Mobile menu

Bildetema

Bildetema

Ordbøker på nett

LEXIN

Skolekassa

Skolekassa

Lumbrikus

Lumbrikus

Flerspråklige Verb

Flerspråklige verb

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fortellinger

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklige fagressurser

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig matematikk

Flerspråklig materiell

Flerspråklig materiell

Informasjon om norsk grunnskole

En jente som leier faren sin på vei til skolen Foto: Shutterstock.comPå oppdrag fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) har NAFO utviklet informasjon om norsk grunnskole. Materiellet  finnes på 10 språk i tillegg til norsk bokmål, og kan brukes som støtte i hjem-skolesamarbeidet. Informasjonen finnes som tekst og lyd.  Det er også mulig å laste ned innholdet som et hefte i PDF-format. Lydfiler på dari er ikke produsert på grunn av smittesituasjonen. Så snart vi får mulighet, vil vi produsere lydfiler på dari også.


Norsk, bokmål Arabisk | Dari Engelsk Kurdisk kurmanji Kurdisk sorani Pashto Somali Thai Tigrinja Tyrkisk | Ukrainsk

Norsk, bokmål

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

Grunnskolen i Norge

Grunnskolen varer i ti år og er delt inn i barneskole og ungdomsskole. Barneskolen er delt inn i syv trinn, 1.–7. trinn. Ungdomsskolen er delt inn i tre trinn, 8.–10. trinn. Barn begynner på første trinn det året de fyller seks år, og de flyttes deretter opp ett trinn etter hver sommerferie.
Ett skoleår varer fra midten av august til ca. 20. juni. I «Skoleruta» finner du oversikt over hvilke ferier og fridager barna har i løpet av skoleåret. Du kan få skoleruta på skolen. Du kan også finne den på kommunens hjemmesider.
Offentlig grunnskole er gratis
Det finnes både offentlige og private grunnskoler. Det er kommunen som eier de offentlige grunnskolene. Den offentlige skolen er gratis. Det betyr at både undervisning, materiell og andre aktiviteter som er en del av opplæringen, er gratis. Alle barn i skolepliktig alder har rett til å gå på en offentlig grunnskole. Skolepliktig alder er fra 6 til 16 år.

Fravær og permisjon

I Norge er det obligatorisk for alle barn i skolepliktig alder å gå på grunnskolen. Det betyr at eleven må være på skolen alle skoledagene og alle timene hver skoledag. Foreldrene kan altså ikke bestemme selv om og når eleven skal ha fri fra skolen.
Skolen registrerer om elevene er til stede hver dag. Hvis en elev er for syk til å gå på skolen, kan foreldrene holde ham eller henne hjemme. Foreldrene har ansvar for å gi skolen beskjed når eleven er syk. Skolen bør få beskjed på morgenen før skoledagen begynner. Hvis eleven er syk over flere dager, bør dere få sykemelding fra lege.
Hvis det er nødvendig at eleven skal ha fri fra skolen utenom de feriene og fridagene som står i skoleruta, så må foreldrene søke om permisjon på forhånd. I søknaden må det stå hvorfor det er viktig at eleven får permisjon. Kommunen kan gi permisjon inntil to uker, dersom de mener det er forsvarlig. Elever som tilhører til et trossamfunn utenfor Den norske kirken har rett til permisjon fra skolen på de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Det må søkes om permisjon for disse dagene.

Viktige verdier i den norske skolen

Den norske skolens verdier bygger på menneskerettighetene. Menneskeverdets ukrenkelighet er en viktig verdi som skal etterleves i alt som skjer på skolen.
Alle elever skal ha det trygt og godt på skolen
Skolen skal møte elevene med tillit og respekt. Ingen elever skal utsettes for diskriminering eller plaging på noen måte. Alle elever skal oppleve å høre til i klassen og på skolen. Alle skolens ansatte skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

 • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
 • si ifra til rektor
 • undersøke det som har skjedd

Hvis en elev opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen, har rektor ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.
Orden og oppførsel
Skolene har regler for orden og oppførsel som elevene må følge. I norsk skole jobber man med orden og oppførsel ved å bruke dialog. Hvis skolen mener at en elev ikke følger reglene, vil skolen i første omgang snakke med eleven om dette. Hvis eleven fortsetter å bryte reglene etter denne samtalen, blir foreldrene kontaktet slik at dere vet hva som har skjedd og kan snakke om det med barnet hjemme. I tillegg kan hver klasse ha egne trivselsregler som elevene og læreren har laget sammen. Reglene sier hvordan de vil ha det i klassen for at de skal trives og lære mest mulig.
Alle elever skal ha like muligheter til læring
Skolen skal gi alle elever like muligheter til læring og utvikling, uavhengig av deres bakgrunn og forutsetninger. Skolen skal ta hensyn til at elevene er forskjellige og bidra til at alle føler seg hjemme i skolen og i samfunnet. Opplæringen skal gi elevene kunnskaper og lyst til å lære gjennom hele livet. Skolen skal bidra til at elevene

 • utvikler seg som mennesker
 • utvikler kompetanse i fagene
 • opplever fellesskap

Tilpasset opplæring
Alle elever skal få tilpasset opplæring. Elever er forskjellige og lærer på forskjellige måter. Skolen skal derfor gi opplæringen på en slik måte at alle elever får best mulig utbytte av undervisningen.
Spesialundervisning
Noen elever har rett til spesialundervisning. Dersom foreldrene eller skolen mener at eleven ikke har godt nok læringsutbytte, skal skolen tilrettelegge for eleven og gi tilpasset opplæring. Dersom det ikke hjelper at skolen tilpasser opplæringen, må skolen og Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i samarbeid med deg som forelder vurdere om eleven trenger ekstra tiltak for å få et godt skoletilbud. Slike ekstra tiltak kalles spesialundervisning. Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven arbeider etter andre læringsmål enn resten av gruppa, at eleven bruker spesielt utstyr, og/eller at eleven kan få ekstra støtte av en voksen i skolen (i undervisning og/eller i friminuttene).

Samarbeid mellom hjem og skole

Opplæringsloven sier at skolen og foreldrene har felles ansvar for opplæring i grunnskolen. Skolen har plikt til å samarbeide med foreldrene. Samarbeidet foregår både på nasjonalt nivå og på den enkelte skolen.
Samarbeid på nasjonalt nivå
Myndighetene har etablert et nasjonalt foreldreutvalg for grunnskolen og den videregående skolen (FUG). FUG gir råd og veiledning til både foreldrene og skolen. FUG gir også råd til myndighetene i saker som handler om samarbeid mellom hjem og skole.
Samarbeid med skolen
Foreldre på skolen er med på å velge et arbeidsutvalg – foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). FAU samarbeider med skolen og gir råd til rektor.
På de fleste skoler blir det valgt en klassekontakt. Klassekontakten blir valgt for ett skoleår, og skal samarbeide med lærerne på trinnet. Klassekontakten er den som tar opp saker med skolen på vegne av alle foreldrene i klassen.
Samarbeid i klassen
Alle skoler må arrangere et foreldremøte i starten av skoleåret. De fleste har to foreldremøter i løpet av året, og noen har flere. Foreldremøter er felles for alle foreldrene i klassen eller på klassetrinnet. På foreldremøter blir det gitt informasjon om skolen og skoleåret og rutinene på skolen. Det blir også gitt informasjon om innholdet i opplæringen og annet som er viktig at du som forelder får vite.
På foreldremøtene kan foreldrene bli kjent med hverandre. At foreldrene kjenner hverandre, er viktig når barna skal være sammen, både på skolen og i fritiden.

Samarbeid om ditt barn

Foreldrene betyr mye for sine barns skolegang. Det er viktig at skolen og elevens foreldre samarbeider godt for at eleven skal lykkes på skolen. Du som er mor eller far må delta på utviklingssamtaler og foreldremøter. Det er viktig at du viser interesse for skolegangen til barnet ditt. For at skolen skal kunne tilrettelegge godt for ditt barn, er det viktig at du deler nødvendig kunnskap om ditt barn med skolen.
Hvordan kan du vise interesse for skolegangen til barnet ditt?
Det er flere ting du som mor eller far kan gjøre for å vise interesse for skolegangen til barnet ditt. Du kan

 • snakke med barnet/ungdommen om hva de har gjort og lært på skolen
 • sette av tid slik at barnet/ungdommen får gjort lekser
 • være tilgjengelig for barnet ditt når det gjør lekser hjemme
 • delta på skolens arrangementer
 • ta kontakt med skolen hvis du trenger å spørre om noe, diskutere noe eller gi og få informasjon

Utviklingssamtale

En utviklingssamtale er et møte mellom eleven, foreldrene og kontaktlæreren. Der skal eleven, foreldrene og læreren snakke om hvordan det går med eleven på skolen. Målet med samtalen er å finne ut hvordan skolen og foreldrene kan samarbeide om å støtte og stimulere elevens faglige og sosiale utvikling. Et annet viktig mål er å finne ut hvordan eleven kan arbeide selv for å lære best mulig.
Eleven og foreldrene møter kontaktlæreren til en utviklingssamtale minst to ganger hvert skoleår. Snakk med barnet ditt før utviklingssamtalene. Tenk gjennom om du har noen spørsmål til skolen. Skolen har plikt til å holde kontakt med deg som forelder også utenom møtene hvis det er behov for det.
En utviklingssamtale kan holdes mellom foreldrene og læreren uten barnet.

Taushetsplikt

Alle som arbeider på skolen har taushetsplikt. Det betyr at de ikke kan gi informasjon til andre om personlige ting som de har fått vite om deg eller dine barn gjennom jobben. Det er straffbart å bryte taushetsplikten.
Det er to unntak fra denne regelen:

 1. Dersom ditt barn har behov for ekstra hjelp eller støtte fra andre utenfor skolen, kan du gi samtykke til at skolen gir nødvendige opplysninger til den/de som skal hjelpe barnet. At du gir samtykke, betyr at du gir skolen lov til å fortelle noe til andre. Du og skolen skal være enige om hva som kan fortelles. Et slikt samtykke er tidsbegrenset og du kan trekke det tilbake når som helst.
 2. Dersom skolen har grunn til å tro at et barn er utsatt for omsorgssvikt eller står i fare for å bli skadet på noen måte, har de ansatte på skolen plikt til å melde fra til barnevernet.

Tolk
Det er viktig at skolen og foreldre kommuniserer godt og forstår hverandre. Noen ganger kan det være behov for å bruke tolk. Både skolen og dere foreldre kan be om å bruke tolk. Hvis dere har behov for tolk, f.eks. på et foreldremøte, må dere gi beskjed til skolen om det på forhånd. Det er skolen som skal bestille og betale tolken. Tolken har taushetsplikt. Det er ikke lov å bruke barn som tolk.

Læreplanverket

Opplæringsloven styrer opplæringen i grunnskolen og den videregående skolen, og læreplanverket styrer innholdet i opplæringen. Læreplanverket består av en overordnet del og egne læreplaner for fagene.
Overordnet del av læreplanverket
Den overordnede delen av læreplanverket forklarer hvilke verdier og prinsipper som skal prege opplæringen. Den gjelder for all opplæring i grunnskolen og i den videregående skolen.
Den overordnede delen av læreplanverket legger vekt på at elevene skal få mulighet til å utvikle miljøbevissthet, evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet. Elevene skal også lære hva demokrati er i praksis.
Elevene skal gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse. De skal reflektere over egen læring og kunne bruke det de har lært i ulike sammenhenger. Elevene skal øve på å formulere spørsmål og finne svar – både alene og sammen med andre. Elevene skal lære å lære. Samarbeid, nytenking og kreativitet, dømmekraft og refleksjon, undring og utforskning er viktig.
Læreplaner for fagene
I læreplanene for fagene står det hva elevene skal lære på de ulike trinnene. Den enkelte skolen bestemmer hvordan elevene skal arbeide for å oppnå målene i læreplanene.
Vurdering
Elevene skal få underveisvurderinger fra sine lærere allerede fra første skoleår. Disse vurderingene er viktige for at eleven skal få tilpasset opplæring. Vurderingene skal i tillegg bidra til at eleven forstår hva han eller hun selv kan gjøre for lære på best mulig måte. Underveisvurdering i fag, orden og oppførsel gis hele året og vurderinger kan gis både muntlig og skriftlig til eleven.
I barneskolen får ikke elevene vurdering med karakterer. I ungdomsskolen får elevene vurderinger både med og uten karakterer. Karakterskalaen er 1–6, der 6 er den beste karakteren. Alle elever skal vurdere sitt eget arbeid, sin egen utvikling og sin egen kompetanse. Dette kalles egenvurdering.

Elever med andre morsmål enn norsk

Elever som har andre morsmål enn norsk eller samisk, har rett til særskilt språkopplæring til de har lært nok norsk til å følge den vanlige opplæringen i klassen. Særskilt språkopplæring kan være tre ting:

 • Særskilt norskopplæring - egne timer for å lære det norske språket
 • Tospråklig fagopplæring - eleven kan få hjelp på morsmålet til å forstå fagene
 • Morsmålsopplæring - eleven kan få undervisning i morsmålet

Skolen må kartlegge elevens norskkunnskaper for å finne ut om hun eller han har rett til særskilt språkopplæring. Dersom kartleggingen konkluderer med at eleven har rett til særskilt språkopplæring, skal det fattes et enkeltvedtak om innhold og omfang av den særskilte språkopplæringen. Du som forelder har rett til å klage på dette vedtaket.
Særskilt norskopplæring
Elever som er nye i Norge og ikke kan så mye norsk, kan få egne timer for å lære norsk. Det finnes en egen læreplan for dette. Etter hvert som de lærer mer norsk, kan de følge vanlig undervisning i klassen, med litt ekstra støtte. Målet med særskilt norskopplæring er at eleven skal lære nok norsk til å klare å følge opplæringen i klassen uten ekstra støtte. Det kan ta lang tid, ofte flere år, å lære nok norsk til å ha fullt utbytte av undervisning på norsk i alle fag.
Tospråklig fagopplæring
Samtidig som eleven lærer norsk, skal han eller hun også fortsette å lære fag. Da kan det være nødvendig at eleven får hjelp på morsmålet for å forstå fagene. Faglærer og tospråklig lærer samarbeider om hva eleven skal lære på morsmålet. Dette kalles tospråklig fagopplæring, som innebærer at eleven får opplæring i fagene på to språk. Hvis det er nødvendig, har eleven rett til tospråklig opplæring.
Morsmålsopplæring
Morsmålsopplæring er opplæring i morsmålet, og målet er å lære mer av eget morsmål. Dette kan gjøre det lettere for eleven å lære norsk. Skolen skal vurdere om eleven har behov for opplæring i morsmålet. Hvis skolen finner at eleven har behov for det, har eleven rett til opplæring i morsmålet.
Innføringstilbud for nyankomne elever
Elever som har vært kort tid i Norge kan få tilbud om å gå i et særskilt innføringstilbud slik at de kan lære norsk før de begynner i en vanlig klasse. Kommunen kan organisere innføringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Det er frivillig å gå i et innføringstilbud, men mange elever klarer seg bedre i en vanlig klasse hvis de har gått i et innføringstilbud først. Opplæringen i innføringstilbud skal sikre inkludering og et godt læringsmiljø.

Undervisning utenfor klasserommet

På alle trinn er det vanlig at elevene drar på turer, besøker museer og har ulike aktiviteter andre steder enn i klasserommet. Dette er undervisning på lik linje med det som foregår på skolen, og det er obligatorisk å delta.
Ved mange skoler er det vanlig at elevene reiser på leirskole over flere dager og at elevene må overnatte. Målet med leirskoleoppholdet er at det skal styrke elevene både faglig og sosialt. Turer som skolen arrangerer, er gratis. Hvis du lurer på noe om turer eller leirskole, kan du snakke med kontaktlærer for å få mer informasjon om hvordan turen eller leirskoleoppholdet er planlagt.
Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også for opplæring utenfor klasserommet. Det har stor verdi at alle elevene deltar. Det er viktig for elevene å lære på ulike måter, og slike turer har stor betydning for det sosiale fellesskapet i klassen. Er det noe som gjør at det er vanskelig for ditt barn å delta, må du ta det opp med kontaktlærer slik at det kan legges til rette for barnet ditt.

Lekser

Det er vanlig at elevene får med seg oppgaver som de skal gjøre hjemme etter skoletid. Lekser er som regel stoff som allerede er gjennomgått på skolen, og som elevene skal øve videre på hjemme. Det er fint om du som forelder følger med og viser interesse for leksene til barnet ditt.
Alle skoler har tilbud om leksehjelp. Det varierer fra skole til skole hvilke trinn leksehjelpen tilbys på. I noen kommuner tilbyr frivillige organisasjoner leksehjelp. Du kan spørre skolen om hva slags tilbud som finnes.

Elevers fritid

Barn og ungdom lærer når de er på skolen, men også på fritiden.
Skolefritidsordning
Alle skoler har skolefritidsordning for elever på 1.–4. trinn. Skolefritidsordningen er et tilbud om tilsyn, omsorg og fritidsaktiviteter før og etter skolen. Skolefritidsordningen er ikke gratis i alle kommuner, men noen kommuner har et gratis tilbud.
Fritidsaktiviteter
Mange barn og ungdommer er med på organiserte fritidsaktiviteter og det kan gi mye læring. Hvis skolekamerater har felles fritidsinteresser, kan det bli lettere å få venner og det kan bidra til å skape gode sosiale forhold for elevene. Foreldre spiller en viktig rolle også når det gjelder deres barns aktiviteter på fritiden. Ofte er det slik at foreldre samarbeider om kjøring til og fra treninger og deltar på ulike arrangementer. Mange foreldre er trenere eller bidrar på andre måter der deres barn er med i fritidsaktiviteter. Det kan være lurt at du som forelder snakker med de andre foreldrene om aktuelle fritidstilbud. Mange lærere vet også mye om hva elevene er med på i fritiden.
Bursdagsfeiringer
Det er vanlig å invitere til bursdagsfeiring. Dette gjelder spesielt når barna går i barneskolen. Mange barn har allergi eller andre matvaner som kan gjøre det vanskelig å delta på slike feiringer. Det kan være lurt å gi beskjed til andre foreldre hvis det er noe barnet ditt ikke tåler eller ikke kan spise før de skal være med på bursdagsfeiringer. Det er vanlig å ta med en liten gave til den som feirer bursdag. Det kan være en god idé å snakke om bursdager og bli enige om størrelsen på gaver på et foreldremøte. Det er viktig å tenke på at ingen blir holdt utenfor ved slike feiringer.

Veiledning og videre utdanning

Rett til sosialpedagogisk veiledning
Skolen skal både bidra til elevenes personlige og sosiale utvikling og til faglig utvikling og læring. Den sosialpedagogiske rådgivingen skal hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen. Den skal hjelpe elevene med personlige, sosiale eller emosjonelle problemer som kan ha betydning for elevenes opplæring og sosiale forhold på skolen.
Hjelpen kan bestå i å klargjøre problemer og omfanget av dem og avklare hva skolen kan hjelpe til med. Elevene kan også få hjelp utenfor skolen. Den sosialpedagogiske rådgiveren kan bistå med å finne og kontakte de rette hjelpeinstansene.
Utdannings- og yrkesveiledning
Rådgivere ved ungdomsskolen skal gi eleven og foreldrene informasjon om hva slags videregående opplæring eleven kan søke på.
Utdannings- og yrkesveiledningen skal hjelpe elevene til å bli bevisste på sine egne verdier, interesser og forutsetninger. Dette skal gi eleven selvinnsikt og øke deres evne til å gjøre gode utdannings- og yrkesvalg. Rådgiverne skal hjelpe elevene med å vurdere konsekvensene av valgene de gjør og de skal forebygge feil valg av utdanning eller yrke.
Elevene skal få informasjon og veiledning om

 • valg av yrker
 • utdanningsmuligheter i Norge og andre land
 • arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt
 • bruk av ulike veiledningsverktøy

Overgang til videregående skole
Ungdommer som har fullført grunnskolen, har rett til videregående opplæring. Mens elevene går på 10. trinn søker de seg til videregående opplæring.
Elever som kommer til Norge på slutten av ungdomstrinnet, kan ha behov for mer grunnskoleopplæring før de begynner i videregående opplæring. Noen kommuner tilbyr et ekstra år i grunnskolen. Andre steder kan elevene gå på grunnskole for voksne eller i et innføringstilbud på en videregående skole. Mange steder er det såkalte kombinasjonsklasser der unge får mer grunnskoleopplæring på en videregående skole.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format (Bokmål)

Arabisk

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

المدرسة الأساسية في النرويج

تستمر المدرسة الأساسية لمدة عشر سنوات وتنقسم إلى قسمين، ابتدائي و إعدادي. تنقسم المدرسة الابتدائية إلى سبع مراحل ، من الصف 1-7. وتنقسم المدرسة الإعدادية إلى ثلاث مراحل ، من الصف 8-10. يبدأ الأطفال في الصف الأول عندما يبلغون سن السادسة ، ثم ينتقلون تلقائيا في كل سنة إلى الصف الذي يليه بعد كل عطلة صيفية.

تستمر السنة الدراسية من منتصف شهر أغسطس تقريبًا حتى 20 يونيو. ستجد في "برنامج المدرسة" مواعيد الإجازات والعطل التي يقضيها الأطفال خلال العام الدراسي. يمكنك الحصول على برنامج العطل المدرسية من المدرسة. كما يمكنك أيضا العثور عليه في موقع البلدية.

المدرسة الأساسية مجانية

توجد مدارس عمومية و مدارس خاصة. البلدية هي التي تمتلك المدارس العمومية وهي مجانية. هذا يعني أن عملية التدريس والمواد وغيرها من الأنشطة التي تشكل جزءًا من التعليم مجانية. يجب على جميع الأطفال الذين هم في السن الإلزامي الالتحاق بالمدرسة الأساسية العمومية. السن الإلزامي للمدرسة هو من 6 إلى 16 سنة.

الغيابات والإجازات

في النرويج ، إجباري على جميع الأطفال في سن المدرسة الإلزامية الالتحاق بالمدارس الابتدائية. هذا يعني أن الطالب يجب أن يكون في المدرسة طوال أيام المدرسة وكل ساعات اليوم المدرسي. وبالتالي ، ليس من حق الوالدين إمساك الطالب عن حضور المدرسة.
تسجل المدرسة الحضور والغياب يوميًا. إذا كان الطالب مريضًا ولايستطيع الذهاب إلى المدرسة ، فيمكن للوالدين إبقائه في المنزل. وعلى الوالدين مسؤولية إخبار المدرسة عندما يكون الطالب مريضاً. يجب إخبار المدرسة في الصباح قبل بدء اليوم الدراسي. إذا كان الطالب مريضًا لعدة أيام ، يجب الإدلاء بشهادة طبية من الطبيب.إذا كان من الضروري أن يكون الطالب غائبا عن المدرسة خارج أيام العطل والأعياد الموجودة في رزنامة المدرسة ، فيجب على الوالدين التقدم بطلب للحصول على الإجازة مقدمًا. يجب أن يذكر في الطلب سبب أهمية طلب الإجازة. يمكن للبلدية منح الإجازة لمدة تصل إلى أسبوعين ، إذا كان الطلب مبررا ومقنعا. يحق للطلاب الذين ينتمون إلى مجموعة دينية خارج الكنيسة النرويجية الحصول على إجازة من المدرسة في أيام عطلهم الدينية. يجب تقديم طلب الحصول على الإجازة لهذه الأيام.

قيم مهمة في المدرسة النرويجية

تستند قيم المدرسة النرويجية إلى حقوق الإنسان. وتعد حرمة كرامة الإنسان قيمة مهمة يجب احترامها في كل ما يحدث في المدرسة.

يجب أن يشعر جميع الطلاب بالأمان والراحة في المدرسة

يجب على المدرسة مقابلة الطلاب بثقة واحترام. يجب ألا يتعرض أي طالب للتمييز أو المضايقة بأي شكل من الأشكال. جميع الطلاب لابد أن يشعروا بالانتماء الى الفصل و المدرسة. جميع موظفي المدرسة عليهم التأكد من أن التلاميذ في حالة جيدة في المدرسة. إذا كان شخص بالغ في المدرسة يعرف - أو يعتقد - أن الطالب يتعرض للتخويف أو المضايقة أو غير ذلك فيجب عليه القيام بهذه الإجراءات:


• التدخل ووقف الانتهاك فورًا ، إن أمكن.
• إخبار المدير
• التحقيق في ما حدث


إذا أحس الطلاب بأنهم لا يشعرون بالأمان والإطمئنان في المدرسة ، فإن المدير مسؤول عن وضع خطة ووضع تدابير لضمان أن الطالب يشعر بالأمان والإطمئنان في المدرسة. ومن واجب المدرسة وضع مايسمى برنامج للنشاطات.

النظام والسلوك

المدارس لديها قواعد للنظام والسلوك والتي يجب على الطلاب اتباعها. المدارس النرويجية تعمل على ترسيخ مبدأ النظام والسلوك من خلال الحوار. إذا رأت المدرسة أن الطالب لا يتبع القواعد ، فسوف تتحدث المدرسة في البداية مع الطالب حول هذا الأمر. إذا استمر الطالب في خرق القواعد بعد هذه المحادثة ، يتم الاتصال بالوالدين وإخبارهم بما حدث بحيث يتحدثون مع الطفل في المنزل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون لكل فصل قواعد خاصة بالصف، بحيث يقوم الطلاب والمعلم معًا بإنشائها. توضح القواعد المتفق عليها كيفية إدارة الجو التعليمي داخل الفصل بحيث تتحقق الاستفادة والراحة قدر الإمكان.

جميع الطلاب لهم الحق في فرص متساوية للتعلم

يجب أن تمنح المدرسة لجميع الطلاب فرصًا متساوية للتعلم والتطوير ، بغض النظر عن خلفياتهم ومؤهلاتهم المسبقة. يجب أن تأخذ المدرسة في الحسبان أن التلاميذ مختلفون وعليها أن تعمل من أن أجل أن يشعروا بالاستقرار والانتماء للمدرسة و المجتمع. العملية التعليمية يجب أن توفر للطلاب المعرفة والرغبة في التعلم طوال حياتهم. يجب أن تساعد المدرسة الطلاب على:


• تطوير أنفسهم باعتبارهم بشر .
• رفع كفاءتهم في جميع المواد الدراسية.
• الشعور بالانتماء للمجتمع


التعليم المرن

يجب أن يتلقى جميع التلاميذ تعليما مرنا يتكيف مع مستواهم ومؤهلاتهم. التلاميذ مختلفون ويتعلمون بطرق مختلفة. لذلك يجب أن توفر المدرسة التعليم بطريقة تجعل جميع الطلاب يستفيدون من التدريس على أفضل وجه ممكن.

التعليم الخاص

بعض الطلاب لديهم الحق في التعليم الخاص. إذا كان أولياء الأمور أو المدرسة يعتقدون أن الطالب لا يحصل على نتائج تعليمية كافية ، يجب على المدرسة تعديل البرنامج الدراسي للتلميذ وتوفير تعليم يتكيف مع مستواه. إذا لم يثمر هذا الإجراء ، فيجب أن تقوم المدرسة والخدمة التربوية والنفسية (PPT) بالتعاون مع الولي بتقييم إذا كان الطالب يحتاج إلى تدابير إضافية للحصول على عرض مدرسي جيد. وتسمى هذه التدابير الإضافية التعليم الخاص. قد يكون التعليم الخاص ، على سبيل المثال ، أن يعمل الطالب وفقًا لأهداف محددة بخلاف بقية المجموعة ، أو استعمال الوسائل الخاصة ، أو يمكن أيضا للطالب الحصول على دعم إضافي من مدرس متخصص في المدرسة (أثناء التدريس و / أو خلال فترات الراحة).

 

 

التعاون بين المدرسة والبيت

ينص قانون التعليم على أن المدرسة وأولياء الأمور يتحملون مسؤولية مشتركة في التعليم في المدارس الاساسية. المدرسة من واجبها التعاون مع أولياء الأمور. يتم التعاون على المستوى الوطني وعلى مستوى كل مدرسة على حدى.

التعاون على المستوى الوطني

أنشأت الدولة لجنة وطنية للأولياء الأطفال في المدارس الابتدائية والثانوية اسمها FUG. تقدم FUG المشورة والتوجيه لكل من أولياء الأمور والمدرسة. تقدم هذه اللجنة استشارات ومقترحات للسلطات في كل الأمور المتعلقة بالتعاون بين المدرسة والبيت.

التعاون مع المدرسة

يقوم أولياء الأمور في المدرسة باختيار لجنة عمل - لجنة عمل الوالدين (FAU). تتعاون اللجنة مع المدرسة وتقدم المشورة للمدير.
في معظم المدارس ، يتم اختيار مسؤول التواصل لكل صف. يتم اختيار مسؤول التواصل لمدة سنة دراسية واحدة ويتعاون مع المعلمين. مسؤول التواصل هو الجهة التي تتعامل مع المدرسة وتطرح المواضيع المتعلقة بالصف نيابة عن جميع أولياء الأمور في الفصل.

التعاون داخل الصف

يجب على جميع المدارس ترتيب اجتماع أولياء الأمور في بداية العام الدراسي. معظمهم يعقدون اجتماعين لأولياء الأمور خلال العام ، وبعضهم لديه اجتماعات أكثر. تعد اجتماعات أولياء الأمور شائعة بين جميع أولياء الأمور في الفصل أو مع الفصول الأخرى. يتم تقديم معلومات عن المدرسة والعام الدراسي والبرامج في اجتماعات أولياء الأمور. يتم أيضًا تقديم المعلومات حول محتوى التعليم المقدم والأشياء الأخرى المهمة التي تحتاج إلى معرفتها بصفتك أحد الوالدين.
في اجتماعات أولياء الأمور ، يمكن للأولياء التعرف على بعضهم البعض. التعرف على أولياء التلاميذ الأخرين أمر مهم خاصة وأن الأطفال سيكونون معا ، سواء في المدرسة أو في أوقات الفراغ

 

التعاون من أجل طفلك

الآباء والأمهات لهم أهمية كبيرة في تعليم أطفالهم. من المهم أن تعمل المدرسة وأولياء الأمور معًا بشكل جيد من أجل نجاح الطالب في المدرسة. يجب عليك كأم أو أب أن تحرص على حضور اجتماعات الأولياء وأيضا اجتماعات المتابعة الخاصة بطفلك. من المهم أن تبدي اهتمامًا بالتعليم المدرسي لطفلك. من أجل أن تكون المدرسة قادرة على الإعداد الجيد لطفلك ، فمن المهم كذلك أن تمدها بالمعلومات الضرورية حول طفلك

كيف تبدي اهتمامك بالتعليم المدرسي لطفلك ؟

هناك عدة أشياء يمكنك كأب أو أم القيام بها لإظهار الاهتمام بمدرسة طفلك. يمكنك ذلك من خلال:


• أن تتحدث مع الطفل / الشباب عما فعله وتعلمه في المدرسة
• أن تخصص وقتًا لكي ينجز الطفل / الشباب واجباته المنزلية
• أن تكون متاحًا لطفلك عند أداء الواجب المنزلي في البيت
• أن تحرص على حضور المناسبات المدرسية
• أن تتصل بالمدرسة إذا كنت بحاجة إلى الاستفسار عن شيء ما أو مناقشة شيء ما أو تقديم والحصول على معلومات.


اجتماع المتابعة

إجتماع أو مقابلة المتابعة هي لقاء بين الطالب وولي الأمر ومعلم الصف. في هذا اللقاء يتحدث الطالب وأولياء الأمور والمعلم عن مستوى أداء الطالب في المدرسة. الغرض من المقابلة هو معرفة كيف يمكن للمدرسة وأولياء الأمور العمل معًا لدعم وتحفيز التطور المعرفي والاجتماعي للطالب. هدف مهم آخر في هذه المقابلة هو معرفة كيف يمكن للطالب العمل بنفسه من أجل تطوير قدراته حتى يحقق نتائج أحسن.
يلتقي الطالب وأولياء الأمور بمعلم الاتصال لإجراء مقابلة المتابعة مرتين على الأقل كل عام دراسي. تحدث إلى طفلك قبل اللقاء. فكر فيما إذا كان لديك أي أسئلة حول المدرسة. من واجب المدرسة أن تبقى على اتصال دائم بك بصفتك أحد الوالدين حتى خارج الاجتماعات إذا لزم الأمر.
يمكن أيضا إجراء المقابلة بين أولياء الأمور والمعلم بدون حضور الأطفال

 

واجب سرية المعلومات

كل شخص يعمل في المدرسة عليه واجب السرية. هذا يعني أنهم لا يستطيعون تقديم معلومات للآخرين حول الأشياء الشخصية التي يعرفونها عنك أو عن أطفالك من خلال الوظيفة. خرق واجب السرية يعاقب عليه.

هناك استثناءان لهذه القاعدة:

1. إذا كان طفلك بحاجة إلى مساعدة أو دعم إضافي من خارج المدرسة ، فيمكنك إعطاء موافقتك بحيث تقوم المدرسة بتقديم المعلومات اللازمة للجهة/ الجهات التي ستقدم مساعدة للطفل. إعطاء الموافقة يعني أنك تسمح للمدرسة بإخبار الآخرين. أنت والمدرسة تتفقان على ما يمكن أن يقال. هذه الموافقة محدودة بزمن معين ويمكنك سحبها في أي وقت.
2. إذا كان لدى المدرسة سبب للاعتقاد بأن أحد الأطفال قد تم إهماله أو أنه في خطر التعرض للأذى بطريقة ما ، فإن موظفي المدرسة ملزمون بإبلاغ مصلحة رعاية الطفل.

مترجم

من المهم أن يكون هناك تواصل جيد بين المدرسة وأولياء الأمور وأن يفهموا بعضهم البعض. في بعض الأحيان قد تكون هناك حاجة إلى مترجم. يمكن لكل من المدرسة والأولياء طلب استخدام مترجم فوري. إذا دعت الحاجة إلى ذلك ، على سبيل المثال في اجتماع الأولياء ، يجب عليك إخبار المدرسة مقدما برغبتك في مترجم. المدرسة هي التي عليها طلب ودفع المترجم الفوري. المترجم ملتزم بواجب السرية. لا يجوز استخدام الأطفال كمترجم فوري.

المنهاج الدراسي

قانون التعليم هو الذي ينظم التعليم في المدارس الاساسية والثانوية ، والمنهاج الدراسي هو الذي ينظم محتوى التعليم. يتكون المنهاج الدراسي من قسم عام ، ومناهج خاصة بالمواد الدراسية.

القسم العام من المنهاج الدراسي

يوضح الجزء العام من المنهاج القيم والمبادئ التي يجب أن تحكم العملية التعليمية. هذا ينطبق على جميع التعليم في المدارس الاساسية والثانوية.
يشدد الجزء العام من المنهاج على أنه ينبغي أن تتاح الفرصة للطلاب لتطوير الوعي بأهمية البيئية ، والقدرة على التفكير النقدي والوعي الأخلاقي. سوف يتعلم الطلاب أيضا ما معنى الديمقراطية كممارسة عملية.
سوف يطور التلاميذ تدريجياً وبشكل دائم المعرفة والفهم. يجب أن يتأملوا في تعلمهم وأن يكونوا قادرين على استخدام ما تعلموه في سياقات مختلفة. يجب أن يتدرب التلاميذ على صياغة الأسئلة وإيجاد الإجابات - سواء بمفردهم أو مع الآخرين. يجب أن يتعلم الطلاب كيفية التعلم. التعاون والابتكار والإبداع ، والحكم والتفكير ، الابتكار والاستكشاف مهم.

المنهاج الدراسي للمواد المدرسية

يوضح مناهج المواد المدرسية ما يجب أن يتعلمه الطلاب في مختلف المراحل. كل مدرسة تقرر كيفية عمل الطلاب لتحقيق أهداف المنهاج.

التقييم

يحصل التلاميذ على تقييم مرحلي من معلميهم بداية من السنة الدراسية الأولى. هذه التقييمات مهمة لكي يتلقى التلميذ تعليما يتناسب مع مستواه. التقييم سيساعد الطالب أيضًا في فهم ما يمكنه فعله للتعلم بأفضل طريقة ممكنة. يتم تقديم التقييم المرحلي للمواد والنظام و كذلك السلوك على مدار العام ويمكن تقديم التقييم شفهياً وخطياً للطالب.
في المدرسة الابتدائية ، لا يحصل الطلاب على درجات. في المدرسة الثانوية ، يتلقى الطلاب تقييما مع أو بدون علامات. مقياس الدرجات هو 1-6 ، على أن علامة 6 هي أفضل درجة. يجب على جميع الطلاب تقييم عملهم وتطورهم وكفاءتهم الخاصة. وهذا ما يسمى التقييم الذاتي.

 

التلاميذ الذين لغتهم الأم غير النرويجية

يحق للتلاميذ الذين لديهم لغة أم غير النرويجية أو سامي الحصول على تدريس لغوي خاص يمكنهم من اكتساب قدر كاف من اللغة النرويجية مما يتيح لهم متابعة التدريس المنتظم في الفصل العادي. يمكن أن يكون التدريس اللغوي الخاص أحد ثلاثة أشياء:

• تدريس نرويجي منفصل - ساعات خاصة لتعلم اللغة النرويجية
• تدريس ثنائي اللغة - يمكن للطالب الحصول على مساعدة في اللغة الأم لفهم المواضيع ومحتوى المواد.
• تدريس اللغة الأم - يمكن تعليم التلميذ اللغة الأم

يجب على المدرسة القيام باختبار المستوى المعرفي للغة النرويجية للتلميذ، لتحديد ما إذا كان يحق له / لها الحصول على تدريس لغوي خاص. إذا خلص الاختبار إلى أن للطالب الحق في تدريس لغوي خاص ، يتم اتخاذ قرار واحد بشأن محتوى ونطاق التدريس اللغوي الخاص. يحق لك بصفتك أحد الوالدين الاستئناف ضد هذا القرار
تدريس منفصل للغة النرويجية

يمكن للطلاب الجدد في النرويج والذين لا يستطيعون التحدث باللغة النرويجية الحصول على ساعات خاصة بهم لتعلم اللغة النرويجية. هناك منهج منفصل لهذا الغرض يساعدهم على معرفة المزيد من اللغة النرويجية ، حتى يتمكنوا من متابعة التعليم في الفصل الدراسي العادي، مع بعض الدعم الإضافي. الهدف من التدريس النرويجي الخاص هو أن يتعلم الطالب النرويجية بما يكفي ليتمكن من متابعة التدريس في الفصل دون دعم إضافي. قد يستغرق الأمر وقتًا طويلًا ، وغالبًا عدة سنوات ، لتعلم ما يكفي من اللغة النرويجية للاستفادة الكاملة من تدريس اللغة النرويجية في جميع المواد
التدريس ثنائي اللغة للمواد المدرسية

في نفس الوقت الذي يتعلم فيه الطالب اللغة النرويجية ، يجب عليه أيضًا مواصلة تعلم المواد. ثم قد يكون من الضروري للطالب الحصول على مساعدة في اللغة الأم لفهم الموضوعات. يتعاون مدرس المادة والمدرس ثنائي اللغة على ما يجب أن يتعلمه الطالب باللغة الأم. وهذا ما يسمى التدريس ثنائي اللغة للمواد الدراسية ، مما يعني أن التلميذ قد يتدرب على المواد بلغتين. إذا لزم الأمر ، للطالب الحق في التدريس بلغتين
التدريس باللغة الأم

التعليم باللغة الأم هو التدريس باستعمال اللغة الأم ، والهدف هو معرفة المزيد من لغة الأم. هذا قد يساعد التلميذ على تعلم اللغة النرويجية. يجب على المدرسة تقييم ما إذا كان الطالب يحتاج إلى التدريس باللغة الأم. إذا وجدت المدرسة أن الطالب في حاجة إليها ، فإن للطالب الحق في التعليم باللغة الأم
عرض تمهيدي للطلاب الذين وصلوا حديثًا

قد يتم تقديم عرض تمهيدي خاص للطلاب الذين عاشوا في النرويج لفترة قصيرة حتى يتمكنوا من تعلم اللغة النرويجية قبل البدء في الفصل العادي. يمكن للبلدية تنظيم عروض تمهيدية للطلاب الوافدين حديثًا في مجموعاتهم أو فصولهم أو مدارسهم. قبول العرض التمهيدي هو اختياري، لكن الكثير من الطلاب يحققون نتائج أفضل في الفصل العادي إذا استفادوا أولاً من العرض التمهيدي. يجب أن يركز التدريس في الدورات التمهيدية على الاندماج والبيئة التعليمية الجيدة.

 

التدريس خارج قاعة الصف

في جميع المراحل ، من الشائع أن يقوم الطلاب برحلات وزيارة المتاحف وأنشطة مختلفة خارج الفصل الدراسي. هذا تعليم مماثل لما يحدث في المدرسة وحضوره إلزامي.

في العديد من المدارس ، من الشائع أن يسافر الطلاب إلى مخيمات على مدار عدة أيام ويقضون ليالي مع بعض. الهدف من إقامة المخيمات المدرسية هو تقوية الطلاب على الصعيدين الأكاديمي والاجتماعي. الرحلات التي تنظمها المدرسة مجانية. إذا كنت تتساءل عن الرحلات أو المخيمات المدرسة، فيمكنك التحدث إلى مدرس الصف للحصول على مزيد من المعلومات حول التخطيط للرحلة أو الإقامة في المخيم.
مبدأ التدريس المرن ينطبق أيضًا على التدريس خارج الفصل الدراسي. من الأهمية بمكان أن يشارك جميع الطلاب، وأن يتعرف الطلاب على طرق مختلفة للتدريس ، وهذه الرحلات لها أهمية كبيرة للعلاقة الاجتماعية في الفصل. إذا كان هناك سبب ما يجعل من الصعب على طفلك المشاركة في هذه الأنشطة ، فعليك أن تتواصل مع مدرس الصف لترتيب بدائل أخرى لطفلك.

