Felles konferanse – Tema morsmål og Tema modersmål 2013

Den femte felleskonferansen for Tema Morsmål og Tema Modersmål ble holdt i Riga i Latvia den 5. og 6. september 2013. Skolverket i Sverige, som drifter den svenske nettsiden Tema Modersmål, var hovedarrangør for årets konferanse. Til sammen deltok rundt 90 personer fra Sverige og Norge på konferansen, både redaktører og redaksjonsmedarbeidere for de ulike språkene, skoleledere fra de to nettsidenes samarbeidskommuner og ansatte fra Skolverket og NAFO.

Målsetting med årets konferanse var å
•    Styrke samarbeidet mellom språkredaksjonene på tvers av landene
•    Øke redaktørenes profesjonalitet i å publisere artikler på nettsidene
•    Komme fram til en felles forståelse for publisering av undervisningopplegg på nettsidene
•    Anvende artikler som blir publisert på andre språk både i Norge og Sverige

I denne forbindelsen har det blitt dannet en arbeidsgruppe bestående av seks redaktører på tvers av landene. Denne gruppen har sett nærmere på mulighetene for å utnytte hverandres ressurser og foreslå en felles tilnærming til publisering av artikler på de to nettsider. Piotr Koscielniak fra Skolverket og Lene Østli fra NAFO leder arbeidet i denne gruppen.

Mats Wennerholm, Skolverket og Sunil Loona, NAFO innledet konferanse med en gjennomgang av status for de to nettsidene. Piotr Koscielniak fra Skolverket og Lene Østli fra NAFO fortalte om arbeidet som var blitt gjort i arbeidsgruppen og innledet deretter en workshop hvor alle deltakerne på konferansen publiserte en artikkel etter felles oppsett. Dette ble gjort med utgangspunkt i to undervisningsopplegg laget av redaktørene for henholdsvis polsk og somali.  Oppleggene ble brukt som eksempel på hvordan de to nettsidene kan bli mer samkjørte med tanke på oppsett av artikler. Disse artiklene ble deretter publisert på mange språk på begge nettstedene.

Skoleledere fra de kommunene som Tema Morsmål og Tema Modersmål samarbeider med hadde et eget opplegg der de drøftet hvordan de best kunne følge opp og støtte sine lærere i morsmål og tospråklig fagopplæring/studiehandledning, sikre kvaliteten på undervisningen og bidra til å spre informasjon om nettsidene.

På andre dagen presenterte Kevin Mavane, Mats Wennerholm og Sunil Loona nye metoder og verktøy for arbeidet som redaktør på Tema Modersmål og Tema Morsmål. Kevin Mavane, som er teknisk konsulent for begge nettsidene, demonstrerte det nettbaserte kommunikasjonsverktøyet Adobe Connect. Dette verktøyet kan anvendes for å invitere til videokonferanser og møter, og slik gi redaksjonene en mulighet til å utveksle informasjon, diskutere og støtte hverandre over nettet.

Det ble også holdt en workshop om hvordan redaktørene på kort tid kan publisere en informasjonsartikkel ved å ta utgangspunkt i artikler som allerede er publiserte av kolleger. Vi hadde deretter strukturerte diskusjoner med utgangspunkt i hva vi vil med TM-sidene og hvordan den enkelte kan bidra til å styrke arbeidet.

Karin Sohlgren og Målfrid Bleka, som jobber med barnehagesidene på de to nettstedene drøftet innhold og samarbeidsmuligheter for dette arbeidet.

Mot slutten av konferansen fikk deltakerne høre om språk og utdanningssituasjonen i Latvia med fokus på den flerspråklige situasjonen i landet. Det var to fagfolk fra Riga Classical Gymnasiums Senteret for tospråklig utdanning og Rigas utdanningsenhet som innledet om temaet.

Det ble en meget vellykket konferanse der tilbakemeldingene fra konferansedeltakerne tyder på at de var fornøyde med konferansens innhold, både faglig og sosialt. Vi fikk god anledning til lære noe nytt og øke vår kompetanse, til å ha utveksle erfaringer med kolleger, og til sosialt samvær med mange hyggelig mennesker. Vi fikk til og med anledning til en guidet rundtur i solfylte Riga.