Det gamle Hellas // Starożytna Grecja

Opplegget består av en tekst og oppgaver om det gamle Hellas. Opplegget er utviklet av Zmekk.no og oversatt til flere språk av NAFO

Temat: Starożytna Grecja
Opis: Teksty z zadaniami i linki
Poziom: Klasy 5-7

pdfMAPA MYŚLI/ TANKEKART

Strony polskie/polske nettsider:

DEMOKRATYCZNE ATENY – prezentacje i zadania (e-podręczniki)

PRZESZŁOŚĆ MITYCZNA – ŚWIAT BOGÓW I HEROSÓW – prezentacje i zadania (e-podręczniki)

O GRECKIM TEATRZE, IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH I FILOZOFII – prezentacje i zadania (e-podręczniki)