Flerkulturelle samfunn // جامعه چند فرهنگی

 هدف: شاگرد باید مفاهیم و روابط را درک کنند

 یک جامعه با چند فرهنگ

مهاجرت یکی از علت های اصلی شکل گیری جامعه چند فرهنگی است. در نتیجه مهاجرت انسانها با زبانها، ادیان و سنت های مختلف در کنار هم قرار میگیرند. زبان، رسم و رواج، ادیان و عادت را در کل فرهنگ میگویند. فرهنگهای کشور ها در طول زمان در اثر مهاجرت انسانها و تماس ها شکل می گیرد و آنچه را ما امروز بنام فرهنگ خاص نارویژی می شناسیم اگر به آن دقت کنیم خواهیم دید که بخشهای زیادی آن از جاهای دیگر به ناروی آورده شده است

docxFlerkulturelle samfunn

pdfFlerkulturelle samfunn Ordliste

docxFlerkulturelle samfunn Ordliste