NAFOs nasjonale Tema Morsmål-konferanse 2017

NAFOs sjette nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt på Clarion Hotel Bergen Airport den 26. og 27. oktober 2017. I år var det fokus på matematikk og naturfag i skolen, og flerspråklighet og mangfold i den nye rammeplanen for barnehagen.

Både tospråklige lærere og tospråklige assistenter i skoler og barnehager og deres norskspråklige kolleger deltok på konferansen. Dette ble gjort for å dekke behovet for en helhetlig tenkning og et godt samarbeid mellom alle som er involvert i barnehagens og skolens arbeid. Tilsammen var det 330 deltagere på konferansen. Bildet over er fra en av de parallelle sesjonene. For å lese og laste ned de ulike presentasjonene, klikk på lenkene i teksten under.

Plenum

I sitt innledende foredrag understreket Tema Morsmåls prosjektleder Sunil Loona behovet for å styrke multikulturalisme i barnehager og skoler. Han formidlet at dette kreves for å imøtekomme de pedagogiske utfordringene som følger med et økt mangfold i samfunnet.

Det er viktig at nyankomne minoritetsspråklige elever får en god tospråklig fagopplæring i matematikk og naturfag. Anne Hjønnevåg Nakken og Camilla Norman fra Matematikksenteret holdt et meget engasjerende og inspirerende foredrag om Meningsfull matematikk for alle.

Dagen etter fulgte de opp foredraget med en parallell sesjon om Flerspråklig matematikkopplæring – Samtaletrekk – en måte å inkludere alle i matematiske samtaler. Foredragsholderne sier selv at de ble imponert over hvor aktive deltakere var i å stille spørsmål og delta i diskusjonen etterpå. Her er et par eksempler på kommentarer fra deltageres evaluering av konferansen: «Dyktige forelesere! Veldig relevant og inspirerende!» «Ser frem til å prøve ut flere rike oppgaver og åpne spørsmål.»

Egne program for barnehage og skole

Etter lunsj, ble det holdt to parallelle sesjoner – en for deltakere fra barnehager og en for deltakere fra grunnskole. På barnehagesesjonen holdt Målfrid Bleka fra NAFO et innlegg om Tema Morsmåls ressurser sett i lys av den nye rammeplanen for barnehagen. Cecilie Sæverud og Sissel Lilletvedt fra Bergen kommune snakket om Synliggjøring av mangfold i barnehagen. Elisabeth Rishaug fra Solheimslien barnehage i Bergen holdt et innlegg om Et interkulturelt miljø i barnehage.

Her er noen kommentarer fra deltagere: «Det er viktig å løfte fram NAFO sine sider og morsmal.no – masse nyttigt stoff som lett kan brukast for mange!» «Fine innlegg – god variasjon.»

NAFO har i de siste par årene arbeidet med utvikling av to nettbaserte læringsressurser i naturfag. På det første innlegget på sesjonen for grunnskole presenterte Marit Lunde, Lene Østli og John Sium fra NAFO nettressursen Lumbrikus.

TM Lumbrikus
Skjermbilde fra lumbrikus.no

Lumbrikus er en flerspråklig skjønnlitterær naturfagsressurs på norsk, arabisk, somali og tigrinja. Manuset til Lumbrikus er skrevet av lærer og forfatter Jorunn Gulbrandsen. Hun fortalte kort om innholdet i de 11 kapitlene i Lumbrikus. Presentasjonen av Lumbrikus vakte stor begeistring i salen. Nettressursen lanseres den 9. november 2017.

På det andre innlegget på sesjonen for grunnskole fortalte Florentino Bulnes fra Bergen kommune om Opplæringstilbudet for nyankomne minoritetselever i kommunen. Tilslutt holdt Kim Buxton fra Udanningsdirektoratet et innlegg om Eksamen i språk uten opplæring og Dhayalan Velauthapillai om Eksamen i tamil.

Kommentarer fra deltagere: «Inspirerende presentasjon av Lumbrikus.» «Veldig interessant både for lærere i innføringsklasser og tospråklig lærere.» «Svært gode innlegg fra Kim Buxton og Dhayalan.»

Parallelle sesjoner på dag 2

På den andre dagen ble det først holdt i alt 7 parallelle sesjoner. På sesjon 1 innledet Lene Østli fra NAFO om Flerspråklig naturfagopplæring – Praktisk bruk av NAFOs flerspråklige ressurser.

