Den kristne påskefortellingen // เรื่องเล่าเทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา

นี่เป็นเนื้อหาของเรื่องเล่าเทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนา เนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปเมืองยูเรซาเลมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์และการฟื้นคืนชีพของพระองค์ ใต้หัวข้อเอกสารประกอบการสอน มีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษาพร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง และคำศัพท์เรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษา

Undervisningsressurser på thai

docxLesetekst om Den kristne påskefortellingen på thai

pdfLesetekst om Den kristne påskefortellingen på thai 

docxOppgaver om Den kristne påskefortellingen på thai

pdfOppgaver om Den kristne påskefortellingen på thai

docxOppgaver om Den kristne påskefortellingen på norsk-bokmål

docxOrdliste om Den kristne påskefortellingen på norsk-thai 

pdfOrdliste om Den kristne påskefortellingen på norsk-thai