Om morsmål.no

Nettsida morsmål.no rettar seg mot tilsette i barnehage, skule og til alle som arbeider for å utvikle språkleg og kulturelt mangfald i utdanningsløpet.  

Gratis fleirspråklege ressursar 

På morsmål.no blir det publisert gratis fleirspråklege ressursar til bruk i barnehage og skule. Nettsida skal samle og utvikle ressursar for fleirspråkleg arbeid i barnehagen, og morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring i skulen. Eksempel på ressursar er tospråklege fagtekstar om tema innanfor fagområda til skulen, songar, forteljingar, rim og regler eller lenker til andre ressursar og nettsider som er relevante for målgruppa. 

Bakgrunn

I stortingsmelding 23. Språk bygger broer initierte Kunnskapsdepartementet et nordisk samarbeid om digitale læringsressurser på ulike språk. Sverige hadde siden 2001 hatt en side som heter Tema Modersmål, og Norge ønsket å lage en norsk versjon av denne siden. Utdanningsdirektoratet fikk i 2009 i oppdrag å samarbeide med Sverige om å utvikle en lignende norsk side. Den norske versjonen ble lansert 22. oktober 2009, og fra 1. januar 2011 tok NAFO over ansvaret for siden.

Kontaktinformasjon

Nettverk

NAFO har samarbeid med tospråklege lærarar, tospråkleg personale frå barnehagar og andre ressurspersonar. Saman utviklar vi ressursar på fleire språk til praksisfeltet. I tillegg ønskjer vi å formidle fleirspråklege ressursar som er utvikla og laga av andre, og som kan inspirere til fleirkulturelt og fleirspråkleg arbeid i barnehage og skule. Gjennom arbeidet til NAFO får nettsida stadig innspel frå fag- og praksisfeltet. På den måten kan vi vere ei nettside som blir oppfatta som relevant for tilsette i barnehage og skule og for alle som arbeider for å utvikle språkleg og kulturelt mangfald i utdanningsløpet.