Hinduismen // ศาสนาฮินดู

ศาสนาฮินดู เป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มีผู้นับถือมากมายทั่วโลก คุณสามารศึกษาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศาสนาฮินดูได้ที่ เช่น ความเชื่อของชาวฮินดู การดำเนินชีวิตอย่างชาวฮินดู และคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ต่างของศาสนาฮินดู ใต้หัวข้อ เอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษาพร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับ 5-7

Undervisningsressurser på thai 

pdfLesetekst om Hinduismen på thai

docxOppgaver om Hinduismen på thai 

pdfOppgaver om Hinduismen på thai

Traditional Kerala Hindu Wedding Video – Jaidev + Archan