NAFOs nasjonale Tema Morsmålskonferanse 2016


NAFOs femte nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Sola den 24. og 25. november 2016. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, og tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage. Tilsammen var det 260 deltagere på konferansen.

Et hovedtema på årets konferanse var livssynsmangfold i barnehage og skole. Beate Børresen, dosent ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, HiOA, var hovedforeleseren. Hun foreleste først om viktige prinsipper i den lærende samtalen i barnehage og skole.

Så holdt hun et foredrag om temaet ”Arbeid med religion, livssyn og etikk”. Begge forelesninger ble oppfattet som meget inspirerende og nyttige av konferansedeltakerne.

Lektor Tone Evensen fra Ringsaker voksen- pedagogisk senter fortalte deretter om et spennende inkluderingsprosjekt som Ringsaker voksen- pedagogisk senter og Brumunddal ungdomskole hadde startet i samarbeide med Redd Barna og NAFO. Målet med prosjektet har vært å skape en naturlig arena for samhandling mellom norks ungdommer og enslige mindreårige på tvers av klasser og skoler. Rundt tjue ungdommer fra disse to skolene har jobbet sammen med lærerne sine denne høsten med å lage animasjonsfilmer av eventyr. Eventyrene fortelles på dari, pashto, usbeskisk og norsk.

Tones innlegg
Foto: NAFO

Fire av ungdommene som hadde deltatt i prosjektet og vært med på å lage animasjonsfilmer av eventyr, fortalte deretter om sine erfaringer med prosjektet og hva det har betydd for dem, både faglig og sosialt. Vi fikk se en av animasjonsfilmene og to av ungdommene fortalte også et eventyr på to språk.

Porsgrunn voksenopplæringssenter
Tospråklig avdeling, Porsgrunn voksenopplæringssente

På slutten av konferansens første dag fortalte leder Nina Allum og lærerne Saad Al-Egly og Agata Jetz, ved Tospråklig Avdeling i Porsgrunn kommune, om sitt arbeid med dokumentasjon og kartlegging av språkferdigheter og fagkunnskaper hos minoritetsspråklige i barnehager og skoler i Porsgrunn. Gjennom deres presentasjon fikk deltakerne innblikk i innovasjons- og utviklingsarbeid som foregår i en av NAFOs viktige samarbeidskommuner.

På konferansens andre dag ble det avholdt språkvise konferanser på 10 ulike språk – arabisk, dari/persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali tamil, thai og tigrinja. Her ble ulike faglige utfordringer som tospråklige lærere og assistenter møter i hverdagen drøftet. Les mer om de enkelte konferanser på Tema Morsmåls språksider.

Arabisk konferanseDaripersisk
Arabisk konferanse

Foto: NAFO

Dari/persisk konferanse

Foto: NAFO

 Tamil konferanse Russisk konferanse
 Tamil konferanse

Foto: NAFO

 Russisk konferanse

Foto: NAFO

Det at NAFOs årlige Tema Morsmålkonferanser er meget populære tyder på at målgruppen har et stort behov for å komme sammen, utveksle erfaringer, knytte kontakter og å heve sin faglige kompetanse.