الواجب المنزلي

من الطبيعي أن يستلم الطلاب المهام التي يجب عليهم القيام بها في المنزل بعد المدرسة. عادةً ما يكون الواجب المنزلي موضوعًا تم إكماله بالفعل في المدرسة وعلى الطلاب التدرب عليه في المنزل. شيئ رائع أن يتابع الوالدين واجبات أطفالهم ويبديا اهتمامًا بها.

جميع المدارس تقدم عروضا لمساعدة التلاميذ في الواجبات المنزلية. وهذه العروض تختلف من مدرسة إلى أخرى حيث يتم تقديم المساعدة في الواجبات المنزلية بحسب المراحل والصفوف ، في بعض البلديات ، تقدم بعض الجمعيات التطوعية عروضا للمساعدة في الواجبات المنزلية. يمكنك أن تسأل المدرسة عن نوع العروض المتاحة.

أوقات الفراغ للطلاب

الأطفال والشباب يتعلمون في المدرسة ، و أيضًا يتعلمون في أوقات فراغهم.

الأنشطة المدرسية قبل و بعد الدوام المدرسي

جميع المدارس لديها برنامج للأنشطة المدرسية للتلاميذ من الصف 1-4.. برنامج الأنشطة المدرسية قبل و بعد الدوام المدرسي هو عرض يتضمن الإشراف والرعاية ووكذلك الأنشطة الترفيهية قبل وبعد المدرسة. نظام الأنشطة المدرسية قبل و بعد الدوام المدرسي ليس مجانيًا في كل البلديات ، لكن بعض البلديات لديها عرض مجاني.

الأنشطة الترفيهية

يشارك العديد من الأطفال والشباب في أنشطة ترفيهية منظمة وهذا من شأنه أن يوفر الكثير من التعلم. إذا كان لزملاء المدرسة اهتمامات مشتركة ، فقد يكون من السهل تكوين صداقات ويمكن أن يساعد ذلك في تهيئة ظروف اجتماعية جيدة للطلاب. يلعب الأولياء أيضًا دورًا مهمًا في الأنشطة الترفيهية لأطفالهم. غالبًا ما يتعاون الأولياء في توصيل الأطفال والشباب من وإلى أماكن التدريب والمشاركة في الأنشطة المختلفة. يقوم العديد من الأولياء بالتدريب أو المساهمة بطرق أخرى في مجالات عدة يشارك بها أطفالهم في الأنشطة الترفيهية. من المفيد التحدث مع أولياء الأمور الآخرين حول الأنشطة الترفيهية الخاصة بك كولي. الكثير من المعلمين أيضًا على اطلاع بما يفعله الطلاب في أوقات فراغهم.

احتفالات عيد الميلاد

شيء عادي توجيه دعوة للإحتفال بعيد الميلاد. خاصة عند التحاق الأطفال بالمدارس الابتدائية. بعض الأطفال قد تكون عندهم حساسية من بعض الأطعمة أو لديهم عادات أخرى في الأكل قد يجعل من الصعب عليهم حضور هذه الاحتفالات. الأفضل التحدث مع الأولياء الآخرين وإخبارهم بالأطعمة التي لا يستطيع طفلك تناولها لسبب أو لآخر وذلك قبل موعد احتفالات عيد الميلاد. من الطبيعي إحضار هدية صغيرة للشخص الذي يحتفل بعيد ميلاده. قد يكون من الجيد التحدث عن أعياد الميلاد والاتفاق على حجم الهدايا في اجتماع الوالدين. من المهم أن لا يتم إقصاء أي أحد في المشاركة في الاحتفالات.

 

التوجيه والتكوين المستمر

الحق في التوجيه الاجتماعي

يجب أن تساهم المدرسة في التنمية الشخصية والاجتماعية للتلاميذ وفي تطويرهم المعرفي والدراسي. التوجيه التربوي الاجتماعي سيساعد التلاميذ في مسيرتهم المدرسية. سوف يساعد الطلاب الذين يعانون من مشاكل شخصية أو اجتماعية أو عاطفية مما قد يكون لها تأثير على تعليم التلاميذ والظروف الاجتماعية في المدرسة.
المساعدة في تشخيص المشكلات وحصرها قد تمكن المدرسة من تقديم المساعدة اللازمة . يمكن للطلاب أيضًا الحصول على المساعدة خارج المدرسة. يمكن للمستشار الاجتماعي المساعدة في العثور على المؤسسات أو الهيئات المناسبة والاتصال بها.

التوجيه التعليمي والمهني

يقوم مستشارو المدرسة الإعدادية بتزويد التلاميذ والأولياء بمعلومات عن نوع التعليم الثانوي الذي يمكن للتلميذ اختياره.التوجيه التعليمي والمهني هو لمساعدة الطلاب على إدراك قيمهم وقدراتهم وأيضا اهتماماتهم. هذا من شأنه أن يمنح الطالب رؤية ذاتية ويزيد من قدرته على اتخاذ خيارات تعليمية ومهنية جيدة. يجب على المستشارين مساعدة الطلاب على تقييم عواقب الخيارات التي يتخذونها وتجنب الخيارات الخاطئة التي قد تؤثر على دراستهم أو مهنهم.
يجب تزويد الطلاب بالمعلومات والإرشادات المتعلقة ب:


• اختيار المهن
• الفرص التعليمية المتاحة في النرويج وفي بلدان أخرى
• سوق العمل وطنيا ودوليا
• استخدام أدوات التوجيه المختلفة

الانتقال إلى المدرسة الثانوية

التلاميذ الذين أتموا المرحلة الاعدادية لهم الحق في التعليم الثانوي. في حين أن طلاب الصف العاشر يمكنهم أن يتقدموا بطلب للحصول على التعليم الثانوي.
قد يحتاج التلاميذ الذين يأتون إلى النرويج في نهاية السنة الإعدادية إلى مزيد من التعليم في المدارس الاساسية قبل بدء التعليم الثانوي. تقدم بعض البلديات سنة إضافية في المدرسة الاساسية. في أماكن أخرى ، يمكن للطلاب الدراسة في المدرسة الاساسية من خلال برنامج للبالغين أو من خلال دورة تمهيدية في مدرسة ثانوية. في العديد من الأماكن ، هناك ما يسمى بالفصول المركبة حيث يتلقى الشباب المزيد من التعليم الاساسي في المدرسة الثانوية.

 

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Dari

Klikk på overskriften for tekst. 

مکتب ابتدائی در ناروی

مکتب ابتدائی درناروی ده سال است که به مدرسه کودکان و نوجوانان تقسیم می شود. مکتب کودکان هفت صنف است، صنف ۱. - ۷. مکتب نوجوانان به سه صنف تقسیم شده است، صنف ۸. - ۱۰. کودک در سن شش سالگی مکتب را شروع می کند، آنها بعد ازهرتعطیلات تابستانی یک کلاس ارتقا می یابند.
یک سال تعلیمی از وسط اگست تا تقریبا ۲۰ جون دوام دارد. در«Skoleruta» شما می توانید، معلومات کلی در مورد تعطیلات و روزهای تعطیل را در یک سال تعلیمی بدست آورید. شما می توانید سکول روتا را از مکتب نیزبه دست آورید. شما هم چنین می توانید آنرا از سایت کمون کسب نمائید.

مکتب ابتدائی عمومی مجانی است

مکتب ابتدائی عمومی و شخصی هر دو وجود دارد. مالک مکتب های عمومی کمون است. مکاتب عمومی مجانی است. به این معنی که آموزش، مواد و دیگر فعالیتهای که جز آموزش اند، مجانی می باشد. همه کودکان در سن مکتب حق دارند که به مدرسه ابتدائی عمومی بروند. سن مکلفیت مکتبی از ۶ تا ۱۶ سال است.

غیرحاضری و رخصتی

در ناروی رفتن کودکان در سن مدرسه به مکتب ابتدائی اجباری است. این به معنی آن است که شاگرد در سن مدرسه باید تمام روزها و همه ساعت در یک روز درسی را در مکتب حاضر باشد. از همین رو والدین نمی توانند در مورد اینکه شاگرد کدام روز در مدرسه نرود، تصمیم بگیرند. مکتب حضور شاگرد را در مدرسه روزانه ثبت میکند. اگر شاگرد آنقدر بیمار است که نمی تواند به مکتب برود، والدین می تواند او را در خانه نگاه دارند. والدین مکلف اند که مکتب را زمانی که شاگرد مریض است، اطلاع دهند.مکتب باید صبح زود قبل از آنکه کلاس شروع می شود، اطلاع یابد. اگر شاگرد چندین روز مریض باشد باید از داکتر تصدیق مریضی بگیرد.
اگر ضرور است که شاگرد خارج از زمان تعطیلات عمومی و روز های تعطیل ازمکتب رخصت باشد، پس باید والدین از قبل تقاضای رخصتی کنند. در تقاضا نامه آمده که چرا مهم است که شاگرد باید رخصتی بگیرد. کمون مربوطه در صورتیکه لازم بداند می تواند تا دو هفته رخصتی بدهد. شاگردان که مذاهب غیر از کلیسای نارویژی تعلق داشته باشند، می توانند در روزهای تعطیلی مذهبی خود تقاضای رخصتی کنند. باید برای این روز ها درخواست رخصتی کنند.

ارزش های مهم در مدرسه نارویژی

ارزشهای مدرسه نارویژی بر حقوق انسانی بنا یافته است. مصئونیت کرامت انسانی یک ارزش مهم است که همه آنچه در مدرسه رخ می دهد به تاسی از آنست.

همه شاگردان باید در مکتب خوب و در امن باشند

مدرسه باید شاگردان را با اعتماد و احترام برخورد نماید. هیچ متعلیم نباید در معرض تبعیض و هیچگونه آزاری قرار بگیرد.همه شاگردان مدرسه باید حس تعلق داشتن به کلاس را دریابند. تمام کارمندان مدرسه سعی می کنند که شاگردان در مکتب خوب باشند. اگر یک بزرگسال در مدرسه بداند یا فکر کند که یک شاگرد تمسخر، اذیت یا به گونه در وضعیت خوب نیست، او باید همیشه
• بلامعطل مداخله کند و جلو اذیت و تعرض را بگیرد.
• در صورت امکان مدیر مدرسه را در جریان قرار دهد
• جریان را تعقیب و دریابد که چه رخ داده است.
اگر یک شاگرد یک برداشت خوب واحساس امنیت درمدرسه نداشته باشد، مدیرمدرسه مسئولیت دارد که برنامه بریزد تا شاگرد دوباره برداشت خوب و احساس امن از مدرسه پیدا کند. این را تعهد فعالیتی مکتب می نامند.

نظم و رفتار

مکتب دارای اصول برای نظم و رفتار که شاگردان باید انجام دهند، می باشد. در مدرسه نارویژی انجام دادن نظم و رفتار با گفتگو صورت می گیرد. اگرمدرسه معتقد است که یک شاگرد قوانین را رعایت نمی کند، بار اول با خود شاگرد در آن مورد صحبت می شود. اگر شاگرد به نقض قوانین ادامه دهد، با والدین شاگرد تماس گرفته می شود تا آنها بدانند که چه شده است و با کودک در خانه صحبت کنند. بعلاوه هر صنف ضوابط بهزیستی خود را دارد که شاگردان با معلم یکجا آن را می سازند. این ضوابط بیان می دارد که چگونه آنها خواهان چه چیزی در کلاس اند تا آنها رفاه وامکان بیشترین آموختن را داشته باشند.

همه شاگردان باید امکانات یکسان برای آموزش داشته باشند

مدرسه باید امکانات مشابه آموزش و رشد را به شاگردان فراهم سازد، مستقل از سابقه و پیش شرط های آنان. مدرسه باید توجه کند که شاگردان متفاوت اند و کمک نماید که همه شاگردان خود را به مدرسه و جامعه متعلق بدانند. آموزش باید به شاگردان دانش بدهد و اشتیاق فراگیری در طول زندگی را بوجود آورد. مدرسه باید کمک نماید تا شاگردان

چون یک انسان تکامل کنند
توانائی شان را در مضامین علمی ارتقا دهند
تجربه باهمی کسب کنند

آموزش مناسب

تمام شاگردان باید آموزش مناسب بدست آورند. شاگردان متفاوت اند و به شیوه های متفاوت می آموزند. لهذا مدرسه باید بگونه ی آموزش بدهد تا همه شاگردان به بهترین صورت از تدریس بهره ببرند.

آموزش خاص
بعضی شاگردان مستحق آموزش ویژه اند. اگر والدین یا مدرسه دریابد که شاگرد بقدر کافی نمی تواند از آموزش مستفید گردد، مدرسه باید برای شاگرد تسهیلات و آموزش مناسب را فراهم نماید. اگر آموزش مناسب مدرسه یا مکتب موثر واقع نشود، مدرسه و خدمات روانی آموزشی (PPT) در همکاری با شما چون والدین باید اقدامات دیگری را بررسی کنند تا شاگرد از تحصیل در مدرسه بخوبی بهره ببرد. یک چنین اقدامات اضافی آموزش خاص نامیده می شود. آموزش خاص بطور مثال می تواند این باشد که شاگرد یک آموزش متفاوت از دیگر گروپ داشته باشد، وسائل خاص و / یا اینکه شاگرد کمک اضافی از یک بزرگسال در مکتب (در آموزش یا تفریح) برخوردار می گردد.

همکاری میان خانه و مدرسه

قانون آموزش تصریح می کند که والدین و مکتب مسئولیت مشترک در آموزش مدرسه ابتدائی دارند. مکتب مکلف است که با والدین همکاری نماید. این همکاری در سطح ملی و مکتب معین انجام می شود.

همکاری در سطح ملی

مقامات یک کمیته منتخب از والدین (FUG) را برای مدرسه ابتدائی و لیسه بوجود آورده است. FUG مدرسه و والدین هر دو را مشوره و رهنمائی می کند. FUG همچنین به مقامات در مسائل که به همکاری میان خانه و مدرسه مربوط می شود، مشوره می دهد.

همکاری با مدرسه معین

والدین در مدرسه معین برای انتخاب یک گروپ کاری سهم می گیرند - منتخب کاری والدین (FAU)، کمیته منتخب با مدرسه همکاری می کند و به مدیر مدرسه مشوره می دهد. در بسیاری از مدارس یک رابط کلاس انتخاب می گردد. آن رابط کلاس برای یک سال انتخاب می شود، و با معلمین همان صنف همکاری می کند. این رابط کلاس موضوعات را با مکتب به نمایندگی ازتمام والدین همان کلاس مطرح می نماید.

همکاری با همان کلاس

همه مکتب ها باید یک جلسه ی از والدین را در آغاز سال درسی برگذار کنند. بسیاری دو جلسه والدین در طول سال می داشته باشند، و بعضی ها بیشتر. جلسات والدین برای همه والدین یک صنف یا یک دوره مشترک می باشد. در جلسات والدین در مورد مکتب، سال درسی و دیگر موازین مکتب معلومات داده می شود. هم چنان در مورد محتوی آموزش که مدرسه ارائه می کند و چیزهای مهم دیگر که شما بمثابه والدین باید بدانید، داده می شود. درین جلسات والدین می توانند باهم آشنا شوند. شناسائی والدین با همدیگر برای شاگردان زمانی که می خواهند در مدرسه و خارج از مدرسه باهم باشند، مهم است.

همکاری در باره کودک تان

والدین برای مکتب رفتن کودکان بسیاربا اهمیت است. برای اینکه شاگرد درمکتب توفیق یابد همکاری خوب مدرسه و والدین بسیار مهم است. تو بمثابه پدرویا مادر باید در جلسات والدین و گفتگوی های پیشرفت شاگرد شرکت کنید. مهم است که شما علاقه مندی به مکتب کودک تان داشته باشید. برای اینکه مکتب بتواند تسهیلات خوب برای کودک تان فراهم نماید، مهم است که شما دانش تان در مورد کودک تان را با مدرسه شریک سازید.

چگونه شما می توانید علاقه به مدرسه رفتن کودک تان علاقه نشان دهید؟

بسیار چیزهاست که شما مثل مادر و پدر می تواند علاقه تان را به مدرسه رفتن کودک تان نشان دهید. شما می توانید
با کودک/ نوجوان در مورد این که در مدرسه چه کرده است و چه آموخته است صحبت کنید
وقت بگذارید بگونه که کودک/ نوجوان کارهای خانگی مدرسه را انجام دهند
زمانی که کودکان تان کارخانگی مدرسه را در خانه انجام می دهند در دسترس باشید
در مراسم مکتب شرکت نمائید
اگر نیاز است با مدرسه در تماس شوید در باره چیزی بپرسید یا معلومات رد و بدل می کنید

گفتگوی رشد
یک گفتگوی رشد یک جلسه میان شاگرد، والدین و معلم مسئول صنف است. آنجا شاگرد، والدین و معلم در مورد چگونگی وضعیت شاگرد در مکتب صحبت می کنند. هدف از گفتگو دستیابی به این است که چگونه والدین و مکتب می توانند در مورد کمک و تحریک رشد علمی و اجتماعی شاگرد همکاری نمایند. یک هدف مهم دیگر این است که چگونه خود شاگرد می تواند به بهترین صورت کار کند.
شاگرد و والدین با معلم مسئول یا نگران صنف برای گفتگوی رشد حداقل دوبار درهرسال تعلیمی جلسه می کنند. با کودک تان پیش از گفتگوی های رشد صحبت کنید. در مورد پرسشهای تان از مکتب فکر کنید. مکتب مکلف است که با شما که والدین هستید همچنان خارج از ین جلسات اگر لازم باشد، تماس بگیرد. یک گفتگوی رشد میان والدین و معلم بدون شاگرد می تواند انجام گیرد.

رازداری

همه کسانی که در مکتب کار می کنند، رازدار اند. یعنی این که آنها نمی توانند معلومات را در مورد چیزهای شخصی که آنها در مورد شما و کودک تان در جریان کار فهمیده اند، با دیگران شریک سازند.
تنها دو استثنا در مورد این قانون وجود دارد:
اگر کودک تان به کمک و پشتیبانی اضافی از دیگران خارج از مکتب نیاز داشته باشد، شما باید اجازه دهید که مکتب معلومات لازم را به آن شخص / آنها که کودک را کمک می کنند، ارائه دهد. تو و مدرسه در مورد چه باید گفته شود، به توافق برسید. یک چنین اجازه محدودیت زمانی دارد و تو می توانی هر وقت که بخواهی آن را لغو کنی. اگرمکتب بنا بر شواهد فکرمی کند که کودک در معرض بی پروائی یا در خطر صدمه به گونه قرار دارد، کارمندان مدرسه مکلف اند که اداره محافظت از کودک را در جریان بگذارد

مترجم

این مهم است که والدین و مکتب بگونه خوب با هم مکالمه نموده و حرف همدیگر را بفهمند. گاهی به استفاده از یک مترجم ضرورت است. هم مکتب و هم وشما والدین می توانید تقاضای مترجم نمائید. اگر شما به مترجم احتیاج دارید، مثلا در یک جلسه والدین، شما باید مدرسه را قبلا احوال دهید. این مکتب است که مترجم را سفارش می دهد و پولش را می پردازد. مترجم رازدار است. استفاده از کودک چون مترجم مجاز نیست.

برنامه درسی

قانون درسی آموزش در مکتب ابتدائی و لیسه را کنترل می کند، و برنامه درسی محتوی آموزش را اداره می نماید. برنامه درسی از یک بخش عمومی و برنامه آموزشی خاص برای مضامین علمی تشکیل یافته است.

بخش عمومی برنامه درسی

بخش عمومی برنامه درسی ازچگونگی ارزش ها و اصول که آموزش از آن متاثر است، توضیح می دهد. این برای تمام آموزش مدرسه ابتدائی و لیسه قابل اعتبار است.
تاکید بخش عمومی برنامه درسی بر این است که شاگردان باید امکان رشد آگاهی از محیط زیست، قدرت تفکر انتقادی و آگاهی اخلاقی را به دست آورند. شاگردان همچنان بیاموزند که دموکراسی در عمل چیست.
شاگردان باید به تدریج دانش خود و درک دوامدار خود را رشد دهند. آنها باید آموزش خود را مورد ارزیابی قرار دهند و بتوانند آنرا در زمینه های متفاوت به کار ببرند. شاگردان باید فرموله نمودن پرسشها را تمرین کنند و پاسخ را بیابند - هم به تنهائی و هم با دیگران. شاگردان باید آموختن را بیاموزند. همکاری، فکر جدید و ابتکار، قدرت قضاوت و بازتاب، تعجب و اکتشاف مهم اند.

برنامه آموزشی برای مضامین درسی 

در برنامه آموزشی برای مضامین چیزهای که شاگردان باید در صنوف متفاوت بیاموزند، آمده است. هرمکتب در باره اینکه چگونه شاگردان باید کار کنند تا به این اهداف برنامه آموزشی برسند، تصمیم می گیرد.

ارزیابی

شاگردان ارزیابی از آموزش خود توسط معلمان شان را از نخستین سال مدرسه بدست می آورند. این ارزیابی شاگرد مهم است برای اینکه شاگرد آموزش مناسب کسب نماید. ارزیابی در ضمن کمک می کند تا شاگرد بداند که او خودش برای آموزش به بهترین صورت ممکن می تواند کار کند. آموزش در مضامین، نظم و رفتاردرطول سال داده می شود و بررسی ها می تواند هم زبانی و هم نوشتاری به شاگرد ارائه گردد.
در مکتب کودکانه ابتدائی شاگردان ارزیابی با درجه بندی بدست نمی آورند. در مکتب نوجوانان ارزیابی با درجه بندی (نمره) و بدون آن صورت می گیرد. مقیاس درجه بندی ۱ -۶ است، ۶ بهترین درجه است

شاگرد با زبان مادری غیر از نارویژی

شاگردان که زبان مادری اش زبان دیگرغیرنارویژی یا سامی باشد، تا زمانیکه ناویژی را بحد کافی که بتواند آموزش را بطورعادی در کلاس دنبال کند، حق دارند آموزش خاص زبان داشته باشند. آموزش خاص زبان می تواند سه چیز باشد:
آموزش خاص نارویژی - ساعت های مربوط برای آموزش نارویژی
آموزش دوزبانه مضامین - شاگرد برای فهمیدن مضامین به زبان مادری خود می تواند کمک دریافت کند
آموزش زبان مادری - شاگرد می تواند آموزش زبان مادری بدست آورد
مکتب باید دانش نارویژی شاگرد را بررسی کند تا دریابد که شاگر حق آموزش خاص زبان را دارد. اگر نتیجه بررسی این باشد که شاگرد به آموزش خاص زبان احتیاج دارد، یک تصمیم ساده محتوی و اندازه آموزش خاص زبان را تعیین می کند. شما همچون والدین حق شکایت به این فیصله را دارید

آموزش ویژه ی نارویژی

5شاگردان که در ناروی نو اند و نارویژی خوب بلد نیستند، ساعات ویژه ی برای آموزش زبان نارویژی بدست می آورند. یک برنامه آموزشی خاص برای آن وجود دارد. بعد از اینکه آنها نارویژی را بهتر فرا گرفتند می توانند آموزش عادی درکلاس را با کمک اضافی به پیش ببرند، آموختن زبان نارویژی در حدی که بتوان همه مضامین به نارویژی را بخوبی درک نمود، وقت زیاد می طلبد، معمولا چندین سال.

آموزش دوزبانه مضامین

همزمان که شاگرد نارویژی می آموزد، او باید آموزش مضامین علمی را نیز ادامه دهد. در آن صورت لازم است که شاگرد به زبان مادری خود برای فهمیدن مضامین مدرسه کمک دریافت کند. معلم مضمون و معلم دوزبانه در باره اینکه شاگرد چه جیزی را به زبان مادری بیاموزد، همکاری می کنند. این را آموزش دوزبانه مضامین می نامند، به این معنی که شاگرد مضامین را به دو زبان آموزش می بیند. در صورت نیاز، شاگرد مستحق آموزش دوزبانه است.

آموزش زبان مادری

آموزش زبان مادری تعلیم زبان مادری است، هدف فراگیری بیشتر زبان مادری خود است. این فراگیری زبان نارویژی را آسان ترمی سازد. مکتب باید ارزیابی کند که شاگرد به آموزش زبان مادری نیاز دارد. اگر مدرسه تشخیص دهد که شاگرد به آموزش زبان مادری ضرورت دارد، شاگرد مستحق آموزش زبان مادری می شود.

تسهیلات مقدماتی برای شاگردان تازه وارد

شاگردان که مدت کمی در ناروی بوده اند می توانند از امکانات یک تسهیلات مقدماتی خاص طوری که آنها قبل ازشروع کلاس عادی، می توانند نارویژی بیاموزند. کمون می تواند تسهیلات مقدماتی را برای شاگردان تازه وارد در گروپ ها، کلاس ها و مدرسه های خودش تنظیم کند. رفتن به تسهیلات مقدماتی اختیاری است، اما بسیاری از شاگردان کلاس عادی را بهتر پیش برده می تواند اگر در اول در آموزش تسهیلات ابتدائی رفته باشند. آموزش در تسهیلات مقدماتی باید یک محیط خوب آموزشی باشد و شمولیت شاگرد در آن محیط را تضمین نماید.

آموزش در خارج از کلاس درسی

معمولا هر کلاس گاهی به سفرمی روند، از موزیم ها دیدن می کنند و فعالیت های متفاوت در دیگر جاها بغیراز کلاس درسی انجام می دهند. این آموزش ارزش برابر با آموزش در مکتب را دارد، شرکت نمودن در آن اجباریست. در بسیاری از مدرسه ها معمول است که شاگردان در مدرسه اردوگاهی برای چندین روزمی روند و شاگردان در آنجا باید اقامت نمایند. هدف از بودن در مدرسه اردوگاهی تقویت قابلیت های علمی و اجتماعی شاگردان است. سفرهای که مکتب ترتیب می دهد، مجانی است. اگر شما درباره سفرها و مدرسه اردوگاهی سوال دارید، می توانید با معلم مسئول صنف صحبت کنید تا معلومات بیشتردرمورد برنامه ریزی سفرها یا بودن در مدرسه اردوگاهی بدست آورید.
اصول آموزش مناسب در مورد آموزش در خارج از کلاس درسی نیز مصداق دارد. شرکت تمام شاگردان ارزش این گونه آموزش را ارتقا می بخشد. برای شاگردان این مهم است که به شیوه های متفاوت بیاموزند، و یک چنین سفرها برای روابط جمعی کلاس بسیار با اهمیت است. اگر مسئله است که شرکت فرزند شما به این سفر ها را مشکل می سازد، موضوع را با معلم مسئول صنف مطرح سازید تا سهولت برای فرزند شما را فراهم سازد.

کارخانگی

معمولا شاگردان تمرینات را برای انجام دادن به خانه بعد از زمان مدرسه می گیرند. کارخانگی اصولا موضوعات است که شاگردان در مکتب قبلا روی آن کار کرده اند، و شاگردان باید در خانه بیشتر تمرین کنند. مهم است که شما چون والدین موضوع را دنبال کنید و در مورد کارخانگی فرزند تان دلچسپی نشان دهید.
تمام مکتب ها کمک کارخانگی ارائه می کنند. اینکه برای کدام کلاس این کمک ارائه میشود در هر مدرسه فرق می نماید. در بعضی کمون ها سازمان های خیریه این خدمت را ارائه می نمایند. شما می توانید از مکتب در مورد اینکه چگونه کمک درسی در دسترس است، بپرسید.

اوقات فراغت شاگردان

کودکان و نوجوانان نه فقط زمانی که در مکتب اند، بلکه آنها در اوقات فراغت نیز می آموزند.

برنامه اوقات فراغت مدرسه

تمام مدارس برنامه اوقات فراغت مدرسه برای شاگردان از کلاس ۱. تا ۴. را دارند. برنامه اوقات فراغت مدرسه نظارت، مراقبت و فعالیت های اوقات فراغت را قبل از شروع و بعد از ختم زمان مدرسه ارائه می کند. برنامه اوقات فراغت مدرسه در همه کمون ها مجانی نیست، اما بعضی کمون ها آنرا مجانی ارائه می نمایند.

فعالیت های اوقات فراغت

بسیاری از کودکان در فعالیت های زمان فراغت برنامه تنظیم شده اند و این برای کودکان بسیار آموزنده است. اگر رفقای مدرسه علاقه مشترک در زمان فراغت داشته باشند، دوست یابی برای شان آسانتر می شود که این می تواند به روابط خوب اجتماعی شاگردان کمک نماید. والدین نیز نقش مهم در فعالیت های زمان فراغت فرزندان شان بازی می کنند. معمولا چنین است که والدین به بردن و آوردن کودکان به تمرینات کمک می کنند و در برنامه های مختلف سهم می گیرند. بسیاری از والدین مربی اند و به گونه دیگری به فعالیت های کودک شان که در فعالیت های اوفات فراغت اند، کمک می رسانند. این یک کار خردمندانه است که شما چون والدین با پدران و مادران دیگر در مورد ارائه فعالیت های اوقات فراغت صحبت کنید. بسیاری از معلمین نیز میدانند که شاگردان در اوقات فراغت چه می کنند.

جشن های تولدی

دعوت به جشن تولدی یک امر عادی است. مخصوصا زمانیکه کودک در مکتب ابتدائی کودکانه می روند. بسیاری از شاگردان حساسیت و یا عادت غذائی دیگری دارند که می تواند شرکت آنها را در این جشن ها مشکل می سازد. این کار می تواند عاقلانه باشد که به والدین دیگر اطلاع دهید اگر کودک شما چیزی را تحمل نمی تواند و یا غذای را خورده نمی تواند و آن را باید پیش از آنکه کودک تان در جشن های تولدی بروند انجام دهید. این معمول است که یک تحفه کوچک برای کسی که جشن تولدی برگزار می کند، برده می شود. این یک ایده خوب است که در جلسه والدین در مورد اندازه یا ارزش تحفه توافق صورت گیرد. مهم است که به این فکر شود که هیچ کسی از چنین تجلیل ها محروم نشوند.

رهنمائی و ادامه تحصیل

حق رهنمائی تعلیم و تربیت اجتماعی

مکتب باید هم در رشد شخصی و اجتماعی شاگردان و هم در رشد علمی و آموزش آنها کمک نماید. رهنمائی تعلیم و تربیت اجتماعی باید کمک نماید تا شاگردان درمکتب به چیزی درست دست یابند. این به شاگردان در مشکلات شخصی، اجتماعی یا احساسی که می تواند برای آموزش و روابط اجتماعی در مکتب حایز اهمیت است، کمک نماید.
کمک می تواند در برگیرنده این باشد که مشکل و اندازه آن را مشخص نموده و روشن نماید که مکتب چه کمک به آن می تواند انجام دهد. شاگرد می تواند کمک بیرون از مدرسه را نیز به دست آورد. همین مشوره دهی تعلیم و تربیت اجتماعی می تواند شامل یافتن و تماس گرفتن با ارگانهای کمکی مناسب باشد

رهنمائی آموزش و شغل

مشاورین درمکتب نوجوانان به شاگردان و والدین می توانند در مورد چگونگی درخواست نمودن دوره آموزش دوره لیسه را به شاگردان، معلومات می دهند.
رهنمائی آموزش و شغل به شاگردان کمک می کند تا به ارزش ها، علاقه مندی ها و مفروضات خود آگاهی یابند. این به شاگردان خودآگاهی می بخشد و توانائی آنها در انتخاب آموزش و شغل ارتقا می بخشد. مشاورین به شاگردان کمک می کنند تا پیامدهای انتخاب های خود را ارزیابی نمایند و ازانتخاب غلط آنها در آموزش و شغل جلوگیری می کنند.
شاگردان باید درین موارد معلومات و رهنمائی بدست آورند
انتخاب شغل
امکانات تحصیل در ناروی و دیگر کشورها
بازار ملی و بین المللی کار
استفاده از ابزارمتفاوت رهنمائی

گذار به دوره لیسه مکتب

نوجوانان که دوره ابتدائی را به پایان رسانده باشند، حق دارند در دوره لیسه آموزش ببینند. در زمان که شاگرد در کلاس دهم است برای آموزش لیسه تقاضا می کند.
شاگردان که درزمان پایان دوره مدرسه نوجوانان به ناروی می آیند، می توانند در صورت نیاز بیشتر به آموزش دوره ابتدائی قبل از شروع دوره لیسه، ادامه دهند. بعضی کمون ها یک سال اضافی درمکتب ابتدائی را ارائه می کنند. دردیگر جاها شاگردان می توانند به مکتب ابتدائی برای بزرگسالان بروند یا در تسهیلات مقدماتی به یک مکتب لیسه به آموزش بپردازند. در بسیاری جاها به اصطلاح کلاس های ترکیبی است جایی که جوانان بیشتر آموزش ابتدائی را در یک مکتب لیسه فرا می گیرند.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Engelsk

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

Compulsory ten-year school in Norway

Norwegian compulsory schooling lasts for ten years and is divided into primary school (“barneskole”) and lower secondary school (“ungdomsskole”). Primary school consists of 7 academic years: 1st through 7th grade. Lower secondary school consists of 3 academic years: 8th through 10th grade. Children start first grade the year they turn 6 years old, and then move up one grade after each summer holiday.
A school year lasts from the middle of August until around the 20th of June. In the academic calendar (“skoleruta”) you will find information about all the holidays and days off throughout the school year. The school will provide a calendar, or you can find it on your municipality’s website.

Public compulsory education is free

There are both public and private primary and secondary schools. The municipalities own the public schools. Attending a public school is free. This means that the tuition, equipment and other activities that are a part of the education, are all free. Every child between 6 and 16 years of age has the right to a public education.

Absense and leave

In Norway, school is compulsory for all children between 6 and 16 years of age. This means that the pupil must attend school every school day, and she must attend every class during each school day. Parents are not free to decide if or when their child should have time off.
The school registers whether the pupils are present each day. If a pupil is too ill to attend school, his parents may keep him at home. Parents are responsible for notifying the school when their child is ill. The school should be notified in the morning before the school day starts. If the illness lasts for more than a day, a doctor’s note may be necessary.
If a pupil needs time off school outside of the holidays in the academic calendar, her parents must apply for a leave of absence in advance. The application should state the reason for taking leave. The municipality can approve a leave of up to two weeks if this can be done responsibly. Pupils who are affiliated with a religious society other than the Church of Norway have the right to observe religious holidays and have these days off school. They must apply for leave on these days.

 

Important values within the Norwegian school system

The Norwegian school system values the basic human rights. The inviolable dignity of humans is an important value that the school system always seeks to live by.

Every pupil should be safe and well at school

The school should trust and respect its pupils. No pupil should be discriminated against or harassed in any way. Every pupil should feel a sense of belonging to his class and his school. Every member of faculty should ensure pupils’ wellbeing at school. If an adult knows – or suspects – that a pupil is being bullied, bothered or in any other way is not getting on well at school, she should always:

 • step in and stop the violation, if possible;
 • notify the principal/headmaster;
 • investigate what has happened

If a pupil feels unsafe or unwell at school, the principal is responsible for planning and executing interventions to ensure the pupil’s safety and well-being at school. This is called the school’s “responsibility for action”.

Orderliness and conduct

The schools have rules of orderliness and conduct that pupils are required to follow. In the Norwegian school system, orderliness and conduct are enforced through dialogue. If a pupil does not follow the rules, a teacher will first speak to the pupil about this. If the pupil continues to break the rules after this conversation, her parents are contacted so that they are informed of what has happened and can talk to her about it at home. Each class may also have its own classroom rules that the pupils and teachers agree on. Such rules describe what the class wants the classroom environment to be like in order for them to get on well and learn as much as possible.

All pupils should have the same opportunity to learn

The school should provide every pupil the same opportunity to learn and grow, regardless of their background and prerequisite knowledge and skills. The school should take into consideration the fact that all children are different and help them feel at home at school and in society. The compulsory education should provide knowledge and a desire to learn throughout life. The school should help its pupils:

 • grow on a personal level
 • grow academically
 • have a sense of fellowship

Adapted education

The compulsory education should be adapted to all pupils. All children are different and learn in different ways, and so the school should provide an education that ensures the best benefit to each pupil.

Special education

Some pupils have a right to special education. If a pupil’s parents or the school experience that a child is not benefiting properly from the ordinary instruction, the school should adapt the instruction to the pupil. If an adapted instruction does not help, the school and the Educational-Psychological Service (PPT) should cooperate with the pupil’s parents in evaluating a need for extra interventions in order for the pupil to benefit properly from his schooling. Such interventions are called special education. Special education may entail special learning objectives (different from the rest of the group), special equipment, and/or extra support from an adult in the classroom and/or during recess.

 

Cooperation between the home and the school

The Education Act says that schools and parents are mutually responsible for children’s education. The school is obligated to cooperate with the parents. This cooperation takes place on a national level as well as at each individual school.

Cooperation on a national level

The government has established the National Parents' Committee for Primary and Secondary Education (FUG). FUG advises both parents and schools, as well as government authorities on matters relating to the cooperation between homes and schools.

Cooperation with the school

The parents at each school elect a Parents’ Working Committee (FAU). FAU cooperates with the school and advises the principal.
Most schools elect parent representatives from each class for one school year at a time. The parent representative cooperates with the teachers and brings up concerns with the school on behalf of all the parents from the class.

Cooperation within the class

All schools must organize a parents’ meeting at the beginning of the school year. Most have two parents’ meetings during the course of a year, and some have more. Parents’ meetings are for all parents in one class or one grade. At parents’ meetings, parents are informed about the school, the academic calendar and any routines the school follows. You will also be informed of the contents of your child’s education and anything else you need to know.
At the parents’ meetings, parents have the opportunity to get to know each other. This will be important when the children spend time together, both at school and during their spare time.

 

Cooperation for your child

A child’s parents mean a lot for his education. It is important that the school and the parents cooperate well in order for the child to succeed. You as a parent are obligated to attend development talks and parents’ meetings. It is important that you show an interest in your child’s education. If the school is to adapt the instruction to your child’s needs, it is important that you share anything the school needs to know about your child.

How can you show an interest in your child’s education?

There are several things you as a parent can do to show an interest in your child’s education. You can:

 • talk to your child about what they are doing and learning at school
 • set aside time for your child to do homework
 • be available to help your child with their homework
 • participate in activities organized by the school
 • get in touch with the school if you have any questions or concerns, or to seek or provide information

Development talk

A development talk (“utviklingssamtale”) is a meeting between a pupil, her parents and her class teacher, where they discuss how the child is getting on at school. The aim of the conversation is to decide how the school and the parents can support and stimulate the child’s academic and social development. Another important aim is to decide how the pupil herself can work to improve her learning outcomes.
The pupil and her parents meet the class teacher for a development talk at least twice during each school year. You should talk to your child before these meetings and take note of any questions you have for the school. The school is obligated to keep in touch with you as a parent outside of the meetings as well, if necessary.
Parents and teachers may also meet for a development talk without the child present.

Confidentiality

Any member of faculty at your child’s school is bound to confidentiality. This means they cannot pass on to anyone else any personal information about you or your children that they have learned through employment at the school. A confidentiality breach is a punishable offense.
There are two exceptions to the duty of confidentiality:

 1. If your child needs extra help or support from someone outside of the school, you may consent to the school providing necessary information to those who will be helping your child. Your consent then means that you are allowing the school to share personal information with someone else. You and the school must agree upon what information they can share. This consent is valid for a limited time, and you can withdraw it at any time.
 2. If the school has reason to believe a child is a victim of neglect or in danger of any sort of harm, the faculty is obligated to inform the child welfare authorities.

Interpretation

It is important for the school and parents to communicate well and understand each other. Sometimes this may require using an interpreter. You yourself or the school may request interpretation. If you need an interpreter for e.g. a parents’ meeting, you should inform the school in advance. The school will then book and pay for the interpreter. Interpreters are bound by confidentiality, and children may not be used as interpreters.

The curriculum

The Education Act governs public primary and secondary education, and the national curriculum determines the contents of education. The curriculum consists of an overriding core curriculum as well as specific curricula for each subject.

The core curriculum

The core curriculum explains the values and principles that influence education in Norway, and it applies to both primary and secondary education.
The core curriculum emphasizes consciousness of the environment, development of critical thinking and ethical judgments, and how democracy works in practice.
Pupils should develop gradual and long-lasting knowledge and undestanding. They should be able to reflect upon their own learning outcomes and use what they have learned in different contexts. They should practice asking questions and looking for answers, both alone and in groups. Pupils should learn how to learn. Cooperation, innovation, creativity, discernment, reflection, curiosity and exploration are important aspects of this.

Subject curricula

The subject curricula lay out what pupils are to learn during each year of schooling. The individual school decides how the pupils will work towards the competence aims listed in the curricula.

Assessment

Pupils should receive formative assessments from their teachers from the first year onward. These assessments are important for an adapted education. The assessments should also help the pupil understand what he himself can do to improve his learning outcomes. Formative assessments are given throughout the year in each subject as well as in orderliness and conduct and may be given in writing or orally.
In primary school, pupils are not given marks. In lower secondary school, assessments are given both with and without marks. The scale of marks is 1 through 6, where 6 is the best mark. Every pupil should also assess their own work, development and competence. This is called self-assessment.

