Hvordan bruke flerspråklige fortellinger i barnehagen?

I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver står det om at barnehagen skal anerkjenne og verdsette barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk.

Språkveilederen Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat formidler at: «Alle barn vil ha utbytte av å være i et flerspråklig miljø fordi de i møte med språk som er annerledes enn deres eget, kan bli nysgjerrige på andres språk og mer oppmerksomme på sitt eget.» 

Flerspråklige fortellinger åpner for spennende flerspråklig arbeid i barnehagen! Personalet kan på ulike måter bruke fortellingene til skape et flerspråklig miljø. De kan:

 • Bruke frasene som starter og avslutter fortellingene på ulike språk.
 • Bruke sanger, rim og regler som er innvevd i fortellingene.
 • Plukke ut sentrale ord og begreper som finnes i fortellingene og synliggjøre ulike skriftspråk i barnehagen.
 • Lage memory-kort sammen med foreldrene, der ord skrives på norsk på et kort og på et annet språk på et annet kort. La barna illustrere ordet på kortene.
 • Formidle fortellingene på ulike digitale plattformer; PC, nettbrett  eller smarttelefon.
 • La barna se eller lytte til fortellingen i større og mindre grupper.
 • La barna se eller lytte til fortellingen i grupper bestående av barna med ulike morsmål eller i språkhomogene grupper.
 • La fortellingene bli utgangspunkt for samtaler med barna. Klikk her for å få ideer til hvordan dere kan stille spørsmål og samtale med barna.
 • La fortellingene bli utgangspunkt for prosjektarbeid som strekker seg over flere uker og berører flere fagområder i Rammeplan for barnehagen.
 • La fortellingene bli utgangpunkt for å arbeide med fagområdene i Rammeplan for barnehagen. Les artikkelen om hvordan Hatteselgeren kan anvendes i arbeidet med fagområdet Antall, rom og form.
 • Variere formidlingsformene av fortellingene: De kan fortelles med ulike lengde og grad av detaljer. Bruke ulike former for konkretiseringsmateriell eller kun lydfilene som finnes av fortellingene på Tema Morsmål.
 • La barna få ta i bruk ulike sanser og uttrykksformer i møte med fortellingene. De kan gjenfortelle, snakke om, dramatisere og leke fortellingen, tegne, male og lage fortellingen med både to- og tredimensjonale formingsmaterialer, og lage utstillinger med tegninger og malerier fra fortellingen.
 • Ta opp lyden når barna forteller på ulike språk.
 • La barna lage egne bøker av fortellingen, både papirbøker og digitale bøker.
 • La arbeidet med fortellingene foregå på ulike språk.
 • La fortellingene være utgangspunkt for samtale og diskusjon om språkutvikling og flerspråklighet på foreldremøter.

  Se filmen:
  Tips og ideer for å komme i gang med flerspråklige fortellinger laget av Veiledningskorps barnehage ved Johannes Læringssenter i samarbeid med forteller Marianne Stenerud og flerspråklige assistenter Sadiya Ali og Hayat Osman.

  Les fagartikkelen:
  Flerspråklige fortellinger i barnehage og skole av Fikria Akkouh, Målfrid Bleka og Lene Østli.