Hvordan bruke flerspråklige fortellinger på skolen?

De flerspråklige fortellingene kan relateres til alle de ulike læreplanene som finnes i Kunnskapsløftet, både Læreplan i norsk, Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i morsmål for språklige minoriteter. Arbeid med fortellingene kan berike læringsmiljøet, der alle får mulighet til å bli kjent med ulike språk. Elever med ulike morsmål kan få benytte både sitt morsmål og sin norskspråklige kompetanse i skolearbeidet.

Arbeidet med flerspråklige fortellinger kan bidra til å:

Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lytte og tale, ved å la dem:

 • Høre de digitale fortellingene på Tema Morsmål.
 • Lese fortellingene høyt for elevgruppen på morsmål og norsk.
 • Snakke om fortellingens struktur og innhold.
 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. 
 • Snakke om fortellingene på det språket de behersker best.
 • Utarbeide egne muntlige fortellinger som de fremfører for klassen, enten på morsmål eller på norsk.
 • Sammenligne fortellingenes innhold og struktur med fortellinger elevene har hørt fra sine ulike hjemland og kulturer.
 • Snakke om det språklige mangfoldet som er representert i klassen.
 • Lese teksten høyt på to språk samtidig i samarbeid med tospråklige lærere, foresatte eller elever som behersker aktuelle morsmål.

Styrke elevenes ferdigheter knyttet til lese og skrive, ved å la dem:

 • Lese tekstene til fortellingene på norsk, morsmål og på to språk.
 • Lese tekstene felles, alene, eller sammen to og to.
 • Lese på et nivå de mestrer.
 • Lese på et språk de mestrer.
 • Skrive om fortellingen på et språk de mestrer.
 • Skrive fortellinger på et språk de mestrer.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk.
 • Identifisere likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål.
 • Sammenligne språklyder, ord og uttrykk på de språk som er representert i klassen.
 • Få mulighet til å snakke om språk og om egen språklæring sammen med både faglærer, tospråklig lærer og norsklærer.
 • Skape  forståelse for hvordan ulike tekster, for eksempel eventyr og fortellinger er bygget opp.

Styrke elevenes ferdigheter knyttet til grunnleggende digitale ferdigheter, ved å la dem:

 • Jobbe systematisk og tverrfaglig med grunnleggende digitale ferdigheter på tvers av kompetansemål i læreplanverket.
 • Lage egne digitale fortellinger med tekst og illustrasjoner.
 • Setter ord på hvordan de vil formidle sin fortelling.
 • Utvikle digital kompetanse i samarbeid med hverandre.
 • Benytte klassens helhetlige språkkompetanse i produksjonen av egne digitale fortellinger.

Se filmen Eventyrkofferten laget av Kvaleberg skole i Stavanger. Elevene har laget eventyrkofferter i samarbeid med foreldre og tospråklige lærere. Koffertene inneholder figurer fra eventyr fra elevenes hjemland. Elevene presenterte eventyrene både på norsk og de forskjellige morsmålene.

Se filmen: Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

Les fagartikkelen: Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.