 

Pupils with other mother tongues than Norwegian

Pupils who have a mother tongue other than Norwegian or Sami, have a right to special language instruction until they have learned enough Norwegian to follow the ordinary instruction in their class. Special language instruction may consist of:

 • Special Norwegian instruction – where the pupil learns the Norwegian language
 • Bilingual subject instruction – where the pupil is helped to understand subjects in their own mother tongue
 • Mother tongue instruction – where the pupil is taught in their own mother tongue

The school is to evaluate the pupil’s knowledge of Norwegian in order to decide whether she has a right to special language instruction. If the evaluation finds that the pupil has a right to special language instruction, an individual decision is to be made on what the contents and extent of this instruction will be. You as a parent have the right to appeal this decision.

Special Norwegian instruction

Pupils who have only lived in Norway for a short time can be given special classes in order to learn the language. There is a special curriculum for such classes. As they learn more Norwegian, they can follow more of their class’ ordinary instruction, with some extra help. The aim of special Norwegian instruction is for the pupil to learn enough Norwegian to be able to follow ordinary instruction with no extra help. It may take a long time, often several years, for someone to learn enough Norwegian to be able to benefit from instruction in all classes in Norwegian.

Bilingual subject instruction

While a pupil learns Norwegian, he should also continue to study other subjects. It may be necessary for the pupil to be helped in his mother tongue so he can understand the contents of the subjects. In this case, the subject teacher and a bilingual teacher should collaborate on the instruction for this pupil. This is called bilingual subject instruction, and entails the pupil being taught subjects in two languages. Any pupil who needs such instruction has a right to it.

Mother tongue instruction

Mother tongue instruction aims to teach a pupil more of her first language. This may make it easier for the pupil to learn Norwegian as well. The school is to evaluate whether a pupil needs mother tongue instruction. If the school finds that the pupil needs it, she has a right to it.

Introductory instruction for newly arrived pupils

Newly arrived pupils may be offered a special introductory instruction programme before joining regular classes. The municipality may choose to organize introductory instruction in separate groups, classes or schools. Attending an introductory programme is voluntary, but many pupils get on better in regular classes after attending an introductory programme first. The instruction in an introductory programme should ensure inclusion and a positive learning environment.

 

Instruction outside of the classroom

In every year of school, it is common for pupils to go on outings and excursions, to visit museums or do other activities outside of the classroom. This is considered instruction on the same level as the instruction that takes place at school, and it is compulsory for pupils to participate.
At many schools, pupils may go to a school camp for several days, also spending nights there. The aim of a visit to a school camp is to strengthen the pupils academically and socially. Outings that are organized by the school, are free of charge. If you have any questions about outings or school camp, you can speak to your class teacher to learn more about the plans for the activity.
Education should be adapted outside the classroom as well. It is important that all pupils participate in order to practice different learning methods, and outings may have a very positive effect on the class’ social environment. If anything may prevent your child from participating, it is important that you bring this up with your class teacher so that adaptations may be made for your child.

Homework

It is common for pupils to be assigned work to do at home after school. Homework usually relates to a topic that has already been taught, and that pupils are asked to continue working on at home. You as a parent should try to pay attention and show an interest in your child’s homework.
Every school offers homework help. It may vary from school to school which years’ pupils are able to use this. In some municipalities, non-profit organizations offer homework help. You can ask the school what options there are for your child.

A pupil’s spare time

Children and youth learn during school hours, but also during their spare time
After-school programme (SFO/Aktivitetsskole)

Every school has an after-school programme for pupils in year 1–4. The after-school programme offers supervision, care and activities outside of school hours. Your municipality may charge a monthly fee for your child to attend this programme.

Extracurricular activities

Many children and youth participate in extracurricular activities, which can be a valuable learning experience. If classmates share extracurricular interests, it may be easier to form friendships and create a positive social environment. You as parents also play a part when it comes to your children’s activities. Parents will often carpool to sports practice or help out with different events. Some may coach sports teams or contribute to their child’s activities in other ways. You as a parent may want to discuss extracurricular options with the other parents in your child’s class. Many teachers are also informed of what sorts of activities their pupils participate in.

Birthday parties

It is common to invite classmates to birthday parties, especially in primary school. Many children have allergies or other dietary preferences that can make it difficult to attend. It is a good idea to inform other parents of any dietary restrictions before your child attends a birthday party. It is also common to bring a small gift for the birthday child. You may want to discuss birthdays at a parents’ meeting and agree on what sorts of birthday gifts your children should exchange. It is very important that no child is excluded from such events.

 

Guidance and further education

The right to educational welfare guidance

The school is to contribute to its pupils’ personal, social and academic development. Educational welfare services should help pupils find their place in school, and help them with any personal, social or emotional problems that may impact their learning and social environment at school.
Guidance counsellors may help uncover problems and their extent, and clarify how the school can help. Pupils may also be helped outside of school. The school counsellor can help you get in touch with the appropriate support services.

Educational and vocational guidance
Guidance counsellors at lower secondary schools are to provide information to pupils and parents as to the pupil’s options for upper secondary education.
Educational and vocational guidance should help pupils become conscious of their own values, interests and skills. This will help build self-knowledge and the ability to make good choices for one’s future career. Counsellors should help pupils evaluate the consequences of their choices and prevent an unsuitable choice of education or vocation.
Pupils should be informed and advised as to:

 • vocational options
 • opportunities for further education in Norway or abroad
 • national and international employment markets
 • the use of various guidance tools

The transition to upper secondary school

Pupils who have completed their compulsory education, have a right to go to upper secondary school (“videregående skole”). During the 10th year of school, pupils apply for upper secondary school.
Pupils who immigrate to Norway towards the end of lower secondary school, may need extra instruction before they are ready for upper secondary school. Some municipalities offer an extra year of lower secondary education for those who need it. In other places, pupils may attend a programme for adults or an introductory programme at an upper secondary school. Many areas have so-called combination classes where pupils receive extra lower-secondary instruction at an upper secondary school.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Kurdisk kurmanji

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

Dibistana seretayî li Norwêcê

Dibistana seretayî deh sal didome û di navbera dibistana seretayî û navîn tê dabeş kirin. Dibistana seretayî di heft pêngavan de, 1-7 dabeş dibe. Dibistana navîn li sê pêngavan, 8-10 tê dabeş kirin. Zarok gava ku dibin şeş salî dest bi pênhava yekemæn dikin' û piştê betlaneyên havînê jî yek gav davêjin pêngava mezintir.
Salek xwendinê ji nîvê Tebaxê heya nêzîkê. 20ê Hezîranê ye. Di Skoleruta»( "Rêça Dibistanê" ) de hûn dikarin rojên bêpar û betlaneyên dibistanê ê ji bo salê bibînin. Hûn dikarin skoleruta li dibistanê werbigirin. Her weha hûn dikarin wî li ser malpera şaredariyê jî bibînin.

Dibistana seretayî ya giştî belaş e

Hem dibistanên seretayî yên giştî hem jî ên taybetî hene. Xwediyê dibistanên seretayî yên giştî şaredarî ye. Dibistana giştî belaş e. Ev tê vê wateyê ku hem hîndarî, hem materyal û hem jî çalakiyên din, ên ku beşdarî perwerdê dibin belaş in. Hemî zarokên di temenê dibistana mecbûrî de mafdar in ku biçin dibistanek seretayî ya giştî. Temenê dibistanê ji 6 heta 16 salan e.

Nebûn û perwend
Li Norwêcê ji bo hemî zarokên di temenê dibistana mecbûrî de çûna dibistana seretayî mecbûrî ye. Ev tê vê wateyê ku xwendekar divê di rojên dibistanê û her roj di hemî dersan de li dibistanê bin. Ji ber vê yekê, dêûbav nikarin biryarê bidin ka gelo û kengê xwendekar dikarin ji dibistanê bêpar bin.
Dibistan qeyd dike ka xwendekar her roj amadene. Heke xwendekarek pir nexweş be û nekarê here dibistanê dêûbav dikarin wî li malê bihêlin. Dema ku xwendekar nexweş be ji agahdarkirina dibistanê dêûbav berpirsiyar in. Berî ku roja dibistanê destpê bike, divê sibê zû werin agahdarkirin. Heke xwendekar çend rojan nexweş be, divê hûn ji doktor rapora nexweşîyê bistînin.
Ger hewce ye ku xwendekar ji derveyî dibistan û betlaneyên ku li sûkê dibistanê ne, ji dibistanê bêpar be, wê hingê pêdivî ye ku dêûbav di pêş de ji bo perwendê serlêdanê bikin. Pêdivî ye ku serlêdan diyar bike ka çima derketina perwendê ji bo xwendekar girîng e. Ger ku ew difikirin ku ew bi mafî ye, şaredarî dikare du hefte betlaneyê bide. Xwendekarên ku ji civatek olî li derveyî Dêra Norwêcî ne, mafê wan heye ku di rojên betlaneyên xwe yên olî de ji dibistanê bêpar bin. Pêdivî ye ku ji bo van rojan serlêdana perwend bê kirin.

Di dibistana Norwêcî de nirxên girîng

Nirxên dibistana Norwêcî li ser bingeha mafên mirovan hatîye çêkirin. Pêdaçûnê rûmeta mirovan nirxek girîng e ku divê li her tiştê ku li dibistanê diqewime jê rêz were girtin.
Pêdivî ye ku hemî xwendekar li dibistanê bi ewle û bextewar bin
Dibistan divê bi bawerî û bi rêzdarî bi xwendekaran re hevdîtin bike. Divê ti xwendekar bi tu awayî dûçarê cûdaxwazî û zordariyê nebin. Pêdivî ye ku hemî xwendekar di sinif û dibistanê de xwe aîdê wê hîs kin. Pêdivî ye ku hemî karmendên dibistanê li ber çav bigirin ka xwendekar li dibistanê xwe baş his dikin an ne. Ger mezinek li dibistanê bizane - an jî bifikire - ku xwendekar rastî mabbingê, zordariyê tê, an jî bi awey din xwe ne baş hîs dîke, divê ew her dem

 • mudaxele bikin û heke gengaz be binpêkirinan rawestînin
 • ji rektor re bêjin
 • lêbikolin ka çi bûye

Eger xwendekarek li dibistanê xwe bê ewle û ne baş hîs bike, ji wê yekê rektor berpirsiyare, û divê ew ji xwendekar re plansaziyek çêbike û pênaseyan pêk bîne, bi wî aweyê xwendekar dîsa bikare xwe li dibistanê bi ewlehî û baş hîs bike. Ji vî yekê re peywira aktîvîteya dibistanê tê gotin.
Pergal û tevger
Di dibistanan de rêzgehên pergal û tevgerê hene ku divê xwendekar bişopînin. Dibistanên Norwêcî li ser pergal û tevgerê dîyalog tê bi kar anîn. Ger dibistan bawer dike ku xwendekarek rêzgehên xwe nagire, dibistan dê di destpêkê de li ser vê yekê bi xwendekar re biaxive. Heke xwendekar piştî vê axaftinê, şikandina rêzgehan berdewam bike, wê bi dêûbav re têkilî bi danîn ku hûn jî zanibin çi bûye û hûn dikarin li malê li ser vê yekê bi zarokên xwe re biaxivin.
Wekî din, her sinif dikare rêzgehên xwe yên xweşewistiyê yên ku xwendekar û mamosta bi hev re çêkirine bikar bînin. Rêzgeh dibêjin ji bo ku meriv di sinifi de bi kare bi refah be û gelek tişt hîn bibe divê mirov wan bişopîne.
Divê hemî xwendekar ji bo fêrbûnê xwedî derfetên wekhev bin

Ji bo fêrbûn û pêşkeftinê divê dibistan fersendên wekhev bide hemî xwendekaran û ev ne giridayê paşnav û şertan e. Dibistan divê bala xwe bide ku xwendekar ji hev cûdane û ji ber vê yekê bibe alîkar ku her kes li dibistanê û li civakê xwe li malê hîs bike. Perwerdehîya dibisyanê divê di seranserê jiyanê de daxwaziya fêrbunê bide xwendekaran.
Divê dibistan ji bo ku mirov

 • wek mirov pêş bikeve
 • di mijaran de pisporiyê pêş bixe
 • hevparîbunê tecrûbe bike

alîkarî bike.
Perwerdehîya taybet
Pêdivî ye ku hemî xwendekar perwerdehiyek taybet bistînin. Hemû xwendekar cûda ne û bi awayên cûda fêr dibin. Ji ber vê yekê dibistan divê perwerdehiyê bi vî rengî peyda bike ku hemî xwendekar bikarin ji dersê sûdê herî baş bistînin.
Perwerdeya taybet (perwedeya adapteyî)
Hin xwendekar xwedî mafê perwerdehiya taybetîne. Ger dêûbav an dibistan bawer dikin ku xwendekar ji encamê fêrbûnê têr nabe, divê dibistan wê yekê ji bo xwendekar hêsantir bike û ji bo wî perwerdehiya adapteyî (taybet) peyda bike. Ger perwerda adapteyî alîkarî neke' divê dibistan û Xizmeta Pedagojî-Psîkolojîk (PPT) bi we dêûbav an re hevkarî bike, û hûn bihevre bifikirin ka gelo xwendekar ji bo wergirtina perwerda baş hewcedarê tedbîrên zêde ye an ne. Ji wan tedbîrên zêde re perwerdehiya taybetî tê gotin. Perwerda taybetî, mînak tê wî maneyê ku xwendekar di gorî armancên fêrbûnê de ji komê cûdatir bixebite, û bi alavên taybet û / an di dema hînkirin û / an di dema betlanê de li dibistanê ji kesek mezin piştgirîyek zêdetir bistîne.

Di navbera malê û dibistanê de hevkarî

Qanûna (zagona) Perwerdeyê dibêje ji perwedehîya dibistana seretayî hem dibistan hem jî dêûbav bihevre berpirsiyarin. Dibistan mecbûr e ku bi dêûbavan re hevkariyê bike. Hevkarî hem di asta netewî de hem jî di dibistanan de pêk tê.
Di asta netewî de hevkarî
Rayedaran ji bo dibistanên seretayî û navîn (FUG), komîteyek dêûbavbûnê ya neteweyî damezirandîye. FUG hem dêûbav û hem jî dibistanê re şîret û rêbernameyê peyda dike. FUG di heman demê de di derbarê mijarên hevkariya malê-dibistanê de şîret dide rayedaran.
Bi dibistanê re hevkarî
Dêûbav li dibistanê dibin alîkar da ku komîteyek xebatê hilbijêrin - Komîteya Karûbarê dêûbavan (FAU). FAU bi dibistanê re hevkariyê dike û şîretan dide rektor. Li pir dibistanan, wekîlek têkiliyê tê hilbijartin. Wekîlê têkiliyê ji bo yek salek dibistanê tê hilbijartin, û divê ew bi mamosteyên sinifi re hevkariyê bike. Wekîlê têkiliyê li ser navê dêûbavê sinifi mijarên wan tîne ziman.
Di sinifi de hevkarî (Hevkarîya di snifi de)
Pêwîste ku di destpêka sala dibistanê de hemî dibistan civînek ji bo dêûbavan çêbike. Bi piranî li hin dibistanan di nav salek de du civînên dêûbavî tê çêkirin û li hin dibistanan jî hinek zêdetir. Civînên dêûbav ji bo hemî dêûbavên sinifi re hevpar in. Di civînên dêûbavan di derbarê dibistanê û salê û rêçikên dibistanê de agahdarî tê dayîn. Di derheqê naveroka perwerdeyê de agahdarî û tiştên din ên ku hûn wekî dêûbav hewcene ku zanibin jî tê dayîn.
Di civînên dêûbavan de, dêûbav dikarin bi hev re binasin. Gava ku zarok bi hev re bin, hem li dibistanê hem jî di dema xwe ên vala de, rastî ew e ku ji bo dêûbavan hevdu naskirin girîng e.

Hevkariya li ser zarokên we

Dêûbav ji bo hevotina zarokên xwe re gelek girîngin. ji bo ku xwendekar li dibistanê serfiraz bibin girîng e ku dibistan û dêûbavên xwendekar bi hev re baş hevkarî bikin. Hûn wek dayik an bav divê beşdarî gotûbêjên pêşkeftinê û civînên dêûbav bibin. Girîng e ku hûn eleqedarî nîşan bidin e hevotina zarokên xwe. Ji bo ku dibistan bikare ji bo zarokên we fêrbunê hêsantir bike, girîng e ku hûn zanebûnên pêwîst di derheqê zarokê xwe bi dibistanê re parve bikin.
Gelo mirov çawa dikare eleqe nîşanî perwerdeya zaroken xwe bide?

Ji bo ku hûn eleqe nîşan ê hevotina zaroken xwe bidin hûn dikarin gelek tişt bikin. Hûn dikarin

 • li ser tiştên ku ew li dibistanê fêr bûne û bi zarok / ciwan re biaxifin
 • dem helînin ku zarok / ciwan spartekên xwe çêbikin
 • dema ku ew spartekên xwe li malê çêdikin ji bo zarokên xwe amade bin
 • beşdarî bûyerên dibistanê bibin
 • heke hûn hewce ne ku li ser tiştek bipirsin, nîqaş bikin an agahdariyê bidin û bistînin bi dibistanê re têkilî daynin

Hevpeyvîna pêşxistinê

Hevpeyivînek pêşveçûnê civînek di navbera xwendekar, dêûbav û mamosteyê têkiliyê de ye. Li wir, xwendekar, dêûbav û mamoste dê biaxivin ka xwendekar li dibistanê çi dike. Armanca hevpeyvînê ev e ku ji bo piştgirî û geşkirina pêşveçûna akademîk û civakî ya xwendekar dibistanê û dêûbav çawa dikarin bi hev re hevkarî bikin. Armancek din a girîng jî ev e ku hûn fêr bibin ka xwendekar çawa dikare bixebite ku hinek çêtir fêr bibe.
Xwendekar û dêûbav bi mamosteyê têkiliyê re ji bo hevpeyivînek pêşveçûnê di nav salek dibistanê bi kêmî du caran hevdîtin dikin. Berî axaftinên pêşveçûnê bi zarokê xwe re bipeyivin. Bifikirin ka pirsên we di derheqê dibistanê de hene. Dibistan mecbûr e ku heke pêwîst be piştê hevditinan jî bi we dêûbavan re têkilî dayne.
Hevpeyivînek pêşveçûnê dikarê bê zarok, di navbera dêûbav û mamostê de pêk were.

Erkê bêdengmanê (wezîfeya nepenîtiyê)

Ev tê vê wateyê (maneyê) ku derheqê tiştên şexsî, ku ew bi rêya karên xwe zanîbûn, derbare we û zarokên we de, ew nikarin agahdarî bidin kesên din. Şikandina erkê bêdengmanîyê tê cezakirin
Ji vê biryarê du îstîsna hene:

 1. Eger ji zarokên we re alîkarî an jî piştgirî ji yên din li derveyê dibistanê bivê, hûn dikarîn razîmendî bidene dibistanê ku ew bikarin agahiyên pêwîst bidine wan kesên ku alîkarîya zarokên we dikin. Razîmendî dayîn tê vê wateyê ku hûn destûrê didin dibistanê ku ji kesên din re bikarin bêjin. Divê hûn û dibistan li ser tiştê ku dikarin bêjin li hev bên. Ev razîbûn bi dem sînorkirî ye û her dem hûn dikarin xwe jê vekişin.
 2. Eger dibistanê bi sedem bawer bike ku zarok tên îhmal kirin, yan di tehlûkeyê de ne an jî bi awayekî zirar dibîne, karmendên dibistanê mecbûrin sîstema lênêrîna zarokan agahdar bikin.

Werger (Tercûman)
Girîng e ku dibistan û dêûbavan bi hevre baş danûstandin bikin û hevdu baş fem bikin. Carinan dibe ku tercûmank hewce be. Hemî dibistan û hem jî dêûbav dikarin bipirsin ku tercumanek bikar bînin. Ger hewceyê tercûman hebe, mînakî di civînek dêûbav de, divê hûn pêşi de dibistanê agahdar bikin. Dibistan tercûman ê qewêt dike û ew pereyê wî didin. Tercûman xwedî erkê bidengmanê ye. Meriv nikare zarokan wek tercûman bikar bîne.

Mufredata perwerdehî

Zagona(qanuna) Perwerde li ser perwedehîya dibistanên seretayî û navîn û mufredat li ser naveroka perwerdeyê hukum dike. Mufredata perwerdehî ji beşek gelemperî û ji mufredatên dersan pêk tê.
Beşa mufredatê ê gelemperî (Beşa giştî ya dersê)
Beşa giştî ya dersê diyar dike ka kîjan nirx û prensîb divê perwerdehiyê diyar bikin. Ew di hemî perwerdehiyê di dibistana seretayî û navîn de derbas dibe.
Beşa giştî ya dersê tekez dike ku xwendekar di pêşvebirina hişmendiya jîngehê, şiyana ramîna rexnegir û hişmendiya exlaqî de bibin xwedî derfet. Xwendekar wê hîn bibin ka demokrasî di pratîkê de çi ye.
Xwendekar wê hêdî hêdî zanebûn û têgihîştina daîmi pêşve bibin. Divê ew li ser fêrbûna xwe bifikirin û û bikaribin tiştên ku ew fêr bûne di çarçewayên cuda de bicîh bikin. Pêwîst e ku xwendekar pirsan formul bikin û bersivan bibînin - hem bi tenê û hem jî bi yên din re. Divê xwendekar fêrbunê fêr bibin. Hevkarî, nûbûn û afirîner, darizandin û berbiçavkirin, ecêbandin û vedîtin girîng in.

Mufredata dersan

Di mufredata dersan de ew tiştên ku xwendekar di sinifin cuda de divê fêr bibin heye. Her dibistan biryar dide ka dê xwendekar çawa bixebitin da ku armancên dersê bi dest bixin.
Nirxandin

 Divê xwendekar ji sala pêşîn a dibistanê de ji mamosteyên xwe nirxandinên birêkûpêk werbigirin. Ji bo xwendekar bikare perwerdehiya taybet werbigire ev nirxandin girîng in. Ev Nirxên ha divê ji xwendekar re bibe alîkar ku fêr bibe ka ew ji bo fêrbûna bi awayek çêtirîn dikare çi bike. Nirxên dersê, pergal û tevgerê li seranserê salê têne dayîn û nirxandin dikare bi devkî û bi nivîskî ji xwendekar re werin dayîn.
Di dibistana seretayî de nirxandina xwendekar bê not e. Li dibistana navîn de, xwendekar nirxandinan hem bi not û hem jî bê not digirin. Dereca notpîvanê ji 1-6 e, ku 6 notaherî baş e. Pêdivî ye ku hemî xwendekar xebata xwe, pêşkeftina xwe û pisporiya xwe bi xwe binirxînin. Ji vê re xwe-nirxandin tê gotin.

Xwendekarên ku zimanê wan ê zikmakî ne Norwêcî ye

Xwendekarên ku zimanê wan ê zikmakî ne Norwêcî û Samî ye, xwedî mafên perwerdehiya zimanên taybetîne heya ku ew di sinifê de bikarin perwerdehiya hevbeş bi zimanê Norwecî bişopînin.
Taybetî Perwerdehiya ziman dikare sê tişt be:

 • Perwerdehiya bi zimanê Norwêcî ya taybetî- wergirtina dersên ji bi fêbuna zimanê Norwecî
 • Perwerdehiya mijara duzimanî - ji bo ku dersan fem bike xwendekar dikare bi zimanê dayikê alîkariyê bigire.
 • Perwerdehiya bi zimanê dayikê - xwendekar dikare bi zimanê dayikê fêr bibe

Dibistan divê zanîna Norwêcî ya xwendekaran lêkolîn bike da ku fêr bibe ka ew mafê perwerdehiya zimanek taybetî ye an ne. Ger anketê encam bibe ku xwendekar mafê hînbûna zimanekî taybetî ye, wê li ser naverok û qada perwerdehiya zimanên taybetî biryarek yekgirtî bê dayîn. Hûn jî wekî dêûbavek maf heye ku li dijî vê biryarê îtirazê bikin.
Perwerdehiya bi zimanê Norwecî

Xwendekarên ku li Norwêcê nû ne û nikarin pir bi Norwecî biaxivin dikarin dersî xwe bistînin ku fêrî Norwêcî bibin. Ji bo vê yekê mufredatek hevbeş heye. Gava ku ew bêtir Norwêcî fêr dibin, ew dikarin bi piştgiriya piçûktir disinifi de hînkirina hevbeş bişopînin. Armanca perwerdehiya taybetî ya Norwêcî ev e ku xwendekar bi zimanê Norwêcî fêr bibe ku bikaribe bêyî piştgiriya zêtir perwerdeya li sinifê bişopîne. Fêrbûna zimanê Norwecî dikare gelek demdirêj be, bi gelemperî bi slan berdewam bike heya mirov bikare di hemî mijaran de fêrbûna zimanê Norwêcî bi tevahî fêr bibe.

Perwerdehiya pîşeyî ya duzimanî

Di heman demê de dema ku xwendekar Norwecî fêr dibe, divê ew hînbuna mijarên dersan jî berdewam bike. Wê hingê pêdivî ye ku xwendekar bi zimanê zikmakî alîkariyê werbigire da ku mijaran fem bike. Mamosta mijarê û mamosteyê duzimanî li ser tiştê ku divê xwendekar bi zimanê zikmakî fêr bibe hevkariyê dikin. Ev tête navgîniya dersa duzimanê, ku tê vê wateyê ku xwendekar di mijaran de bi du zimanan tê perwerdekirin. Ger hewce be, xwendekar ji perwerdehiya duzimanî mafdar e.
Perwerdeya bi zimanê zikmakî (zimanê dayikê)

Perwerdehiya bi zimanê dayikê perwerdehiya bi zimanê zikmakî ye, û armanc ev e ku mirov bi zimanê xwe yê zikmakî bêtir fêr bibe. Ev dikare fêbûna Norwêcî ji bo xwendekar hêsantir bike. Dibistan divê binirxîne gelo xwendekar hewce ye ku bi zimanê zikmakî perwerde bibe. Ger dibistan bibîne ku xwendekar wê hewce dike, xwendekar dibe xwedî mafê perwerdehiya bi zimanê zikmakî.
Pêşniyara vexwendinê ji bo xwendekarên nû hatin

Xwendekarên ku nû hatîne Norwêcê, dibe ku ji wan re danasînek taybetî were peyda kirin da ku ew bikarin Norwêcî hîn bibin berî ku dest bi sinifê hevbeş bikin. Beledîye dikare ji bo xwendekarên nû hatibe pêşniyarên danasînê di grupan de' di sinifan de an ji di dibistanan de organîze bike. Vebijarkî ye ku meriv beşdarî pêşniyarek destpêkê bibe, lê heke mirov ewilî beşdarî danasînê bibî mirov di sinifek hevbeş de bêtir dibî. Divê di perwerdehiyên pêşkêşî de perwerdehî werin danasandin û cîhek fêrbûna baş were peyda kirin.

Dersdayîna derveyî sinifê

Di hemî qonaxan de, gelemperî ye ku xwendekar here turan, zîyaretkirina muzeyan û aktîviteyê cihêreng li derveyê sinifê. Ev fêrkirinek eynî mîna ya ku di dibistanê de diqewime ye û beşdarbûn mecbûrî ye.
Li gelek dibistanan, gelemperî ye ku xwendekar çend rojan herin dibistanek kampê û bi şev li wir bimînin. Armanca mayîna dibistana kampê ew e ku ev xwendekar hem akademîkî û hem jî civakî xurt bike. Rêwîtiyên ku ji hêla dibistanê ve têne rêve kirin belaş in. Ger hûn ji rêwîtiyên an dibistana kampê nerazî ne, ji bo zêdetir agahdarî li ser plansaziya mayîna turê an dibistana kampê, hûn dikarin bi mamosteyê têkiliyê re biaxifin.
Prensîba perwerdehiya taybetî di heman demê de fêrbûna li derveyî sinifê de jî derbas dibe. Ew nirxek mezin e ku hemî xwendekar beşdar dibin. Ji xwendekaran re girîng e ku bi awayên cûda fêr bibin, û turên bi vî rengî ji bo civaka yekbunîya sinifê gelek girîng e. Heke ji bo beşdarbûna zaroken we astengiyek hebe hûn hewce ne ku ew bi mamosteya têkiliyê re biaxifin da ku ew ji bo zaroka we vê hêsantir bike.

Spartek

Gelemper e ku xwendekar peywirên ku divê ew, piştî dibistanê li malê çêbikin werdigirin. Spatek bi gelemperî mijarek e, ku berê li dibistanê hatî nirxandin, û divê xwendekar li malê praktîkî bikin. Ger hûn wekî dêûbav spartekan dişopînin û eleqe nîşanê spartekên zarokên xwe bidin gelek baş e. Di hemû dibistan de telîfa alîkariya spartekê heye. Di dibistanên cuda de kîjan gavan de alîkariya spartek tê dayîn digûhere. Li hin belediyan, rêxistinên sivîl alîkariya spartek pêşkeş dikin. Hûn dikarin ji dibistanê bipirsin ka pêşkêşîya çi cûre hene.

Dema vala ên xwendekaran

Zarok û ciwan dema ku li dibistanê fêr dibin, lê di heman demê de dema vala da jî fêr dibin.
Dibistana aktîviteyê dema vala
Li hemî dibistanan ji bo xwendekaran ji sinifa 1-4 -an pêşnîyara dibistana aktîvîteyê dema vala heye. Dibistana aktîvîteyê dema vala pêşnîyarek ji bo lênêrîn û çalakiyên dema vala ye û ev pêş û piştî dibistanê e. Dibistana aktîvîteyê dema vala li hemî belediyan belaş nîne, lê hin beledîyan de dabeşek belaş heye.
Aktîviteyê dema vala
Pir zarok û ciwan beşdarî çalakiyên dema vala yên organîzekirî dibin û ev dikare ji bo wan gelek fêrbûnê bidest bixe. Ger hevalên dibistanê xwedî berjewendîyên dema vala yên hevbeş in, ew dikarin hevaltiyê hêsan bikin û ew dikarin ji bo xwendekaran bibin alîkar ku şertên civakî yên baş çêbikin. Dêûbav di çalakiyên demên zarokên xwe de jî rolek girîng dilîzin.Pir caran ev e ku dêûbav di rêwîtiyê de ji rêwîtiyê û ji perwerdehiyê re hevkariyê dikin û beşdarê bûyerên cihêreng dibin. Pir dêûbav wek antrenor an jî bi awayên din beşdarî çalakiyên zarokên xwe ên dema vala dibin. Bi dêûbavên zarokên din re di derheqê çalakiyên aktûal ên dema vala da axiftin fikrek gelek baş e. Bi glemperî gelek mamoste di debarê ku xwendekar di dema xwe ên vala da çi dikin, pir tiştan dizanin.
Pîroz kirina rojbûnê
Gazî kirina pîrozbuna rojbunê e'dete. Ev bi taybetî dema ku zarok diçin dibistana seretayî wuha ye. Gelek zarok alerjî an jî adetên xweyên din hene ku nikarin beşdarî pîrozbahiyên wiha bibin. Ger zaroken we nikarin tiştek bixwun divê tu vê yekê ji dêûbavên din re bêjî. Ji bo kesê ku rojbuna xwe pîroz dike, dîyarîyek biçûk birin e'det e. Di civîna dêûbav de divê mirov li ser mezinahîya dîyarîyê biaxive. Pêdivî ye ku mirov tu kesek li derveyê pîrozkirinê wiha nehile.

Rêberî û perwerdeya bilind

Mafê rêberiya perwerdehiya civakî
Divê dibistan di pêşveçûna kesane û pêşveçûna civakî de beşdar bibe û ji bo pêşkeftin û fêrbûna pîşeyî alîkarîya xwendekaran bike. Şêwirdariya pedagojîk a civakî dê ji xwendekaran re bibe alîkar ku riya xwe ên dibistanê bibînin. Pêdivî ye ku dibistan di warê pirsgirêkên kesane, civakî an hestyarî de alîkariya xwendekaran bikin ku ev bikare li ser perwerdehiya xwendekar û şertên civakî yên li dibistanê bandor bike. Ev alîkarî dikare ev be; zelalkirina pirsgirêkan û çarçoweya wan, û eşkerekirina ka dibistan dikare çi alîkariyê bike. Xwendekar dikarin ji derveyî dibistanê jî alîkariyê bistînin. Şêwirdara pedagojîk a civakî dikare di lêgerîn û têkiliya saziyên alîkariyê yên guncan de alîkar be.
Rêberîya perwerdeyî û pîşeyî
Şêwirdar ê li dibistana navîn dê agahdariyê bidin xwendekar û dêûbavan û zanibin li ser çi celebê dibistana navîn xwendekar dikare serlêdan bike. Rêberê perwerdeyî û pîşeyî divê alîkariya xwendekaran bike ku ew ji nirxên xwe, berjewendî, şert û mercên xwe hay hebin. Divê ev ji xwendekar re xwe-aqilmendiyê bide û hebûna wan di hilbijartinên baş ên perwerdeyî û pîşeyî de zêde bike. Divê şêwirdar ji xwendekaran re bibin alîkar ku encamên hilbijartinên xwe binirxînin û di hilbijartinên perwerdehî an pîşeyê de ên çewt asteng bikin.
Dê ji xwendekaran re ev agahdarî û rêberi werin dayîn

 • hilbijartina pîşeyan
 • derfetên xwendinê li Norwêc û li welatên din
 • bazara netewî û navnetewî ya kar
 • karanîna amûrên cuda yên rêberiyê

Pêkanîna dibistana navîn
Ciwanên ku dibistana seretayî qedandine mafên xwendina bilind in. Dema ku xwendekar di pola(sinifia) 10-ande, ew serlêdana dibistana navîn dikin.
Xwendekarên ku di dawiya qonaxa ciwanan de tên Norwêcê, hewcene ku perwerdehiya dibistana seretayî bêtir fêr bin berî ku ew dest bi xwendina lîseyê. Hin şaredarî (beledîye) di dibistana seretayî de salek zêde pêşkêş dikin. Li cîhên din, xwendekar dikarin beşdarî dibistana seretayî ên ji bo mezinan bibin an ji herin danasîna pêşkeşiya dibistana amadehiyê (lîse). Li gelek deran bi heman rengî dersên kombûyinê hene ku ciwan hînbûna dibistana seretayî li lîseyê digirin.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Kurdisk sorani

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

قوتابخانەی بنەڕەتی لە نەرویج

قوتابخانەی بنەرەتی لە نەرویج ماوەی دە ساڵ دەخایەنێت و بەسەر قوتابخانەی سەرەتایی و قوتابخانەی ناوەندیدا دابەش دەبێت. قوتابخانەی سەرەتایی بۆ حەوت ئاست یاخود پۆل دابەش کراوە، ئاستی/پۆلی ١-٧. قوتابخانەی ناوەندی بۆ سێ ئاست/پۆل دابەش کراوە، ئاستی ٨-١٠. منداڵ لەو ساڵەدا کە تەمەنی شەش ساڵی پڕ دەکاتەوە دەچێتە بەر خوێندن و لە پۆلی یەک دەست پێدەکات و هەر ساڵ دوای پشووی هاوینە دەچێتە قۆناغێکی خوێندنی بەرزتر.

ساڵێکی خوێندن لە ناوەڕاستی مانگی ئاوگوستەوە دەستپێدەکات هەتا دەوروبەری ٢٠ی مانگی جوون (مانگی شەش). لە "ساڵنامەی قوتابخانەدا" ئەو رۆژانە دەبینیتەوە کە منداڵەکان لەو ساڵی خوێندنەدا پشوویانە و ناچنەوە قوتابخانە. ئەو ساڵنامەیە دەتوانیت لە قوتابخانە وەریبگریت یان لە ماڵپەڕی ئینتەرنێتی شارەوانیدا بیدۆزیتەوە.

قوتابخانەی گشتی بەخۆڕاییە

لە نەرویج قوتابخانەی حکومی و قوتابخانەی ناحکومی/ئەهلیش هەیە. شارەوانی بەپرسە لە قوتابخانە حکومییەکان کە بۆ هەمووان بە خۆڕاییە. ئەمەش بەو مانایە دێت کە وانەخوێندن و کەرسەتەکانی خوێندن و سەرجەم چالاکییەکانی تر کە بەشێکی پرۆسەی خوێندن و فێربوون بە خۆڕایین. گشت ئەو منداڵانەی لە تەمەنی بەزۆرخوێندنی قوتابخانەدان، مافیان هەیە بچنە قوتابخانەی بنەڕەتیی حکومی. تەمەنی بەزۆرخوێندن لە تەمەنی شەش ساڵییەوەیە هەتا شانزەساڵیە.

نەچوونەوە و مۆڵەت وەرگرتن

لە نەرویج گشت ئەو منداڵانەی کە لە تەمەنی بەزۆرخوێندندان ئەرکی سەرشانیانە کە بچنە خوێندنی بنەڕەتی. واتا لە هەموو ڕۆژەکانی قوتابخانەدا دەبێت لە قوتابخانە و وانەکاندا ئامادەبن. دایک و باوکان بۆیان نییە خۆیان بڕیار لەوە بدەن کە قوتابییەکە کەی بچێتە قوتابخانە و کەی نەچێت. هەموو ڕۆژێک قوتابخانە ناوی قوتابییە هاتوو و نەهاتووەکان تۆمار دەکات. ئەگەر قوتابییەک نەخۆش کەوت و نەیتوانی بچێت بۆ قوتابخانە، دایبابەکان دەتوانن لە ماڵەوە بیانهێڵنەوە و نەیاننێرنەوە بۆ قوتابخانە. دایبابەکان بەرپرسن لەوەی کە لە کاتی نەخۆشکەوتنی منداڵەکانیان قوتابخانە ئاگادار بکەنەوە. باشترە کە قوتابخانە پێش دەستپێکردنی وانەکان ئاگاداربکرێنەوە، خۆ ئەگەر قوتابییەکە بۆ ماوەیەکی درێژتر نەخۆش بوو، ئەوا دەبێت لەلای دکتۆرەوە مۆڵەتی نەخۆشی بهێنێت. ئەگەر قوتابیەکە پێویستی بەوە بوو کە لە دەرەوەی ڕۆژانی پشوو ە کورت و درێژەکان نەچێتەوە بۆ قوتابخانە، دەبێت دایک و باوکی پێشوەختە داوانامەی مۆڵەت وەرگرتن پێشکەش بکەن و لەبارەی هۆکاری نەچوونەوە ڕوونکردنەوە بدەن. شارەوانی ئەگەر زانی داوانامەکە ڕەوایە ڕەزامەندی دەردەبڕێت کە بۆ ماوەی تا دوو هەفتە مۆڵەت بدات. ئەو قوتابیانەی سەر بە ئاین و باوەڕێکی دیکەن لە دەروەی باوەڕی کڵێسای نەرویجی مافی ئەوەیان هەیە کە لە ڕۆژانی پیرۆزی ئاین و باوەڕەکانیاندا مۆڵەت وەربگرن. دەبێت پێشوەختە بۆ ئەو ڕۆژانە داوای مۆڵەت پێشکەش بکرێت.

بەها گرنگەکانی قوتابخانەی نەرویجی

بەهاکانی قوتابخانەی نەرویجی لەسەر مافەکانی مرۆڤ بونیادنراوە. نەشکاندنی بەهای مرۆڤ یەکێکە لەو بەها گرنگانەی کە دەبێت لە سەرجەم ئەو شتانەی لە قوتابخانەدا ئەنجام دەدرێت لەبەرچاو بگیرێت.

