทฤษฎีของพวกเขา นอกจากนี้คุณยังมี แบบฟอร์ม-SAM, ไฟล์เสียงอ่าน, คำศัพท์-Quizlet และเว็บไซด์ที่มีประโยชน์ เนื้อหาการสอนเหมาะสำหรับระดับ 5.-7.

 

อ่านต่อ

Fortellingen om Muhammed // เรื่องเล่าเกี่ยวกับมูฮัมเมด

Bildet viser en koranbok som ligger på et hvitt stoff.Bilde: PixabayFortellingen om Muhammed er en viktig del av Islams lære. Etter at engel Gabriel fortalte Muhammed at han var budbringer til guden Allah, var det vanskelig for ham å kjempe før han fikk mange tilhengere. Teksten er på thai og passer for 3.-4. trinn. Her finner du også lydfil og ordliste i form av Quizlet.

เรื่องเล่าเกี่ยวกับมูฮัมเมดเป็นส่วนที่สำคัญของการเรียนรู้ศาสนาอิสลาม หลังจากที่นางฟ้ากาบริเอลได้บอกมูฮัมเมดว่ามูฮัมเมดคือศาสนทูตของพระอัลเลาะห์ ถือว่าเป็นเรื่องยากสำหรับมูฮัมเมดที่ต้องต่อสู้ก่อนที่เขาจะได้ผู้นับถือศาสนาอย่างมากมาย เนื้อหาเรื่องเป็นภาษาไทยและเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 3-4  ที่นี่ยังมีเสียงอ่านและคำศัพท์ใน Quizlet ด้วย

 

อ่านต่อ

Kristne høytider // วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตของศาสนาคริสต์

Bilde av et barn som blir døpt ved døpefonten i en kirke av en prest I artikkelen finnes en leseksten med tilhørende oppgaver og ordlister om kristne høytider og leveregler på thai. I tillegg finnes to filmer.

เนื้อหาเรื่อง: วันสำคัญทางศาสนาและกฎการดำเนินชีวิตในศาสนาคริสต์, แนวทางปฏิบัติตามศาสนาคริสต์คือกฎในการดำเนินชีวิต การอธิฐาน พิธีล้างบาป พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา

คำอธิบาย: เนื้อหาเรื่องเหมาะสำหรับระดับ 3-4 ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาข้อเท็จจริง แบบฝึกหัดเรื่อง เกมส์ความจำ และวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่อง

 

อ่านต่อ

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   - www.morsmal.no