Demokrati og diktatur // دموکراسی و دیکتاتوری

En lesetekst om temaet demokrati og diktatur på dari

دموکراسی، مردم سالاری نیز یاد میشود، یک  شرط  حاکمیت اینست که مردم امکان می یابند در تصامیم مهم سهم بگیرند. این امکان  بدست می آورند. دموکراسی خود را از سیستم دیگر مثل دیکتاتوری متمایز می نماید زیرا آنجا یک نفر حکم می راند. شکل حکومت درناروی  دموکراسی نامیده میشود. یعنی اینکه همه کسانیکه در ناروی زندگی میکنند، در تصمیم گیری چگونه جامعه  داشته باشیم شریک اند.  بچه ها و نوجوانان می توانند نظر خود را بگویند و به موضوعات مربوط به آنها توجه میشود.تاثیرگذاری را مردم از طریق رای دادن در انتخابات  

Lesetekst om demokrati og diktatur på dari