هەموو قوتابیان دەبێت لە قوتابخانە ئاسوودە و هەست بە دڵنیایی بکەن
قوتابخانە دەبێت بە ڕێز و متمانەپێدانەوە قوتابی بگرێتە خۆی. بە هیچ جۆرێک نابێت قوتابیان ڕووبەڕووی جیاوازی و هەراسانکردن ببنەوە. دەبێت قوتابییان هەست بە وابەستەیی بە پۆل و قوتابخانەوە بکەن. سەرجەم کارمەندانی قوتابخانە دەبێت چاوێکیان لەسەر ئەوە بێت و دڵنیابن کە قوتابییەکان لە دۆخێکی باشدان. ئەگەر کارمەندێکی قوتابخانە زانی یان پێی وابوو کە قوتابییەک مۆبە و هەراسان کراوە، یاخود بە شێوەیەک لە شێوەکان لە دۆخێکی باشدا نییە، ئەوا دەبێت ئەو کارمەندە ئەم هەنگاوانە بنێت:
• ئەگەر گونجا، دەبێت یەکسەر هەوڵی وەستاندنی شکاندنی قوتابییەکە بدا
• بەڕێوەبەر ئاگادار بکاتەوە
• لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە بکات بۆ ئەوەی بزانێت چی ڕووی داوە
 
ئەگەر قوتابییەک هەستی بە نائاسوودەیی و نادڵنیایی کرد لە قوتابخانە، ئەوا بەڕێوەبەر بەرپرسە لەوەی کە پلانێک دابنێت و بڕیارنامەی کار دەربکات لەپێناو ئەوەی قوتابییەکە هەست بە ئاسوودەیی و دڵنیایی بکاتەوە لە قوتابخانە. ئەم هەنگاوە بە ئەرکی چالاکیی قوتابخانە ناودەبرێت.
ڕەوشت و ڕەفتار
قوتابخانە ڕێنمایی تایبەتی بە ڕەوشت و ڕەفتارەوە هەیە کە قوتابیان دەبێت پابەند بن پێوەیان. لە قوتابخانەی نەرویجیدا لە ڕێگەی دیالۆگەوە کار لەگەڵ بابەتی ڕەوشت و ڕەفتاردا دەکرێت. ئەگەر قوتابخانە زانی کە قوتابییەک پەیڕەوی ڕێنماییەکان ناکات، سەرەتا لەگەڵ خودی قوتابییەکەدا قسە دەکەن. ئەگەر قوتابییەکە پاش ئەوەش هەر بەردەوام بوو لە شکاندنی ڕێنمایی و ڕێساکان، ئەوا قوتابخانە پەیوەندی بە دایک و باوکییەوە دەکات بۆ ئەوەی ئاگادار بن لەوەی ڕووی داوە و بۆ ئەوەش کە لە ماڵەوە لە بارەی ئەو بابەتەوە لەگەڵیدا قسە بکەن. هەروەها دەشێت هەر پۆلێک ڕێنمایی تایبەت بە ڕەوشتی خۆیان هەبێت کە مامۆستا و قوتابییەکانی پێکەوە لە سەریان ڕێکدەکەون. لەو ڕێنماییانەدا ئاماژە بەوە کراوە کە دەبێت لەناو پۆلدا چۆن ڕەفتار بکەن لە پێناو ئەوەدا کە هەست بە ئاسوودیی بکەن و هاوکات بە باشی فێرە خوێندن بن.  
دەبێت هەمان هەل و دەرفەتی خوێندن بۆ هەموو قوتابیان بڕەخسێندرێت
قوتابخانە دەبێت هەمان هەلی خوێندن و بەرەوپێشچوون بۆ  گشت قوتابییان بڕەخسێنێت، بە چاوپۆشین لەوەی سەر بە چ ڕەگەز و خێزان یان بیروبۆچوونێکن. قوتابخانە دەبێت ئەوە لەبەرچاو بگرێت کە قوتابییەکان جیاوازن و دەبێت کەشێک وا بخوڵقێنێت کە قوتابییەکان هەست بکەن کە بەشێکن لە قوتابخانە و کۆمەڵگەکەن. پرۆسەی خوێندن و فێرکردن دەبێت زانیاری و حەزی فێربوون لای قوتابی دروستبکات بە درێژایی ژیانیان. قوتابخانە دەبێت یارمەتی قوتابییەکان بدات لە: 
 
• وەک مرۆڤێک گەشە بە خۆیان بدەن
• توانایان لە وانەکاندا پێش بخەن
• هەست بەوە بکەن کە بەشێکن لە کۆمەڵ
 
خوێندن و فێرکردنی گونجێنراو
سەرجەم قوتابییان دەبێت وانەی گونجێنراویان پێ بدرێت. قوتابیان ئاستیان جیاوازە و بە شێوەی جیاواز فێردەبن. هەربۆیە دەبێت قوتابخانە پرۆسەی فێربوونەکە بە جۆرێک بەڕێوەبەرێت کە هەموو قوتابییەکان بە باشترین شێوە سوود لە وانەکە ببینن.
 
وانەی تایبەت
هەندێک لە قوتابییان پێوسیتییان بە وانەی تایبەت هەیە. ئەگەر دایباب یاخود قوتابخانە پێی وابوو کە قوتابییەکە بەباشی فێرنابێت، دەبێت قوتابخانە ئاسانکاری بکات بۆئەوەی کە قوتابییەکە وانەی تایبەتی پێ بوترێتەوە. خۆ ئەگەر ئەو هەونگاوە سوودی نەبوو، ئەوا دەبێت قوتابخانە و بەشی خزمەتگوزاریی دەروونی-پەروەردەیی (PPT) بە هاوکاریی تۆی دایباب بیر لەوە بکەنەوە کە ئایا قوتابییەکە پێویستیی بە بڕیار و بەرنامەی کاری زیاتر هەیە بۆ پێدانی خوێندنێکی باش و بەسوود. گرتنەبەری ڕێوشوێنی لەو جۆرە بە وانەی تایبەت ناودەبرێت. دەشێت وانەی تایبەت بۆ نموونە ئەوە بێت کە قوتابییەکە بەپێی ئامانجی فێربوونی دیکەی جیاواز لە قوتابییەکانی تر بخوێنیت، کەرەستەی فێربوونی تر بەکاربەرێت، و یان لەلایەن مامۆستایەکی تایبەتەوە (لە کاتی وانەکان و کاتی پشووەکاندا ) یارمەتی وەربگرێت. 

هاریکاری نێوان ماڵەوە و قوتابخانە

لە یاسای خوێندن و فێرکردندا هاتووە کە قوتابخانە و دایبابان بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشیان دەکەوێتە سەرشان لە پرۆسەی خوێندندا لە قوتابخانەی بنەڕەتی. ئەم هاریکارییە هەم لە سەر ئاستی نیشتیمانی و هەم لەسەر ئاستی یەکە بە یەکەی قوتابخانەکان دەچێت بەڕێوە.

هاوکاری لەسەر ئاستی نیشتیمانی

دەزگا حکومییەکان سیستمێکی هەڵبژاردنی دایبابانی نیشتیمانی بۆ قوتابخانەکانی بنەڕەتی و ئامادەیی بە ناوی (FUG) دامەزراندووە. FUG ڕێنمایی و پێشنیار بە ماڵ و قوتابخانە دەدات. هەروەها FUG لەو کەیسانەشدا کە تایبەتن بە هاریکاریی نێوان ماڵ و قوتابخانەدا ڕێنمایی بە دەسەڵاتدارانی حکومی دەدات.

هاوکاری لەگەڵ قوتابخانەدا

دایبابان لە قوتابخانە بەشداری دەکەن لە هەڵبژاردنی دەستەیەکی هەڵبژێردراوی کار بە ناوی- دەستەی هەڵبژێردراوی دایبابان (FAU). FAU لەگەڵ قوتابخانەدا هاوکاری دەکات و ڕێمنایی و پێشنیار بە بەڕێوەبەری قوتابخانە دەدات. لە زۆربەی قوتابخانەکاندا نوێنەرێکی دایبابان بۆ هەر پۆلێک هەڵدەبژێردرێت. نوێنەرەکە بۆ ساڵیکی خوێندن هەڵدەبژێردرێت و دەبێت لەگەڵ مامۆستایانی پۆلەکەدا هاریکاری بکات. ئەو نوێنەرە بە ناوی سەرجەم دایبابانی پۆلەکەوە بەدواداچوون بۆ بابەتەکان دەکات.

هاوکاری ناو پۆل

هەموو قوتابخانەکان لە دەستپێکی ساڵی خوێندندا کۆبوونەوەیەکی دایبابان سازدەدەن. زۆربەی قوتابخانەکان لە ساڵێکدا دوو کۆبوونەوەی دایبابان سازدەدەن و هەندێک زیاتریش لە دووجار. کۆبوونەوەکانی دایبابان بۆ هەموو دایبابانی پۆلەکە کراوەیە. لە کۆبوونەوەکانی دایباباندا زانیاری لەبارەی قوتابخانە و ساڵی خوێندن و ڕێوشوێنەکانی قوتابخانە دەدرێت. هەروەها لەو کۆبوونەوانەدا زانیاری دەربارەی ناوەرۆکی وانە و بەرنامە فێرکارییەکان و دەربارەی هەر شتێکی تر کە گرنگ بن و پێویست بن تۆی دایک یان باوک بیزانن پێدان دەدرێت. لە کۆبوونەوەکاندا دایبابەکان دەتوانن ئاشنا بن بە یەکتری و یەک بناسن. ناسینی یەکتریی دایبابان گرنگە بۆ منداڵەکانیش کە لە کاتی قوتابخانەوە و کاتی دەرەوەی قوتابخانەش پێکەوەن و پەیوەندییان هەیە.

هاوکاری سەبارەت بە منداڵەکەت

دایبابەکان کاریگەرییەکی زۆریان هەیە لە ژیانی چوونە قوتابخانەی منداڵاندا. زۆر گرنگە کە قوتابخانە و دایبابانی قوتابییان هاریکارییەکی باشی یەکتری بکەن، ئەمەش لە پێناو ئەوەدا کە قوتابییەکە لە خوێندنەکەیدا سەرکەوتووبێت. تۆ وەک دایک یان باوک پێویستە لە کۆبوونەوەی دایبابان و کۆبوونەوەی تایبەت بە منداڵەکەتدا بەشداری بکەیت. گەلێک گرنگە کە گرنگیپێدانی خۆت بۆ ژیانی ڕۆژانەی منداڵەکەت لە قوتابخانە پیشان بدەیت. جا لە پێناو ئەوەی قوتابخانە کارئاسانی باش بۆ منداڵەکەت بکات، گرنگە کە ئەو زانیارییانەی لەبارەی منداڵەکەتەوە هەتە لەگەڵ قوتابخانەدا بەشی بکەیت.

بە چ شێوەیەک دەتوانیت گرنگیپێدانی خۆت بۆ ژیانی ڕۆژانەی قوتابخانەی منداڵەکەت دەربخەیت؟

تۆ وەک دایک یان باوک گەلێک شت هەن کە دەتوانیت بیانکەیت بۆ پیشاندانی گرنگیپێدانت بە چوونە قوتابخانەی منداڵەکەت. تۆ دەتوانیت:

• لەگەڵ منداڵەکەتدا سەبارەت بەوەی لە قوتابخانە چیکردووە و چی فێربووە قسە بکەیت

• کات تەرخان بکە بۆ منداڵەکەت لە کردنی ئەرکەکانی قوتابخانە کە دەبێت لە ماڵەوە ئەنجامیان بدات

• لەو چالاکییانەی قوتابخانە ڕێکیان دەخات بەشداری بکە

• کاتێک پێویستیت بەوەیە سەبارەت بە شتێک پرسیار بکەیت یان گفتوگۆ بکەیت یان زانیارییەک بدەیت و وەربگریت پەیوەندی بە قوتابخانەوە بکە.

گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخستن

گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخستن کۆبوونەوەیەکە لەنێوان قوتابی و دایباب و مامۆستای ڕابەری پۆلدا. لەو کۆبوونەوەیەدا قوتابی و دایباب و مامۆستاکە دەربارەی دۆخی قوتابییەکە لە قوتابخانەدا قسەدەکەن. ئامانج لەم گفتوگۆیە ئەوەیە کە چۆن قوتابخانە و دایبابان هاوکاری یەکتری بکەن بۆ پشتگیریکردن و پێشخستنی توانای قوتابییەکە لەڕووی فێربوون لە وانەکان و لە ڕووی سۆسیالیشەوە. ئامانجێکی تری گرنگ ئەوەیە کە ڕێگەیەک ببیننەوە بۆ چۆنیەتی دۆزینەوەی ئەوەی کە قوتابییەکە چۆن بتوانێت خۆی بە باشترین شێوە بخوێنێت و فێربێت.
قوتابی و دایبابەکان لانی کەم لە ساڵێکی خوێندندا دووجار لە کۆبوونەوەی گفتوگۆی گەشەپێدان و پێشخستندا ئامادە دەبن. پێش چوونە کۆبوونەوەکە گرنگە کە لەگەڵ منداڵەکەتدا پێکەوە بدوێن. بیرکەرەوە لەوەی کە ئایا پرسیارت هەیە ئاراستەی قوتابخانەی بکەیت. هەروەها قوتابخانە ئەرکەی سەرشانیەتی کە ئەگەر پێویست بکات لە دەرەوەی کۆبوونەوەکانیشدا پەیوەندیت پێوە بکات.

دەکرێت کۆبوونەوەی گفتوگۆی گەشەپیدان و پێشخستن لەنێوان دایباب و مامۆستادا بێ ئامادەبوونی منداڵەکە ئەنجام بدرێت.

ئەرکی نهێنی پاراستن

هەموو ئەوانەی لە قوتابخانەدا کاردەکەن ئەرکی پاراستنی نهێنییان لەسەر شانە. ئەمە بەو مانایە دێت کە ئەوان ناتوانن ئەو زانیارییە تایبەتییانە لەبارەی تۆوە یان منداڵەکەتەوە لەڕێگەی کارەوە وەریانگرتووە بیگەیەنن بە خەڵکانی تر. ئەوی سەرپێچی لە ئەرکی نهێنی پاراستندا بکات رووبەڕووی سزا دەبێتەوە. لەم ڕێنماییەدا دوو ڕیزپەڕ هەن:

١. ئەگەر منداڵەکەت پێویستی بە یارمەتی یان پشتگیریکردن لە کەسانی دەرەوەی قوتابخانەوە هەبوو، دەتوانیت ڕەزامەندی بدەیت بە قوتابخانە کە زانیاریی پێویست بە ئەو/ئەوانە بدات کە دەبێت یارمەتی منداڵەکە بدەن. پێدانی ڕەزامەندی لەلایەن تۆوە بەو مانایە دێت کە تۆ ڕێگە بە قوتابخانە دەدەیت زنایاری لەبارەی منداڵەکەتەوە بە کەسانی تر بدات. تۆ و قوتابخانە لەسەر ئەوە رێک دەکەون کە چی شتێک دەبێت بوترێت و بدرێت. ئەو ڕەزامەندی پێدانە بۆ کاتێکی دیاریکراوە و دەتوانیت هەر کات بخوازیت رەزامەندییەکەت بکشێنیتەوە.

٢. ئەگەر قوتابخانە بیانوویەکی هەبوو و پێی وابوو منداڵێک ڕووبەڕووی خراپ بەخێوکردن بۆتەوە یا مەترسی ئەوەی لەسەرە کە تووشی لێدان و پێدان بێتەوە، ئەرکە لەسەر قوتابخانە کە منداڵپارێزی ئاگاداربکاتەوە.

موتەرجیم/وەرگێڕ

گرنگە کە قوتابخانە و دایبابان پەیوەندییەکی تووندوتۆڵ و باشیان لەگەڵ یەکدا هەبیت و لەیەکتر تێبگەن. هەندێک جار پێویست بەوە دەبێت کە موتەرجیم بەکاربهێنرێت. هەم ئێوە و هەم قوتابخانەش دەتوان داوای موتەرجیم بکەن. ئەگەر ئێوە بۆ نموونە پێویستان بە موتەرجیم بۆ کۆبوونەوەی دایبابان هەبوو، دەبێت پێشوەختە سەبارەت بەو داخوازییەتان قوتابخانە ئاگاداربکەنەوە. دەبێت قوتابخانە داوای موتەرجیمەکە بکات و پارەکەی بدات. موتەرجیمکەش ئەرکی نهێنی پاراستنی هەیە. ڕێگە پێدراو نییە کە منداڵ وەک موتەرجیم بەکاربهێنرێت.

بەشە سەرەکیەکەی کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندن

بەشە سەرەکیەکەی کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندن، ڕوونی دەکاتەوە کە ئەو بەها و پرینسیپانە کامانە کە کارکردی بۆ سەر پرۆسەی خوێندن و فێربوون هەیە. ئەمەش پەیوەندی بە خوێندن لە سەرجەم قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکانەوە هەیە.

ئەم بەشە سەرەکیەی کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندن، قورسایی دەخاتە سەر ئەوەی، کە قوتابیەکان دەرفەت بۆ گەشەکردنی وشیاری ژینگەیی خۆیان، توانایی ڕەخنە گرانەو ئاگاهی ئەتیکییان وەربگرن. هەروەها قوتابییەکان دەبێت فێربن کە، مامەڵەی دیموکراتی لە پراکتیکدا چییە و چی دەگەیەنێت. قوتابییەکان پلە بە پلە زانیاری و تێگەیشتنی بەردەوامیان گەشە پێدەرێت.

دەبێت کاردانەوەیان لەسەر فێربوونی خۆیان هەبێت و بتوانن ئەوەی کە فێری بوون لە زەمینەی جۆراو جۆردا بەکاربهێنن. قوتابییەکان دەبێت ڕاهێنان لە سەر دارشتنی پرسیارو دۆزینەوەی وەڵام بە تەنیا و لەگەڵ کەسانی تردا بکەن. قوتابییەکان دەبێت فێری پرۆسەی فێربوونن بن. هاوکاری، بیرکردنەوەی نوێ، داهێنان، توانایی هەڵسەنگاندن، لێکدانەوە، خەیاڵکردن و گەڕان و لێکۆڵینەوە گرنگن.

کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندن

یاسای خوێندن، خوێندن لە قوتابخانە بنەڕەتی و ئامادەییەکان بەڕێوەدەبات، و کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندنیش، ناوەرۆکی خوێندن بەڕێوە دەبات. کۆسەرچاوەکانی پلانی خوێندن، لە بەشێکی سەرەکی و پلانی تایبەتی خوێندن بۆ هەر وانەیەک بەجیا پێکهاتووە.

پلانی خوێندن بۆ وانەکان

لە پلانەکانی خوێندنی وانەکاندا دیاریکراوە کە قوتابییەکان دەبێت لە ئاست و قۆناغە جیاوازەکاندا چی فێربن. هەر قوتابخانەیک بڕیار دەدات لەسەر چۆنیەتیی کارکردنی قوتابییەکانی بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانی پلانی خوێندن.

هەڵسەنگاندن

قوتابیان دەبێت لە ساڵی یەکەمی خوێندنەوە لەلایەن مامۆستاکانیانەوە هەڵسەنگاندنی بەردەوامیان لە وانەکاندا بۆ بکرێت. ئەم هەڵسەنگاندنانە گرنگن بۆ قوتابیەکان، بە مەبەستی وەرگرتنی خوێندنی گونجێندراو، سەرەڕای ئەوەش دەبێت هەڵسەنگاندنەکان یارمەتی دەربێت، بۆئەوەی قوتابی تێبگات کە خۆی چۆن بتوانێت بەباشترین شێوەی گونجاو فێرببێت. هەڵسەنگاندنی بەردەوام لە وانەکان و هەڵسوکەوت و ڕەفتاردا بەدرێژایی ساڵ بەقوتابیی ئەنجام دەدرێت، و هەڵسەنگاندنەکانیش بەشێوەی نووسراو و زارەکی ئەنجام دەدرێن. هەڵسەنگاندنی قوتابیەکان لە قوتابخانە سەرەتاییەکاندا بە شێوەی نمرەدانان نییە. لە قوتابخانەی ناوەندی هەڵسەنگاندن بە نمرە و بێ نمرە دەبێت. سیستمی نمرە لە یەکە هەتا شەشە، و شەش باشترین نمرەیە. هەموو قوتابییەکان دەبێت کاری خۆیان، پێشکەوتنی خۆیان و توانایی خویان هەڵبسەنگێنن بە مەش دەگۆترێت خۆهەڵسەنگاندن.

قوتابیانی خاوەن زمانێکی دایکیی جیاواز لە زمانی نەرویجی

ئەو قوتابیانەی زمانێکی دایکیی جیاوازیان هەیە لە زمانی نەرویجی و سامی، مافی خوێندنی تایبەتیان بۆ فێربوونی زمانی نەرویجی هەیە هەتا ئەو کاتەی فیری نەرویجییەکی وا دەبن کە بتوانن بچنە پۆلی ئاسایی و وانە ئاساییەکان بخوێنن. خوێندنی تایبەتی زمان، دەشێت سێ شت بگرێتەوە:

• خوێندنی تایبەتی فێربوونی زمانی نەرویجی_ سەعاتی تایبەت بۆ فێربوونی زمانی نەرویجیە.

• خوێندنی جوتزمانی لە وانەکاندا _ قوتابی یارمەتی بەزمانی دایک وەردەگرێت بۆ تێگەیشتنی وانەکان

• خویندن بە زمانی دایک_ قوتابی دەتوانێت زمانی دایک بخوێنیت

قوتابخانە دەبێت هەڵسەنگاندنی دیاریکردنی ئاستی زمانی نەرویجی قوتابییەکان بکات، بۆ ئەوەی بزانرێت کە قوتابییەکە مافی خوێندنی تایبەتی زمان هەیە. ئەگەر ئەنجامگیریی هەڵسەنگاندنەکە بگاتە دەریخستکە قوتابی مافی خوێندنی تایبەتی زمانی هەیە، دەبێت بڕیاری تایبەت لەسەر ناوەرۆک و ڕادەی ئەم زمان فێربوونە تایبەتە بدرێت. تۆش وەکوو دایک و باوک، مافی تانەدانت لە بڕیارەکە هەیە.

خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویجی

ئەو قوتابییانەی تازە هاتوونەتە نەرویج و زمانی نەرویجی باش نازانن، دەتوانن وانەی تایبەت بە فێربونی نەرویجی وەربگرن. پلانێکی فێربوونی تایبەت بەمە هەیە. پاش ئەوەی وردە وردە فێری نەرویجی دەبن، دەتوانن لەگەڵ کەمێک یارمەتیدا پەیڕەوی وانەی ئاسایی خوێندنی نەرویجی بکەن. ئامانج لە خوێندنی تایبەتی زمانی نەرویجی ئەوەیە، کە قوتابییەکە زمانی نەرویجی فێرببێت بۆ ئەوەی لە دەرەنجامدا پێویستی بە یارمەتی نەمێنێت و بچێتە پۆلی خوێندنی ئاسایی. لەوانەیە ئەمە کاتی زۆر بخایەنێت، کە زۆرجار بۆ فێربوونی نەرویجی بە تەواوەتی و سوود وەرگرتنی تەواو لە هەموو وانەکان بە زمانی نەرویجی لە پۆلدا چەند ساڵێک دەخایەنێت.

خوێندنی وانە جووت زمانی

هاوکات کە قوتابی فێری نەرویجی دەبێت، دەبێت بەردەوامیش بێت لە فێربوونی وانەکانی تریشدا. لەوانەیە پێویست بێت کە قوتابییەکە بۆ تێگەیشتن لە وانەکان یارمەتی بە زمانی دایک وەربگرێت. مامۆستای وانە و مامۆستای جووتزمانە پێکەو هاوکاردەبن لەوەی، کە قوتابیەکەی دەبێت چی بە زمانی دایک بخوێنیت و فێربێت. ئەمە پێیی دەوترێت خوێندنی وانە بە جووت زمان. ئەمەش بە مانای ئەوە دیت کە قوتابییەکە خوێندن لە وانەکاندا بە هەردوو زمان وەردەگرێت. ئە گەر پێویست بکات قوتابی مافی خوێندنی بە جووتزمانە هەیە.

خوێندن بە زمانی دایک

خوێندن بە زمانی دایک بریتییە لە فێربوو و خوێندنی زمانی دایک، و ئامانج لەمە ئەوەیە کە ئەگەر قوتابی زمانی دایکی باشتر فێربوو کار ئاسانی دەکات بۆ قوتابیەکە بۆ فێربوونی زمانی نەرویجی. قوتابخانە دەبێت هەڵسەنگاندن بۆ قوتابییەکە بکات کە ئایا پێویستی بە خوێندنی زمانی دایک هەیە یان نا. ئەگەر قوتابخانەکە بۆی دەرکەوت، کە پێویستی پێیەتی، ئەوا قوتابیەکە مافی خوێندنی بە زمانی دایکی دەبێت.

ڕەخساندنی هەلی سەرەتایی بۆ قوتابیانی تازە هاتوو

ئەم هەل و دەرفەتە تایبەتە بە فێربوونی زمانی نەرویجی پێش دەستپێکردن بە پۆلی ئاسایی و بۆ ئەو قوتابییانە دەڕەخسێندرێت، کە ماوەیەکی کورتە هاتوونەتە نەرویج. شارەوانی دەتوانێت هەلی سەرەتایی و ئامادەکاری بۆ قوتابییە تازە هاتووکان لە گرووپ و پۆل یان قوتابخانەی خۆیان ڕیک بخات. چوونە ئەو کڵاس و خوێندنە ئازادانەیە بەڵام ئەو قوتابییانەی سەرەتا دەچنە ئەم کلاسانەوە باشتر دەتوانن فێرە نەرویجی بن و ئامادەبن بۆ ئەوەی دواتر بچنە پۆلی ئاساییەوە. خوێندن لەو بەرنامە سەرەتاییەدا زامنی تێکەڵاوبوون و ڕەخسانندی ژینەگەیەکی باشی فێربوون دەکات.

وانەخوێندن لە دەرەوەی پۆل و قوتابخانە

لەهەموو ئاستەکاندا چوونە گەشت و سەردانی مۆزەخانە و هەروەها چالاکی جیاواز لە دەرەوەی پۆل شتێکی ئاساییە. ئەم وانە خوێندنە یەکسانە بەو وانە خوێندنەی کە لە ناو قوتابخانەدا دەخوێندرێت، و بەشداربوونیش بۆ هەمووان بەزۆرە.

لە زۆر قوتابخانە ئاسایە، کە قوتابییەکان بچن بۆ هەفتەی خوێندن لە دەرەوەی قوتابخانە (leier skole)، کە چەند ڕۆژێک دەخاێنێت و قوتابییەکانیش لەوێ بەشەو دەمێننەوە. مەبەستی چوونەکە ئەوەیە کە قوتابیان لە وانەکان و لە باری کۆمەڵایەتییەوە بەهێزتربن. ئەم گەشتە کە قوتابخانە ڕێکی دەخات بێ بەرامبەرە.

ئەگەر لەسەر گەشت و وهەفتەی خوێندن لەدەرەوەی قوتابخانە leirskole) پرسیارێکت هەبوو دەتوانیت لە گەڵ مامۆستای ڕابەری پۆل قسە بکەیت و زانیاری زیاتر وەربگریت لەسەر ئەوەی گەشتەکە یان هەفتەی خوێندن لەدەرەوەی قوتابخانە بەڕێوە دەچێت و پلانی بۆ دانراوە. پرەنسیپی خوێندنی گونجێنراو لە خوێندنی وانەکانی دەرەوەی قوتابخانەش پیادە دەکرێت.

کارێکی پڕ بەهایە گەر هەموو قوتابییەکان بەشداری بکەن. گرنگە بۆ قوتابییەکان کە بەشێوازی جۆراوجۆر فێربن و ئەم جۆرە گەشتانە گرنگی و کاریگەریی مەزنی هەیە بۆ لایەنی کۆمەڵایەتی و پێکەوەیی لە پۆلدا. ئەگەر شتێک هەیە کە وابکات، گرانباری بۆ منداڵەکەت دروستبکات لە بەشداری کردنیدا، دەبێت لەگەل ڕابەری پۆلدا بۆ دۆزینەوە ڕێگەچارەسەر قسە بکەیت، بەشێوەیەک کەکار ئاسانی بۆ منداڵەکەت بکات.

ئەرکی کردنی وانەکانی قوتابخانە لە ماڵەوە

شتێکی ئاسایە کە قوتابیان دوای تەواوبوونی قوتابخانە ئەرکی خوێندنی ماڵەوە وەربگرن. ئاسایی ئەو ئەرکانەی قوتابییەکە وەریان دەگرێت پێشتر لە قوتابخانە و لە پۆلدا خوێندویەتی. ودەبێت لە ماڵەوە جارێکی تر پێایایدا بچێتەوە ڕاهێنانیان تێدابکات. کارێکی باش دەبێت کە تۆش وەک دایباب بە گرنگییەوە هاریکاریی منداڵەکەت لە کردنی ئەرکەکانی خوێندن لە ماڵەوە بکەیت.

هەموو قوتابخانەکان دەرفەت و هەلی یارمەتیدانی قوتابیانیان لە کردنی ئەرکەکانی خوێندندا هەیە. ئەوەی کام ئاست و قۆناغ دەرفەتی یارمەتی ئەرکی قوتابخانە وەردەگرێت لە قوتابخانەیەکەوە بۆ قوتابخانەیەکی تر جیاوازە. لە هەندێک شارەوانی ئەم دەرفەتە لە لایەن ڕێکخراوە خۆبەخشەکانەوە ئەنجام دەدرێت. دەتوانیت لە قوتابخانەکە پرسیار بکەیت کە چ جۆرە دەرفەتێکیان هەیە بۆ یارمەتیدان لە ئەرکەکانی قوتابخانەدا.

کاتی دەستبەتاڵیی قوتابی

منداڵ و گەنجان لە کاتی قوتابخانەدا زۆر شت فێردەبن، بەڵام لە کاتی دەستبەتاڵی و دەرەوەی کاتی قوتابخانەشدا فێر دەبن.

سیستمی پێش و پاش خوێندن لە قوتابخانە (SFO)

هە موو قوتابخانەیەک، سیستمی پێش و پاشی خوێندنی لە قوتابخانە (SFO) بۆ قوتابیانی ئاستی ١ هەتا ٤ هەیە. سیستمی پێش و پاشی خوێندن لە قوتابخانە، دەرفەتێکە بۆ ئاگالێبوون، سەرپەرشتی و چالاکییەکانی کاتی دەست بەتاڵی لە کاتی پێش و پاش قوتابخانە. سیستمی SFO لە قوتابخانە لە هەموو شارەوانییەکدا خۆڕایی نییە، بەڵام لە هەندێک شارەواندا بەخۆڕاییە.

کاتی دەستبەتاڵیی قوتابی
منداڵ و گەنجان لە کاتی قوتابخانەدا زۆر شت فێردەبن، بەڵام لە کاتی دەستبەتاڵی و دەرەوەی کاتی قوتابخانەشدا فێر دەبن. سیستمی پێش و پاش خوێندن لە قوتابخانە (SFO) هە موو قوتابخانەیەک، سیستمی پێش و پاشی خوێندنی لە قوتابخانە (SFO) بۆ قوتابیانی ئاستی ١ هەتا ٤ هەیە. سیستمی پێش و پاشی خوێندن لە قوتابخانە، دەرفەتێکە بۆ ئاگالێبوون، سەرپەرشتی و چالاکییەکانی کاتی دەست بەتاڵی لە کاتی پێش و پاش قوتابخانە. سیستمی SFO لە قوتابخانە لە هەموو شارەوانییەکدا خۆڕایی نییە، بەڵام لە هەندێک شارەواندا بەخۆڕاییە.

چالاکییەکانی کاتی دەستبەتاڵی

زۆربەی منداڵان و گەنجان لە چالاکییە ڕێکخراوەییەکاندا لە کاتی دەستبەتاڵیدا بەشداری دەکەن و ئەمەش زەمینەیەکی باش دەڕەخسێنێت بۆ فێربوونی زیاتر. ئەگەر هاوڕێیانی قوتابخانە ئارەزووەیەکی هاوبەشیان هەبێت، دەتوانن ساناتر هاوڕێ بگرن، ئەمەش دەبێتە هۆی دروست کردنی پەیوەندی کۆمەڵایەتیی باش بۆ قوتابییەکان. دایبابان ڕۆڵێکی گرنگ لە چالاکی منداڵەکانیان لە کاتە دەستبەتاڵیەکاندا دەگێرن. زۆر جار دایک و باوکان هاوکاری یەکتر دەکەن لە هێنان و بردنی منداڵاکانیان بۆ ڕاهێنانەکان، و بۆ بەشداری کردنیان لە چالاکیە ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکاندا. زۆرێک لە دایک و باوکان دەبنە ڕاهێنەر یان بە شێوەی جیاواز یارمەتی دەدەن، بەو شێوەیە منداڵاکانیان لە چالاکییەکانی کاتی دەستبەتاڵیدا بەشداری دەکەن. شتێکی باشە گەر دایبابان پێکەوە دەربارەی دەرفەت و چالاکییەکانی کاتی دەستبەتاڵی قسە بکەن. زۆربەی مامۆستاکان ئاگادارن کە قوتابییەکان لە چ جۆرە چالاکیەکدا بەشدارن.

یادی جەژنی لەدایکبوون

بانگ کردن بۆ یادی ڕۆژی لە دایکبوون دیاردەیەکی ئاساییە، بەتایبەت بۆ ئەو منداڵانەی کە لە قوتابخانەی سەرەتایین. هەندێک لە منداڵەکان حەساسیەتیان هەیە، یان خوی تایبەتیان لە خواردندا هەیە، کە ئەمەش وادەکات بەشداری کردنیان لەو بۆنانەدا زەحمەتتر بێت. ئەگەر منداڵەکەت بەرگەی هەندێک خواردن نەگرێت و پێی نەکەوێت گرنگە کە پێش ڕۆژی یادی لەدایکبوونە دایک و باوکی ئەو منداڵە ئاگاداربکرێتەوە کە ئاهەنگەکەی بۆ دەگێڕن،. شتێکی ئاساییە کە منداڵ دیارییەک لەگەڵ خۆیدا بەرێت بۆ ئەو کەسەی کە یادی ڕۆژی لە دایکبوونیەتی. بیرۆکەیەکی باشە، کە قسە بکرێت لەسەر ڕۆژی لە دایکبون و هاوڕابوون لەسەر ئەو دیارییەی کە دەبرێت، ئەمەش لە کۆبوونەوەی دایکان و باوکاندا تاوتوێ دەکرێت. گرنگە بیر لەوە بکەیتەوە،کە هەمووان بانگهێشت بکرێن و کەس نەکەوێتە دەرەوەی ئەم جۆرە یادانە.

ڕێنمایی و بەردەوامی لە خوێندن

مافی ڕێنمایی پەروەردەی کۆمەڵایەت

پێویستە قوتابخانە ڕۆڵی هەبێت لە گەشەپێدانی کەسایەتی و کۆمەڵایەتیی قوتابی و گەشەکردنی پیشەیی و خوێندن. ڕاوێژکاری ئەم ڕێنماییە پەروەردە کۆمەڵایەتییە دەبێت یارمەتی قوتابی بدات بۆ دۆزینەوەی شوێنی گونجاوی خۆیان لە قوتابخانەدا. ئەمەش یارمەتی ئەو قوتابییانە دەدات کە گیرۆدەی کێشەی کەسایەتی یان کۆمەڵایەتی یان خۆشەویستین ،کە کاریگەری دەبێت لەسەر خوێندنی قوتابی و پەیوەندی کۆمەڵایەتی لە قوتابخانە. یارمەتییەکەش پێکهاتووە لە ڕوونکردنەوەی کێشەکان و قەبارەکەی، وە ڕوونکرنەوەی ئەوەی کە قوتابخانە تا چەند دەتوانێت یارمەتی بدات، هەروەها قوتابیش دەتوانێت یارمەتی لەدەرەوەی قوتابخانەش وەربگرێت. ڕاوێژاکاری پەروەردەی کۆمەلایەتی دەتوانێت یارمەتی دەربێت لە دۆزینەوەی لایەنە پەیوەندیدار و یارمەتیدارەکان لەم بوارەدا.

ڕێنماییکردنی خوێندن و پیشە

ڕاوێژکارەکان لە قوتابخانە ناوەندی دەبێت زانیاری بە قوتابیان و دایکان و باوکان بدەن کە چ جۆرە خوێندنیک لە قوتابخانەی ئامادەیی داوابکەن. ڕێنماییکردنی خوێندن و پیشەیی دەبێت یارمەتی قوتابیەکان بدات بۆ بە ئاگابوون لە بەهاکان و حەز و مەرجە پێش وەختەکانی خۆیان. ئەمەش وا لە قوتابی دەکات کە خۆی باشتر بناسێت و پەرە بە تواناکانی بدات بۆ هەڵبژاردنی خوێندن و پیشە.

ڕاوێژکارەکان دەبێت یارمەتی قوتابییەکان بدەن لە هەڵسەنگاندن و پێداچوونەوەی بژاردەکانیان و ئەو کاریگەرییانەی لە بژاردەکانیان دەکەوێتەوە ئەمەش بۆ ڕێگریکردن لە هەڵبژاردنی هەڵەی خوێندن یان پیشە. قوتابییەکان پێویستە زانیاری و ڕێنمایی وەربگرن لەسەر :

• هەڵبژاردنی پیشەکان

• دەرفەتی خوێندن لە نەرویج و وڵاتانی تر

• بازاڕی کار لەسەر ئاستی نەتەوەیی و نێونەتەوەیی

• بەکارهێنانی کەرەستەی ڕێنماییکردنی جۆراوجۆر

گواستەنەوە بۆ قوتابخانەی ئامادەیی

ئەو قوتابیانەی قوتابخانەی بنەڕەتی تەواو دەکەن، مافی خوێندنیان لە قوتابخانەیی ئامادەیی هەیە. لەکاتێکدا کە قوتابیان لە پۆلی ١٠ دەخوێنن دەتوانن داوای خوێندنی ئامادەیی دەکەن. ئەو قوتابیانەش کە دێنە نەرویج و لە کۆتا قوناغی ناوندیدان، دەشێت پێش دەستپێکردنیان بە خوێندنی ئامادەیی پێویستیان بە خوێندنی بنەڕەتی زیاتر بێت. هەندێک شارەوانی ساڵێک خوێندنی زیادە لە قوتابخانەی بنەڕەتیی پێشکەش دەکات.

لە هەندێک شوێنی تر قوتابییەکان دەتوانن بچنە خوێندنی بنەڕەتی بۆ گەورەساڵان یان لە قوتابخانەیەکی ئامادەیی لە بەشی ڕەخسانندی هە و ئامادەکاریی بخوێنن. لە زۆر شوێن بەم بەشانە دەوترێت پۆلە تێکەڵەکان، لەوێ لە قوتابخانە ئامادەییەکەدا دەتوانن خوێندنی زیاتری قۆناغی ناوەندی بخوێننی.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Pashto

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

د ناروې ابتدایی اومتوسطه ښوونځی

ابتدایی اومتوسطه ښوونځی په ناروې کې لس کاله ده چی په ابتدایی او متوسطی ښوونځیو ویشل شوی ده. ابتدایی ښوونځی د لومړی نه تراوومه ټولګی پوری اووه کاله ده ، متوسطه یا ثانوي ښوونځی د اتم نه تر لسمه ټولګی پوری دری کاله ده. ماشومان کله چی شپږ کلن شي په لومړي ټولګی پیل کوي ، او بیا د هر دوبی د رخصتیو وروسته یو ټولګی پورته کیږي .
د ښوونځي یو کال د اګست له نیمایې څخه شردع نږدې د جون تر شلمه پورې دوام کوي. د "ښوونځيو په جنتری" کې تاسی وینی چی د یوه تحصیلی کال په ترڅ کې کومی ورځی د زده کونکو د رخصتیو او د عمومي رخصتیو ورځی دی . تاسو کولی شئ د ښوونځيو جنتری په ښوونځي کې ترلاسه کړئ. او هم یی د کمون په ویب پاڼه کې موندلی شئ.

دولتی ابتدایی اومتوسطه ښوونځي وړیا دی

هم دولتي او هم خصوصي ابتدایی اومتوسطه ښوونځي په ناروې کې شتون لري. د دولتی ابتدایی اومتوسطه ښوونځيو مالک کمون ده . دولتی ښوونځی وړیا دی، پدې مانا چې دواړه تدریس ، تدریسی مواد او نور ټول هغه فعالیتونه چې د روزنې او تدریس برخه ګڼل کیږی، وړیا دي. ټول ماشومان چی عمر یی د اجباري ښوونځي سره سم دی حق لري چې په یوه دولتي ښوونځي کی زده کړې وکړي. تحصیلی عمر په اجباري ښوونځي کی له ۶ څخه تر ۱۶ کلنی پورې دی.

ناسوبتیا او رخصت

په ناروې کې ، ټول هغه ماشومان چی د ښوونځي عمر ته رسیدلی دی، ښوونځي ته تګ ورته اجباری دي. دا پدې مانا ده چې زده کونکی باید د ښوونځي په ټولو ورځو او د درس په هریوه ساعت کې په ښوونځي کی حاضر وي. نووالدین په خپله خوښه نشي کولی زده کونکی ته د رخصت ورکولو پریکړه وکړي.
ښوونځی د زده کونکي شتون یا موجودیت هره ورځ ثبت کوي . که چیری یو زده کونکی ډیر ناروغه وي او ښوونځی ته نشی تلای، والدین یې کولی شي هغه په کور کې وساتي. کله چې زده کونکی ناروغه وي، والدین مسؤلیت لري چی ښوونځي ته خبر ورکړی. د ناروغتیا خبر سهار مخکې لدې چې د ښوونځي ورځ پیل شي باید ښوونځي ته ورکړل شي. که چیرې زده کونکی څو ورځی ناروغه شي ، تاسو باید د ډاکټر څخه د ناروغی تصدیق ترلاسه کړئ.

که چیرې د زده کونکي لپاره اړینه وي چې پرته د رخصتی د ورځو او رسمی رخصتیو څخه چې د ښوونځي په جنتری کې درج دي له ښوونځي څخه رخصت واخلي ، نو والدین باید مخکی د مخه د رخصت لپاره غوښتنه وړاندی کړي. په غوښتنلیک باید بیان شي چې ولې د زده کونکي لپاره د رخصت درخواست ضروري ده. که چیرې د مربوطه اداری په نظر د توجیه وړ وی، نو کولی شي زده کونکي ته آن تر دوو اونیو پورې رخصت ورکړي ،. هغه زده کونکي چې د ناروې د رسمی مذهب نه پرته یوې بلی مذهبي ټولنې پورې اړه لري د خپلو مذهبي ورځو د نمانځلو لپاره له ښوونځي څخه د رخصت حق لري. د دې ورځو د نمانځلو لپاره باید مکتوبی د رخصت درخواست وشي.

د ناروې د ښوونځيومهم ارزښتونه

د ناروې د ښوونځي ارزښتونه د بشري حقونو پراساس دي. انساني حرمت یو مهم ارزښت دی چې باید د ښوونځي په ټولو چارو کې تطبیق شي.

