Sunil Loona – på jobb for flerspråklige barn, elever, foreldre og lærere


Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring vil sammen med samarbeidspartnere i Tema Morsmål rette oppmerksomheten mot en kjent, kjær og kunnskapsrik fagperson som nå velger å gå av med pensjon. Sunil Loona har vært prosjektleder for Tema Morsmål siden 2011, og har gjennom dette arbeidet satt ekstra fokus på flerspråklighet og morsmålets betydning.

Fremragende formidler

Sunil Loona har vært og er en fremragende formidler av forskning på blant annet flerspråklighet. Han er en engasjerende og kunnskapsrik foreleser og snakker varmt om temaer som antirasistisk arbeid, om systemer som virker diskriminerende, bevisste og ubevisste politiske avgjørelser som får store konsekvenser for enkeltpersoner og grupper.

Dobbelt kvalifisert psykolog

Sunil Loona er sannsynligvis den første personen med språklig minoritetsbakgrunn som tok psykologiutdanning på et Universitet i Norge etter først å ha fullført hele psykologiutdannelsen sin i Indi
Som psykolog har han vært opptatt av mange felt. Han er et talerør for hvor viktig der er at elevene får undervisning på språket de behersker best og at begrepslæring er fundamentet for skoleprestasjoner. Han har holdt foredrag, skrevet artikler og gitt intervjuer om temaer som morsmålets betydning for kognitiv utvikling og identitetsdannelse. I mange år var Sunil Loona tilknyttet PP- tjenesten i Oslo.

Erfaring fra arbeid med traumatiserte barn

Sunil har erfaring med arbeid traumatiserte barn og familier, blant annet fra sitt arbeid i Kosovo i 1999. Når han snakker om traumer og tilknytning til klassemiljø for barn som har opplevd krig og andre traumatiserte opplevelser, er det med en autoritet som er verdt å lytte til.

Preget NAFO helt fra starten

Sunil har arbeidet i NAFO siden opprettelsen i 2004, og før det i forløperen SEFS. Det er mange rundt omkring i landet som har hatt glede av å kunne lytte til ham når han har øst av sin kompetanse og erfaring. Gjennom fagdager og faglig foredrag har han bidratt til at utallige lærere har fått ny innsikt om minoritetsspråklige barn og elevers utdanningsløp.

Utviklet Tema Morsmål

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring overtok det faglige ansvaret for nettsiden og prosjektet Tema Morsmål i 2011. Sunil Loona har ledet prosjektet og har satt sitt preg på Tema Morsmål. Språksidene er robuste og ettertraktet med mange besøkende. Det er produsert faglige opplegg i diverse temaer som blir anvendt i morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og i annen undervisning av flere brukere. Tema Morsmål har utviklet egne barnehagesider, og flerspråklige fortellinger har vært stor suksess. Sunil Loona har ledet Tema Morsmål som en fagperson med et brennende engasjement for feltet. Hans personlige engasjement har betydd mye for de forskjellige språkredaksjoner og personer som har vært involvert i utviklingen av denne nettsiden. Tema Morsmål har arrangert workshops for å utvikle nettsidene i samarbeid tospråklige lærere og flerspråklige ansatte i barnehage. Det er blitt arrangert årlige nasjonale Tema Morsmålskonferanser som tospråklige ansatte i barnehage og skole har kunnet delta på hvert år. Tema Morsmål er til og med kjent utover landegrensene og har brukere fra ulike verdensdeler.

Tema Morsmål – et nettverk

Tema Morsmål er mer enn en nettside. Tema Morsmål har vokst seg frem til et nettverk av fagpersoner på tvers av språk og erfaring hvor fellesnevneren er et stort engasjement for en flerkulturell og et flerspråklig utdanningsløp for barn og unge. Tema morsmål er identitetsbekreftende for språklige minoriteter og bidrar til perspektivutvidelse for alle.

Sunil Loona med en klar faglig stemme

Sunil Loona er aldri redd for å si sin mening om saker som angår det flerkulturelle feltet. Han er høyt respektert og hans stemme blir lagt merke til og lyttet til. Selv om han nå velger å bli pensjonist, er vi sikre på at Sunil Loona vil fortsette å skrive og være en klar stemme i det faglige og offentlig rom.

Ulike klipp fra media.

Tydelig i den politiske debatten

En faglig stemme for barnets beste

En faglig stemme om språkinnlæring 

Deler erfaringer om egen språkinnlæring