Plakat

Kjærlighet på flere språk

Denne fargerike plakaten inneholder ordet «kjærlighet» på over 25 språk, og viser et bredt mangfold av mennesker. Print ut og sett farge på barnehagehverdagen!

Savner du ett eller flere språk? I tillegg til PDF-filen finnes det en redigerbar versjon slik at du kan fylle inn de språkene du måtte ønske. NB! Om du ikke selv behersker språket, anbefaler vi deg at du kvalitetssikrer oversettelsen og formatet før du tar plakaten i bruk. Det er viktig å påse at oversettelsen og leseretningen er korrekt. På grunn av at noen av språkfontene kan endres i redigerbare versjoner, som powerpoint, er det alltid tryggest å bruke PDF-filer.

I Rammeplanen (2017) står det:

«Barnehagen skal fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme mangfold og gjensidig respekt. Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Samtidig skal barnehagen gi felles erfaringer og synliggjøre verdien av fellesskap. Barnehagen skal vise hvordan alle kan lære av hverandre og fremme barnas nysgjerrighet og undring over likheter og forskjeller. Barnehagen skal bidra til at alle barn føler seg sett og anerkjent for den de er, og synliggjøre den enkeltes plass og verdi i fellesskapet.»

«Barnehagen skal bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres egne kulturelle og individuelle forutsetninger. Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. «

«Barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etnisitet, kultur, sosial status, språk, religion og livssyn. Barnehagen skal motvirke alle former for diskriminering og fremme nestekjærlighet.»