ټول زده کونکي باید په ښوونځي کې خوندي اوخوشحاله وي

ښوونځی باید له اعتماد او درناوي سره سم د زده کونکي سره چلند وکړی. هیڅ زده کونکي باید د تبعیض یا بل ډول ځورونې سره مخا مخ نشي. ټول زده کونکي باید احساس کړی چی ټولګي او ښوونځي ته تعلق لري. د ښوونځي ټول کارمندان یا منسوبین، باید وګوري چې زده کونکي په ښوونځي کې خوشحاله او خوندی وی. که په ښوونځي کې یو ښوونکی یا د ښوونځي یو کارمند پوه شي - یا فکر وکړي - چې زده کونکی په ښوونځی کی ځورول کیږي ، ربړول کیږي ، یا زده کونکی د کوم بل ډول مشکل سره مخامخ دی، نو لازمه ده چی:
• په پیښه کی دی مداخله وکړئ او سمدلاسه دی ځورونه ودروئ ، البته که امکان ولري
• د ښوونځي مدیر ته دی خبر ورکړی
• هغه څه چی پیښ شوي دي ،ودی پلټی
که یو زده کونکی احساس وکړي چې په ښوونځي کې خوندي او خوشحاله ندی ، نو د ښوونځي مدیر مسؤلیت لری چې یو پلان جوړ کړی اوداسی تدابیرپلي کړی ترڅو چې زده کونکی بیرته ډاډ ترلاسه کړي او ځان په ښوونځي کی خوندي او بسیا احساس کړي. دې ته د ښوونځي فعالیتی دنده ویل کیږي.

د ښوونځي دسپلین او اخلاق

ښوونځي د د سپلین او نظم قواعد لري چې زده کونکي یې باید مراعات کړي. د ناروې ښوونځي د ښوونځيو نظم او دسپلین د خبرو او اترو له لاری تنظیموي. که ښوونځی پدې باور وي چې یو زده کونکی د ښوونځي اصول نه مراعات کوي ، ښوونځی په پیل کې د زده کونکي سره پدې اړه غږیږي. که چیرې زده کونکی د دې خبرو اترونه وروسته لا هم د مقرراتو ماتولو ته دوام ورکړي ،نو د زده کونکی د موراو پلار سره اړیکه نیول کیږي. ترڅو مور او پلار په هغه څه چی پیښ شوي پوه شی او په کور کې د ماشوم سره په اړه یی خبرې وکړی. سربیره پردې ، هر ټولګی کولی شي ځانته خپل د خوښی ښه قواعد ولري چې دا قواعد زده کونکي او ښوونکي یې سره یوځای جوړوي. د خپل خوښی قواعد وايي چی زده کونکي دغسی ټولګي ځانته جوړه کړی چی پکی ځان خوشحاله احساس کړی ترڅو تر هغه حده چې امکان ولری زده کړه تر لاسه کړی.

ټول زده کونکي باید د زده کړې لپاره مساوي امکانات ولري

ښوونځی باید ټولو زده کونکو ته پرته له دی چی د زده کونکی شالید او شرایط په نظر کی ونیول شی ، د زده کړې او پرمختګ لپاره مساوي امکانات برابرکړي. ښوونځی باید دا په پام کې ونیسي چې زده کونکي سره توپیر لري، نو د زده کونکو سره باید داسی چلند وشی چې ټول په ښوونځي او ټولنه کې ځان لکه په خپل کور کی احساس کړي. تعلیم زده کونکو ته پوهه او علاقه ورکوي ترڅو چی دخپل ټول ژوند په اوږدو کې علم تر لاسه کړی. ښوونځی باید له زده کونکو سره مرسته وکړي ترڅو زده کونکي:
• لکه د انسانانو په توګه وده وکړي
• په مضامینو کې وړتيا او لياقت تر لاسه کړی
• خپل ځان د ټولنې یو جز وګڼی
د زده کونکي د سویه سره سم زده کړه

ټول زده کونکي باید د سویه مطابق زده کړه ترلاسه کړي. زده کونکي یو د بل نه توپیر لري او په بیلابیلو طریقو درس زده کوی. ښوونځی باید زده کونکو ته په داسی طریقه درس ورکړي چې ټول زده کونکي د تدریس څخه ممکنه ګټه ترلاسه کړي
ځانګړی زده کړی
ځینې زده کونکي د ځانګړي زده کړی حق لري. که چیرې والدین یا ښوونځي پدې باور وي چې زده کونکی د زده کړې نه کافي ګټه نه شی اخیستلی ، ښوونځی باید زده کونکي ته اسانتیاوی برابره کړي او ورته د سویه مطابق زده کړه ورکړي شی. که چیرې د ښوونځي د سویه سره مطابق زده کړه مرسته ونه کړه نو ښوونځی او د پیداګولوژیکی - اروا پوهنې خدمتونه (PPT) باید د مور او پلار په همکارۍ وڅیړی چې ایا زده کونکی د ښی زده کړی لپاره اضافي اقداماتو ته اړتیا لري . دا راز اضافي اقداماتو ته ځانګړی زده کړه ، ویل کیږي. ځانګړې زده کړې ممکن د مثال په توګه ، دا وي چې : زده کونکی ته د نورګروپ په پرتله نورې اړینی د زده کړې شیوی اختیار شی، ځانګړي وسایل دی ورته برابر شی، او / یا یو اضافي ښوونکي دی وټاکل شي تر څو د زده کونکي نه هم په درس او هم د تفریح په ساعت کی ملاتړ وکړي.

د کور او ښوونځي ترمینځ ګډه همکاري

د زده کړی قانون وايي چې ښوونځی او والدین په ابتدایی اومتوسطه ښوونځيو کې د زده کونکو د زده کړی ګډ مسؤلیت لري. ښوونځی موظفه ده چی د مور او پلار سره همکارۍ ولری. ګډ ه همکارۍ هم په ملي اوهم د هر یوی ښوونځي په کچه ترسره کیږي.
په ملي کچه ګډه همکاري

چارواکو د ابتدایی اومتوسطه ښوونځیو او لیسولپاره د والدینو ملي کمیټه جوړه کړې(FUG). د والدینو ملي کمیټه دواړه هم والدینو ته او هم ښوونځيو ته مشورې او لارښوونې ورکوي. د والدینو ملي کمیټه چارواکو ته هم دهغو مسایلو په اړه چی د والدینو او ښوونځيو دهمکاریو په هکله وی- مشورې ورکوي.

د ښوونځي سره ګډه همکاري

په ښوونځي کې والدین د والدینو د کاري کمیټې په ټاکنه کې برخه اخلي - د والدینو کاري کمیټه یا (FAU) . د والدینو کاري کمیټه ( FAU) له ښوونځي سره همکاري کوي او د ښوونځي مدیر ته مشوره ورکوي.
په ډیرو ښوونځیو کې ، د ټولګيو استازی ټاکل کیږي. د ټولګي استازی د یوه تعلیمی کال لپاره غوره کیږي چی په هر صنف کی به د ښوونکو سره همکاري کوي. د ټولګي نماینده یا استازی هغه څوک دی چې په ټولګي کې د ټولو والدینو په استازیتوب ټول بیلا بیل مسایل له ښوونځي سره حل او فصل کوي.

په ټولګي کې ګډه همکاري

ټول ښوونځي باید د ښوونځيو د پیلیدو سره سم د مور او پلار سره غونډه تنظیم کړي. ډیری ښوونځي د یوه تدرسی کال په ترڅ کې دوه د والدینو غونډی لري ، او ځینې یې ډیری لري. دوالدینو غونډی دټولو والدینو لپاره دی. د والدینو په غونډو کې د ښوونځي او د ښوونځي د تعلیمی کال او دښوونځي د ورځنیوکړو وړو په اړه معلومات ورکول کیږي . اوهمدا رنګه د زده کړې د محتوا په اړه اوهم نورهغه څه چې پوهیدل یی د والدینو لپاره مهم دی ،معلومات ورکول کیږي.
د والدینو په غونډو کې، والدین کولی شي د یو بل سره شی. د والدینو آشنایی د ماشومان لپاره کله چی غواړی یو بل سره دواړه په ښوونځي او د فراغت په وخت کې سره یوځای شی ډیر مهم دی.

ستاسو د ماشوم د ودی لپاره ګډه همکاري

د ماشومانو په زده کړه کی د والدینو مالاتړ ډیر مهم کار دي. مهمه دا ده چې ښوونځي او د زده کونکي مور او پلار په ګډه سره همکاري وکړي ترڅو زده کونکي په ښوونځي کې بریالي شي. تاسو چې مور یا پلار یاست باید د زده کونکي د پرمختګ د ځیړنی په غونډو او د والدینوپه غونډو کې برخه واخلئ. تاسو باید د خپل ماشوم د زده کړې سره علاقه وښایاست. د دې لپاره چې ښوونځي ستاسو د ماشوم لپاره ښه مرستی برابره کړ ي ، نو مهمه ده چې تاسو د خپل ماشوم په اړه اړینه معلومات د ښوونځي سره شریک کړئ.

څنګه کولی شئ د خپل ماشوم د لوست سره علاقه وښایاست؟

د ماشوم د تعلیم سره د مور یا پلار دعلاقه ښودلو له پاره ډیری کړنی شتون لري ، تاسی کولای شی چې :
• د ماشوم / ځوانانو سره د هغه څه په اړه وغږیږئ چې په ښوونځي کې یې ترسره کړي او زده کړي یې دي.
• د ماشوم / ځوان ته وخت وټاکئ ترڅو خپله کورنی دنده سرته ورسوي
• خپل ماشوم سره کله چې په کور کې کورنی دنده ترسره کوئ تاسی هم ورسره شتون ولرئ.
• د ښوونځي په پروګرامونوکې برخه واخلئ.
• که کومی پوښتنې ته اړتیا لرئ له ښوونځي سره اړیکه ونیسئ ، په یو څه بحث وکړئ، یا ښوونځي ته معلومات ورکړئ او یا یی ترلاسه کړئ.
د زده کونکي د پرمختګ د ارزونی غونډه
د زده کونکي د ودی د ارزونی غونډه ،د والدینو، زده کونکی او د اړونده ښوونکي تر مینځ یوه ناسته ده. پدې غونډه کی زده کونکی ، والدین او ښوونکی په ښوونځي کې د زده کونکی د وضعیت د څرنګوالی به اړه سره غږیږي . د دی غونډی نه موخه داده چې څنګه ښوونځي او والدین کولی شي د زده کونکي دتعلمي او ټولنیز رغښت ملاتړ او د د زده کونکي د هڅولو لپاره په ګډه کار وکړي. او بله مهمه موخه یی دا ده چې والدین او ښوونکی دی سره یو ځای ومومی چې خپله زده کونکی څنګه کولی شي د ښه غوری زده کړې د لاس ته راوړلولپاره کاروکړي.
زده کونکی او والدین د یوه تحصیلی کال په ترځ کی لږترلږه دوه ځله د ودی د ارزونی غونډه د ښوونکي سره لري. والدین د دی غونډی نه د مخه باید د خپل ماشوم سره خبرې وکړئ. کومی پوښتنی چی د ښوونځي نه د خپل ماشوم په هکله لرئ ، په اړه یی فکر وکړئ. د اړتیا په صورت کې پرته د غونډی نه ښوونځی دنده لري چې تاسو سره د مور او پلار په صفت اړیکه ونیسي.
د زده کونکي د پرمختګ د ارزونی غونډه کیدلی شي د والدینو او ښوونکي تر منځ پرته د ماشوم نه وشی.

محرمیت

هرڅوک چې په ښوونځي کې کار کوي د محرمیت یا راز ساتنی دنده لري. په دې معنی چې ښوونځي نشي کولی ستاسو یا د ستاسود ماشومانو شخصي موضوعات چې ښوونځي د کار په اوږدو کې تر لاسه کړي نورو ته معلومات ورکړي. د محرمیت د دندی نه سرغړول د سزا وړ ده.
پدې قانون کې دوی استثناوې شتون لري:
۱. که ستاسو ماشوم د ښوونځي نه بهر نورو مرستو یا ملاتړ ته اړتیا ولري ، تاسو کولی شي ښوونځي ته اجازه ورکړی چې ضروری معلومات اړونده کس / کسانو ته چی ستاسی ماشوم سره مرستې کوی ورکړي. د رضایت ورکول پدې معنی دي چې تاسو ښوونځي ته اجازه ورکوئ چې نورو ته ستاسی د ماشوم په اړه ووایی. تاسو او ښوونځی باید په هغه څه چې ویل کیږی موافق وي.د دا ډول رضایت وخت محدود یا لڼد ګڼد دی او تاسو هر وخت چی وغواړی بیرته تری منصرف کیدای شئ.
۲. که چیرې ښوونځی د دلیل سره سم په دې باور وی چې د ماشوم په ساتنه کی غفلت شوي او یا ماشوم د کوم زیانمند خطر سره مخامخ دی ، د ښوونځي کارمندان مکلف دي چې د ماشوم د پالنی دفتر ته راپور ورکړي.

ژباړن

د ښوونځي او والدینو ترمنځ افهام او تفهيم یوه مهمه خبره ده چی باید دواړه د یو بل په خبرو ښه پوه شي. ځینې وختونه کیدای شی ترجمان ته اړتیا وي. ښوونځي او ستاسو مور او پلار دواړه کولی شي د ترجمان د لرلوغوښتنه وکړي. که تاسو ترجمان ته اړتیا لرئ ، د بیلګې په توګه ،د والدینو په غونډه کې ، تاسو باید مخکې له مخکې ښوونځي ته خبر ورکړئ. ښوونځی ترجمان راغواړی اوحق الزحمه یی هم ښوونځی تادیه کوي. ترجمان د محرمیت دنده لري. څوک اجازه نلری چې ماشومان د ترجمان په توګه وکاروئ.

تعلیمی نصاب

د پوهنی قانون په لومړني، متوسطه او لیسو کې تدریس په رغنده پلي کوي ، او تعلیمی نصاب د تدریس په محتوياتو یا مینځپانګه کی ستره دنده لري. درسي نصاب د اصلی برخې او د مضامینو د تدریس د لارښود د برخې نه تشکیل شوی.

د تعلیمی نصاب اصلی برخه

د مضامینو د تدریس پلان

د مضامینو د تدریس پلان په ګوته کوي چې زده کونکي باید په بیلابیلو ټولګیوکې څه زده کړي. هر ښوونځی پریکړه کوي چې زده کونکي باید د نصاب د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څنګه کار وکړي.

د تعلیمی نصاب اصلی برخه دا په ډاګه کوي چې له کوم ارزښتونه او اصولو نه باید تدریس اغیزمن شي. دا برخه په لومړني، متوسطه او لیسو کې کې په ټولو زده کړو باندې پلي کیږي.

د تعلیمی نصاب اصلی برخه ټینګار کوي چې زده کونکي باید د چاپیریال پوهاوي ، د انتقادي فکر کولو وړتیا او اخلاقي شعور د پرمختګ فرصت ولري. زده کونکي باید دا هم زده کړي
چې دیموکراسي په عمل کې څه شی ده.
زده کونکي کولای شی ورو ورو پوهی او دوامداره تفاهم ته وده ورکړي. دوی باید په خپلو زده کړو باندی نظر واچوي او د دې وړتیا ولري چې هغه څه یی چې زده کړی دی په بیلابیلو شرایطو کې تری کار واخلي. زده کونکي باید هم یوازې او هم د نورو سره ګډ دفورمول په شكل د پوښتنو جوړولو او د ځوابونو د موندلو تمرین وکړي . زده کونکي باید د زده کړې څرنګوالی زده کړي . همکاري ، نوښت او خلاقیت ، قضاوت او انعکاس ، حيرت او څېړنه مهمه ده.

د مضامینو د تدریس پلان

د مضامینو د تدریس پلان په ګوته کوي چې زده کونکي باید په بیلابیلو ټولګیوکې څه زده کړي. هر ښوونځی پریکړه کوي چې زده کونکي باید د نصاب د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره څنګه کار وکړي

ارزونه

زده کونکي د ښوونکو لخوا آن د لومړي ټولګی څخه ارزول کیږي. دا ارزونه د زده کونکي لپاره اړینه ده تر څو چې زده کونکی د خپلی پوهی سره سم تدریس ترلاسه کړي. همدا راز دارزونې زده کونکي سره هم مرسته کوی زده کونکي پوهوی چی څه باید وکړي تر ځو خپله په غوره توګه زده کړې ترلاسه کړی
د مضامینو، تهذیب اوتربیه ارزونه د تعلیمی کال په اږدو کې ورکول کیږي. ارزونه هم په شفاهي اوهم په تحریری ډول زده کونکي ته ورکول کیږي.
په ابتدایی ښوونځي کې زده کونکو ته نمره نه ورکول کیږي. په متوسطه ښوونځیو کې ، زده کونکي دواړه هم د نمره سره او هم پرته له نمری نه ارزونه ترلاسه کوي. نمره د ۱ نه تر ۶ پوری ده. ۶ جګه نمره ده. ټول زده کونکي باید خپل کار ، خپل پرمختګ او خپله وړتیا وارزوي. چی دې ته د ځان ارزونه ویل کیږي.

زده کونکي چی پرته د نارویژي ژبې نه بله مورنۍ ژبې لری

هغه زده کونکي چې د نارویژي یا سامیسک ژبونه پرته بله مورنۍ ژبې لری، تر هغه وخته پورې چې په نارویژي ژبه په ټولګي د معمول زده کړې د تعقیب لپاره نه دی چمتو شوی د ځانګړي تدریس حق لري .
د ژبې ځانګړې زده کړه درې شیان کیدی شي:


• د ناروې ژبې د زده کړې لپاره ځانګړې زده کړه – خاص ساعتونه دی چی زده کونکي په دی ساعتونو کی نارویژي ژبه زده کوئ.
• په دو ژبو د یوه مضمون لوستل - زده کونکی د مورنۍ ژبې په مرسته کولی شي په مضمون ځان پوه کړي .
• د مورنی ژبی زده کړې - زده کوونکی په مورنۍ ژبه لوست ترلاسه کولی شي.


ښوونځی باید د زده کونکي د نارویژي ژبی پوهه سروې کړي، ترڅو معلومه کړي چې ایا زده کونکي د ژبی د ځانګړي تدریس مستحق دی او که نه. که چیری د سروې پایله دا وی چې زده کونکی د ژبې د ځانګړي تدریس حق لري ، باید د ژبی د ځانګړي تدریس د موضوع او اندازه په اړه یوه خاصه پریکړه تصویب شي. تاسو د والدین په حیث که چیری د پریکړې نه راضی نه وی حق لرئ پروړاندې یی شکایت وکړئ.

د ناروې ژبې د زده کړې لپاره ځانګړې زده کړه

هغه زده کونکي چې ناروې ته نوي راغلي او ډیر نارویژي خبرې نشي کولی ، د نارویژي ژبې د زده کړې لپاره ورته خاص درسی ساعتونه ورکول کیږي. د دې راز تدریس لپاره جلا تعلیمی نصاب شتون لري. وروسته چې زده کونکي ډیره نارویژي زده کړه ، کولی شي د لږ اضافي ملاتړ سره ،منظم د عادی نارویژي ټولګي تدریس تعقیب کړي. د ناروې ژبې د زده کړې لپاره د ځانګړې زده کړ ی نه موخه داده چې زده کونکي دومره په ژبه غښتلی شی ترڅو پرته د اضافي مرستی نه په ټولګي کې نارویژي درس تعقیب کړي. کیدای شی ډیر وخت نیسي ، اکثرا څو کاله ، په کار دی ترڅو زده کونکي وکولی شي چې په ټولو مضامینو کې د نارویژي تدریس څخه بشپړه ګټه پورته کړي.

د مضامینو لوستل د دو ژبو په مرسته

په عین وخت کی چې زده کونکی نارویژي زده کوي ، څنګ ته یی کولای شی د مضامینو زده کړې ته هم دوام ورکړي. ممکن چې زده کونکي د موضوعاتو د پوهیدو لپاره د مورنۍ ژبی نه کارواخلي. د مضمون ښوونکي او په دو ژبوتدریس کونکی ښوونکی هغه څه چې زده کونکی یې باید په مورنۍ ژبه زده کړي سره همکاري کوي. دې ته د دوه ژبو په مرسته د مضمون زده کول ویل کیږي ، پدې معنی چې زده کونکی ته مضامین په دو ژبو تدریس کیږي. که اړینه وي ، زده کونکی په دو ژبو د تدریس حق لري.

د مورنۍ ژبه زده کړه

د مورنۍ ژبې زده کړه ، د مورنۍ ژبې زده کول دی او موخه یی داده چی زده کونکی خپله مورنۍ ژبه زده کړي. دا کارکولی شي زده کونکي لپاره د نارویژي ژبی زده کول اسانه کړي. ښوونځی باید ارزونه وکړي چې ایا زده کونکی په مورنۍ ژبه تعلیم ته اړتیا لري. که چیری ښوونځی ومومي چې زده کونکی ورته اړتیا لري ، زده کونکی حق لری چی په مورنۍ ژبه تعلیم وکړي.

تعلیم ته د نوي راغلي زده کونکود چمتوکولو وړاندیز

هغه زده کونکي چې لنډ ه موده په ناروې کې اوسیدلي دي تعلیم ته د چمتوکولو ځانګړي وړاندیز ورته کیږی ترڅو دوی وکولی شي په عادی ټولګیو کې د پیل دمخه نارویژي ژبه زده کړي. ښاروالۍ کولی شي د نوي راغلي زده کونکو لپاره دخاص ګروپونو ، ټولګیو یا ښوونځیو د جوړولوپه ذریعه د تدریس وړاندیزونه تنظیم کړي. د ژبی د زده کولو په ټولګی ګډون کول اختیاري دي ، مګر ډیری زده کونکي چی لومړی یی د ژبی د زده کولو درس لوستلی دی، د اصلی عادی ټولګی درسونه په غوره ټوګه ترسره کولاي شی. د زده کونکود چمتوکولو وړاندیز باید د زده کونکي ادغام او یو ښه د زده کړې دچاپیریال برابرول، تضمین کړي.

د ټولګي نه بهر تدریس

په ټولو صنفونوکې په سفرونو تلل ، دمیوزیمونونه دیدن او دټولګي نه بهر د نورو مختلفو فعالیتونو لرل، معمول دی . دا هم تدریس دی چې د ښوونځي د تدریس په کچه دی او ګډون پکې جبری دی.
په ډیری ښوونځیو کې ، معمول دي چې زده کونکي د څو ورځو لپاره کمپ ته سفر کوي اوهلته باید د شپې پاتې شي. په کمپ کی د پاتې کیدو نه موخه دواړه په علمي او ټولنیز ډول د زده کونکي پیاوړي کول دي. د ښوونځي لخوا تنظیم شوي سفرونه وړیا دي. که تاسو د سفر یا کمپ په اړه پوښتنه لری، د معلوماتو لپاره د ښوونکي سره اړیکې ونیسی تر څو پوه شی چې سفر یا کمپ پلان څنګه دی.
د سویه سره برابری زده کړي روزنې اصل او یا پرنسیب د ټولګي څخه بهر زده کړي کی هم نغښتی دی. چې د ټولو زده کونکو پکې برخه اخيستل د ډیر ارزښت وړکړنه ده. د زده کونکو لپاره مهم دي چې په بیلابیلو لارو زده کړي تر لاسه کړی ،چی دا ډول سفرونه په ټولګي کې ټولنیزې ټولنې ته خورا ډیر اهمیت لري. که چیرې داسې څه شتون ولري چې ستاسو د ماشوم ګډون پکې ستونزمن کوي ،نو تاسو باید د ښوونکي سره اړیکی ونیسی ترڅو ستاسو د ماشوم لپاره هر څه تنظیم شي.

د زده کونکو کورنی دنده

په ښوونځيو کی معموله ده چی زده کونکو ته کورنی دنده ورکول کیږي چی زده کونکی یی باید په کور کې ترسره کړي. کورنی دنده معمولا یوه موضوع ده چې دمخه په ښوونځي کې کارشوې او زده کونکي باید په کور کې لا پسی تکرار کړي. دا به ښه وی چی تاسو د مور او پلار په توګه د خپل ماشوم کورني دنده وګورئ او ورسره علاقه وښایئ. ټول ښوونځي د کورنی د دند ی دسرته رسولو لپاره د مرستې وړاندیز کوي. دا چی د کومی ټولګي دکورنی د دندی دسرته رسولو لپاره مرستې کیږي ، له ښوونځي څخه تر ښوونځي پورې توپیر لري. په ځینو ښارونو کې ، خیریه موسسې دکورنی د دندی دسرته رسولو لپاره مرستې کوي. تاسو کولی شئ له ښوونځي څخه وپوښتئ چې په دی اړه کوم ډول وړاندیزونه شتون لري.

د زده کونکو د فراغت وختونه

ماشومان او ځوانان هم په ښوونځي کې او هم د خپل فارغت په وخت کې زده کړه کوي.

د ښوونځي وروسته د فراغت د وخت پروګرام

ټول ښوونځي د لومړی ټولګی نه تر څلورمه ټولګی پوری د زده کونکو لپاره د ښوونځي د فراغت د وخت پروګرام لري. د فراغت د وخت پروګرام د ښوونځي د پیل نه مخکې اوختم نه وروسته د ساتنی ، پاملرنې او تفریحي فعالیتونو وړاندیز دی. د ښوونځي د فراغت د وخت پروګرام په ټولو ښارونو کې وړیا ندي ، مګر ځینې ښارونو کی د زده کونکو لپاره وړیا دي.

تفريحي فعاليتونه

ډیری کوچنيان او ځوانان په منظم شوي تفریحي فعالیتونو کې برخه اخلي چی پدی شان کولی شي ډیری څه زده کړې . که چیری ټولګيوال په ګډه د یوی لوبی سره علاقه ولري ، نو کیدی شي چی په اسانه ځانته ملګری پیدا کړی او د زده کونکو لپاره د ښه ټولنیزوشرایطو په رامینځته کولو کې هم مرسته کولی شي. مور او پلار هم د خپلو ماشومانو د تفريحي فعالیتونو په لرلوکې مهم رول لوبوي. زیاتره دا سی ده چې والدین سپورت او نورو پروګرامونوته په موټر کی د ماشوم په رسولو کی یو بل سره همکاري کوي . ډیری والدین خپله ترینر دی او یا په کوم بله طریقه د خپلو ماشومانو په تفریحی فعالیتونو کې برخه اخلي. دا به ډیر ښه وي چې تاسو د مور او پلار په توګه د نورو والدینو سره د تفريحي فعاليتونو په اړوند وغږیږئ. ډیری ښوونکي هم پدې اړه پوهیږي چې زده کونکي په فارغ وخت کې څه کوي.

د زوکړې د ورځی نمانځل

د زوکړې د ورځې د نمانځلو مراسمو لپاره د ټولګیوالو رابلل په ښوونځيو کی معمولي او متداول دي. په ځانګړي توګه کله چې ماشومان ابتدایی ښوونځي ته ځي. ډیری ماشومان حساسیت لری یا ځنی خواړه د عادت له مخی نه خوری چې کیدای شي مراسمو کې برخه اخیستل ورته ستونزمن شي. که چیری ستاسو ماشوم څه نشي زغملی او یا ځنی څه دی چی نشي خوړلی تاسو د مراسمو د ګډون نه مخکی نورو والدینو ته خبر ورکړئ . د یوی کوچنۍ ډالۍ راوړل د هغه چا لپاره چې د زوکړې کلیزه لمانځي معموله ده . دا به ښه نظر وي چې د والدینو په غونډه کی د زیږیدلو د ورځی په اړه وغږیږئ اود ډالۍ په اندازی باندې موافقه وکړئ. دا په یاد ولرئ چې هیڅ څوک باید په داسې مراسمو کی د ګډون کولو څخه محروم پاتی نه شي.

لارښوونه او د تحصیلاتو ادامه

د ټولنیزی پیډاګوژيکي لارښوونو حق

ښوونځی باید د زده کونکو شخصي او ټولنیز پرمختګ او مسلکي ودې او زده کړې کې برخه واخلي. ټولنیزی پیډاګوژيکي مشورې به له زده کونکو سره مرسته وکړي تر ځو په ښوونځي کی خپله لاره ومومي. دا مشورې د زده کونکو د شخصیت ، ټولنیزی یا عاطفی ستونزی چې کیدای شی په ښوونځي کې د زده کونکو په تعلیم او ټولنیز حالت باندې اغیزه واچوی، مرسته کوي.
مرسته کیدای شی دا وی چی ستونزی روښانه شی او میزان یی معلومه شی او واضع شی چې ښوونځی څه مرسته ورسره کولی شي. زده کونکي کولی شي د ښوونځي نه بهر هم مرسته ترلاسه کړي. د ټولنیزپیډاګوژي مشاور کولی شي د مناسبو امدادي ادارو په موندلو اود هغوی سره تماس نیولوکې مرسته وکړي.

د تعلیم او مسلک په هکله لارښوونی

په ابتدایی او متوسطی ښوونځي کې مشاورین باید زده کونکي او والدینو ته د دې په اړه چې زده کونکی د کوم ډول عالی لیسی لپاره غوښتنه کولی شي ،معلومات ورکړي.
تعلیمي او مسلکي لارښوونی به زده کونکو سره مرسته وکړي تر څو چې په خپلو ارزښتونونه واقف شی ، علاقه او شرایطو څخه خبر شي. دا کارزده کونکي ته بصیرت ورکوي او د زده کونکي استعداد ته وده ورکوی تر څو چې ښه تعلیم او مسلک ځان ته وټاکی. مشاورین د زده کونکو سره مرسته کوي چی د انتخابونو پایل ارزونه وکړي او د تعلیم یا د مسلک دغلط انتخابولو مخه ونیسي.
زده کونکو ته باید د دی لاندی موضوعګانو په هکله لارښوونه او معلومات ورکول کیږي:


• د مسلکونو ټاکڼه
• په ناروې او نورو هیوادونو کې تعلیمي فرصتونه
• په ملي او نړیواله کچه د کار بازار
• د مختلفو لارښوونو اویا هدایتونو نه استفاده


عالي لیسو ته شمولیت

هغه ځوانان چې ابتدایی او متوسطی ښوونځي یې بشپړه کړي وی د لوړو زده کړو حق لري. کله چې زده کونکي لسم ټولګي ته ځي ، په لیسه کی د شامیلدولپاره غوښتنه وړاندی کوي. هغه ماشومان چې د ابتدایی او متوسطی ښوونځي په پای کې ناروې ته راغلي ، مخکې لدې چې دوی په لیسو کی زده کړې پیل کړي، کیدای شی چی د ابتدایی او متوسطه ښوونځي زده کړې ته اړتیا ولري. ځینې ښارونه زده کونکي ته په ابتدایی او متوسطی ښوونځي کی یو کال اضافي درس ورکوي. په نورو ځایونو کې ، زده کونکي کولی شی د لویانو لپاره ابتدایی او متوسطی ښوونځي ته او یا په لیسه کې د تیاری یا د ادخال کورس ته لاړ شي. په ډیری ځایونو کې د تركيبی ټولګي په نامه ټولګي شتون لري چیرې چې ځوانان په لیسه کې د ابتدایی او متوسطی ښوونځي اضافی زده کړې ترلاسه کوي.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Somali

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

Waxbarasha asaasiga ah ee Norge

Waxbarashada asaasiga ah ee dalakani waa 10 sanadood oo u kala qaybsan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe. Dugsiga hoose waxa uu ka kooban yahay fasalka 1aad illaa fasalka 7aad. Dugsiga dhexena waxa u uka kooban yahay fasalka 8aad illaa fasalka 10aad. Fasalka 1aad waxa ay ardaydu bilawda sannadka ay buuxinayaa 6 jirka, sidaas ayay sannad walba hal fasal kor ugu socdaan.
Sannad dugsiyeedku waxa uu ka bilaabmaa kala barka bisha august illaa iyo qiyaastii 20. juun. Jadwalka dugsiyada oo faahfaahsan waxa laga daalacan kara bogga internetka ee degmooyinka kaas oo kala qeexaya maalmaha fasaxa ah iyo kuwa ciidaha ee sannad dugsiyeedka.Waxa kale oo laga heli karaa dugsiyada.

Dugsiyada dawliga ahi waa lacag laan waxbarashadu

Waddanka waxa ka jira dugsiyo dawladdu leeday iyo dugsiyo gaar loo leeyahay. Dugsiyada dawliga ah waxaa ka masuula maamulkooda degmooyinka waana lacag laáan waxbarashadooda iyo qalabka kala duwan ee wax lagu bartaaba.Ardayda da´doodu u dhaxayso 6jir illaa 16jir xaq bay u leeyihiin waxbarashada iyagana waa ku qasab ah in ay waxbartaan.

Maqnaanshaha iyo fasaxa

Waddankan Norge waa khasab in ay ardayda da´doodu u dhaxayso 6-16 sano ay dugsiyada dhigtaan.Taa macnaheedu waxa weeye in uu ardaygu joogu dugsiga maalin kasta iyo xiisadkasta oo wax barasho.waalidiintu xaq uma laha in ay ilmahooda dugsiga ka fasaxaan.
Dugsiyado maalinkasta way diiwaangeliyaan joogitaanka ardayda ee dugsiga.Haddii ardaygu bukoodo waalidku way ku hayn karaan guriga islamarkaa waa in ay fariin u soo diraan dugsiga aroortii inta aanay waxbarashado bilaabmin.
Haddii ardaygu u baahdo fasax ka baxsan wakhtiyda dugsiyado fasaxa yihiin, waxaa waalidka la farayaa in ay codsi ay usoo qoraan dugsiga iyaga oo sababaynaya codsiga fasaxa. Degmadu waxa ay fasax siin kartaa ardayga muddo laba todobaad ah haddii ay u aragto codsigu in uu caqli gal yahay.Maalmaha ciida diimaha aan ahayn masiixiga ardaydu xaqbay u leeyihiin in la fasaxo waana in ay fasax weydiistaan dugsiga maalmahaa ciida ah.

Muhiimadda qiyamka dugsiyada norge

Dugsiyadda waddankan norge wuxuu ku salaysanyahay dhawrista xuquuqal aadamaha iyo qiimaynta qayamka dadka.Qayimka bani adamku waa lama taabtaan aan lagu xadgudbin karin waana qayb muhiim u ah dhaqanka iyo shaqada dugsiyada.

Ardayda oo dhami waa in ay nabdoonaan iyo xasilooni ku helaan dugsiga

Dugsigu waa in uu ardayda ku qaabilaa kalsooni iyo tixgalin.Waa in aan ardayna lagula dhaqmin cunsuriyadayn iyo dhibaato kaleba. Arday kastaa waa in uu dareemaa in uu qayb ka yahay fasalka uu dhigto iyo dugsigaba. Shaqaalaha dugsiga oo dhan waxaa ku wajib ah in ay la socdaan in ay ardaydu xasilooni iyo nabad ku joogaan dugsiga. Haddii qof ka mid ah shaqaalaha dugsigu uu dareemo in arday la dhibaayo amma waxyeelo loo gaysanayo waa in uu talaabooyinka hoos ku qoran sameeyaa

 • Waa in uu isla markaasiba soo dhex galaa oo uu joojiyaa dhibtaa haddii ay suurta gal tahay
 • Waa in uu wargeliyaa maamulaha dugsiga
 • Waa in uu baadhitaan ku sameeyaa wixii dhacay

Haddii arday ka mid ah ardayda uu dareemo in uuna xaalad nabdoon ku joogin dugsiga waxaa waajib ku ah maamulaha dugsiga in uu diyaariyo hab wax u qabasho ardaygaa si uu kalsooni dugsiga ugu joogo.Arinkaasina waa waajibaadka dugsiga.

Nidaamka iyo dhaqanka

Dugsigu wuxuu leeyahay xeer qeexaya nidaamka iyo habdhaqanka ardayda oo ah in ardaygu raaco. Dugsiyada norge waxa ay dhaqan u leeyihiin in ay wada hadal ku hirgeliyaan habdhaqanka iyo nidaamka dugsiga.Haddii arday ka mid ah ardayda uu xeerka jabiyo , talaabda hore ee dugsigu qaadayaa waxa weeye in ay wadahadal la yeeshaan ardayga haddii uu ku sii wada xeer jabinta waalidkii ayaa la wacayaa si ay ilmahooda ula hadlaan.Waxa kale oo uu fasalkasta oo dugsiga ka tirsani leeyahay xeer hoosaad u gaar ah oo ardayda iyo macalinku wada diyaariyeen. Xeerkaasi wuxuu iftiiminayaa in arday kastaa si nabdoon fasalka ku joogo si fiicanna wax u barto.

Aradayda oo dhami´ waa in ay u sinaadaan waxbarashada

Dugsigu waa inuu siiyaa ardayda dhamaan fursado isku mid ah xaga wax barashada iyo horumarka, iyadoon loo eegeynin asalkooda iyo waxyaabaha lagu kala duwanyahay. Iskuulku waa inuu tixgeliyaa inay ardeydu kaladuwan yihiin isla markaana ay gacan ka geystaan sidii qof walbaa ku dareemi lahaa xasilooni dugsiga dhexdiisa iyo mujtamacaba. Waxbarashado waxay ardayda siinaysaa aqoon iyo rabitaan ay wax ku bartaan noloshooda oo dhan. Dugsigu waa inuu ku caawiyaa ardayda

 • Horumarintiisa baniáadanimo
 • Horumarinta aqoonta maadadaha dugsiga
 • Waayo aragnimada waxa wada lahaanshiiyaha

Waxbarid ku habboon arday kasta

Ardayda oo dhami waa in ay heshaa waxbarasho ku habboon. Ardaydu siyaabo kala duwan ayay wax u bartaan markaasi waa in ay dugsiyado diyaariyaan habab ku habboon ardaydooda.

Waxbarshad gaarka ah

Qayb ka mid ah ardaydu waxa ay xaq u leeyihiin waxbarid iyaga ku haboon amma khaas ah. Haddii waalidka iyo dugsigu ay u arkan in aanay waxbarashada caadiga ihi arday ardayda ka mid ah aanay ku haboonayn dugsigu waa in uu diyaariyaa wabbarasho ku haboon ardaygaa.Haddii ay noqoto in ardayga uu wax ku baranwaayo habkaa loo diyaariyay waa in dugsiga, waalidka iyo qaybta waxbarashada khaaska ah Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) in ay wada diyaariyaan sidii loo caawin lahaa ardayga in uu wax barto , iyada oo loo samaynayo manhaj qaar ah oo uu wax ku barto oo ka duwan ardayda kale,sida qalab u khaas ah iyo macalin amma kalkaaliye u khaas ah.

Wada shaqayn heer qaran ah

Dawladdu waxa ay waalidiinta dugsiyada hoose-dhexe iyo sare u asaastay guddi waalid oo heer qaran ah. (FUG) Gudddi-waalideedku waxay,talo siisaa waalidiinta iyo dugsiyada. FUG ama guddi-waaalideedku waxa kale oo ay dowladda talo kasiisaa arrimaha ku saabsan wada shaqaynta dugsiyada iyo waalidiinta ama guriga.
Wada shaqaynta dugsiga
Waalidiinta dugsigu waxa ay doortaan guddi fulineed la yiraahdo-Guddi fulineedka waalidiint oo loo soo gaabiyo(FAU). FAU ama guddi fulineedka waalidiintu waxa ay la shaqaysaa dugsiga, waxayna talo siiyaan maamulaha dugsiga.
Fasalada dugsiyada waxa laga doortaa hal waalid oo fasalka la xiriira (xiriiriyaha fasalka). Xiriiriyaha fasalka waxa loo doortaa hal sanad dugsiyeed, waxana uu sanadkaa la shaqeeyaa macalimiinta fasalka. Xiriiriyaha fasalku isaga oo matalaya walidiinta fasalka, waa ka dugsiga kala hadla arimaha ay doonayaan waalidiinta fasalku inay kala hadlaan dugsiga.
Ka wada shaqaynta fasalka

Dugsiyada oo dhan waxa ay qabtaan shir waalideed marka uu sanad dugsiyeedku bilaabmayo. Dugsiyada badankoodu laba kulan waalideed ayey sameeyaan sandka gudihiisa, qaarkoodna in kabadan ayey sameeyaan. Shirwaalideedku waa mid guud oo ay ka soo qayb galaan dhamaan waalidiinta fasalku ama walidiinta fasalada isku darajada ah oo dhan. Shir waalideedka waxa lagu bixiyaa warbixino ku saabsan dugsiga iyo sanad dugsiyeedka iyo jadwal dugsiyeedka. Waxa kale oo lagu wergeliyaa waalidiinta waxbarashadu waxa ay ka koobantahay iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee loo baahanyahay in ay waalidiintu ogaato.
Shir-waalideedadu waa fursad ay waalidiintu isku barato. Waalidiintu in ay isbarataa waxa ay u wanaagsantahay wada jirka ardeyda marka dugsiga la joogo iyo marka ay fasaxa yihiinba.

Ka wada shaqaynta ilmahaaga

Waalidiintu micne weyn ayey u leeyihiin waxbarashada ilmahooda. Waa muhiim in dugsiga iyo waalidka ilmuhu si fiican u wada shaqeeyaan si ilmuhu ugu guulaysto dugsiga. Adiga aabaha ama hooyada ah waa in aad ka qaybqaadataa kulanka uu macalinka fasalku kuugu yeero iyo shir-waalidkeedkaba. Waa muhiim in aad xiise ka muujiso waxbarasho dugsiyeedka ilmahaaga. Si uu dugsigu wax ugu diyaariyo ilmahaaga, waxa muhiim ah in aad culuumta ku saabsan ilmahaaga aad la wadaagto dugsiga.

