Håndhygiene i barnehagen // மழலையர்பள்ளியிை் எமது லைைலள சவர்ை்ைாரம் பபாட்டு தண் ணீராை் ைழுவுபவாம

NAFO har laget en plakat som viser ulike situasjoner barna skal vaske hendene når de er i barnehagen. Plaklatene kan brukes i barnehagen sammen med barna. De kan også være fine til å henge opp eller dele ut til foresatte.

Håndvask i barnehagen med lyd – tamil