Sesjon 3. Denne sesjonen dreide seg om Opplæringstilbud for nyankomne minoritetselever: Eksempler fra praksis i Bergen kommune. Sesjonen besto av tre innlegg: 1) Toby – Trygghet og samhold i klasserommet 2) Brevvenner – skriving i grunnleggende norsk på barnetrinnet 3) Tospråklig fagopplæring på morsmål og tilrettelagt norsk.

På sesjon 4 innledet Hege Ringdal fra Slettebakken skole i Bergen om inkludering i skolen – med et et oppvekstperspektiv.

Sesjon 5: Arbeid med flere språk i barnehagen. Cecilie Sæverud innledet med å ta utgangspunkt i Veilederen, som er Bergen kommunes språkstimuleringsprogram. Samtidig fortalte tospråklige assistenter fra barnehagene i Bergen om eksempler fra sin praksis.

Sesjon 6: Foreldresamarbeid – Grunnleggende verdier og holdninger – om samfunnsmandat og å være foreldre i en migrasjonskontekst. Sissel Lilletvedt ved Bergen kommune innledet om temaet. Samtidig fortalte tospråklige assistenter fra barnehagene i Bergen om eksempler fra sin praksis.

Sesjon 7: Flerspråklige fortellinger: På denne sesjonen ga Charlotte Øster fra Fortellerhuset og Ilham Tawfiq fra Tema Morsmåls barnehageredaksjon deltakerne en innføring i hvordan de kunne formidle flerspråklige fortellinger. På bildet ser dere Ilham Tawfiq instruere deltagere til å fortelle egne fortellinger.

Kommentarer til sesjonene

Her er noen av kommentarene fra deltagernes evalueringer: «Superinspirende om flerspråklige fortellinger! Nyttig! Dette kan jeg anvende i mitt arbeid.»

«Flinke forelesere mye nyttig informasjon. Flott med praktiske eksempler.»

«Oppleggene var veldig lærerike og nyttige for meg –  jeg lærte utrolig mye.»

«Det er meget bra å få faglig påfyll til tospråklige lærere, spesielt når det gjelder inspirerende metoder som øker motivasjonen hos elever og nytt syn på matte- og naturfagundervisning.»

Språksamlinger

Det ble holdt språsksamlinger på arabisk, dari/persisk/pashto, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, tigrinja og thai. Redaktørene på de ulike språksidene på Tema Morsmål ledet samlingene i sine språkgrupper.

Her ble arbeidet på språksidene drøftet og det faglige innholdet på resten av konferansen diskutert og oppsummert. Det ble også holdt egne språksamlinger på norsk for både barnehage og skole. Her ble det bl.a. presentert hvordan en kan samtale med barn med utgangspunkt i de flerspråklige fortellingene.

TM Somali
På bildet ser dere flere av deltagere på konferansen.

Kommentarer til språksamlingene

Her er noen av kommentartene som ble formidlet i evalueringen av konferansen:

«Det var nyttig å dele erfaringer og diskutere viktige og veldig aktuelle problemstillinger i høve fleirspråklegheit.»

«Det var en god språksamling, vi fikk dele erfaringer med hverandre og planlegge videre arbeid med språksiden.»

«Fint å diskutere flerspråklig barnehagearbeid i grupper. Inspirerende å bli kjent med andre som jobber i barnehage.»

Middag  – et høydepunkt på konferansen

TM Thai dans
Deltagerne med thai som morsmål danset.

Middagene på Tema Morsmålkonferansene er noe mer enn et måltid. I tillegg til deilig mat bidrar deltagere hver år med sang, dans, fortellinger og annen underholdning.

Videre arbeid

Vi som jobber på NAFO anser de nasjonale Tema Morsmål-konferansene som viktige for å styrke kompetanse og inspirere til nettverksarbeid. Vi håper at konferansene bidrar til å utvikle inkluderende fellesskap – og at språklig og kulturelt mangfold får prege arbeidet i barnehager og skoler.

Her er noen oppsummerende kommentarer fra deltagere fra evalueringen av konferansen:

«Jeg synes at programmet dette året har blitt enda mer faglig. Gode forelesninger som er relevante både for tospråklig lærere og lærere i innføringsklasser. Den beste Tema Morsmålskonferansen så langt etter min mening. Bra jobb!»

«Ønsker å delta på konferansen Tema Morsmål hvert år. Det gir meg mye positiv energi og veldig nyttig kunnskap. Tusen takk!»

TM konf Arabisk
Foto: NAFO- Bildet er fra den arabiske språksamlingen.