Syrer og baser // กรด และ เบส

นี่คือเนื้อหาเรื่อง กรดและเบส ซึ่งประกอบด้วยระดับค่า pH ของการวัดความเป็นกรดและเบสของสารละลาย และแบบฝึกหัดเรื่อง เนื้อหาเรื่องอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ fenomener og stoffer ในวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งเหมาะสมกับนักเรียนในระดับ 5.-10.

สียงอ่านภาษาไทย/Lyfil på thai 

ค่า pH – pH-verdi

Syrer og baser – thai