Sidee ayaad xiise ugu muujin kartaa waxbarasho dugsiyeedka Ilmahaaga?

Siyaabo badan ayaad adiga hooyada ama aabaha ahi xiise ugu muujin kartaa waxbrasho dugsiyeedka ilmahaaga.
Waxa aad samayn krtaa:

 • Waxa aad ilmaha kala hadli kartaa waxa aay dugsiga ku soo sameeyeen iyo waxa ay soo barteen.
 • Waqti u samee ilmuhu cashar guriyeedka ku sameeyo.
 • La joog ama ag fariiso marka uu ilmahaagu samaynayo cashar guriyeedka.
 • Ka qayb qaado barnaamijyada uu dugsigu sameeyo.
 • La xiriir dugsiga haddii aad wax su,aal ah qabto, ama aad rabto in aad macluumaad hesho.

Wada hadalka macalimka, ardeyga iyo waalidku ay kawada hadlaan wax barashada ardeyga

Wada hadalka waalidka, macalinka iyo ardeygu waa kulan dhex mara ardeyga, waalidka iyo macalinka fasalka. Halkaas oo ardeyga, waalidka iyo macalinku ka wada hadlaan sida ilmaha xaaladiisa waxbarasho ay tahay. Ulajeedada wadahadalku waa sidii dugsiga iyo waalidku uga wada shaqayn lahaayeen taageerada iyo kor u qaadidda horumarka waxbarashada maadiga ah iyo ta dhaqan bulshaad ee ardeyga. Ula jeedka kale ee muhiimka ahi waxa uu yahay in la helo sida uu ardeygu isagu u shaqeeyo si uu sida ugu wanaagsan wax ugu barto.
Ardeyga iyo waalidku waxa ay la kulmaan macalinka fasalka ugu yaraan laba mar sanadkii. Ilmahaaga la hadal inta aydaan u tagin macalinka. Ka sii fikir haddii aad wax su,aalo ah aad u qabto dugsiga. Dugsiga waajibaad ayaa ka saaran sidii uu kuula soo xiriiri lahaa adiga waalidka ah haddii loo baahdo.
Wada hadalka macalinka, waalidka iyo ardeygu waa uu qabsoomi karaa ardayga la,aantiis.

Wajibka qarinta sirta

Qofkasta oo ka shaqeeya dugsiga waxa saaran waajibka qarinta sirta. Taa macnaheedu waa in aany kuwa kale usheegin ama aanay bixin karin macluumaadka shaqsiga ah ee ku saabsan adiga iyo ilmahaaga ee ay shaqada ka ogaadeen. Waa danbi in la jabiyo waajibka sir qarinta.
Sharciga waajibka sir qarintu ma quseeyo labadan:

 1. Haddii ilmahaagu uga baahdo dugsiga dibadiisa, caawin ama taageero dheeraad ah, waxa aad bixinaysaa ogolaansho in uu dugsigu bixiyo macluumaadka uu u baahanyahay qofka ilmahaaga caawinayaa. Ogolaanshaha bixinta macluumaadka macnaheedu waa waxad dugsiga u ogolaatay in ay macluumaadka bixin karaan. Adiga iyo dugsigu waa in aad isla ogolaataan waxa la gudbinayo. Ogolaanshahani waxa uu leeyahay waqti xadidan, markasta oo aad rabtana waad ka noqon kartaa.
 2. Haddii Dugsigu hayo sabab keenaysa in ilmaha daryeel la,aani hayso, ama uu khatar ugu jiro in dhaawac gaaro, siday doontaba ha ahaatee, waxa shaqaalaha dugsiga ku waajib ah in ay laxiriiraan hay,da daryeesha xuquuqda ilmaha oo arinta u sheegaan.

Turjumaan

Waa muhiim dugsiga iyo waalidku in ay xiriiraan oo si fiican isku fahmaan. Marmarka qaar waxa dhacda in loo baahdo in la isticmaalo turjumaan. Dugsiga iyo waalidkuba waa codsan karaan in la isticmaalo turjumaan. Haddii aad u baahataan turjumaan, tusaale marka shirwaalideedku jiro, waa inaad u sheegtaan dugsiga si la idiinku balamiyo turjumaan. Dugsiga ayaa idiin balaminaya turjumaanka lacagtana bixinaya. Turjumaanka waxa saaran waajibka sir qarinta. Sharci maaha in ilmaha loo isticmaalo turjumaan.

Manhajka waxbarashada

Sharciga waxbarashada ayaa haga waxbarashada dusiga hoose –dhexe iyo sare,muqararka waxbarasho ayaa haga waxa ay ka koobantahay waxbarashadu. Manhajku waxa uu ka koobanyahay qayb guud iyo muqarar maadooyinka u gaara.

Qaybta guud ee manhajka

Qaybta guud ee manhajku waxa ay qeexaysaa qiyamka iyo mabaadi,ida sumadaynaya waxbarashada. Waxa ay qusaysaa waxbarashda dugsiga hoose-dhexe iyo ka sare.
Qaybta guud ee manhajku waxa ay culayska saaraysaa ardeydu in ay u hesho fursad in ay ku koraan wecyigelinta deegaanka iyo ilaalinta dabeecada, kartida fikirka wanaagsan iyo ogaan anshaxeed. Waxa kale oo muhiim ah ardeydu in ay barato waxa dimuqraadiyaddu ay tahay ficliyan.
Ardeydu waa in ay si tartiib tartiib ah u kobciyaan aqoontooda una joogteeyaan fahamkooda. Waa in ay ka turjumaan waxbarashadooda aanay ku isticmaali karaan waxa ay barteen xaalado kala duwan. Ardeydu waa in ay ku celceliyaan qaabeynta su,aasha oo helaan jawaabta, marka ay kalida yihiin iyo marka la weheliyaba. Ardeydu waa in ay bartaan sida wax loo barto. Wada shaqayn, fikir cusub, hal abuurnimo, go,aan adag, falcelin, yaabanaan iyo cilmibaaris waa muhiim.

Muqararka maadooyinka

Muqararka maadooyinku waxa uu ka koobanyahay waxa ay ardeydu ku baranayaan darjada fasalada kala duwan. Dugsi kastaa isaga ayaa go,aamiya sida ay ardeydu u shaqaynayaan si ay u gaaraan yoolka amaa goolka ku cayiman muqararka maadada.

Qiimeyn

Ardeydu waa in ay ka helaan macalimiintooda qiimayn waxbarasho oo joogto ah laga soo bilaabo sandka u horeeya. Qiimaynatani waxa ay muhiim u tahay in uu ardeygu helo waxbarasho ku haboon. Qiimaynuhu waa in ay ka caawiyaan ardeyda si ay u fahmaan waxa ay tahay iyagu in ay sameeyaan si ay sida ugu fiican ay wax u bartaan. Qiimaynta waxbarasho ee maado, nidaam iyo edebta waxa la siiyaa sanadka oo dhan, qiimaynta waxa ardeyda lagu siin karaa odhaah ama wada hadal ama qoraal.
Dugsiga hoose ilmuhu ma helaan qiimayn buundo leh. Dugsiga dhexe waxa ay helaan qiimayn bunndo leh ama mid aan buundo lahayn. Qiyaasta buundooyinku waxa ay u dhaxaysaa 1-6, buundada 6 waa buundada ugu fiican. Ardeyda oo dhami waa in ay qiimeeyaan shaqadooda, horumarkooda iyo aqoontooda. Tan waxa loogu yeeraa isqiimayn.

Ardeyda afkooda hooyo aanu ahayn noorwiiji.

Ardeyda aan afkooda hooyo ahayn noorwiiji ama saamisk, waxa ay xaq u leeyihiin waxbarasho luqadeed oo u gaar ah ilaa inta ay si fiican u baranayaan luqadda noorwiijiga oo fasalkooda la socon karayaan. Waxbarashada gaarka ah waxa ay noqon kartaa seddex nooc:

 • Waxbarashada gaarka ah ee noorwiijiga- saacado gaara oo luqadda noorwiijiga ah lagu baranayo.
 • Maadooyinka oo lagu barayo lab luqadood- ardeyda laba luqadooda ayaa lagu caawinayaa si ay u fahmaan maadooyinka.
 • Barashada afka hooyo – Ardeyda waxa ay heli karaan waxbarasho afkooda ah.

Dugsigu waa in uu qiyaasaa ardeyga aqoontiisa luqadeed ee noorwiijiga, si loo ogaadu in uu u baahanyahay waxbarasho gaar ah oo luqadda noorwiijiga ah. Hadii qiyaasto u sheekto in ardeygu u baahanyahay waxbarasho gaar ah oo luqadda ah, waxa loo samaynayaa go,aan fudud oo ku saabsan waxa ay ka koobantahay iyo baaxadda ay leedahay waxbarashada luqadeed ee gaarka ahi. Adigu waalid ahaan xaq ayaad u leedahay inad ka cabato go,aankan.

Waxbarashada luqadda noorwiijiga ee gaarka ah

Ardeyda ku cusub Noorway ee aan ku hadlikarin noorwiiji badan, waxa ay heli karaan saacado iyaga loogu talagalay si ay u bartaan luqada noorwiijiga. Tani waxa ay leedahay muqarar u gooni ah. Marka ay bartaan luqad ku filan oo noorwiiji ah fasalkooda ayey la soconayaan, iyada oo la siinayo caawino yar. Ulajeedada waxbarashada luqada noorwiijiga ah ee garka ah waa in ardeydu ay barato luqad kufilan oo noorwiiji ah si ay ula socon karaan fasalkooda iyagoon caawino kale helin. Inta badan waqti dheer oo sanado ah ayey qaadataa in la barto noorwiiji si loogaga faa,iidaysto waxbarashada maadooyinka oo dhan.

Ku barashada maadooyinka laba luqdood

Isla waqtiga uu ardeygu baranayo noorwiijiga, waa in ay sii wataan barashada maadooyinka. Markaa waxa qasab ah in ardeydu ay caawino ku helaan luqadda afkooga hooyo si ay u fahmaan maadooyinka. Macalinka maadada iyo macalinka labaluqdoodluhu waxa ay ka wada shaqeeyaan waxa ardeygu ku baranayo afkiisa hooyo. Tan waxa loogu yeera wax ku barashada maadooyinka laba luqadood, taasoo xanbaarsan in ardeygu maadada kubaranayo laba luqadood. Haddi ay lagama maarmaan tahay, ardeydu waxa ay xaq uleedahay wax ku barashada labada luqadood.

Barshada luqadda afka hooyo

Barashada luqadda afka hooyo waa ilmaha oo la barayo afkiisa hooyo, ulajeedaduna waa in ardeygu si fiican u barto afkiisa hooyo. Taasoo ardeyga u sahlaysa in uu noorwiijiga si fiican u barto. Dugsiga ayaa qiimeeya in ardeygu u baahanyahay barashada afka hooyo iyo in kale. Haddii uu dugsigu arko in ardeygu ubaahanyahay inuu barto afkiisa hooyo, markaa ardeygu xaq ayuu u yeelanayaa barashada afkiisa hooyo.

Saldhiga waxbarasho ee loo fidiyo ardeyda dalka ku cusub

Ardeyda waqti yar joogtay Noorway waxay helaan saldhig waxbarasho oo u gaar ah si ay u bartaan luqadda noorwijiga ka hor inta aanay bilaabin fasalkooda caadiga ah. Degmada ay dagenyihiin ayaa si koox, fasal ama dugsi ah ugu habeeya in ay helaan saldhig waxbarasho ardeyda cusubi. Qasab maaha in uu ardeygu galo waxbarashada saldhiga ah, laakiin ardeyda qaadata saldhiga waxbarasho waa ay kaga fiicanaadaan fasalka caadiga ah kuwa aan qaadan. Waxbarashada loo fidiyo saldhiga waxbarashadu waa inay abuurtaa is dhexgal iyo bay,ad wanaagsan oo wax barasho.

Wax barashada ka dhacda fasalka dibadiisa

Darajada fasalada ee kaladuwan waa caadi in ay ardeydu banaanka socod ugu baxaan, ay booqdaan matxafyo, ama ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ku sameeyaan fasalka dibadiisa. Tani waa waxbarasho la mid ah ta uu ardeygu ku qaadanayo fasalka gudihiisa, waana qasab ardeygu in uu ka qayb qaato. Dugsiyada badankooda waa caadi in ardeydu ay u baxaan meel ay maalmo soo joogayaan oo ku dhaxayaan waxana la yiraa (leirskole). Ulajeedada arintan loo sameeyay waa in ay xoojiso ardeyda maado ahaan iyo dhaqan ahaanba. Bixitaanada uu dugsigu diyaariyaa waa lacag la,aan. Haddii aad wax suula ka qabto safarada ama socdaalka ay ardeydu ubaxayaan, waxa aad kala hadli kartaa macalinka fasalka, si aad macluumaad badan uga hesho sida loo dyaariyey socdaalada.
Mabaadii´da waxbrashada gaarka ah way quseeyaan waxbarashada lagu qaato fasalka dibadiisa. Qiimo aad u badan ayey samaynaysaa haddii ardeyda oo dhan ka qaybqaadato. Muhiim ayey ardeyda u tahay in siyaabo kala duwan ay wax u bartaan, socdaalada noocaan ah macna weyn ayey u leeyihiin habdhaqanka iyo wadajirka fasalka. Haddii ay jiraan wax ka hor istaagaya ilmahaaga inuu ka qayb qaato socdaaladan, waa in aad kala hadashaa macalinka fasalka si ilmahaaga wax kale loogu diyaariyo.

Casharka guriga(laylis)

Waa caadi in ardeyda la soo siiyo shaqo guriga uu ku sameeyo dugsiga ka bacdi. casharka gurigu sida caadiga waa casharadii lagu soo baray dugsiga oo la doonayo inay gurigana kaga sii shaqeeyaan. Waa ay wanaagsantahay adiga waalidka ah aad la socoto oo aad xiiso u muujiso marka uu ilmahaagu ka shaqaynayo shaqada guriga.
Dugsiyada oo dhan waxay ardeyda ka caawiyaan layliska (shaqada guriga) waa ay kala duwanyihiin sida ay fasalada u kala siiyaan. Dagmooyinka qaarkood ururada rayidka ah ayaa fidiya caawino laylis. Dugsiga ayaad weydiin kartaa caawimooyinka ka jira halka aad degentahay.

Waqtiga uu ardeygu fasaxa yahay

Ilmihu waxa ay wax bartaan marka ay dugsiga joogaan, iyo marka ay fasaxa yihiinba.

Dugsiga waqtiga ay ilmuhu waxbarashada dhamystaan (SFO)

Dugsiyada oo dhan waxa ay leeyihiin meel lagu hayo ilmaha taga fasaka1- fasalka 4 inta aanu dugsigu bilaabmin iyo marka ay waxbarashada dugsigu dhamaato. Meesha ilmaha lagu hayo(SFO) maaha lacag la,aan, laakiin dagmooyinka qaar waa u lacagla,aan.

Waxa ay sameeyaan waqtiga firaaqada

Carruur badan ayaa ka qayb qaadata waxyaabaha loo qabto caruurta waqtiga ay firaaqada yihiin, taasi oo ay wax badan ka bartaan. Haddii saaxiibada dugsigu ay si wadajir ah u xiiseeyaan waxyaalaha laqabto waqtiga firaaqada ah, waxa ay u sahashaa in ay saaxiibo helaan, taasi oo dhalisa in ardeyda uu dhexmaro dhaqan wanaagsani. Waalidiintu kaalin muhiimah ayey ka ciyaaraan marka laga hadlayo ardeydu waxa ay qabtaan waqtiga firaaqada. Inta badan waalidiintu waxa ay ka wada shaqeeyaan sidii ay caruurta ugayn lahaayeen ama uga soo qaadi lahaayeen meelaha ciyaarta, waxayna ka qayb qaataan dhacdooyin kala duwan. Waalidiin badan ayaa tababarayaal ah ama caawimooyin kale ka qabta meelaha ilmahoodu uga qayb qaadanayo ciyaaraha kala duwan. Waxa muhiim ah in adiga waalidka ahi aad xiriir kala samayso waalidiinta kale ciyaaraha hadda la qabanayo. Macalimiin badan ayaa iyaguna la socda ama og ciyaaraha ay ardeydu sameeyaan waqtiga ay firaaqada yihiin.

Xuska maalinta dhalashada

Waa caadi in casuumad la fidiyo marka la xusayo dhalasho. Waliba waxa ay caado usii tahay marka ay ilmuhu dugsiga hoose ku jiraan. Caruur badan ayaa xasaasiyad ka qabta, ama cuntooyin gaara cuna, taas oo keeni karta in ay ku adkaato inay ka qaybqaataan xuska dhalashada. Sidaa darteed waa muhiim in waalidku uu war geliyo waalidiinta kale hadii ay jiraan wax ilmahoodu aanu cunin ama xasaasiyad ka qabo inta aanay ka qayb qaadan xaflada xuska dhalashada. Waa caadi in hadiyad yar loo geeyo ilmaha xafladda xuska dhalashada loo qabanayo. Waxa wanaagsan in shirarka waalidiinta lagaga wada hadlo xafladaha dhalshada oo la isla garto hadiyada la is weydaarsanayaa inta ay leekaanayso. Waxa muhiim ah in aan cidna laga horjoogsan xafladaha xuska dhalashada.

Talo siin iyo sii wadashada waxbarashada

Xaq u yeelashada in lagu hago dhaqan waxbarasho.

Dugsigu waa in uu ardeyga ka caawiyaa horumaka dhaqan, ka maadiga ah iyo ka wax barasho ee shaqsiga ah.Talada dhaqan waxbarasheed ardeyga waxa uu ka caawinayaa in ay dugsiga ka helaan xuquuqdooda. Waa in ay ka caawisaa ardeyga shaqsiyada, dhaqanka, ama dareenka dhibaato ee saamayn weyn ku yeelan karta wax barashada ardeyga iyo xiriirka dhaqan ee dugsiga.
Caawinaadu waxa ay ka koobnaan kartaa in la cadeeyo dhibaatooyinka iyo inta ay le´egyihiin lana cadeeyo waxa uu dugsigu ku caawin karo. Ardeygu dugsiga dibadiisana wuu ku helikaraa caawimo. Talo bixinta dhaqan waxbarasho waxay ka caawin kartaa inay helaan oo laxiriiraan hayadaha gargaarka ee saxda ah.

Talo ka siinta waxbarashada iyo Xirfadda

Talo bixiyayaasha dugsiga dhexe waa in ay ardeyga iyo waalidka siiyaan macluumaad ku saabsan nooca waxabarashada dugsiga sare ee ardeygu codsanayo.
Talo bixinta waxbarashada iyo xirfaddu waa in ay ardeyga ka caawisaa inuu noqdo mid og qiimihiisa gaarka ah, xiisihiisa iyo shuruudihiisa. Tani waa in ay ardeyga siisaa is-aqoonsi aanay kordhisaa kartidooda ay ku samaynayaan doorasho waxbarsho ama xirfad wanaagsan oo ku haboon. Tala bixiyuhu waa in uu ardeyga ka caawiyaa in uu miisaamo ama qiyaaso cawaaqibaadka ka i man kara doorashooyinka ay sameeyaan, aanay ka ilaaliyaan in ay doortaan waxbarsho ama xirfad qalad ah.
Ardeydu waa in ay helaan macluumaad iyo talooyin ku saabsan:

 • Doorashada shaqo
 • Fursadaha wax barasho ee Noorway iyo dalalka kale ka jira
 • Suuqa shaqo ee dalka iyo dalka dibadiisaba ka jira
 • Isticmaalka qalabka talo bixinta.

U gudubka dugsiga sare

Ardeyda dhamaysatay dugsiga dhexe, waxy xaq u leeyihiin waxbarashada dugsiga sare. Marka ay ku jiraan fasalka 10.naad ayey codsadaan waxbarashada dugsiga sare.
Ardeyda Noorway timaad dhamaadka dugsiga dhexe, Waxay u baahnaan karaan waxbarasho dheerad ah oo dugsiga dhexe ah inta aanay bilaabin waxbarashada dugsiga sare. Dagmooyinka qaar waxa ay siiyaan adrdeydaa sanad dheeraad ah oo waxbarashada dugsiga dhexe ah. Meelo qaarkood ardeygu waxa uuku qaadan karaa waxbarashada dugsiga dhexe dugsiyada waxbarasho ee dadka waaweyn ama sal waxbarshadeed looga fidiyey dugsiyada sare mid ka mida. Meelo badan waxa ka jira wax loogu yeero fasalada isku dhafan oo looga sameeyo mid ka mida dugsiyada sare halkaas oo ay ardeydu ku bartaan waxbarashadii dusiga dhexe.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Thai

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนภาคบังคับ

โรงเรียนภาคบังคับใช้เวลาเรียน 10 ปี และแบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาแบ่งเป็นระดับชั้น 1 - 7 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสามระดับชั้น คือ 8- 10 เด็กเริ่มเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งเมื่อเขามีอายุ 6 ขวบในปีนั้น และหลังจากการปิดเทอมภาคฤดูร้อนผ่านไปเขาจะได้ขึ้นอีกระดับชั้น
หนึ่งปีการศึกษานับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงประมาณวันที่ 20 มิถุนายนของทุกๆปี ในปฎิทินการศึกษาจะระบุข้อมูลเกี่ยวกับวันหยุดต่างๆ วันปิดเทอมในของปีการศึกษาไว้ คุณสามารถขอปฎิทินการศึกษาได้จากโรงเรียน หรือค้นหาได้จากเว็ปไซต์ของทางเทศบาลประจำอำเภอ(kommune)

โรงเรียนภาครัฐเรียนฟรี

โรงเรียนภาคบังคับมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลและของภาคเอกชน หน่วยราชการเทศบาลประจำอำเภอเป็นเจ้าของโรงเรียนรัฐบาลและไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รวมถึงชั่วโมงเรียน อุปกรณ์การเรียนและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมานี้นับเป็นส่วนของหนึ่งของการศึกษา เด็กทุกคนที่มีอายุระหว่าง 6-16 ปีอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ มีสิทธ์เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล

การขาดเรียนและการขอลาหยุด

ในประเทศนอร์เวย์กำหนดไว้ว่าเด็กทุกคนที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมาโรงเรียนทุกวันและทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน ผู้ปกครองไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้นักเรียนหยุดเรียนได้
ทางโรงเรียนจะจดบันทึกการมาเรียนของนักเรียนทุกวัน ถ้านักเรียนป่วยจนไม่สามารถมาเรียนได้ ผู้ปกครองสามารถให้เด็กพักผ่อนอยู่ที่บ้านได้ โดยผู้ปกครองมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเมื่อนักเรียนป่วยและขาดเรียน โรงเรียนควรได้รับทราบข้อมูลในตอนเช้าของวันนั้นก่อนที่จะเริ่มการสอน ถ้านักเรียนป่วยต่อเนื่องหลายวัน ต้องยื่นใบรับรองการป่วยจากแพทย์
ถ้านักเรียนมีความจำเป็นที่จะขอลาหยุด นอกเหนือจากวันหยุดในปฎิทินการศึกษา ผู้ปกครองจำเป็นต้องเขียนใบลาหยุดและต้องยื่นให้ทางโรงเรียนก่อนที่จะหยุดเรียน ในใบลานั้นต้องแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนของนักเรียน ทางหน่วยราชการเทศบาลประจำอำเภอ สามารถอนุมัติให้เด็กหยุดเรียนได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ถ้าเห็นสมควร นักเรียนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์และจะขอวันหยุดเพื่อไปร่วมพิธีกรรมทางศาสนาของตนเอง ต้องแจ้งขอลาหยุดในวันต่างๆนั้น

หลักการที่สำคัญของโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์

หลักการที่สำคัญของโรงเรียนในนอร์เวย์ตั้งบนรากฐานว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โรงเรียนจะเน้นเรื่องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียน นักเรียนจะได้รับความปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทางโรงเรียน

นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้สึกที่มั่นใจว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและของโรงเรียน

โรงเรียนเน้นเรื่องความเชื่อมั่นและการเคารพในตัวนักเรียน จะไม่มีนักเรียนคนใดที่จะถูกรังแกหรือถูกเหยียดหยามเนื่องจากความแตกต่าง นักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้สึกที่มั่นใจว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชั้นเรียนและของโรงเรียน ทุกคนที่ทำงานที่โรงเรียนจะติดตามดูแลนักเรียน ถ้าผู้ใหญ่ที่ทำงานที่โรงเรียนคนใดคนหนึ่งรู้หรือคาดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้น เช่น มีนักเรียนคนหนึ่งถูกรังแก ถูกเสียดสี เหน็บแนม หรือถูกกลั่นแกล้งด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนคนนั้นไม่มีความสุข พวกผู้ใหญ่เหล่านี้จะใช้วิธีนี้ทุกครั้งเมื่อเขาพบเห็น

 • พวกเขาจะเข้าห้ามปราม ระงับการทะเลาะวิวาททันที ถ้าเป็นไปได้
 • แจ้งอาจารย์ใหญ่ให้ทราบ
 • สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ถ้ามีนักเรียนอยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่ดีหรือไม่ปลอดภัยที่โรงเรียน อาจารย์ใหญ่มีหน้าที่ที่จะวางแผนงานและดำเนินการช่วยเหลือให้นักเรียนคนนั้นปลอดภัยและสร้างความรู้สึกที่มั่นใจให้นักเรียนขึ้นอีกครั้ง สิ่งนี้เรียกว่า กิจกรรมที่พึงปฎิบัติของโรงเรียน(skolens aktivitetsplikt)

ระเบียบวินัยและวินัย

โรงเรียนมีกฎระเบียบและวินัยที่นักเรียนต้องปฎิบัติตาม ถ้านักเรียนไม่ประพฤติปฎิบัติตาม ทางโรงเรียนในประเทศนอร์เวย์จะใช้วิธีพูดคุยตักเตือน เมื่อนักเรียนไม่ทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนครั้งแรกจะถูกเรียกเพื่อมาตักเตือน ถ้ายังประพฤติตัวไม่ดีขึ้น ทางโรงเรียนจะแจ้งไปยังผู้ปกครองเพื่อรับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปตักเตือนนักเรียนที่บ้าน นอกจากนี้ทุกๆชั้นเรียนยังมีตั้งกฏเกณฑ์ต่างๆ ของห้องขี้นมา ทั้งนักเรียนและครูประจำชั้นเป็นผู้กำหนด เพื่อให้ทุกคนได้รับความพอใจและพร้อมที่จะเรียนอย่างเต็มที่

นักเรียนทุกคนมีโอกาศเท่าเทียมกันที่จะเรียน

โรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนทางด้านการศึกษาและการพัฒนาการอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงว่าความเป็นมาเรื่องภูมิหลัง หรือทักษะของนักเรียน ทางโรงเรียนคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียน และพยายามช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขามีความรู้สึกที่ดีแก่โรงเรียนและสังคม การศึกษาให้ความรู้แก่นักเรียนและเพิ่มความต้องการที่จะให้นักเรียนศึกษาต่อ ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมนักเรียนดังนี้

 • ให้เกิดการพัฒนาในตัวบุคคล
 • ให้พัฒนาความรู้ในด้านวิชาการต่างๆ
 • ให้สามารถอยู่รอดในสังคม

การเรียนการสอนที่เหมาะสม(Tilpasset opplæring)

นักเรียนทุกคนจะได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสม นักเรียนแต่ละคนแตกต่างกันและมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนจะจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา

การศึกษาพิเศษ(Spesialundervisning)

นักเรียนบางคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาพิเศษ ถ้าผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนมีความเห็นว่าการศึกษานั้นไม่ส่งผลประโยชน์แก่นักเรียน ทางโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับคุณสมบัติและความสามารถของนักเรียน(tilpasset opplæring) ถ้าการศึกษานี้ยังไม่ส่งผลที่ตรงกับเป้าหมายอีก ทั้งทางโรงเรียนและหน่วยงานด้านจิตวิทยาเพื่อการศึกษา Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) รวมทั้งผู้ปกครองมีหน้าที่ร่วมกันที่จะประเมินนักเรียน เพื่อค้นหาแผนการศึกษาที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน และเพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การศึกษาแบบนี้เรียกว่า การศึกษาพิเศษ (Spesialundervisning) นักเรียนที่มีเป้าหมายของการศึกษาที่ต่างจากนักเรียนคนอื่นๆในห้อง จะมีอุปกรณ์การเรียนพิเศษ และหรือมีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ(ในชั่วโมงเรียน และหรือในช่วงพัก)

การทำงานร่วมกันระหว่างทางบ้านและโรงเรียน

ตามกฏหมายว่าด้วยการศึกษากำหนดไว้ว่า ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองมีหน้าที่ร่วมกันที่จะรับผิดชอบในด้านการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนมีหน้าที่ที่จะทำงานร่วมกันกับผู้ปกครอง การทำงานร่วมกันแบบนี้ จัดขึ้นทั้งในระดับประเทศและระดับโรงเรียน

การทำงานร่วมกันระดับประเทศ

หน่วยงานราชการได้จัดตั้งให้มีกลุ่มตัวแทนผู้ปกครอง(foreldreutvalg) ในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(FUG) FUG มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ปกครองและโรงเรียน FUG ยังให้คำแนะนำแก่หน่วยราชการในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน

การทำงานร่วมกันกับโรงเรียน

ผู้ปกครองของนักเรียนที่โรงเรียนมีส่วนร่วมที่จะคัดเลือกตัวแทนผู้ปกครอง หรือ foreldrenes arbeidsutvalg(FAU) FAU จะทำงานร่วมกันกับโรงเรียนและให้คำแนะนำกับอาจารย์ใหญ่
หลายๆโรงเรียนมีการเลือกตัวแทนผู้ปกครองของห้อง ตัวแทนนี้ได้รับการเลือกตั้งมีวาระหนึ่งปีการศึกษา และมีหน้าที่ทำงานร่วมมือกับครู ตัวแทนนี้ทำหน้าที่แทนผู้ปกครองคนอื่นๆ พวกเขาเจรจากับโรงเรียนในเรื่องต่างๆ

การทำงานร่วมกันในชั้นเรียน

โรงเรียนทุกๆโรงเรียนจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองในช่วงระยะต้นๆของปีการศึกษา โรงเรียนส่วนมากจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองสองครั้งต่อปี แต่บางโรงเรียนมีการประชุมมากกว่านั้น การประชุมผู้ปกครองจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองทุกคนมีโอกาสมาร่วมประชุมพร้อมกันในชั้นเรียน ในการประชุมผู้ปกครองนี้จะมีการสนทนากันเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของโรงเรียน ในปีการศึกษานั้นๆ รวมทั้งกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ทำกันที่โรงเรียน เนื้อหาของการศึกษาและสิ่งที่ต่างๆ ที่ผู้ปกครองควรต้องรับทราบ
การประชุมผู้ปกครองอาจทำให้ผู้ปกครองรู้จักกันมากขึ้น ซึ่งทำให้เด็กรู้จักกันมากขึ้นทั้งที่โรงเรียนและนอกเวลาเรียนด้วย

การร่วมกันทำงานเพื่อบุตรของท่าน

ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก การร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นสิ่งดีและนำไปสู่ความสำเร็จทางด้านการศึกษาของนักเรียน คุณผู้เป็นแม่หรือพ่อต้องเข้าร่วมประชุมเพื่อการพัฒนาการ และเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง นั่นหมายถึงคุณได้แสดงความสนใจกับการศึกษาของบุตรของคุณ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณแบ่งบันความรู้ความเข้าในตัวบุตรของคุณให้กับโรงเรียนรับทราบ

คุณจะแสดงความสนใจในเรื่องการศึกษาของบุตรได้อย่างไร

มีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณผู้เป็นแม่หรือพ่อสามารถทำได้เพื่อแสดงความสนใจในเรื่องการศึกษาของบุตรของคุณ คุณทำได้ดังนี้

 • พูดคุยกับเด็ก/วัยรุ่น ซักถามว่าเขาทำอะไรบ้างและได้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียน
 • หาเวลาให้เด็ก/วัยรุ่น ให้เขาได้มีโอกาสทำการบ้าน
 • คุณพร้อมที่จะให้เวลากับบุตรของคุณ เมื่อเขาทำการบ้านที่บ้าน
 • ไปร่วมงานแสดงต่างๆของโรงเรียน
 • ติดต่อไปยังโรงเรียนเมื่อคุณมีคำถาม เมื่อคุณต้องการให้ข้อมูลหรือขอข้อมูล

การประชุมเพื่อพัฒนา(Utviklingssamtale)

การประชุมเพื่อการพัฒนาการนี้เป็นการประชุมระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่นี่ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง และครูประจำชั้นจะสนทนากันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของนักเรียนในโรงเรียน จุดประสงค์ของการประชุมคือ ต้องการค้นหาวิธีการทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือและสร้างสิ่งจูงใจทางด้านวิชาการและการเข้าสู่สังคมของนักเรียน สิ่งสำคัญอีกอย่างคือ ทำอย่างไรนักเรียนจะสามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง
นักเรียนและผู้ปกครองมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีการประชุมเพื่อการพัฒนาการ อย่างน้อยสองครั้งต่อปีการศึกษา ผู้ปกครองควรพูดคุยกับบุตรก่อน ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุม คิดทบทวนคำถามที่จะถามโรงเรียน โรงเรียนมีหน้าที่ที่จะติดต่อกับคุณในฐานะผู้ปกครองอีก นอกเหนือจากเวลาที่มาประชุมหากจำเป็น
การประชุมผู้ปกครองนี้สามารถจัดขึ้นได้ระหว่างครูกับผู้ปกครองโดยไม่มีนักเรียน

การเก็บรักษาความลับ

ทุกๆคนที่ทำงานกับโรงเรียนมีหน้าที่เก็บรักษาความลับ นั้นหมายถึงพวกเขาไม่สามารถจะบอกข้อมูลที่รับมาจากที่ทำงานของเขาเกี่ยวกับเรื่องส่วนบุคคล ของคุณหรือของลูกให้กับคนอื่น การไม่เก็บรักษาความลับนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
กฎนี้มีข้อยกเว้นสองข้อคือ

 1. ถ้าบุตรของท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มจากบุคคลภายนอก นอกเหนือจากโรงเรียน คุณจำเป็นต้องยินยอมให้โรงเรียนให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่บุคคลที่จะมาช่วยเหลือบุตรของคุณ การให้ความยินยอมเช่นนี้ หมายถึงคุณได้อนุญาตให้ทางโรงเรียนบอกบางสิ่งบางอย่างกับคนอื่น คุณและโรงเรียนต้องตกลงกันว่าอะไรที่สามารถบอกได้ การยินยอมเช่นนี้มีกำหนดระยะเวลา และคุณสามารถเรียกร้องมันกลับคืนได้เมื่อคุณต้องการ
 2. ถ้าโรงเรียนมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าบุตรของคุณได้รับการดูแลที่ขาดตกบกพร่อง หรืออยู่ในเกณฑ์อันตรายที่อาจได้รับบาดเจ็บด้วยกรณีใดกรณีหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมีหน้าที่ในการแจ้งหน่วยสวัสดิการเด็ก(barnevernet)

ล่าม

การสื่อสารที่ดีและความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองถือว่าสำคัญมาก บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ล่าม ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองเองสามารถขอใช้ล่ามได้ ในกรณีที่ท่านจำเป็นต้องใช้ล่าม เช่น ในการประชุมผู้ปกครอง ท่านต้องแจ้งกับทางโรงเรียนล่วงหน้า ทางโรงเรียนเป็นผู้ติดต่อและจ่ายค่าล่าม ล่ามมีหน้าที่ในการรักษาความลับ และไม่อนุญาตให้ใช้เด็กเป็นล่าม

หลักสูตรการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาควบคุมการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับมัธยมปลาย และหลักสูตรการศึกษาควบคุมเนื้อหาการเรียนการสอน หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษารวมและหลักสูตรการศึกษาของแต่ละภาควิชา

บัญญัติหลักสูตรการศึกษา

บัญญัติหลักสูตรการศึกษาอธิบายถึงคุณค่าและหลักการที่มุ่งเน้นถึงการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งหมดของโรงเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ และโรงเรียนระดับมัธยมปลาย
บัญญัติหลักสูตรการศึกษามุ่งเน้นเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสที่จะพัฒนาความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ความสามารถในการออกความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการตระหนักถึงจริยธรรม รวมถึงนักเรียนจะได้เรียนรู้ระบบประชาธิปไตยในภาคปฏิบัติด้วย
นักเรียนจะสามารถค่อยๆพัฒนาความรู้และความเข้าใจอย่างยั่งยืน พวกเขาสามารถไตร่ตรองการเรียนรู้ของตนเอง และสามารถนำสิ่งที่พวกเขาได้เรียนมาไปใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ นักเรียนสามารถฝึกการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบ-ทั้งนักเรียนเองคนเดียว และกับคนอื่นๆได้ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการเรียน การทำงานร่วมกัน ความคิดใหม่ๆและความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินและผลตอบกลับ ความสงสัยและการค้นคว้าเป็นสิ่งสำคัญ

หลักสูตรวิชาต่างๆ

หลักสูตรของวิชาเหล่านี้ระบุถึงสิ่งที่นักเรียนจะได้เรียน โดยแยกเป็นระดับชั้น แต่ละโรงเรียนตัดสินใจเองว่า นักเรียนควรจะทำงานอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

การประเมิณผล

นักเรียนจะได้รับการประเมิณผลระหว่างการเรียนจากคุณครูผู้สอนตั้งแต่ปีการศึกษาแรก การประเมิณเหล่านี้ถือว่าสำคัญมาก เพื่อที่นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้การประเมิณเหล่านี้ยังช่วยให้นักเรียนเข้าใจด้วย ว่าเขาเองควรจะทำอย่างไรในการเรียนรู้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด การประเมิณผลระหว่างการเรียนในวิชาต่างๆ จะรวมถึงเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความประพฤติตลอดปี การประเมิณนักเรียนมีทั้งการพูดและการเขียน
ในระดับประถมศึกษา จะไม่มีการให้คะแนนนักเรียนจากการประเมิณ ส่วนการประเมิณในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีทั้งการให้คะแนนและไม่มีคะแนน ระดับของคะแนน คือ 1–6 คะแนนที่ดีที่สุด คือ 6 นักเรียนทุกคนจะได้รับการประเมิณจากงานของตนเอง การพัฒนาตนเอง และความสามารถของตนเอง ซึ่งเรียกว่า การประเมิณตนเอง(egenvurdering)

นักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่น

นักเรียนที่มีภาษาแม่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษานอร์เวย์หรือภาษาซามี มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาภาษาพิเศษจนกว่าพวกเขาได้เรียนรู้ภาษานอร์เวย์จนเพียงพอที่จะติดตามการเรียนการสอนตามปกติในห้องเรียนได้ การศึกษาภาษาพิเศษมีอยู่สามอย่าง คือ

 • การศึกษาภาษานอร์เวย์พิเศษ - มีชั่วโมงเฉพาะในการเรียนภาษานอร์เวย์
 • การศึกษาภาควิชาสองภาษา - นักเรียนมีสิทธิ์รับการช่วยเหลือด้วยการใช้ภาษาแม่เพื่อความเข้าใจในวิชาต่างๆ
 • การศึกษาภาษาแม่ – นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับการเรียนการสอนภาษาแม่

โรงเรียนต้องวัดผลและประเมิณความสามารถด้านภาษานอร์เวย์ของนักเรียน เพื่อที่จะได้รู้ว่านักเรียนควรได้รับการศึกษาภาษาพิเศษหรือไม่ ถ้าผลการประเมิณสรุปได้ว่าเด็กควรจะได้รับสิทธิในการศึกษาภาษาพิเศษ จะต้องเป็นการตัดสินเฉพาะรายบุคคล ในเรื่องของเนื้อหาและขอบเขตของการศึกษาภาษาพิเศษนี้ ในฐานะผู้ปกครองคุณมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ในการตัดสินนั้น

การศึกษาภาษานอร์เวย์พิเศษ

นักเรียนที่พึ่งมาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ และยังพูดภาษานอร์เวย์ได้ไม่มากนัก จะได้รับชั่วโมงการเรียนภาษานอร์เวย์เฉพาะตัว ซึ่งการศึกษาภาษานอร์เวย์พิเศษจะมีหลักสูตรเฉพาะ เมื่อนักเรียนได้เรียนภาษานอร์เวย์มากขึ้น พวกเขาสามารถที่จะเข้าร่วมการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้ โดยได้รับการช่วยเหลือพิเศษในบางส่วน เป้าหมายการศึกษาภาษานอร์เวย์พิเศษ คือ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนภาษานอร์เวย์ได้เพียงพอ เพื่อจะสามารถเข้าเรียนและติดตามการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้โดยไม่ต้องรับความช่วยเหลือพิเศษแต่อย่างใด อาจใช้เวลานานหลายปีในการเรียนภาษานอร์เวย์ให้พอเพียง จนสามารถได้ประโยชน์สูงสุดกับการเรียนการสอนเที่ป็นภาษานอร์เวย์ของทุกวิชา

