NAFOs nasjonale Tema morsmål- konferanse 2012

Da er den nasjonale konferansen for Tema morsmål overstått. Over 500 deltagere fra hele landet var samlet i Bergen den 19. og 20. november. Både tospråklige lærere og assistenter, lærere, førskolelærere, barnehage- og skoleledere, foreldre og andre interessserte. Det var også deltagere fra Sverige og Danmark.

Statssekretær Ragnhild Setsaas åpnet konferansen. Hun poengterte morsmålets betydning for barn og unges kognitive og identitetsmessige utvikling. Prosjektleder for Tema morsmål, Sunil Loona gav en introduksjon av arbeidet med nettsiden og poengterte den tospråklige profileringen, som gjør det mulig for alle å benytte siden i arbeidet med å støtte opp om det flerspårklige arbeidet i barnehage og skole. Han formidlet også betydningen av å ha egne foreldresider, for å bevisstgjøre foreldre om morsmålets betydning.

Tove Skutnabb-Kangas hevdet at det ikke er barn som mislykkes på skolen, men at det heller er skolen som mislykkes med å gi barna en god utdanning. Den viktigste årsaken til dette er at mange minoritetsspråklige barn alt for tidlig får sin opplæring på et språk de ikke behersker godt nok til å ha utbytte av undervisningen. Forskning viser at barn har behov for morsmålundervisning i de første 6-8 årene av sin opplæring. Norge har en av de mest progressive utdanningsmodeller i verden når det gjelder opplæringssituasjonen for samisktalende barn. Hun oppfordrer til å trekke veksler på disse erfaringene i møte med minoritetsspråklige barn.

Kristine Bentzen fortalte om hvordan tospråklighet medfører en rekke fordeler, også utover det å kunne to språk. Tospråklige har ofte en større metaspråklig bevissthet, de har en bedre evne til å ta en annens perspektiv og de har hjerner med bedre utøvende kontroll. For å utvikle sin tospråklighet, blir det viktig at barn får mulighet til å bruke begge sine språk, hevdet Bentzen.

Line Møller Daugaard presenterte og delte erfaringer fra et seksårig forskningsprosjekt som heter «Tegn på sprog – tospråkede børn lærer at læse og skrive. Prosjektets hovedmål er å få innsikt i tospråklige barns lese- og skriveutvikling på alle deres språk. Prosjektet fokuserer på å utvikle undervisningspraksis som inkluderer barnas ulike språk, både skriftlig og muntlig. Hun presenterte en rekke eksempler på hvordan barnas ulike språk har blitt involvert i barnas skolehverdag. De har også inkludert barnehager i sitt forskningsprosjekt.

Konferansedagen den 19. november ble avsluttet med en sesjon for barnehager og en sesjon for grunnskolen. Her fikk deltagerne innblikk i Tema morsmål sine nettsider, om organisering av flerspråklig arbeid i barnehage og skole fra NAFO og fra kommunene Porsgrunn, Trondheim og Bergen.

Dag to av konferansen var delt på åtte språkkonferanser der 250 deltagere hadde fokus på å drøfte og dele erfaringer om arbeid med morsmål og tospråklighet i barnehage og skole, med fokus på de aktuelle språkene som finnes på Tema morsmål; arabisk, dari og farsi, polsk, russisk, somali, tamil, tyrksik og urdu.