அசிங்கமான வாத்துக்குஞ்சு

 

den stygge andungen

Tema: Den stygge andunge

Kompetansemål: lytte og samtale om personer og handlinger i eventyr og lære de viktigste kjennetegnene for eventyr, bruk av adjektiver.

Beskrivelse: et tospråklig opplegg som passer til elevene på 1.- 5. trinn, inneholder video, tekster, oppgaver og nyttige lenker.

நோர்வேயிய மொழியில் எழுதப்பட்ட கதையானது தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. பாலர் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. காணொளிகளும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

 andunge_tamil.pdf                     DEN STYGGE ANDUNGEN_tamil_oppgaver.docx    

DEN STYGGE ANDUNGEN_tamil_oppgaver.docx  

DEN STYGGE ANDUNGEN OPPGAVER-NORSK                 http://podium.gyldendal.no/salabyintro/norsk1/les-og-lytt-til-eventyr/den-stygge-andungen

https://www.youtube.com/watch?v=MlR61LwG__o

https://www.youtube.com/watch?v=nL2pPB_Lp_o   

https://www.youtube.com/watch?v=qafXdmFsTbE&t=22s