การศึกษาภาควิชาสองภาษา

ในขณะที่นักเรียนได้รับการเรียนการสอนภาษานอร์เวย์ นักเรียนจะยังคงได้รับการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆด้วย ดังนั้นสิ่งที่จำเป็น คือ การที่นักเรียนได้รับการช่วยเหลือในภาษาแม่ เพื่อความเข้าใจด้านวิชาการต่างๆ ครูประจำวิชาและครูสองภาษาจะทำงานร่วมกันว่านักเรียนควรจะเรียนอะไรโดยใช้ภาษาแม่ เราเรียกว่า การศึกษาภาควิชาสองภาษา ซึ่งหมายความว่า นักเรียนได้รับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆเหล่านี้ด้วยสองภาษา ในกรณีที่จำเป็น นักเรียนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาภาควิชาสองภาษา

การศึกษาภาษาแม่

การศึกษาภาษาแม่เป็นการเรียนการสอนในภาษาแม่ และเป้าหมายคือเพื่อการเรียนรู้ภาษาแม่ที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนภาษานอร์เวย์ได้ง่ายขึ้น โรงเรียนจะเป็นผู้ประเมิณว่านักเรียนมีความต้องการการศึกษาภาษาแม่หรือไม่ ถ้าโรงเรียนมีความเห็นว่านักเรียนควรได้รับการศึกษาภาษาแม่ แสดงว่านักเรียนมีสิทธ์ได้รับการเรียนการสอนภาษาแม่

การศึกษาพิเศษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่เข้ามาอยู่ใหม่

นักเรียนที่พึ่งเข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ สามารถได้รับการศึกษาพิเศษเบื้องต้น เพื่อที่พวกเขาจะได้เรียนภาษานอร์เวย์ก่อนจะเริ่มเรียนในชั้นเรียนปกติ เทศบาลประจำอำเภอสามารถการจัดการการศึกษาพิเศษเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่พึ่งเข้ามาอยู่ใหม่แบบเฉพาะกลุ่ม เฉพาะชั้นเรียน หรือเฉพาะโรงเรียน การศึกษาพิเศษเบื้องต้นเป็นเรื่องของความสมัครใจ แต่นักเรียนหลายคนเรียนได้ดีกว่าหากพวกเขาได้ผ่านการศึกษาพิเศษเบื้องต้นมาก่อน การเรียนการสอนในการศึกษาพิเศษเบื้องต้นเน้นถึงการเข้าร่วมและสภาพแวดล้อมของการเรียนที่ดี

การศึกษานอกห้องเรียน

ถือเป็นเรื่องปกติที่นักเรียนในทุกระดับชั้นจะออกไปเดินทัศนศึกษา ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และทำกิจกรรมต่างในสถานที่อื่นๆ นอกเหนือจากการอยู่ในห้องเรียน นี่เป็นการเรียนการสอนเช่นเดียวกันกับการเรียนการสอนในโรงเรียน และเป็นภาคบังคับที่ต้องเข้าร่วม
เป็นเรื่องปกติในหลายๆโรงเรียนที่นักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายหลายวัน และนักเรียนต้องพักค้างคืน จุดประสงค์ของการเข้าค่าย คือ เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพของนักเรียนทั้งในด้านวิชาการและด้านสังคม การเดินทางต่างๆ ที่จัดโดยโรงเรียนจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากคุณสงสัยเกี่ยวกับการเดินทางหรือการเข้าค่าย คุณสามารถพูดคุยกับครูที่ปรึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานของการเดินทางหรือการเข้าค่ายพักแรมได้
หลักการของเรียนการสอนที่เหมาะสม(tilpasset opplæring) ยังใช้กับการศึกษานอกห้องเรียนเช่นกัน ซึ่งถือว่ามีคุณค่ามากเมื่อนักเรียนทุกคนเข้าร่วม ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนที่จะได้เรียนรู้ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน และการเดินทางดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องความสัมพันธ์ด้านสังคมในห้องเรียน หากมีบางอย่างที่ทำให้ลูกของคุณรู้สึกว่ายากในการเข้าร่วมกิจกรรม คุณต้องนำไปพูดคุยกับครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับลูกของคุณ

การบ้าน

เป็นเรื่องปกติที่นักเรียนได้แบบฝึกหัดมาทำที่บ้านหลังเลิกเรียน ตามปกติแล้วการบ้านจะเป็นเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วที่โรงเรียน และเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกและทบทวนที่บ้าน ถือเป็นการดีมากที่คุณในฐานะผู้ปกครองคอยติดตามและแสดงความสนใจในเรื่องการบ้านของลูกคุณ
ทุกโรงเรียนจัดให้มีการช่วยเหลือการบ้าน แต่ก็มีความแตกต่างกันไปว่าจะให้มีการช่วยการบ้านในระดับชั้นใดบ้าง หน่วยงานจิตอาสาต่างๆในบางเทศบาลจัดให้มีการช่วยหลือการบ้าน คุณสามารถถามทางโรงเรียนได้ว่า มีการจัดการช่วยเหลือในด้านใดบ้าง

เวลาว่างของนักเรียน

เด็กและเยาวชนเรียนรู้เมื่อพวกเขาอยู่ที่โรงเรียนและนอกเวลาเรียน

การดูแลก่อนและหลังเวลาโรงเรียน

โรงเรียนระดับประถมศึกษาทุกโรงเรียนมีการจัดให้มีการดูแลก่อนและหลังเวลาโรงเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้น 1–4 การดูแลก่อนและหลังเวลาเรียนนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อการดูแลเลี้ยงดู และจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียน ทั้งก่อนและหลังเวลาโรงเรียน การดูแลก่อนและหลังเวลาเรียนในทุกเทศบาลนั้นมีค่าใช้จ่าย แต่เทศบาลประจำอำเภอบางแห่งไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมเวลาว่างของนักเรียน

เด็กและเยาวชนหลายคนเข้าร่วมกิจกรรมเวลาว่างต่างๆที่มีการจัดขึ้น และได้เรียนรู้มากมายจากกิจกรรมเหล่านี้ ถ้าเพื่อนที่โรงเรียนมีความสนใจในกิจกรรมเวลาว่างร่วมกัน จะทำให้การมีเพื่อนง่ายขึ้น และยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านสังคมที่ดีสำหรับนักเรียนด้วย ผู้ปกครองเองก็สามารถร่วมมีบทบาทที่สำคัญได้ ในกิจกรรมต่างๆ นอกเวลาเรียนของลูกได้ บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองร่วมมือกันในการขับรถรับส่งเด็กไปฝึกกีฬาและเข้าร่วมงานต่างๆที่ถูกจัดขึ้น ผู้ปกครองหลายคนยังเป็นผู้ฝึกสอนหรือบางคนมีส่วนร่วมในส่วนอื่นๆของกิจกรรมเวลาว่างที่ลูกๆเข้าร่วม ถือเป็นสิ่งที่ดีหากคุณในฐานะผู้ปกครองพูดคุยกับผู้ปกครองคนอื่นๆ เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมเวลาว่าง ครูหลายคนรู้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทำในช่วงเวลาว่าง

การฉลองวันเกิด

เป็นเรื่องปกติที่มีการเชิญแขกไปงานฉลองวันคล้ายวันเกิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษา เด็กหลายคนมีอาการแพ้อาหารหรือเคยชินกับการทานอาหารอื่นๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเข้าร่วมงานฉลองดังกล่าว เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ผู้ปกครองคนอื่นๆทราบ ว่ามีอะไรที่ลูกของคุณแพ้หรือทานไม่ได้ก่อนเข้าร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิด เป็นเรื่องปกติที่มีของขวัญเล็กๆ มามอบให้เจ้าของวันเกิด ถือว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะพูดคุยเกี่ยวกับวันเกิดและเห็นด้วยกับขนาดของขวัญเมื่อมีการประชุมผู้ปกครอง สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือจะไม่มีเด็กคนไหนถูกกีดกันจากการฉลองดังกล่าว

การแนะแนวและการศึกษาต่อ

สิทธิในการได้รับการแนะแนวการศึกษาด้านสังคม

โรงเรียนจะต้องส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการพัฒนาด้านสังคม รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย การให้คำปรึกษานี้จะช่วยนักเรียนในการค้นหาโรงเรียนที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการได้ ทั้งนี้ยังช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาส่วนตัว ด้านสังคม หรือด้านอารมณ์ซึ่งมีผลต่อการเรียนและสภาวะทางสังคมที่โรงเรียนของนักเรียน
การช่วยเหลืออาจประกอบด้วยการชี้แจงปัญหาต่างๆและขอบเขตของปัญหา รวมทั้งชี้แนะว่าทางโรงเรียนสามารถช่วยเหลืออะไรได้บ้าง นักเรียนสามารถได้รับความช่วยเหลือภายนอกโรงเรียนได้เช่นกัน ครูแนะแนวการศึกษาด้านสังคมสามารถช่วยโดยการค้นหาและติดต่อเจ้าหน้าที่จะช่วยเหลือได้ถูกต้อง

การแนะนำการศึกษาและอาชีพ

ครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจะให้ข้อมูลแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับสาขาวิชาใดในการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่นักเรียนควรจะสมัครได้
การแนะนำการศึกษาและอาชีพนั้น จะช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า ความสนใจ และคุณสมบัติของตนเอง ซึ่งทำให้นักเรียนสามารถเข้าใจตนเองและเพิ่มความสามารถของนักเรียนในการเลือกการศึกษาและอาชีพได้อย่างถูกต้อง ครูแนะแนวจะช่วยประเมิณผลจากการเลือกของนักเรียน และช่วยป้องกันการเลือกการศึกษาและอาชีพผิดหรือไม่เหมาะสม
นักเรียนจะได้รับข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับ

 • การเลือกอาชีพ
 • โอกาสด้านการศึกษาในประเทศนอร์เวย์ และในต่างประเทศ
 • ตลาดงานในประเทศ และระหว่างประเทศ
 • การใช้เครื่องมือคำแนะนำต่างๆ

การเปลี่ยนเข้าสู่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

เยาวชนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับการศึกษาตอนปลายในขณะที่นักเรียนยังเรียนอยู่ในระดับ 10
นักเรียนที่เข้ามาอยู่ในประเทศนอร์เวย์ในช่วงปลายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อาจจำเป็นได้รับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มเติมก่อนที่พวกเขาจะเริ่มศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทศบาลประจำอำเภอบางแห่งจัดให้มีเรียนเพิ่มพิเศษอีกหนึ่งปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ ในขณะที่สถานที่อื่นๆนักเรียนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับสำหรับผู้ใหญ่ หรือการศึกษาพิเศษเบื้องต้นในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในหลายสถานที่มีชั้นเรียนที่เรียกว่า ชั้นเรียนรวม(kombinasjonsklasser) เป็นห้องเรียนที่เยาวชนได้รับการเรียนการสอนระดับการศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้นที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Tigrinja

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

መሰረታዊ ትምህርቲ ኣብ ኖርዌይ

መሰረታዊ ትምህርቲ ዓሰርተ ዓመታት ይውድእ፣ መባእታዊ ትምህርትን ማእከላይ ትምህርትን ተባሂሉ ከኣ ኣብ ክልተ ይምቀል። መባእታዊ ትምህርቲ ኣብ ሸውዓተ ደረጃ ይምቀል፣ ካብ 1ይ-7ይ ክፍሊ። ማእከላይ ትምህርቲ ከኣ ኣብ ሰለስተ ደረጃ ይምቀል፣ ካብ 8ይ-10ይ ክፍሊ። ቆልዑ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ዕድመ ድመልኡላ ቀዳማይ ክፍሊ ይጅምሩ። ብድሕሪኡ ኣብ ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ክረምታዊ ዕረፍቲ ሓደ ክፍሊ ንላዕሊ ክብ ይብሉ።
ሓደ ዓመተ ትምህርቲ ካብ መፋርቕ ነሃሰ ክሳብ ከባቢ 20 ሰነ ይዝርጋሕ። ኣብቲ ዓመታዊ ውጥን ምህሮ እቶም ቆልዑ ኣብታ ዓመት ኣየኖት መዓልታት ኢዮም ነጻ ከምኡውን በዓላት ደለዎም ሓበሬታ ትረክብ። ውጥን ምህሮ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ክትረክብ ትኽእል። ኮምኡውን ኣብቲ ናይቲ መምሕዳር ገጽ መርበብ ሓበሬታውን ክርከብ ይከኣል።

ህዝባዊ (መንግስታዊ) መሰረታዊ ትህርቲ ብነጻ ኢዩ

መንግስታዊን (ህዝባዊ) ናይ ብሕቲን መሰረታዊ ቤት ትምህርታት ኣለዉ። እቲ መንግስታዊ ቤት ትምህርታት ምምሕዳር ይውንኖ። ህዝባዊ ቤት ትምህርታት ብነጻ ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ ክልቲኡ ማለት መስርሕ ምስትምሃርን መሳርሒታትን፡ ኮምኡውን ካልእ ኣካል ናይቲ መስርሕ ምስትምሃር ድኾኑ ንጥፈታት ብነጻ ኢዮም። ኩሎም ንትምህርቲ ዕድሚኦም ድኣኸለ ቆልዑ ኣብ ህዝባዊ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ መሰል ኣለዎም። ንትምህርቲ ድበጸሐ ዕድመ ድበሃል ካብ 6 ክሳብ 16 ኢዩ።

ብኩራትን ፍቓድን

ኣብ ኖርዌይ፡ መሰረታዊ ትምህርቲ ንኹሎም ዕድሚኦም ንትምህርቲ ድኣኸለ ቆልዑ ግዴታ ኢዩ። እዚ ማለት ከኣ እቲ ተማሃራይ ኩለን ናይ ትምህርቲ መዓልታትን ኩለን ናይ ትምህርቲ ክፍለጊዜን ናይ ነብሲ ወከፍ መዓልትን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክህሉ ኣለዎ። ወለዲ እቲ ተማሃራይ መዓስ ካብ ትምህርቲ ነጻ ክኸውን ኣለዎ ባዕሎም ክውስኑ ኣይክእሉን ኢዮም።
እቲ ቤት ትምህርቲ መዓልታዊ ብዛዕባ ህላወ ተማሃሮ ይምዝግብ። ሓደ ተማሃራይ እንተድኣ ኣዝዩ ሓሚሙ ወይ ሓሚማ እሞ ትምህርቲ ክኸይድ ተዘይክኢሉ፡ ወለዲ ኣብ ገዛ ከውዕልዎ ይኽእሉ ኢዮም። እቲ ተማሃራይ ክሓምም ከሎ ወለዲ ንቤት ትምህርቲ ሓበሬታ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኣለዎም። እቲ ቤት ትምህርቲ ንግሆ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሩ ሓበሬታ ክረክብ ኣለዎ። እቲ ተማሃራይ ንሓያሎ መዓልታት እንተደኣ ሓሚሙ ወይ ሓሚማ ከኣ ካብ ሓኪሙ ናይ ሕክምና ወረቐት ከምጽእ ኣለዎ።
እቲ ተማሃራይ ካብቲ ኣብ ዓመታዊ ውጥን ደለው ፌስታትን በዓላትን ወጻኢ ተወሳኺ ነጻ መዓልታት ዘድልዮ እንተኾይኑ፡ እቶም ወለዲ ኣቐዲሞም ፍቓድ ክሓቱ ኣለዎም። ኣብቲ ቅጥዒ መሕተቲ ፍቓድ እቲ ተማሃራይ ስለምንታይ ተወሳኺ ነጻ መዓልታት ክወሃቦ ኣገዳሲ ከዝኾነ ክግለጽ ኣለዎ። እቲ ምምሕዳር እቲ ጉዳይ ቅኑዕ ኢዩ ኢሉ እንተኣሚኑ ክሳብ ናይ ክልተ ሰሙን ፍቓድ ክህብ ይኽእል። እቶም ካብ ኣባላት ናይ ኖርዌይ ቤተክርስቲያን ወጻኢ እምነት ደለዎም ሕብረተሰብ ድኾኑ ተማሃሮ ከኣ እቲ ሕብረተሰቦም ቅዱስ መዓልታት ወይ ባዓላት ክህልዎ ከሎ ንሶም ካብ ትምህርቲ ነጻ ናይ ሙኻን መሰል ኣለዎም።

ኣገደስቲ ክብርታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኖርዌይ

ክብርታት ቤት ትምህርቲ ኖርዌይ ኣብቶም ሰብኣዊ መሰላት ድተሃንጸ ኢዩ። ካብቲ ኩሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደጋጥም፡ ዘይተጋሃስነት ክብሪ ወድሰብ እቲ ክሰዓብ ደለዎ ኣገዳሲ ክብሪ ኢዩ።

ኩሎም ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ጽቡቕን ዉሑሳትን ክኾኑ

እታ ቤት ትምህርቲ ነቶም ተማሃሮ ብኽብርን ምትእምማንን ትቕበሎም። ዋላሓደ ተማሃራይ ንምፍልላይ ወይ ዝኾነ ዓይነት ስክፍታን ኣይቃላዕን። ኩሎም ተማሃሮ ኣካል ናይቲ ክፍልን ቤት ትምህርትን ሙዃኖም ክስመዖም ኣለዎ። ኩሎም ሰራሕተኛታት ቤት ትምህርቲ እቶም ተማሃሮ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕ ከምደለዉ ይከታተሉ። ሓደ እኹል ሰብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ተማሃራይ ይደሃል፣ ይስከፍ ወይ ብኻልእ ኣገባብ ጽቡቕ ከምደየሎ እንተፈሊጡ ወይ ኢሉ እንተሓሲቡ፡ ኩሉ ግዜ ንሱ ወይ ንሳ፥
ጣልቃ ብምእታው፡ ድከኣል እንተኾይኑ ነቲ ግህሰት ብቑጡፍ ደው ምባል
ንርእሰ መምህር ይሕብር
ነቲ ደጋጠመ ምምርማር
እንተደኣ ሓደ ተማሃራይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ጽቡቕን ዉሕስነትን ዘይተሰሚዕዎ፡ እቲ ርእሰ መምህር እቲ ተማሃራይ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንደገና ጽቡቕን ውሑስን መታን ክኸውን መደብ ናይ ምውጻእን ስጉምቲ ናይ ምውሳድን ሓላፍነት ኣለዎ። እዚ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ናይ ንጥፈታት ግዴታ ተባሂሉ ይጽዋዕ።

ስርዓትን ጠባይን

እተን ቤት ትምህርታት ተማሃሮ ክኽተልዎ ደለዎም ሕጊ ስርዓትን ጠባያትን ኣለወን። ኣብ ትምህርታት ኖርዌይ ሰባት ኣብ ስርዓትን ጠባይን ብዘተ ይሰርሑ። እቲ ቤት ትምህርቲ ሓደ ተማሃራይ ሕጊ ኣይክተልን ኢዩ ኢሉ እንተኣሚኑ፡ ብዛዕባ እዚ እቲ ቤት ትምህርቲ መጀመርያ ምስቲ ተማሃራይ ይዛረብ። እቲ ተማሃራይ ድሕሪ ዘተውን ሕጊ ምጥሓስ እንተቐጺልዎ ምስ ወለዲ ርክብ ይግበር መታን እንታይ ከምደጋጠመ ክፈልጡን ኣብ ገዛ ምስ ውላዶም ክዛረቡን። ብተወሳኺ ነብሲ ወከፍ ክፍሊ ናይ ገዛእ ርእሳ ተማሃሮን መምህርን ብሓባር ደዳልውዎ ናይ ደስታሕጊ ድበሃል ክህልዋ ይኽእል ኢዩ። እቲ ሕጊ ነቲ ክፍሊ መታን ክፈትውዎን ብድበለጸ መታን ክመሃሩን ከመይ ክኸውን ከምዝደልይዎ ይገልጽ።

ኩሎም ተማሃሮ ማዕረ ዕድል ትምህርቲ ይህልዎም

እታ ቤት ትምህርቲ ብዘይቅድመኹነትን ድሕረባይታ ብዘየገድስን ንኹሎም ተማሃሮ ማዕረ ዕድል ትምህርትን ዕብየትን ትህብ። ቤት ትምህርቲ ተማሃሮ ድተፈላለዩ ሙዃኖምን ኩሎም ኣብ ቤት ትምህርትን ሕብረተሰብን ከም ገዝኦም ክስመዖምን ሓልዮትን ኣስተዋጸኦን ትገብር። እቲ መስርሕ ምስትምሃር ንተማሃሮ ፍልጠትን ምሉእ ሂወቶም ክማሃሩ ድሌት ዘሕድርን ይኸውን። ቤት ትምህርቲ ተማሃሮ እዚ ድስዕብ ንክኾኑ ኣስተዋጽኦ ትገብር
ከም ሰብ ክምዕብሉ ክዓብዩ
ኣብ ዓይነታት ትምህርቲ ዓቕሞም ከዕብዩ
ማሕበራውነት ከስተማቕሩ

ድሳነ ትምህርቲ

ኩሎም ተማሃሮ ምሰኦም ድሳነ ትምህርቲ ይርኽቡ። ተማሃሮ ድተፈላለዩ ኢዮም ብድተፈላለየ ኣገባብ ከኣ ይመሃሩ። ስለዚ እታ ቤት ትምህርቲ ብዝተኻእለ መጠን ኩሎም ተማሃሮ ብዝበለጸ ትምህርቲ ንኽረኽቡ ተቐያያሪ ኣገባብ ኣመሃህራ ተቕርብ።

ፍሉይ ትምህርቲ

ገለ ገለ ተማሃሮ ንፍሉይ ትምህርቲ መሰል ኣለዎም። እንተደኣ ወለዲ ወይ እቲ ቤት ትምህርቲ ንሓደ ተማሃራይ እኹል ናይ ትምህርቲ ውጽኢት የብሉን ኢሎም ኣሚኖም፡ እታ ቤት ትምህርቲ ነቲ ተማሃርይ ምስኡ ድሳነ ትምህርቲ ብምግባር ተጣጥሓሉ። እዚ ምስኡ ድሳነ ትምህርቲ ክሕግዝ እንተደይክኢሉ እታ ቤት ትምህርትን ስነ-ምምህርናውን ስነኣእምሮኣውን ኣገልግሎታት ብሓባር ምስ ወለዲ እቲ ተማሃራይ ጽቡቕ ናይ ትምህርቲ ዕድል መታን ክህልዎ ተወሳኺ ስጉምቲ ከምዘድልዮን ዘየድልዮን ክግምግሙ ኣለዎም። ኸምዚኦም ድኣመሰሉ ተወሰኽቲ ንጥፈታት ከኣ ፍሉይ ትምህርቲ ይበሃሉ። እዚ ፍሉይ ትምህርቲ ማለት ንኣብነት እቲ ተማሃራይ ካብቲ ናይቲ ክፍሉ ፍልይ ድበለ ዕላማ ሒዙ ክሰርሕ ከሎ፡ ፍሉይ መሳርሒ ወይ ከኣ እቲ ተማሃራይ ብሓደ እኹል ሰብ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተወሳኺ ሓገዝ ክረክብ ከሎ (ኣብ ግዜ ምስትምሃር ወይ ኣብ ዕረፍቲ) ክኸውን ይኽእል።

ምትሕብባር ኣብ መንጎ ገዛን ቤት ትምህርትን

ሕጊ ምስትምሃር ቤት ትምህርትን ወለድን ኣብ መስርሕ ምስትምሃር መሰረታዊ ትምህርቲ ሓባራዊ ሓላፍነት ኣለዎም ይብል። ቤት ትምርቲ ምስቶም ወለዲ ክትተሓባበር ግዴታ ኣለዋ። እቲ ምትሕብባር ካብ ንጽል ቤት ትምህርቲ ክሳብ ብሃገር ደረጃ ይካየድ።

ብሃገር ደረጃ ድግበር ምትሕብባር

እቶም ሰብመዚ ንመሰረታዊ ትምህርትን ካለኣይ ደረጃ ትምህርትን ድኸውን ሃገራዊ ምርጫ ወለዲ (FUG) መስሪቶም ኣለዉ። እዚ FUG ንኽልቲኦም ወለድን ቤት ትምህርትን ምኽርን መምርሕን ይህብ። እዚ FUG ብተወሳኺ ነቶም ሰብ መዚ ብዛዕባ ምትሕብባር ኣብ መንጎ ወለዲን ቤት ትምህርትን ደተኮሩ ጉዳያት ምኽሪ ይህብ።

ምትሕብባር ምስ ቤት ትምህርቲ

ወለዲ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምርጫ ፈጻሚት ሽምግለን ናይ ወለዲ ፈጻሚት ሽማግለን (FAU) ይሳተፉ። እዚ FAU ምስ ቤት ትምህርቲ ይተሓባበር ንርእሰ መምህር ከኣ ምኽሪ ይህብ።
ኣብ መብዛሕትኡ ቤት ትምህርታት ወኪል ናይ ክፍሊ ይምረጽ ኢዩ። ወኪል ክፍሊ ንሓደ ዓመተ ትምህርቲ ይምረጽ ምስቶም ኣብቲ ደረጃ ትምህርቲ ደለዉ መምሃራን ከኣ ይተሓባበር ወይ ይሰርሕ። ወኪል ክፍሊ ድበሃል እቲ ንኹሎም ወለዲ ወኪሉ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ጉዳያት ኣልዒሉ ድዝቲ ኢዩ።

ምትሕብባር ኣብ ክፍሊ

ኩለን ቤት ትምህርታት ኣብ መጀመርያ ዓመት ኣኼባ ወለዲ ይሰርዓ። መብዛሕተአን ኣብ ዓመት ክልተ ጊዜ ኣኼባ ወለዲ ኣለወን፣ ገሊአን ከኣ ካብኡ ድበዝሕ። ኣኼባ ወለዲ ንኹሎም ወለዲ ናይቲ ክፍሊ ወይ ደረጃ ደለዉ ናይ ሓባር ኢዩ። ኣብ ኣኼባ ወለዲ ብዛዕባ እታ ቤት ትምህርቲ፣ ዓመተ ትምህርቲን ውጥናት እታ ቤት ትምህርትን ሓበሬታ ይወሃብ። ከም ተወሳኺውን ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ ትምህርትን ካልእ ንስኹም ከም ወለዲ ክትፈልጥዎ ደለኩም ኣገዳሲ ነገርን ሓበሬታ ይወሃብ።

 1. ኣብ ኣኼባ ወለዲ፡ ወለዲ ንሓድሕዶም ይላለዩን ይፋለጡን። ምፍላጥ ወይ ምልላይ ናይቶም ወለዲ ነቶም ቆልዑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ነጻ ግዜ ብሓባር ክኾኑ ከለዉ ኣገዳሲ ኢዩ።

ምትሕብባር ብዛዕባ ውላድካ

እቶም ወለዲ ኣብ ናይ ውላዶም ናይ ትምህርቲ ግዜ ዓቢ ትርጉም ኣለዎም። እቲ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቱ ዕዉት ንኽኸውን ወለድን ቤት ትምህርትን ጽቡቕ ምትሕብባር ክህልዎም ኣገዳሲ ኢዩ። ንስኺ ከም ኣደ ወይ ንስኻ ከም ኣቦ ናይ ምዕባለ ወይ ዕብየት ዝርርብን ኣኼባ ወለዲን ክትካፈሉ ይግባእ። ንግዜ ትምህርቲ ናይ ውላድካ ድሌት ከተርኢ ኣገዳሲ ኢዩ። እታ ቤት ትምህርቲ ንውላድካ ዘድሊ መታን ከተጣጥሓሉ ክትክእል፡ ኣድላዪ ድኾኑ ኣፍልጦ ብዛዕባ ውላድካ ንቤት ትምህርቲ ምክፋል ኣገዳሲ ኢዩ።

ድሌት ኣብ ግዜ ትምህርቲ ውላድካ ብኸመይ ከተርኢ ትኽእል?

ድሌት ኣብ ግዜ ትምህርቲ ውላድካ ንምርኣይ ንስኻ ከም ኣቦ ወይ ኣደ ብዙሕ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ኣሎ፥
ምስቲ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ኣብ ትምህርቲ እንታይ ከምድገበሩን ከምተማህሩን ክትዛረብ ትኽእል

 • እቲ ቆልዓ ወይ መንእሰይ ዕዮ ገዛ ድሰርሓሉ ጊዜ ምስራዕ
 • ውላድካ ኣብ ገዛ ዕዮ ክሰርሕ ከሎ ምስኡ ሙዃን
 • ኣብ ናይቲ ቤት ትምህርቲ መደባት ምስታፍ

ብዛዕባ ድኾነ ነገር ክትሓትት፡ ክትላዘብ ወይ ሓበሬታ ክትለዋወጥን እንተደለኻ ምስቲ ቤት ትምህርቲ ርክብ ምግባር።

ናይ ምዕባለ ዝርርብ

ናይ ምዕባለ ዝርርብ ማለት ኣብ መንጎ ሓላፊ ክፍሊ መምህር፡ ተማሃራይን ወላድን ድግበር ኣኼባ ማለት ኢዩ። ኣብዚ ተማሃራይ፡ መምህርን ወላድን እቲ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቱ ከመይ ከምደሎ ይዘራረቡ። ዕላማ ናይዚ ዝርርብ ከኣ ወለድን ቤት ትምህርትን ተሓባቢሮም ብኸመይ ንትምህርታውን ማሕበራውን ዕቤት ናይቲ ተማሃራይ ከምደተባብዕዎን ከምድሕግዝዎን ንምፍላጥ ኢዩ። ካልእ ኣገዳሲ ዕላማ ከኣ እቲ ተማሃራይ ብዝበለጸ ንኽመሃር ብኸመይ ባዕሉ ክሰርሕ ከምዝኽእል ምፍላጥ ኢዩ።
ተማሃራይን ወላድን ምስ ሓላፊ ክፍሊ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዓመት እንተወሓደ ክልተ ግዜ ንናይ ምዕባለ ዝርርብ ይራኸቡ። ቅድሚ ናብቲ ኣኼባ ምኻድካ ምስ ውላድካ ተዘራረብ። ነቲ ቤት ትምህርቲ ክትሓቶ ብዛዕባ ደለካ ሕቶታት ሕሰብ። እታ ቤት ትምህርቲ ኣድላዪ እንተኾይኑ ካብ ትምህርቲ ወጻኢውን ከም ወላዲ ምሳኻ ርክብ ክትቅጽል ግዴታ ኣለዋ።
እዚ ናይ ምዕባለ ዝርርብ ብዘይ ተማሃራይ ኣብ መንጎ ወላድን መምህርን ከማን ክግበር ይኽእል ኢዩ።

ግዴታ ምስጢራውነት

ኩሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ ድሰርሑ ምስጢር ናይ ምዕቃብ ግዴታ ኣለዎም። እዚ ማለት እቲ ብስራሕ ኣቢሎም ብዛዕባኻ ይኹን ውላድካ ድፈልጥዎ ውልቃዊ ነገራት ሓበሬታ ንኻልእ ክህቡ ኣይክእሉን። ነዚ ናይ ምስጢራውነት ግዴታ ምጥሓስ ዘቕጽዕ ኢዩ።
ክልተ ብፍሉይ እዚ ሕጊ ደይምልከቶም ግን ኣለዉ፥

 1. እንተድኣ ውላድካ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ወጻኢ ካልእ ሓገዝ ኣድልይዎ፡ ንስኻ እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ካልእ ድሕግዝ ኣካል ነቲ ቆልዓ ክሕግዞ ድኽእል ኣድላዪ መብርሂ ክህቦ ፍቓድ ክትህብ ትኽእል። ፍቓድ ሂብካ ማለት እቲ ቤት ትምህርቲ ንካልእ ገለ ነገር ክነግር ትሰማማዕ ኣለኻ ማለት ኢዩ። እንታይ ክንገር ከምደለዎ ከኣ ንስኻን እቲ ቤት ትምህርትን ትሰማምዑ። ከምዚ ዓይነት ስምምዓት ብግዜ ድተገደቡን ኣብ ድኾነ እዋንውን ክትስሕቦ ወይ ክቋረጽ ይከኣል።
 2. እንተድኣ እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ቆልዓ ንጉድለት ክንክን ወይ ንዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ መጉዳእቲ ሓደጋ ተቓሊዑ ኢዩ ኢሉ ዘእምን ምኽንያት ሃልይዎ፡ እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ቤት ትምህርቲ ንተጣበቕቲ ቆልዑ ከመልክቱ ግዴታ ኣለዎም።

ኣስተርጓሚ

ወለድን ቤት ትምህርትን ንሓድሕዶም ጽቡቕ ክረዳድኡን ክራኸቡን ኣገዳሲ ኢዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ኣስተርጓሚ ምጥቃም ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ኣስተርጓሚ እንተድኣ ኣድልይኩም፡ ንኣብነት ኣብ ኣኼባ ወለዲ፣ ነቲ ቤት ትምህርቲ ኣቐዲምኩም ሓበሬታ ክትህቡ ኣለኩም። ነቲ ኣስተርጓሚ ድጠልቦን ድኸፍሎን እቲ ቤት ትምህርቲ ኢዩ። እቲ ኣስተርጓሚ ግዴታ ምስጢራውነት ኣለዎ። ቆልዓ ከም ኣስተርጓሚ ምጥቃም ኣይፍቀድን ኢዩ።

ስርዓተ ትምህርቲ (ካሪክለም)

ሕጊ ትምህርቲ ንኣብ መሰረታውን ማእከላይ ደረጃ ትምህርትን ደሎ ስርዓት ምስትምሃር የማሓድር። እቲ ካሪክለም ከኣ ትሕዝቶ ናይቲ መስርሕ ምስትምሃር የማሓድር። ስርዓተ ትምህርቲ ብላዕለዋይ ኣካልን ብናይ ገዛእ ርእሱ ውጥን ምህሮ ንዓይነታት ትምህርትን ድቖመ ኢዩ።
ላዕለዋይ ኣካል ናይ ስርዓተ ትምህርቲ

እቲ ላዕለዋይ ኣካል ክፋል ናይ ስርዓተ ትምህርቲ እቲ ትምህርቲ በየኖት ክብርታትን መምርሒታትን ከምዝልለ ይገልጽ። እዚ ንኹሉ ትምህርቲ ኣብ መሰረታዊን ካለኣይ ደረጃ ትምህርትን ድምልከት ኢዩ።
ላዕለዋይ ኣካል ናይ ስርዓተ ትምህርቲ ተማሃሮ ኣብ ከባብያዊ ንቕሓት፣ ዓቕሚ ኣብ ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባን ስነምግባራዊ ንቕሓትን ንኸማዕብሉ ዕድል ክረኽቡ ይጸቅጥ። እቶም ተማሃሮ ከኣ ዲሞክራሲ እንታይ ሙዃኑ ብተግባር ይመሃሩ።
ተማሃሮ ቀስብቐስ ፍልጠትን ነባሪ ርድኢትን የማዕብሉ። ንሳቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ትምህርቲ ክትንትኑን ነቲ ድተማሃርዎ ከኣ ኣብ ድተፈላለየ ኣጋጣሚታት ክጥቀሙሉ ክኽእሉን ኢዮም። እቶም ተማሃሮ ብውልቆምን ብሓባር ምስ ካለኦትን ሕቶታት ኣብ ምውጻእን መልሲ ምርካብን ክለማመዱ ኢዮም። እቶም ተማሃሮ ምምሃር ክማሃሩ ኢዮም። ምትሕብባር፡ ሓዲሽ ሓሳብ ምምጻእን ምምሃዝን፡ ምንጽብራቕን ፍርዲ ምሃብን፡ ምድናቕን ምምርማርን ኣገደስቲ ኢዮም።

ውጥናት ምህሮ ነቶም ዓይነታት ትምህርቲ

ኣብቲ ውጥናት ምህሮ ናይቶም ዓይነታት ትምህርቲ እቶም ኣብ ደተፈላለየ ደረጃ ደለዉ ተማሃሮ እንታይ ከምድማሃሩ ሰፊሩ ይርከብ። ነብሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ እቶም ተማሃሮ ነቲ ኣብ ውጥን ምህሮ ደሎ ዕላማ ንምውቃዕ ብኸመይ ከምድሰርሑ ይውስና።

ቀጻሊ ገምጋም

ተማሃሮ ጌና ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ጀሚሮም ብመምህራኖም ቀጻሊ ገምጋም እንዳተገብረሎም ይኸዱ። እዞም ገምጋማት እዚኣቶም እቲ ተማሃራይ ምስኡ ድሳነ ትምህርቲ ንኽረክብ ኣገደስቲ ኢዮም። እዞም ገምጋማት ብተወሳኺ እቲ ተማሃራይ ብዝበለጸ ኣገባብ ንኽመሃር ባዕሉ ወይ ባዕላ እንታይ ክገብር ከምደለዎ ክርዳእ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ። ገምጋም ኣብ ዓይነት ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ስርዓትን ስነምግባርን ዓመት ምሉእ ይወሃብ። እቲ ገምጋም ከኣ ብክልቲኡ ብቃልን ብጽሑፍን ነቲ ተማሃራይ ክወሃብ ይከኣል።
ኣብ መባእታዊ ትምህርቲ ብመልክዕ ነጥቢ ኣይኮነን ገምጋም ድወሃብ። ኣብቲ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ግን ብክልቲኡ ብመልክዕ ነጥብን ብዘይ ብኡን ገምጋም ይወሃቡ። እቲ ደረጃ ኣወሃህባ ነጥቢ 1–6 ኮይኑ 6 እቲ ድበለጸ ደረጃ ነጥቢ ኢዩ። ኩሎም ተማሃሮ ናይ ገዛእ ርእሶም ስራሕ፡ ናይ ገዛእ ርእሶም ዕብየትን ብቕዓትን ይግምግሙ። እዚ ከኣ ባዕላዊ ገምጋም ይበሃል።

ካብ ኖስክ ወጻኢ ቋንቋ ኣደ ደለዎም ተማሃሮ

ካብ ኖስክ ወይ ቋንቋ ሳመ ወጻኢ ቋንቋ ኣደ ደለዎም ተማሃሮ ክሳብ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ድወሃብ ስሩዕ ትምህርቲ ንኽስዕብዎ እኹል ቋንቋ ድህልዎም ንፍሉይ ትምህርቲ ቋንቋ መሰል ኣለዎም። ፍሉይ ትምህርቲ ቋንቋ ሰለስተ ነገራት ክኸውን ይኽእል፥

 • ፍሉይ ትምህርቲ ኖስክ - ቋንቋ ኖስክ ትመሃረሉ ናይ ውልቂ ክፍለ ጊዜ
 • ድርብ ልሳናዊ ትምህርቲ - ተማሃራይ ነቲ ዓይነት ትምህርቲ ንኽርደኦ ሓገዝ ብቋንቋ ኣዲኡ ክረክብ ይኽእል
 • ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ - እቲ ተማሃራይ ትምህርቲ ቋንቋ ኣዲኡ ክረክብ ይኽእል

እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ተማሃራይ ወይ ተማሃሪት ንፍሉይ ትምህርቲ መሰል ኣለዎ ድዩ የብሉን ንምፍላይ ናይ ኖስክ ኣፍልጦኡ ክፍትሽ ኣለዎ። እቲ ገምጋም ነቲ ተማሃራይ መሰል ናይ ፍሉይ ትምህርቲ ይግበኦ ኢዩ ኢሉ እንተኣጠቓሊሉ፡ ኣብ ነብሲ ወከፍ ትሕዝቶን ስፍሓትን ናይቲ ፍሉይ ትምህርቲ ውሳነ ይግበር። ንስኻ ከም ወላዲ ኣብቲ ውሳነ ይግባይ ክትብል መሰል ኣለካ።

ፍሉይ ትምህርቲ ኖስክ

ኣብ ኖርዌይ ሓደስቲ ድኾኑን ብዙሕ ምልከት ኖስክ ደይብሎምን፡ ናይ በይኖም ኖስክ ድመሃርሉ ክፍለ ግዜ ይወሃቦም። ነዚ ነብሱ ድኸኣለ ውጥን ምህሮ ኣለዎ። ንገለ እዋን ኖስክ ምስተማህሩ ድሕሪኡ ምስ ቁሩብ ሓገዝ እቲ ስሩዕ ትምህርቲ ኣብ ክፍሊ ክከታተሉ ይኽእሉ። እቲ ዕላማ ናይዚ ፍሉይ ትምህርቲ ኖስክ ከኣ እቲ ተማሃራይ ነቲ ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ድወሃብ ስሩዕ ትምህርቲ ብዘይ ተወሳኺ ሓገዝ ክስዕቦ ደኽእል እኹል ኖስክ ክመሃር ኢዩ። ኣብ ኩሉ ዓይነታት ትምህርቲ ምሉእ ብምሉእ ርድኢት ናይቲ ምስትምሃር ንኽህልወካ ደኽእለካ እኹል ኖስክ ንኽትመሃር ነዊሕ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ ዓመታት ክወስድ ይኽእል ኢዩ፡

ድርብ ልሳናዊ ትምህርቲ

እቲ ተማሃራይ ቋንቋ ኖስክ እናተማህረ ጎንጎኑ ከኣ ዓይነታት ትምህርቲ ምምሃር ይቕጽል። ስለዚ እቲ ተማሃራይ ነቲ ዓይነት ትምህርቲ መታን ክርደኦ ሓገዝ ብቋንቋ ኣደ ክረክብ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል። እቲ መምህር ናይቲ ዓይነት ትምህርትን እቲ መምህር ናይ ቋንቋ ኣደን ከኣ እቲ ተማሃራይ እንታይ ክመሃር ከምደለዎ ብሓባር ይሰርሑ። እዚ ከኣ እቲ ተማሃራይ ነቲ ዓይነት ትምህርቲ ብኽልተ ቋንቋ ስለድመሃሮ ድርብ ልሳናዊ ትምህርቲ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ኣድላዪ እንተኾይኑ እቲ ተማሃራይ ንድርብ ልሳናዊ ትምህርቲ መሰል ኣለዎ።

