Demografi // جمعیت شناسی

Opplegget tar for seg temaer som befolkning og demografi

 هدف آموزش: شاگرد مفاهیم را بداند و بتواند با آوردن مثالها توضیح دهد

جمعیت شناسی یا دموگرافی علم است در مورد تغییرات و رشد جمعیت در جامعه. دموگرافی  در مورد تعداد نفوس، ترکیب (جنس و سن) ، توزیع جغرافیائی و تغییرات آن بحث می کند. در دموگرافی می توانیم جمعیت تمام جهان، یک قاره، یک منطقه، یک کشور و حتی یک شهر و یک قریه را مطالعه کنیم

docxLesetekst: Demografi