FNs bærekraftsmål

Ressursen er utviklet i samarbeid med FN-sambandet.


Utrydde fattigdom

ikoner av personer i alle aldre

Altfor mange mennesker lever i ekstrem fattigdom. For å kjempe mot fattigdom må alle mennesker ha lik tilgang til skole, arbeid og helsehjelp. I tillegg må det være mindre forskjeller mellom fattige og rike – vi må fordele pengene bedre, både i land og mellom land.


Ingen skal sulte

Illustrasjon av en suppebolle med varmt innhold

Mange mennesker er rammet av sult, og for hvert år blir det flere og flere. Halvparten av alle barn som dør, dør fordi de spiser feil mat eller for lite mat. Derfor må vi sørge for at alle mennesker får den maten de trenger.


God helse til alle

Illustrasjon av en livslinje med et hjertet

I hele verden blir folks helse stadig bedre. Det er flere som får vaksiner, og folk lever lenger enn før. For å nå målet om god helse til alle, må alle mennesker få den helsehjelpen og de medisinene de trenger.


Alle skal få god undervisning på skolen

Illustrasjon av en bok og en blyant

Det er heldigvis mange flere barn som får gå på skole i dag enn tidligere. Likevel er det fortsatt altfor mange barn som ikke kan lese og skrive. Derfor må verdens land jobbe videre for at alle barn får samme muligheter til god og gratis utdanning.


Jenter og gutter skal ha lik mulighet til et godt liv

Illustrasjon en tegnet for kjnønn med erlikhetstegn i midten

FNs menneskerettigheter gjelder for alle mennesker. Likevel er det flere kvinner enn menn i verden som er fattige. Det er også flere gutter enn jenter som får går på skole. For å nå målet om likestilling, må både jenter og gutter få tilgang til utdanning, helsehjelp og lønnet arbeid.


Alle skal ha rent vann og trygge toaletter

Illustrasjon ev vannbeger som tømmes

Det finnes nok ferskvann på planeten, men ikke alle har tilgang til rent drikkevann. Hvert år dør millioner av mennesker av sykdommer de får fordi de ikke har tilgang til rent vann og toalett. Derfor må vi bygge vann- og kloakksystemer der dette mangler.


Alle skal kunne bruke strøm som ikke skader lufta og jorda

Illustrasjon av en sol med en på- knapp i midten

Vi mennesker trenger energi til blant annet lys, varme og matlaging. I dag bruker store deler av befolkningen forurensende energi til matlaging, og utsettes for farlig luftforurensning. Vann, vind og sol er fornybare energikilder og kan bidra til å nå målet om bærekraftig utvikling.


Alle må ha trygge jobber og tjene nok

Illustrasjon av en graf som går oppover

Mange mennesker jobber på en arbeidsplass som ikke tar hensyn til arbeidernes sikkerhet og rettigheter. Barn utsettes for barnearbeid eller tvangsarbeid. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden, må alle ha trygge og rettferdige jobber.


Vi må finne opp nye ting og bygge gode systemer

Illustrasjon av 4 kuber som stables

For at et samfunn skal fungere er det nødvendig med gode systemer for trafikk, flyplasser, jernbane, vannrør, kloakk, søppelanlegg, energi og internett. For å nå dette målet må vi se hvordan alle land kan utnytte sine ressurser og sin industri best mulig.


Det må bli mindre forskjell mellom fattige og rike

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 10. Tegning av en firkant med et er-lik-tegn inni.. Tekst: Mindre ulikhet

I dag er det større forskjeller mellom fattige og rike enn noen gang før. Det er store ulikheter både inne i et land og mellom land. For å nå målet om mindre ulikhet, må alle få lik tilgang til skole og helsehjelp. I tillegg må ressursene fordeles mer rettferdig.


Byene i verden må ta vare på både menneskene og jorda

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 11. fire forskjellige hus eller bygninger. Tekst: Byer og lokalsamfunn

Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i byer. Mange byer vokser så fort at det ikke er jobber og hus nok til alle. Vi må bygge bærekraftige byer som tar hensyn folks behov, samtidig som vi ikke skader klimaet.


Vi må ikke lage og bruke mer enn vi trenger

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 12. Tegning av en pil som er formet som tegnet for uendelig. Tekst: Ansvarlig forbruk og produksjon

I dag forbruker vi mye mer enn det jordkloden tåler. Vi kaster en tredel av maten som blir laget. For at vi skal kunne leve godt, både i dag og i framtiden, må vi endre livsstil og forbruke mindre. Det er nødvendig at både enkeltmennesker og bedrifter bruker mindre og tar vare på klimaet.


Alle land må jobbe sammen for å stoppe klimaendringene

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 13. Tegning avjordkloden. Tekst: Stoppe klimaendringene

Måten vi mennesker lever på ødelegger klimaet. Det blir varmere vær, polene smelter, havet stiger og naturkatastrofer og ekstremvær blir vanligere. Det er de fattigste landene som rammes hardest. Alle land må jobbe sammen for å slippe ut mindre klimagasser. I tillegg må vi hjelpe de landene som blir skadet av klimaendringene.


Livet under vann skal behandles på en god måte

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 14. Tegning av en fisk som svømmer. Tekst: Livet i havet.

Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, havstrømmene og livet i havet gjør at vi mennesker kan leve på jorda. Derfor må vi beskytte livet i havet, istedenfor å forsøple og forurense det.


Livet på land skal behandles på en god måte

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 15. Tegning av et tre og noen fugler som flyr. Tekst: Livet på land

Store deler av jordoverflaten er skog. Skogen er hjemmet til de aller fleste dyr, og en kilde til både mat for både dyr og mennesker. For å nå ta vare på livet på land må vi beskytte regnskogene, plante flere trær og passe på at ørkenene på jorda ikke blir større. Vi må også beskytte og ta vare på utrydningstruede arter.


Det skal være fred og rettferdighet i hele verden

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 16. Tegning av en hvit due som har en kvist i nebbet og sitter på en hammer. Tekst: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjonerog

Uten fred og rettferdighet er det umulig å skape en bærekraftig utvikling. I dag er flere mennesker på flukt enn noen gang før. For å nå målet om fred og rettferdighet må verden skape fredelige samfunn som tar vare på alle.


Rike og fattige land skal samarbeide

Ikon. FNs bærekraftsmål nummer 17. Tegning mange ringer som delvis overlapper hverandre. Tekst: Samarbeid for å nå målene-

For at alle land skal klare å nå bærekraftsmålene, er det viktig med samarbeid. Myndighetene, bedriftene og alle innbyggerne må samarbeide både i sitt eget land og med andre land. FN mener at en slik felles innsats med tydelige mål gir resultater.

Fargesirkel som illustrerer FNs bærekreaftsmål