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ

ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ ብትመልኮ ቋንቋ ድወሃብ ትምህርቲ ኮይኑ ዕላምኡ ከኣ ብዛዕባ ቋንቋ ኣደኻ ዝያዳ ክትመሃር ኢዩ። እዚ ነቲ ተማሃራይ ኖስክ ንኽመሃር ድቐለለ ክገብረሉ ይኽእል ኢዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ነቲ ተማሃራይ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ የድልዮ ድዩ ኣየድልዮን ገምጋም ይገብር። እቲ ቤት ትምህርቲ እንተድኣ ነቲ ተማሃራይ ዘድልዮ ኮይኑ ረኺብዎ፡ እቲ ተማሃራይ ትምህርቲ ቋንቋ ኣደ መሰል ኣለዎ።

ናይ መእተዊ ዕድል ትምህርቲ ንሓደስቲ ተማሃሮ

ንሓጺር ግዜ ኣብ ኖርዌይ ድጸንሑ ተማሃሮ ቅድሚ ኣብቲ ስሩዕ ትምህርቲ ምጅማሮም መታን ኖስክ ከመሃሩ ፍሉይ ናይ መእተዊ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ይኽእል። እቲ ምምሕዳር ነቶም ሓደስቲ ድመጹ ተማሃሮ ብናይ በይኖም ጉጅለ፡ ብኽፍልን ቤት ትምህርታትን ክምድበሎም ይኽእል። ናብ ናይ መእተዊ ዕድል ትምህርቲ ምእታው ወለንታዊ ኢዩ ግን ብዙሓት ተማሃሮ ኣቐዲሞም ኣብዚ መእተዊ ዕድል ትምህርቲ እንተተማሂሮም ነቲ ስሩዕ ትምህርቲ ብድሓሸ ይምክትዎ። እቲ ኣብዚ ናይ መእተዊ ዕድል ድወሃብ ትምህርቲ ሓቛፍነትን ጽቡቕ ናይ ምምሃር ሃዋህውን የረጋግጽ።

ካብ ክፍሊ ወጻኢ ምስትምሃር

ኣብ ኩሉ ደረጃታት ተማሃሮ ናብ ዑደት ክኸዱ፡ ቤተ መዘክራት ክበጽሑን ካብ ክፍሊ ወጻኢ ኣብ ካልእ ቦታታት ድተፈላለዩ ንጥፈታት ከካይዱን ልሙድ ኢዩ። እዚ ከኣ ማዕረ ማዕረ ምስቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድግበር ምስትምሃር ኮይኑ ንኽትሳተፎ ከኣ ግዴታ ኢዩ።
ኣብ ብዙሓት ቤት ትምህርታት ተማሃሮ ንብዙሓት መዓልታት ናብ ማእከል ንጥፈታት ትምህርቲ ምጉዓዝ ልሙድ ኢዩ። እቶም ተማሃሮ ከኣ ኣብኡ ክሓድሩ ኣለዎም። ዕላማ ናይዚ ጽንሖት ኣብ ማእከል ንጥፈታት ትምህርቲ ከኣ ንተማሃሩ ብኽልቲኡ ብትምህርታውን ማሕበራውን መዳይ ንኸሐይሎም ኢዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ ደዳልዎም ዑደታት ብነጻ ኢዮም። ብዛዕባ እቲ ዑደት ወይ ማእከል ንጥፈታት ትምህርቲ ድኾነ ሕቶ እንተሃልዩካ፡ እቲ ዑደት ወይ ጽንሖት ኣብ ማእከል ንጥፈታት ትምህርቲ ከመይ ምዃኑን ብኸመይ ከምድተሰርዐን ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ምስ ሓላፊ ክፍሊ ክትዘራረብ ትኽእል።
መትከል ናይ ምስ ኩሉ ድሳነ ትምህርቲ እምበኣር ነቲ ካብ ክፍሊ ወጻኢ ድግበር ንጥፈታት ምስትምሃርውን ድምልከት ኢዩ። ኩሎም ተማሃሮ ክሳተፉ ከለዉ ዓቢ ዋጋ ኣለዎ። ተማሃሮ ብድተፈላለየ ኣገባብ ክመሃሩ ኣገዳሲ ኢዩ ከምዚኦም ዓይነት ዑደታት ከኣ ኣብ ማሕበራዊ ሓድነት ናይቲ ክፍሊ ዓቢ ትርጉም ኣለዎም። ንውላድካ ኣብዚ ንኽይሳተፍ ድገብሮ ገለ ደሸግር ነገር እንተሃልዩ፡ ነቲ ውላድካ መታን ክስተኻኸለሉ እቲ ጉዳይ ምስ ሓላፊ ክፍሊ ከተልዕሎ ኣለካ።

ዕዮ ገዛ

ድሕሪ ናይ ትምህርቲ ግዜ ተማሃሮ ኣብ ገዛ ድሰርሕዎ ዕዮታት ክወሃቡ ልሙድ ኢዩ። ዕዮ ገዛ ከም ሕጊ ኣቐዲሙ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድተሰርሐ ነገርን ተማሃራይ ከም መቐጸልታ ኣብ ገዛ ክለማመዶ ደለዎን ኢዩ።ንስኻ ከም ወላዲ ነቲ ዕዮ ገዛ ናይ ውላድካ ክትከታተሎን ተገዳስነት ከተርእን ጽቡቕ ኢዩ።
ኩለን ቤት ትምህርታት ዕድላት ናይ ሓገዝ ዕዮ ገዛ ኣለወን። ኣበየናይ ደረጃ ትምህርቲ ሓገዝ ይህባ ካብ ቤት ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ይፈላለ ኢዩ። ኣብ ገለ ገለ ምምሕዳራት ወለንታውያን ማሕበራት ሓገዝ ዕዮ ገዛ የቕርባ። እንታይ ዓይነት ዕድላት ከምደሎ ነቲ ቤት ትምህርቲ ክትሓትት ትኽእል።

ነጻ ግዜ ተማሃሮ (ዕረፍቲ)

ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ ቤት ትምህርቲ ክህልዉ ከለዉ ይመሃሩ ከምኡውን ኣብ ነጻ ግዜ።

መደባት ድሕሪ ትምህርቲ (ካብ ትምህርቲ ነጻ ግዜ)

ኩለን ቤት ትምህርታት መደባት ድሕሪ ትምህርቲ ንካብ 1ይ-4ይ ደረጃ ደለዉ ተማሃሮ ኣለወን። እዚ መደባት ድሕሪ ትምህርቲ ናይ ምቁጽጻር፡ ምክንኻንን ንጥፈታት ናይ ነጻ ግዜን ኢዩ። እዚ መደባት እዚ ኣብ ኩሉ ምምሕዳራት ብነጻ ኣይኮነን ገለ ገለ ምምሕዳራት ግን ብነጻ ኣለወን።

ንጥፈታት ነጻ ግዜ (ዕረፍቲ)

ብዙሓት ቆልዑን መንእሰያትን ኣብ መደባት ንጥፈታት ዕረፍቲ ኣለዉ እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ክህብ ይኽእል። ናይ ትምህርቲ መሓዙት ወይ ኣዕሩኽ እንተድኣ ናይ ሓባር ዝምባለ ኣብ ንጥፈታት ነጻ ግዜ ሃልይዎም፡ ማሓዙት ንምርካብ ድቐለለ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። እቶም ተማሃሮ ጽቡቕ ማሕበራዊ ምትእስሳር ክፈጥሩውን ኣስተዋጽኦ ክገብር ይኽእል። ኣብ ንጥፈታት ዕረፍቲ ደቆም እንተድኣ መጺና ወለዲውን ኣገዳሲ ተራ ይጻወቱ። መብዛሕትኡ ግዜ ወለዲ ኣብ ምዝዋር መኪና ካብን ናብን ናይ ልምምድ ቦታን ምስታፍ ኣብ ድተፈላለዩ መደባትን ስለድተሓባበሩ ኢዩ። ብዙሓት ወለዲ ደቆም ኣብ ንጥፈታት ዕረፍቲ ክህልዉ ከለዉ ኣሰልጠንቲ ኢዮም ወይ ብኻልእ መንገዲ ኣበርክቶ ይገብሩ። ንስኻ ከም ወላዲ ምስቶም ካለኦት ወለዲ ብዛዕባ ክህሉ ድኽእል ዕድላት ነጻ ግዜ ክትዛረብ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል። ብዙሓት መምህራንውን እቶም ተማሃሮ ኣብ ናይ ነጻ ግዜ ንጥፈታት እንታይ ከምድገብሩ ብዙሕ ይፈልጡ ኢዮም።

ምብዓል (ምኽባር) ዕለተ ልደት

ዕለተ ልደት ከተኽብር ከለኻ ምዕዳም ልሙድ ነገር ኢዩ። እዚ ብፍላይ ቆልዑ ኣብ መባእታ ደረጃ ክመሃሩ ከለዉ ኢዩ። ብዙሓት ቆልዑ ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓላት ንኽሳተፉ ደሸግሮም ቁጠዐ ወይ ካልእ ናይ ኣመጋግባ ልምዲ ኣለዎም። ውላድካ ክጻወሮ ደይክእል ወይ ክበልዖ ደይክእል ነገር እንተድኣ ሃልዩ ቅድሚ ናብቲ ፌስታ ዕለተ ልደት ምኻዱ ነቶም ካልኦት ወለዲ ሓበሬታ ምሃቦም ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል። ነቲ ዕለተ ልደቱ ደኽብር ደሎ ንእሽቶ ህያብ ሒዝካ ምኻድ ከኣ ልሙድ ኢዩ። ኣብ ኣኼባ ወለዲ ብዛዕባ ዕለተ ልደታትን ዕቤት ህያባትን ክትዘራረበሉን ክትሰማማዓሉን ጽቡቕ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል። ኣብ ከምዚ ዓይነት በዓላት ዋላሓደ ክንጸል ከምደይብሉ ምሕሳብ ኣገዳሲ ኢዩ።

ምዕዶን (ምኽሪ) ምቕጻል ትምህርትን

መሰል ንማሕበረ-ትምህርታዊ ምኽሪ

እታ ቤት ትምህርቲ ኣብ ኽልቲኡ ሰብኣውን ማሕበራውን ኮምኡውን ዓይነት ትምህርትን ምምሃርን ዕቤት ናይቲ ተማሃራይ ኣበርክቶ ትገብር። እዚ ማሕበረ-ትምህርታዊ ምኽሪ ነቲ ተማሃራይ ኣብ ትምህርቱ ኣብ ቅኑዕ ንኽህሉ ይሕግዞ። እዚ ነቶም ኣብ መስርሕ ምምሃርን ማሕበራዊ ኩነታትን ናይቲ ተማሃራይ ጽልዋ ክገብሩ ድኽእሉ ሰብኣዊ፡ ማሕበራዊ ወይ ስምዒታዊ ጸገማት ይሕግዝ።
እቲ ሓገዝ ነቲ ጸገማት ኣብ ምልላይ፡ ሸፈነታቶምን እቲ ቤት ትምህርቲ እንታይ ክሕግዝ ከምደለዎ ኣብ ምንጻርን ዝኣመሰሉ ድቖመ ክኸውን ይኽእል። እዚ ማሕበረ-ትምህርታዊ ምኽሪ ነቶም ትኽክል ናይ ሓገዝ ኣካላት ንምርካብን ምዝርራብን ድቖመውን ክኸውን ይኽእል ኢዩ።

ናይ ትምህርትን ስራሕን ምዕዶ (ምኽሪ)

ኣብ ማእክላይ ደረጃ ትምህርቲ ደለዉ ኣማኸርቲ ንተማሃራይን ወለድን እቲ ተማሃራይ ካላኣይ ድረጀ ኣበየናይ ዓይነት ትምህርቲ ከመልክት ከምድኽእል ሓበሬታ ክህብ ይኽእል።
ክፍሊ ስራሕን ትምህርትን ተማሃሮ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም ክብርታት፡ ዝምባለን ኩነታትን ንቑሓት ክኾኑ ይሕግዝ። እዚ ነቲ ተማሃራይ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ኣፍልጦ ይህቦን ኣብ ናይ ትምህርትን ስራሕን ድማ ጽቡቕ ምርጫታት ናይ ምግባር ዓቕምን ይህቦ። ኣማኸርቲ ንተማሃሮ ኣብ ምግምጋም ሳዕቤናት ናይ ድገብርዎም ምርጫታትን ኣብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ድገብርዎ ጌጋ ምርጫታት ከወግዱን ይሕግዝዎም።
ተማሃሮ ብዛዕባ እዚኦም ምኽርን ሓበሬታን ይረኽቡ፥

 • ምርጫ ናይ ስራሕ
 • ኣብ ኖርዌይን ካልእ ሃገራትን ደሎ ናይ ትምህርቲ ዕድላት
 • ስራሕ ዓለም ሃገራውን ዓለምለኻውን
 • ኣጠቓቕማ ድተፈላለየ ናይ ምኽሪ መሳርሒታት

ምስግጋር ናብ ካለኣይ ደረጃ ትምህርቲ

እቶም መሰረታዊ ትምህርቲ ድወድኡ መንእሰያት ናብ ካለኣይ ደረጃ ትምህርቲ ክቕጽሉ መሰል ኣለዎም። ተማሃሮ ኣብ 10ይ ክፍሊ ከለዉ ናብ ካለኣይ ደረጃ ትምህርቲ የመልክቱ።
ኣብ ምዝዛም ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ኖርዌይ ድመጹ ተማሃሮ፡ ቅድሚ ናብ ካለኣይ ደረጃ ምጅማሮም ኣብ መሰረታዊ ትምህርቲ ዝያዳ ክመሃሩ ኣድላይነት ክህልዎ ይኽእል። ገለ ገለ ምምሕዳራት ዝያዳ ዓመት ኣብ ምሰረታዊ ትምህርቲ ይህባ። ኣብ ካልእ ቦታታት ከኣ ተማሃሮ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ትምህርቲ ንዓበይቲ ወይ ኣብ መእተዊ ትምህርቲ ናይ ካለኣይ ደረጃ ይመሃሩ። ኣብ ብዙሓት ቦታታት ከኣ እቶም መንእሰያት ዝያዳ መሰረታዊ ትምህርቲ ድረኽቡሉ ሕውስዋስ ትምህርቲ ድበሃል ካለኣይ ደረጃ ትምህርቲ ኣሎ።

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Tyrkisk

Klikk på overskriften for tekst og lytt til lydfilen

Norveç'te İlköğretim Okulu

İlköğretim on yıl sürer- ilkokul ve ortartaokul olarak ayrılır. İlkokul 1-7 kadar olan sınıflar halinde yedi sınıftan ve ortaokul ise 8-10 kadar olan üç sınıftan oluşur. Çocuklar birinci sınıfa altı yaşına girecekleri yıl başlarlar ve ardından her yaz tatilinden sonra bir üst sınıfa doğru devam ederler.
Bir okul yılı, Ağustos ortasından başlar ve yaklaşık 20 hazirana kadar sürer. "Okul Güzergahı"anlamına gelen «Skoleruta» da çocukların okul yılı boyunca sahip oldukları tatil ve tatil günleri ilgili genel bilgileri bulabilirsiniz. Skoleruta'yı okuldan alabilirsiniz. Ayrıca belediyenin internet sitesinde de bunu bulabilirsiniz.

Kamu ilköğretim okulu ücretsizdir

Norveç'te hem kamu hem de özel ilköğretim okulları vardır. Kamu ilköğretim okullarının sahibi belediyedir. Kamu okulu ücretsizdir. Bu, hem eğitim, hem de eğitimin bir parçası olan gerekli araç gereçler ve etkinliklerin de ücretsiz olduğu anlamına gelir. Zorunlu okul çağındaki tüm çocuklar, kamu ilkokuluna gitme hakkına sahiptir. Zorunlu okul yaşı 6 ile 16 arasındadır.

Devamsızlık ve izin

Norveç'te, okul çağındaki tüm çocukların ilköğretim okuluna gitmesi zorunludur. Bu da, öğrencinin tüm okul gün ve derslerinde okulda olsamsı gerektiği anlamına gelir. Yani, öğrencilerin ne zaman okula gideceğine ne zaman gitmyeceğine ebeveynler karar veremezler
Okul, öğrencilerin her gün okulda olup olmadığını kaydeder. Bir öğrenci okula gidemeyecek kadar hasta ise, ebeveynler onu evde tutabilirler. Öğrenci hasta olduğunda okulu bilgilendirmekle, ebeveynler sorumludur. Bu, dersler başlamadan önce sabah erkenden bildirilmelidir. Şayet hasatlık durumu uzara o zaman doktordan hastalık rapuru temin edilmelidir.
Okul izinleri ve genel tatiller dışında öğrencinin izin alması gerekirse, ebeveynlerin izin için önceden başvuru yapmaları gerekir. Başvuru da, öğrencinin izin almasının nedeni belirtilmelidir. Belediye, gerekçeyi uygun bulursa, iki hafta kadar izin verebilir.Norveç Kilisesi dışındaki dini bir topluluğa mensup öğrenciler, dini bayram günlerinde okuldan ayrılma hakkına sahiptir. Bu tür günler için izin başvurusu yapılmalıdır.

Norveç okullarında önemli değerler

Norveç okullarının değerleri insan hakları temeline dayanmaktadır. İnsanlık onurunun dokunulmazlığı okuldaki her alanda uyulması ve saygı duyulması gereken önemli bir değerdir.

Tüm öğrenciler okulda kendilerini güvende ve iyi hissetmelidir

Okul öğrencileri güvenle ve saygı içinde karşılamalıdır. Hiçbir öğrenci herhangi şekilde ayrımcılığa veya tacize maruz bırakılmamalıdır. Tüm öğrenciler kendilerini sınıfa ve okula ait hissedebilmelidir. Tüm okul personeli, öğrencilerin okulda iyi olmalarını sağlamalıdır. Okuldaki bir yetişkin, eğer bir öğrencinin - taciz edildiğinden veya mobbinge veya benzeri durumlara maruz kaldığından şüpheleniyorsa, o zaman kişi şunları yapmakla yükümlüdür;

 • mümkünse derhal duruma müdahale etmek ve durdurmak
 • durumu okul müdürüne bildirmek
 • olayda neler olup bittiğini araştırmak

Şayet bir öğrenci okulda kendini güvende ve iyi hissetmiyorsa, bu öğrencinin kendisini güvende ve iyi hissetmesi için gerekli planları yapmak ve önlemleri almaktan okul müdürü sorumludur. Buna okulun faaliyet görevi(sorumluluğu) denir.

Düzen ve davranış

Okullarda öğrencilerin uyması gereken düzen ve davranış kuralları vardır. Norveç okullarında düzen ve davranışlar üzerinde çalışmak için diyalog yöntemi kullanılmaktadır. Okul, öğrencinin kurallara uymadığını düşünüyorsa, konuyu ilk önce öğrenciyle konuşacaktır. Öğrenci, bu konuşmadan sonra kuralları çiğnemeye devam ederse, ebeveynlerle iletişim kurulur; bu vesileyle onlarda olaydan haberdar olur ve böylece durumu evde birlikte konuşabilirler. Ayrıca buna ek olarak her sınıfta, öğrenciler ve öğretmenlerin birlikte hazırladıkları kendi sınıflarına özel iyigeçinme kuralları da mevcüttür. Bu kurallar, sınıfta en iyi şekilde öğrenmek ve iyi geçinmek için nasıl davranılması gerektiğini vurgular.

Öğrenimde tüm öğrenciler eşit fırsat hakkına sahiptirler

Okul, geldikleri yer ve sahip oldukları koşullardan bağımsız olarak, tüm öğrencilere öğrenme ve gelişim için eşit fırsatlar sağlamakla yükümlüdür. Okul öğrencilerin farklı olduğunu göz önünde bulundurmalı ve herkesin okulda ve toplumda kendilerini ortama ait hissetmelerine yardımcı olmalıdır. Eğitim, öğrencilere yaşamları boyunca bilgi edinme ve öğrenme isteği vermeyi amaçlamaktadır. Okul öğrencilere yardım edeceği durumlar şunlar:

 • insan olarak gelişmek
 • Konularda (derslerde) yetkinlik(uzamanlık) geliştirmek
 • topluluğa aidiyet deneyimi kazanmak

Kişiye uygun özelleştirilmiş eğitim

Tüm öğrenciler kişiye uygun eğitim alma hakkına sahipler. Öğrenciler farklıdır ve farklı şekillerde öğrenirler. Bu nedenle okul, eğitimi tüm öürencilerin en iyi şekilde yararlanabileceği şekilde ayarlamakla yükümlüdür.

Özel eğitim

Bazı öğrenciler özel eğitim hakkına sahipler. Eğer ebeveynler veya okul, öğrencinin öğrenimde yeterli verimi alamadığını düşünüyorsa, okulun öğrenciye uygun özel eğitim olanağı sağlması gerekir. Şayet okulun özel uyarlanmış eğitim girişimi beklenen sonucu vermezse, o zaman okul ve Pedagojik Psikolojik Hizmet (PPT), siz ebeveynlerle işbirliği içerisinde öğrencinin daha farklı bir ek ilave desteğe ihtiyacı var mı diye bir durum değerlendirmesinde bulunmaları gerekmektedir. Bu girişime özel eğitim denir. Özel eğitim örneğin, öğrencinin grubun geri kalanından farklı bir öğrenme hedeflerine göre çalışması, özel ekipman ve / veya öğrencinin (derste veya ders aralarında) okuldaki bir yetişkinden ekstra destek alabilmesi şeklinde düzenlenebilir.

Ev ve okul arasındaki işbirliği

Eğitim Yasası, ilkokuldaki eğitim için, okul ve ebeveynlerin ortak bir sorumluluğa sahip olduklarını belirtir. Okulun ebeveynlerle işbirliği yapma sorumluluğu vardır. İşbirliği hem ulusal düzeyde hem de okul bünyesinde gerçekleştirilir.

Ulusal düzeyde işbirliği

Yetkili makamlar ilköğretim ve lise okulları için, ulusal bir ebeveynlik komitesi kurmuştur (FUG). FUG hem ebeveynlere hem de okula danışmanlık ve rehberlik sağlamaktadır. Ayrıca FUG ev ve okul arasındaki işbirliğiyle ilgili konularda da yetkililere tavsiyelerde bulunur.

Okul ile işbirliği

Okuldaki ebeveynler kendi aralarında bir çalışma komitesi seçerler(FAU). FAU okulla işbirliği yapar ve müdüre tavsiyelerde(önerilerde) bulunur. Çoğu okullarda, bir sınıf temsilcisi seçilir. Sınıf temsilcisi bir okul yılı için seçilir ve öğretmenlerle işbirliği yapar. Sınıf temsilcisi sınıftaki tüm ebeveynler adına okulla ilgilenen kişidir.

Sınıfta İşbirliği

Okullar açıldığında bütün okullar bir veliler toplantısı düzenlemelidir.
Çoğu okullar yıl içerisinde iki veliler toplantısı düzenler, bazıları ise daha fazla. Veliler toplantısı aynı sınıf veya aynı düzeydeki sınıflar için ortaktır. Okul, okul yılı ve rutinlerine ilişkin bilgiler, veli toplantılarında verilmektedir. Eğitimin içeriği ve ebeveyn olarak bilmeniz gereken başka önemli şeyler hakkında da bilgi verilmektedir.
Veliler toplantısında ebeveynler birbirleriyle tanışabilirler. Çocuklar hem okulda hem de boş zamanlarında birlikte oldukları için ebeveynlerin birbirlerini tanımaları tanımalrı önem taşımakatadır.

Çocuğunuz için işbirliği yapmak

Ebeveynler çocuklarının okul eğitimleri için çok önemliler. Öğrencinin okulda başarılı olması için okul ve öğrencinin ebeveynlerinin birlikte çalışmaları da önemlidir. Anne veya baba olan sizler, gelişim görüşmelerine ve veli toplantılarına katılmalısınız. Çocuğunuzun okul eğitimine ilgi göstermeniz önem arz etmektedir. Okulun, çocuğunuz için iyi koşulları sağlayabilmesi için çocuğunuzla ilgili gerekli bilgileri okulla paylaşmanız önemlidir.

Çocuğunuzun okul eğitimine nasıl ilgi gösterebilirsiniz?

Anne ve babalar olarak çocuğunuzun okul eğitimiyle ilgilenmek için yapabileceği birçok şey var. Bunlardan bazıları şunlar:

 • Çocuğa / gence, okulda neler yaptıkları ve neler öğrendiklerini sorabilirsiniz.
 • Çocuğun / gencin ödevini yapması için zaman ayırabilirsiniz.
 • O ödevini yaparken, evde onunla birlikte olabilirsiniz
 • Okulun etkinliklerine katılabilirsiniz
 • Merak ettiğiniz bir şey olursa, konuşmak istediğiniz herhangi konu varsa, ya da bilgi alışverişinde bulunmak gibi bir isteğiniz varsa, okulla irtibata geçebilirisiniz.

Gelişim görüşmeleri

Gelişm görüşmesi, öğrenci, ebeveynler ve sınıf öğretmeni arasında gerçekleşen bir görüşmedir. Bu görüşmede öğrenci, veli ve öğretmen, öğrencinin okulda kaydettiği ilerleme hakkında konuşacaklar. Görüşmenin amacı, okulun ve ebeveynlerin, öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini desteklemek ve teşvik etmek için birlikte nasıl çalışabileceklerini tespit etmektir. Bir diğer önemli amaç ise, öğrencinin ne tür bir çalışma yöntemiyle en başarılı sonuçları elde edebileceğini bulmasıdır.
Öğrenci ve veliler, bir gelişim görüşmesi için, sınıf öğretmeniyle her okul yılı içerisinde en az iki kez görüşürler. Gelişme görüşmelerinden önce çocuğunuzla konuşun. Okula sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olup olmadığını düşünün. Şayet gerekirse, okulun toplantıların dışında da bir veli olarak sizinle iletişim kurma sorumluluğu bulunmaktadır.
Gelişim görüşmesi çocuk katılmadan yanlızca ebevenler ile öğretmen arasında da yapılabilir.

Sır saklama yükümlülüğü

Okulda çalışan herkesin sır saklama yükümlülüğü vardır. Bu, işleri vesilesiyle siz ve çocuğunuz hakkında erişmiş oldukları kişisel bilgileri başkalarına aktaramayacakları anlamına gelir. Sır saklama sorumluluğunu ihlal etmek suç sayılmaktadır.
Bu kuralın iki istisnası vardır:

 1. Çocuğunuzun okulun yanı sıra başka birilerinden de yardım veya destek almaya ihtiyacı varsa, onayardım edecek kişi veya kişlere gerekli bilgileri temin etmek için okula yetki verebilirsiniz. Yetki vermek demek, okula gerekli kişilere gerekli bilgileri vermek için izin verdiğiniz anlamına gelir. Siz ve okul aktarılacak bilgiler konusunda anlaşabilirsiniz. Böyle bir yetki zamanla sınırlıdır ve dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 2. Okulun, bir çocuğun ihmal veya herhangi bir şekilde zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dair geçerli nedeni varsa, okul personelinin, durumu Çocukları koruma birimine bildirme mecburiyeti vardır.

Tercüman

Okulun ve ebeveynlerin iyi iletişim kurmaları ve birbirlerini anlamaları önemlidir. Bazen bir tercümana ihtiyaç olabilir. Hem okul hem de siz ebeveyler tercüman kullanmayı talep edebilirsiniz. Örneğin bir veliler toplantısı için tercümana ihtiyacınız varsa, bunu önceden okula bildirmelisiniz. Tercüman siparişini ve ödemesinden okul sorumlu. Tercümanın sır saklama sorumluluğu vardır. Çocukların tercüman olarak kullanılması yasaktır.

Eğitim planı(Müfredat)

İlköğretim ve lise okulları eğitimi ve müfredatın içeriği Eğitim Yasası tarafından yönetilir. Müfredat, genel bir bölüm ve derslerin kendine ait müfredatlarından oluşur.

Müfredatın ana bölümü(genel kısmı)

Müfredatın genel kısmı, hangi değerlerin ve ilkelerin eğitimi nitelendirmesi gerektiğini açıklar. Bu tüm İlköğretim ve lise eğitimleri için geçerlidir.
Müfredatın genel kısmı, öğrencilere çevre bilinci, eleştirel düşünme yeteneği ve etik farkındalık geliştirme fırsatı verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Öğrenciler ayrıca demokrasinin pratikte ne olduğunu da öğreneceklerdir.
Öğrenciler yavaş yavaş bilgi ve kalıcı anlayış geliştireceklerdir. Kendi öğrenimleri üzerine düşünmeli ve öğrendiklerini farklı bağlamlarda kullanabilmelidirler. Öğrenciler hem yalnız hem de başkalarıyla birlikte soru oluşturma ve cevap bulma pratiği yapmalıdırlar.Öğrenciler nasıl öğreneceklerini öğrenmelidirler. İşbirliği, yenilikçilik ve yaratıcılık, yargılama ve yansıtma, merak ve keşif önemlidir.

Ders müfredatları
Öğrencilerin farklı sınıflarda ne öğrenmeleri gerektiği ders müfredatlarında belirtilmiştir. Müfredatın gerekliliklerini yerine getirmek için öğrencilerin nasıl çalışması gerektiğine okullar kendileri karar verir.

Değerlendirme

Öğrenciler, okulun birinci yılından itibaren öğretmenlerinden gelişim değerlendirmesi alacaktır. Bu değerlendirmeler öğrencinin uyarlanmış eğitim alması için önemlidir. Değerlendirmeler ayrıca öğrencinin öğrenme için en iyi şekilde ne yapabileceğini anlamasına da yardımcı olmalıdır. Gelişim değerlendirmeleri ders üzerine, düzen ve davranış üzerine yıl boyunca yapılır ve öğrencilere hem sözlü hem de yazılı olarak ta verilebilir.
İlkokulda öğrencilere not verilmez. Ortaokulda, öğrenciler hem dereceli hem de notsuz değerlendirmeler alırlar. Not, 1-6 arasındadır ve 6 en iyi nottur. Tüm öğrenciler kendi çalışmalarını, kendi gelişimlerini ve kendi yeterliliklerini değerlendirmek zorundadır. Buna öz değerlendirme adı verilir.

Anadili Norveççe olmayan öğrenciler

Norveççe veya Sami dili dışında bir ana dili olan öğrenciler, sınıftaki düzenli eğitimi takip etmeye yetecek kadar Norveççe öğrenene kadar özel dil eğitimi hakkına sahipler. Özel dil eğitimi şu üç seçenekten mevcüt:

 • Özel norveççe dil eğitimi - Norveç dilini öğrenmek için özel ders
 • İki dilli ders eğitimi - öğrenci dersi anlamak için anadilinde yardım alabilir
 • Anadil eğitimi - öğrenciye eğitim anadilinde verilebilir

Okul, özel dil eğitimi almaya hakkı olup olmadığını tespit etmek için öğrencinin Norveççe bilgilerinin haritasını çıkarır. Haritadan öğrencinin özel dil eğitimi hakkına sahip olduğu sonucu çıkarsa, özel dil eğitiminin içeriği ve kapsamı hakkında bir karar çıkarılır. Ebeveyn olarak sizin bu karara itiraz etmeye hakkınız vardır.

Özel Norveççe dil eğitimi

Norveç'te yeni olan ve çok fazla Norveççe konuşamayan öğrenciler Norveççe öğrenmek için kendileri için tahsis edilmiş ders alabilirler. Bunun için ayrı bir müfredat var. Norveççe dil öğrenimi ilerledikçe normal bir sınıfta, biraz ilave destekle diğer öğrencilerle birlikte eğitimlerine devam edebilirler. Tüm derslerde Norveççe eğitiminden tam anlamıyla yararlanabilmek için yeterince Norveççe öğrenmek genellikle birkaç yıl kadar uzun bir zaman alabilir.

İki dilli ders eğitimi

Öğrenci, Norveççe dilini öğrendiği esnada, aynı zamanda dersleri de öğrenmeye devam edecektir. Bu nedenle öğrencinin dersleri anlması için anadilde yardım alması gerekebilir. Dersten sorumlu öğretmen ve çift dilli öğretmen, öğrencinin anadilde ne öğrenmesi gerektiği konusunda birlikte çalışırlar. Buna iki dilli ders eğitimi denir, bu da öğrencinin derslerde iki dilde eğitim aldığı anlamına gelir. Gerekirse, öğrenci iki dilli eğitim hakkına sahiptir.

Anadil eğitimi

Anadil eğitimi, anadilde eğitim almak demektir ve amaç kendi anadilinden daha fazla şey öğrenmektir. Bu, öğrencinin Norveççe öğrenmesini kolaylaştırabilir. Okul, öğrencinin anadilde eğitime ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmelidir. Okul, öğrencinin böyle bir eğitime ihtiyacı olduğunu tespit ederse, öğrencinin kendi ana dilinde eğitim almaya hakkı olur.

Yeni gelen öğrenciler için giriş eğitim imkanı

Norveç'te kısa bir süre kalmış olan öğrencilere, normal bir sınıfa başlamadan önce Norveççe öğrenmeleri için özel tasarlanmış bir giriş eğitim imkanı sunulabilir. Belediye, yeni gelen öğrenciler için onlara has gruplarda, sınıflarda veya okullarda özel tasarlanmış giriş eğitim fırsatı sağlayabilir. Bu özel eğitime kayılmak zorunlu değil, ancak bu imkandan yararlanan öğrencilerde, normal sınıflara geçişte bunun kendilerine yarar sağlamış olduğu gözlemlenmiştir. Giriş eğitim imkanıyla amaçlanan, katılım ve iyi bir öğrenme ortamı sağlamaktır.

Sınıf dışında öğrenim/strong>

Her aşamada öğrencilerin seyahate çıkmaları, müzeleri ziyaret etmeleri ve sınıf dışında farklı etkinliklerde bulunmaları olağandır. Bu, okulda olup bitene benzer bir öğretidir ve katılmak zorunludur.
Çoğu okullarda öğrenciler birkaç gğn kalacakları ve geceyide geçirecekleri kamplara giderler. Kampta kalışın amacı, öğrencileri hem akademik hem de sosyal açıdan güçlendirmektir. Okul tarafından düzenlenen geziler ücretsizdir. Geziler veya kamp hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa, gezi veya kampta kalışın nasıl planlandığyla ilgili bilgileri sorumlu öğretmenden öğrenebilirsiniz.
Özelleştirilmiş eğitim fırsatı, sınıf dışı eğitim için de geçerlidir. Bütün öğrencilerin katılması büyük önem arz etmektedir. Öğrencilerin farklı şekillerde öğrenmeleri önemlidir ve bu nedenle gezi türları sınıftaki sosyal beraberlik için çok önemlidir. Çocuğunuzun gezi türlarına katılmasını zorlaştıran bir durum söz konusuysa, çocuğunuz katılmasını kolaylatırmak için gerekli düzenlemeleri yapması için sınıf öğretmeniyle görüşmeniz gerekir.

Ev ödevleri

Öğrencilere okuldan sonra evde yapmaları gereken şdevler verilmesi oldukça olağan bir şey. Ödevler genellikle okulda önce işlenmiş konular ve öğrencilerin evde pratik yapması için verilir. Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun ev ödevlerini takip ediyor ve ilgi gösteriyor olmanız çok iyi. Tüm okullarda ev ödevlerine yardım alma imkanları bulunmaktadır. Ev ödevlerine yardım imkanlarının hangi sınıflar için sunulduğu okuldan okula değişir. Bazı belediyelerde, ev ödevlerine yardım imkanları Sivil Toplum Kuruluşları tarafından verilmektedir. Ne tür imkanların mevcut olduğunu ait olduğunuz okuldan öğrenebilirsiniz.

Öğrencilerin boş zamanı

Çocuklar ve gençler her ne kadar okuldayken öğrenseler de, boş zamanlarında da bir şeyler öğrenirler.

Okul sonrası eğitim

Tüm okullarda 1-4 kadar olan sınıflardaki öğrenciler için bir okul sonrası eğitim programı bulunmaktadır. Okul sonrası eğitim programı okul öncesi ve sonrası boş zamanları değerlendiren denetim ve bakım sağlan bir imkandır. Okul sonrası eğitim programı tüm belediyelerde ücretsiz değildir, ancak bazı belediyelerde ücretsiz bir imkan sunabilirler.

Boş zaman aktiviteleri

Birçok çocuk ve genç, organize edilmiş boş zaman aktivitelerine katılmakta ve bu da onlara çok şey öğretmektedir.Okul arkadaşlarının ortak boş zaman ektiviteleri varsa, arkadaş edinmek daha kolay olur ve bu da öğrenciler için iyi sosyal koşullar yaratmaya katkı sağlayabilir. Ayrıca, ebeveynlerde çocuklarının boş zaman etkinliklerinde önemli bir rol oynamaktadır. Çoğu zaman ebeveynler etkinliklere getir götür konusunu kendi aralarında anlaşırlar ve çeşitli etkinliklerebirlikte katılırlar.Çocukları boş zaman etkinliklerine katılan çoğu anne-baba, ya aktivitelrde onları eğitmek için veya başka alanda yardımcı olabilmek için katkıda bulunurlar. Bir ebeveyn olarak mevcut boş zaman etkinlikleri hakkında diğer ebeveynlerle konuşmak isteyebilirsiniz. Birçok öğretmen, öğrencilerin boş zamanlarında neler yaptıklarıyla ilgili çok şey bilirler.

Doğum günü kutlamaları

Doğum günü kutlamalarına davet etmek yaygın bir gelenektir. Bu, özellikle çocuklar ilkokula giderken geçerlidir. Birçok çocuk bu tür kutlamalara katılmayı zorlaştıracak alerjilere veya başka yeme alışkanlıklarına sahipler. Bu nedenle çocuğunuz doğum günü kutlamalarına katılmadan önce, alerjisi olan şeyleri veya yiyemeyeceği şeyleri diğer ebeveynlere bildirmeniz önemli. Doğum gününü kutlayana ufak bir hediye götürmek adettir. Bir veliler toplantısında bir araya gelip doğum günleri ve hediyelerin büyüklüğü konusunda konuşup anlaşmak iyi bir fikir olabilir. Kimsenin bu tür kutlamalardan uzak tutulmadığını bilmek önemlidir.

Rehberlik ve eğitim

Sosyal eğitim rehberliği hakkı

Okul hem öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine hem de mesleki gelişim ve öğrenimlerine katkıda bulunmalıdır. Sosyal pedagojik danışmanlık, öğrencilerin okulda kendilerini iyi hissetmelerine yardımcı olacaktır. Bunun amacı, okuldaki eğitimi ve sosyal koşulları üzerinde etkisi olabilecek kişisel, sosyal veya duygusal sorunları olan öğrencilere yardımcı olmaktır.
Destek(yardım), öğrencinin sorunlarını ve bunların kapsamını açıklığa kavuşturmak ve okulun ona nasıl yardımcı olabileceğini netleştirmek olabilir. Öğrenciler ayrıca okul dışında da yardım alabilirler. Sosyal pedagoji(eğitim) danışmanı, uygun yardım kuruluşlarını bulma ve onlarla iletişim kurma konusunda yardımcı olabilir.

Eğitim ve meslek seçim rehberliği

Öğrenciye ve velilere, öğrencinin ne tür bir lise öğretimine başvurabileceğiyle ilgili bilgiyi ortaokuldaki danışmanlar verecektir.
Eğitim ve mesleki rehberlik, öğrencilerin kendi değerleri, ilgi alanları ve ön koşullarından haberdar olmalarına yardımcı olacaktır. Bu, öğrenciye kendi kendine içgörü kazandırmalı ve iyi eğitim ve meslek seçimleri yapabilme yeteneğini kazandırmalıdır. Danışmanlar, öğrencilerin yaptıkları seçimlerin sonuçlarını değerlendirmesine yardımcı olmalı ve yanlış eğitim veya meslek seçimlerini önlemelidirler.
Öğrencilere sağlanan bilgi ve rehberlik şöyle:

 • Meslek seçimi
 • Norveç ve diğer ülkelerde eğitim olanakları
 • Ulusal ve uluslararası işgücü piyasası
 • Çeşitli rehberlik araçlarının kullanımı

Liseye geçiş süreci

İlköğretim okulunu bitiren gençler yüksek öğrenim hakkına sahiptir. Öğrenciler 10. sınıftayken, lise eğitimine başvururlar.
İlköğretim eğitimlerinin sonuna doğru Norveç'e gelen öğrencilerin, lise eğitimine başlamadan önce, daha fazla ilköğretim eğitimine ihtiyaçları olabilir, bu nedenle bazı belediyeler bu öğrencilere ekstradan bir yıl tahsis ederler. Bazı yerlerde ise öğrenciler yetişkinler için ilköğretim veya bir liseye giriş kurslarına katılabilirler. Pek çok yerde, gençlerin bir lisede daha fazla ilköğretim aldıkları kombine sınıfları bulunmaktadır.

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

Ukrainsk

Laste ned:
pdfLast ned heftet i PDF-format

NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Innholdsansvarlig: Lene Østli , E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.   - www.morsmal.no