1. mai // اول ماه مه روز جهانی کارگر در نروژ

درس اول ماه مه را در زیر بخوانید:

Foto: Flicr