NAFOs nasjonale Tema morsmålskonferanse 2014

NAFOs tredje nasjonale Tema Morsmålskonferanse ble avholdt i Sandnes den 20. og 21. november 2014. Konferansen var meget populær og deltakerlisten var fylt opp lenge før påmeldingsfristen av utgått. Konferansen rettet seg mot tospråklige lærere og morsmålslærere i skolen, tospråklige barnehagelærere og assistenter i barnehage, i tillegg til aktuelle foreldreorganisasjoner.

Konferansen ble åpnet av kommunaldirektør Kari Bente Daae, Sandnes kommune. Deretter fikk deltakerne høre vakker sang fra Trones skolekor fra Trones skole i Sandnes.

Konferansens første dag startet med et overordnet perspektiv på morsmålets betydning i hjem, barnehage og skole. Andre temaer som ble belyst var læreres samarbeid om særskilt språkopplæring, matematikk i et flerspråklig perspektiv, arbeid med flerspråklige fortellinger og samarbeid med foreldre.

Dagens første innlegg var ved Bente Ailin Svendsen fra MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hennes innlegg tok for seg et overordnet perspektiv på morsmålets betydning i hjem, barnehage og skole. Svendsen viste til barns bruk av morsmålet og refererte til flere undersøkelser MultiLing har deltatt på for å kartlegge barns og elevers bruk av morsmålet i hverdagen. Hennes poeng var klart. Barn og unge i dag er interessert i språk, og liker å lærer seg flere språk, mens barnehager og skoler ikke klarer å legge til rette for dette i det daglige. Til tross for statlige føringer om morsmålets betydning i opplæringen, er det ofte ensidig fokus på norsk i minoritetsspråklige barns språkinnlæring på andrespråket.

Dagens andre innlegg tok for seg metoden «trekantsamarbeid». Gautesete skole i Stavanger har lenge brukt denne metoden i sitt arbeid med særskilt språkopplæring i andrespråket. Hege Ragnes, lærer i grunnleggende norsk, og Anita Gjataj, tospråklig lærer i albansk delte sine erfaringer og praktiske tips til hvordan Gautesete jobber systematisk med ordbank for å øke ordforrådet hos de flerspråklige elevene.
Deltakerne var meget interessert i deres arbeid og evalueringen tilsier at det er meget ønskelig med slike praktisk pedagogiske tips til arbeid med særskilt språkopplæring. Trykk på bildet for å se litt av deres forelesning.

NAFO og Tema morsmål har i det siste året satset på å utvikle tospråklige fortellinger. Mehda Zolfaqari, NAFO og forteller Torgrim Mellum Stene fortalte en tospråklig fortelling på persisk og norsk. Og Medha innledet for deltakerne om hvordan vi kan bruke de flerspråklige fortellingene som er publisert på NAFOs sider i barnehager og klasserom. Hvordan kan vi relatere arbeid med flerspråklige fortellinger til våre overordnede styringsdokumenter i barnehage og skole, og hva betyr det for barn og elever med flerspråklig bakgrunn at barnehage og skole legger til rette for arbeid med flerspråklige fortellinger.

Matematikk har vært et annet satsingsområde for Tema Morsmål i den siste tiden. NAFO og Tema Morsmål har utviklet og publisert ressursen matematikkbegreper på 12 språk. Dette i samarbeid med Matematikksenteret i Trondheim. Matematikk er et fag i skolen det er viktig å fokusere på i tospråklig fagopplæring. Nyankomne elever trenger å få videreutviklet den matematiske kompetansen de kommer inn med i norsk skole, på et språk de behersker, parallelt med sin andrespråksutvikling.
For å lære oss matematikk i et flerspråklig perspektiv hadde Tema Morsmål invitert Marta Vassbø, fra Vitenfabrikken i Sandnes. Vassbø inviterte oss med på tallenes historie, og tok oss med på en reise gjennom ulike kulturer og språk når det gjelder matematikk og ulike tallmønstre og tallsystem opp igjennom historien.

Dagens siste innlegg var det Yasmin Naz som sto for. Etter en lang dag mad mange inntrykk, engasjerte Yasmin deltakerne med hennes innlegg om skole- hjemsamarbeid. Under tittelen, «Alle skal med» fortalte hun om egne erfaringer fra klasserommet som lærer, samt hennes egen opplevelse av å være tospråklig mor i norsk skole. Hennes budskap er at vi som jobber i barnehage og skole har et mandat når det gjelder foreldresamarbeid, vi må etterstrebe det å gå fra ren informasjon til foresatte via dialogen på et språk de behersker for å gi mulighet til drøfting og medbestemmelse.

Konferansens andre dag besto av språkkonferanser på tolv av Tema Morsmåls hovedspråk: Arabisk, dari/persisk, kurdisk sorani, litauisk, polsk, russisk, somali, tamil, thai, tigrinja og urdu. Språkkonferansene fokuserte på bruk av Tema Morsmål i barnehage og skole, erfaringsutveksling og nettverksbygging.