Økosystem//زیست بوم یا اکوسیستم

این متن در مورد اکوسیستم ها به چندین زبان قابل دسترس است. هدف این است که متن مکملی برای سایر فعالیت های آموزشی باشد.  بنابراین این منابع به عنوان مقدمه ای روی موضوع آموزش استفاده خواهد شد.

به عنوان مثال، معلم دو زبانه می تواند از متن برای فعال کردن دانش شاگردان  در مورد موضوع، وکمک شاگرد در یادگیری زبان حرفه ای استفاده نماید.

برای یافتن منابع بیشتر به پایین مراجعه نمایید


اکوسیستم تعامل بین موجودات زنده و محیطی است که در آن زندگی می کنند. اکوسیستم های مختلفی روی زمین وجود دارد. اندازه اکوسیستم ها متفاوت است. برخی از اکوسیستم ها کوچک هستند، مانند حوضچه آب. سایر اکوسیستم ها بزرگ هستند مانند باتلاق ها، بیابان ها، دریاچه ها، اقیانوس ها و جنگل ها.

عوامل غیر زنده

آنچه در یک اکوسیستم غیر زنده است عوامل غیر زنده نامیده می شود.  نمونه هایی از عوامل غیر زنده عبارتند از: آب و هوا ، اقلیم، خاک، نور خورشید، محتوای نمک و سایر مواد شیمیایی موجود در محیط.

Biotiske faktorer//عوامل زیستی/ بیولوژیکی

آنچه در طبیعت زنده است عوامل زیستی نامیده می شود. حیوانات، گیاهان، حشرات و میکروارگانیسم هانمونه هایی از عوامل زیستی هستند. اینها به هر دو عامل زنده و غیر زنده در اکوسیستم وابسته هستند.

ارگانیسم ها به یکدیگر وابسته هستند

در یک اکوسیستم، موجودات زنده برای بقا و تولیدمثل هم به عوامل غیر زنده و هم به یکدیگر وابسته هستند.  گیاهان برای تجزیه بقایای مرده به قارچ ها و باکتریا ها وابسته هستند تا آنرا به خاک تبدیل نمایند.  گیاهان برای رشد به مواد مغذی از خاک نیاز دارند.  برخی از حیوانات برای زنده ماندن باید گیاهان را بخورند.  برخی از حیوانات وابسته به تغذیه با خوردن حیوانات دیگر هستند.  قارچ ها و باکتریا ها باید از گیاهان و حیوانات مرده تغذیه کنند.   

تولید کنندگان

برخی از موجودات می توانند مواد آلی یا ارگانیک را از مواد غیر ارگانیک تولید کنند.  که به اینها تولید کننده می گویند. تولیدکنندگان مواد مغذی ایجاد می کنند و این کار را از طریق فوتوسنتز انجام می دهند.  گیاهان و الجی ها /جلبک های سبز در یک اکوسیستم تولید کننده ها هستند که خود می توانند تمام مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه کنند.

Kløvereng
نباتات سبز تولیدکنندگان اند

مصرف کننده ها

حیوانات نمی توانند غذای خود را بسازند. آنها به خوردن گیاهان یا حیوانات دیگر وابسته هستند.  مصرف کردن به معنی استفاده کردن و بکار بردن است. بنابراین به این حیوانات مصرف کننده نیز می گویند.

En snegle spiser et blad
حلزون مصزف کننده است

تجزیه کننده ها

تجزیه کننده ها ارگانیسم هایی هستند که با خوردن حیوانات و گیاهان مرده زندگی می کنند.  باکتریا ها وقارچ ها نمونه هایی از تجزیه کننده ها هستند.  تجزیه کننده ها در یک اکوسیستم مهم هستند، زیرا آنهاحیوانات و گیاهان مرده را تجزیه می کنند.  در این فرآیند، مواد مغذی از موجودات مرده آزاد می شود.  این کار با عث غنی شدن خاک میشود تا گیاهان جدید در آن رشد کند.  

Bilde av en sopp i skogen
قارچ تجزیه کننده است

Alle bilder er hentet fra AdobeStock