Islam // ศาสนาอิสลาม

ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่อายุน้อยที่สุดของศาสนาโลก และเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ต่อจากศาสนาคริสต์ นี่เป็นเนื้อหาเรื่องศานาอิสลาม ซึ่งประกอบด้วยคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอิสลาม ความเชื่อของชาวมุสลิม และการดำเนินชีวิตตามแบบอย่่างมุสลิม ใต้หัวข้อเอกสารประกอบการสอนมีเนื้อหาสำหรับอ่านสองภาษา พร้อมกับแบบฝึกหัดเรื่อง ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Undervisningsressurser på thai

docxLesetekst om islam på thai

docxOppgaver om Islam på thai 

pdfOppgaver om islam på thai

docxOrdliste om islam på norsk-thai

pdfOrdliste om islam på norsk-thai