Økosystem

Denne teksten om økosystem finnes på flere språk. Tanken er at teksten skal være et supplement til andre læremidler og andre aktiviteter i opplæringen. Det er altså ikke meningen at disse ressursene skal stå alene, men at de kan brukes i innledning til arbeid med temaet.

Teksten kan, for eksempel, brukes sammen med tospråklig lærer for å aktivere elevenes kunnskaper om temaet, og å bidra til at eleven lærer fagspråk.

Scroll nedover for å finne flere ressurser


Et økosystem er samspillet mellom levende organismer og miljøet de lever i. Det finnes mange forskjellige økosystemer på jorda. Størrelsen på økosystemene varierer. Noen økosystemer er små, for eksempel en vanndam. Andre økosystemer er store, som for eksempel myr, ørken, innsjø, hav og skog.


Abiotiske faktorer

Det som er ikke-levende i et økosystem kalles abiotiske faktorer. Eksempler på abiotiske faktorer er vær og klima, jordsmonn, sollys, saltinnhold og andre kjemiske stoffer i miljøet.

Biotiske faktorer

Det som er levende i naturen kalles for biotiske faktorer. Dyr, planter, insekter og mikroorganismer er eksempler på biotiske faktorer. Disse er avhengige av både biotiske og abiotiske faktorer i økosystemet.   

Organismene er avhengige av hverandre

I et økosystem er de levende organismene avhengige av både de abiotiske faktorer og hverandre for å overleve og formere seg. Plantene er avhengige av at sopp og bakterier bryter ned dødt organisk materiale slik at det blir til jord igjen. Plantene trenger næringsstoffer fra jorda for å vokse. Noen dyr må spise planter for å overleve.  Noen dyr er avhengig av å få næring ved å spise andre dyr. Sopp og bakterier trenger å få næring fra døde planter og dyr.   

Produsenter

Noen organismer kan produsere organisk materiale av uorganisk materiale. Disse kalles produsenter. Produsentene lager altså næringsstoffer, og det gjør de gjennom fotosyntesen. Planter og grønne alger er produsenter i et økosystem. Produsentene kan selv lage all næringen de trenger.

Kløvereng
Grønne planter er produsenter

Konsumenter

Dyr kan ikke lage sin egen mat. De er avhengige av å spise planter eller andre dyr. Et annet ord for å spise er å konsumere. Derfor kaller vi dem konsumenter. Å konsumere betyr det samme som å forbruke. Derfor kalles disse dyrene også for forbrukere.

En snegle spiser et blad
Snegler er en konsumenter

Nedbrytere

Nedbrytere er organismer som lever av å spise døde dyr og planter. Bakterier og sopp er eksempler på nedbrytere. Nedbryterne er viktige i et økosystem, fordi de bryter ned døde dyr og planter. I denne prosessen frigjøres næringsstoffene fra de døde organismene. Dette vil gi næringsrik jord til nye planter.  

Bilde av en sopp i skogen
En sopp er en nedbryter

Film fra Sabima om naturmangfold.
Film fra Manabua om økosystem.

Alle bilder er hentet fra AdobeStock